1 Ïåäàãîã³÷íèé â³ñíèê Науково-методичний журнал Îñâ³òà ÕÕ² ñòîë³òòÿPdf просмотр
Сторінка1/25
Дата конвертації05.01.2017
Розмір3.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

1
Ïåäàãîã³÷íèé â³ñíèê
Науково-методичний журнал
Îñâ³òà ÕÕ² ñòîë³òòÿ
Чепурна НМ, Особливості реалізації Державної
освітньої політики у 2014-2015 навчальному році.........2
ÃÎÒÓªÌÎÑÜ ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ
Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿
Чиркова СІ. Шкільне освітнє розвивальне середовище як умова розвитку здібностей та творчості
обдарованих .ітей…….........................................................5
Замулко О.І. Сучасні підходи до організації методичної
роботи……...........................................................................8
Холодій О.М. Створення інклюзивного простору в загальноосвітніх навчальних закладах на навчальний рік...................................................................11
Добровольська Л.Н.,Чорновіл В.О. Впроваджуємо державний стандарт початкової загальної освіти…...........15
Сіренко А.Є., Ванько К.І. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах з дітьми раннього віку…18
Козлова ОМ. Професійний саморозвиток вчителів математики в освітньому інтернет-просторі……......…….24
Новосельський М.А. Актуальні проблеми викладання фізики та астрономії...........................................................28
Гейко ЛІ. Особливості викладання хімії у новому навчальному році………....................................................31
Даниленко ЛІ. Формування проектної культури сучасного вчителя - потреба часу………………………...............…….34
Мойсеєва С.Г. Загальні проблеми шкільної географічної
освіти та шляхи їх вирішення у новому навчальному році………..........................................................................38
Мойсеєва С.Г. Економічна освіта - невід'ємна складова формування особистості………………...................……….41
Месевря О.І., Січкар СІ. Поради вчителям-словесникам до нового навчального року…………….................………...43
Юрчак В.А. Уроки співтворчості дітей і вчителя……..……45
Степанова НМ. Вивчення історії та суспільствознавчих дисципліну навчальному році………….....…….48
Пахомова Т.Г., Савицька Г.І. Нові горизонти іншомовної
освіти…………....................................................................52
Фурник І.В., Шемшур В.М. Сучасні інформаційні
технлогії в освіті..............................................................56
Кондратюк С.Ю. Викладання трудового навчання у 2014-2015 навчальному році………..........……….........…58
Гловацький С.В. Навчально-методичне забезпечення викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2014 - 2015 навчальному році……...................................61
Лємешева НА. Викладання креслення в школі…….....…..66
Лємешева НА. Основні методичні аспекти викладання предметів художньо - естетичного циклу…………….....…67
Ярова В.Д. Формування фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів області………..……74
Плахута ВВ. Формування готовності учнівської молоді
до захисту Вітчизни........................................................76
Кудін В.С. Концептуальні засади функціонування позашкільних навчальних закладів області……………...….78
Кудін В.С. Розвиток самоврядних засад діяльності ліги старшокласників Черкащини………………………............…80
Бугайчук Н.В. Організація виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році…………...............83
Боголій В.М. Психологічна служба тенденції і реалії
сьогодення……..................................................................87
Войцях Т.В. Здійснення професійної діяльності соціальних педагогів закладів освіти Черкаської області у навчальному році……………..............................................90
Артеменко ТБ. Психологічна служба області у ситуації
соціальних викликів...........................................................95
Засновники журналу:
Черкаський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників
Головне управління освіти і науки
Черкаської обласної державної
адм ініс трації
** *
Реєстраційне свідоцтво
ЧС № 417 від 15.01.2004
** *
Журнал видається з березня 1995 року
щоквартально
** *
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Н.М.Чепурна, ректор Черкаського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради,
кандитат педагогічних наук, доцент
(головний редактор)
К.М.Криворот (заступник головного редактора)
Г.А.Назаренко, проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук
(науковий редактор)
Н.С.Побірченко, науковий кореспондент
Інституту педагогіки НАПН України,
професор, доктор педагогічних наук
Н.І.Лісова, проректор з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, кандидат педагогічних наук
Ю.І.Завалевський, заступник директора
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук
В.М.Оржеховська, завідувач лабораторії
превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН України, доктор педагогічних наук, професор
О.М.Коберник, професор, доктор педагогічних наук
М.Т.Мартинюк, професор, доктор педагогічних наук
С.А.Гаряча, кандидат педагогічних наук
О.А.Біда, професор, доктор педагогічних наук
О.В.Волошенко, кандидат педагогічних наук, доцент
Т.К.Андрющенко, кандидат педагогічних наук
В.І.Коновальчук, кандидат психологічних наук, доцент
Н.М.Степанова, кандидат філосовських наук
О.В.Крутенко, кандидат педагогічних наук
** *
Технічна редакція та комп’ютерна верстка
В.М.Шемшура
Відповідальний за друк І.В.Фурник
Фото В.Ф.Богдана
** *
Думка редакції не завжди збігається з
думкою автора
** *
Редакція рукописів не рецензує і авторам
не повертає
** *
За достовірність фактів, цитат, власних
імен, географічних назв та інших
відомостей відповідають автори
публікацій
** *
Рекомендовано до друку
вченою радою ОІПОПП
Протокол №2 від 28.05.2014
Підписано до друку 20.07.2014
Папір друкарський №1
Умовн. друк. арк.6
Зам.№1401
Тираж 1000 пр.
** *
Адреса редакції:
18003, Черкаси, Бидгощська, 38/1,
ОІПОПП, т. +380-472-64-21-78
e- mail: redaktor 6@ukr.net
Зміст
№3 (77) 2014

2
Í. Ì. ×åïóðíà,
ðåêòîð ×åðêàñüêîãî îáëàñíîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, êàíäèäàò
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÅÀ˲ÇÀÖ²¯
ÄÅÐÆÀÂÍί ÎѲÒÍÜί ÏÎ˲ÒÈÊÈ
Ó 2014-2015 ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÐÎÖ²
Підвищення якості та результативності
національної та регіональної системи освіти висуває
вимоги її модернізації, зокрема посилення конкурентоспроможності, підвищення якості освітніх послуг, ефективне використання державних фінансів,
боротьба з корупцією, посилення кадрового потенціалу,
розвиток державно-громадського управління освітою тощо.
Державна освітня політика України, й Черкащини- зокрема, потребує необхідних й адекватних вимогам сьогодення змін. Педагогічна громада області має
підтримати реформаторські ініціативи Міністерства освіти і науки України, забезпечити гідне й компетентне реагування на всі виклики сучасного суспільно- політичного життя.
Наша держава нині переживає складну соціально- політичну ситуацію бойові дії в окремих районах
Донецької та Луганської областей, збільшення кількості
вимушених переселенців із окупованих територій. Діти
із східних регіонів України, яких на тимчасове проживання прийняла Черкащина, були безпосередніми свідками подій, що пов'язані з війною:
бачили бої та сутички, вбитих і поранених, стали свідками погроз застосування зброї, побиття знайомих людей. Негативний вплив наслідків військового втручання північної держави-сусіда відчули на собі й діти нашої області на жаль, у районах та містах області
є сім'ї, що мають поранених, або й зовсім втратили своїх рідних та близьких.
З метою соціально-психологічного захисту і
психологічної допомоги як дітям, такі цілим соціальним групам в інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки України "Про стан та особливості
діяльності працівників психологічної служби системи
освіти у 2014-2015 навчальному році" наголошується на необхідності забезпечити належний психологічний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу.
У зв'язку з цим, органам управління освітою на місцях доцільно вжити заходи щодо максимального забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами, методистами з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів, працівниками навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти.
Іншим інструктивним листом від 25.07.2014 № 1/
9-372 з метою підвищення ефективності
функціонування загальнодержавної системи боротьби з терористичною діяльністю Міністерство освіти і науки
України доручило керівникам управлінь освіти та навчальних закладів організувати заходи щодо протидії
тероризму, убезпечення об'єктів системи від
можливих терористичних посягань, а саме:
- регулярно організовувати й проводити у навчальних закладах заходи з метою підготовки педагогічних працівників, учнів та студентів до дій в умовах загрози чи вчинення терористичного акту, а також у випадку надходження інформації про це- вживати додаткових організаційних заходів щодо забезпечення належного рівня безпеки та здійснення контролю в місцях масового перебування людей (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні,
професійно-технічні та вищі навчальні заклади- забезпечувати готовність органів управління освітою, силі засобів єдиної системи цивільного захисту до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок терористичних актів з метою підвищення рівня захисту населення і територій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними або іншими проявами терористичної
діяльності, мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій.
Крім цього, Міністерство освіти і науки України надіслало методичні рекомендації (лист МОН від № 1/9-385) щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації. У
цих рекомендаціях визначено правила безпечної
поведінки у надзвичайних ситуаціях, а також зазначено,
що саме належить до вибухонебезпечних предметів;
як поводитися під час прогулянок у лісі або в туристичному поході, при виявленні
вибухонебезпечного пристрою, під час евакуації тощо.
У період складної суспільно-політичної ситуації,
спричиненої агресією Росії, Міністерство освіти і науки
України не лише звертає увагу працівників освіти на необхідності виховання в учнів високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, ай наголошує на відповідальності
освітян за антидержавну діяльність.
Так, у листі МОН України від 29.07.2014 № зазначається, що у час, коли більшість педагогічних та науково-педагогічних працівників проявляють високу громадянськість і патріотизм, інша, незначна частина освітян брала участь в антидержавній діяльності
(зокрема, в організації так званих "референдумів" у
Донецькій та Луганській областях чи навіть у діяльності
терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР"), що тягне за собою правові наслідки, визначені законодавством
України, втому числі, Кодексом законів про працю
України.
У зв'язку з цим, місцевим органам управління освітою та керівникам навчальних закладів доручено при комплектуванні кадрів педагогічних та науково- педагогічних працівників, укладанні та переукладанні
контрактів взяти до уваги зазначені вище обставини та забезпечити, щоб навчально-виховний процес в системі освіти України забезпечували особи, що не заплямували себе в терористичних організаціях чи посібництвом їм. Міністерство освіти і науки та
Державна інспекція навчальних закладів України вживатимуть спеціальних заходів стосовно моніторингу вирішення зазначених питань.
Підвищена відповідальність працівників системи освіти обумовлена тим, що вони перебувають в особливому правовому становищі та виконують специфічні функції, невластиві іншим категоріям працівників дії чи бездіяльність педагогічних працівників можуть призвести до порушення конституційних прав та свобод громадян, завдати
значної шкоди суспільним відносинам та авторитету нашої держави.
Суспільно-політичні події останніх місяців,
зокрема окупація Російською Федерацією Криму й збройні акції проросійських терористів у східних регіонах
України обумовили й тему Першого уроку навчального року - "Україна - єдина країна". В
інструктивному листі МОН України від 01.08.2014 № 1/
9-388 зазначається, що метою Першого уроку є
формування в учнів розуміння єдності й цілісності
України, її багатонаціонального народу як національної
ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.
Під час уроку необхідно ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу, готовність служити
Батьківщині своєю працею та стати на захист державних
інтересів країни виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій і культури представників усіх національностей, що населяють нашу країну.
Наголошується, що основний зміст Першого уроку має бути спрямований на утвердження єдності
України, нероздільності її території та народу, що її
населяє. Важливо зосередити увагу дітей на тому, що
Крим і Донбас - це Україна, що люди, які мешкають на цих територіях, - громадяни України.
Особливий акцент під час проведення Першого уроку необхідно зробити на спільності інтересів усіх громадян держави у розбудові України, вимозі
гармонійного розвитку кожної особистості задля розквіту держави в цілому, формуванню міжнаціональної толерантності.
Під час проведення Першого уроку доцільно оголосити хвилину мовчання з метою вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої
держави.
Для більш якісного проведення Першого уроку освітянам України рекомендовано скористатись методичними матеріалами, розробленими науково- методичними працівниками Черкаського ОІПОПП, що розміщені не лишена Черкаському освітянському порталі, ай на сайті Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України.
Незважаючи на складну фінансову кризу в Україні,
парламент нашої держави вважає неприпустимим закриття загальноосвітніх навчальних закладів через брак коштів на їх утримання. З огляду на це, Верховна
Рада України прийняла Постанову "Про встановлення
мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних
закладів державної і комунальної форм власності"
до прийняття Закону "Про Державний бюджетна рік. Згідно з постановою, місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування необхідно проаналізувати ситуацію щодо функціонування загальноосвітніх навчальних закладів державної і
комунальної форм власності у містах і сільській місцевості з урахуванням прогнозованих демографічних змін та вжити заходів призупинення їх необґрунтованої
ліквідації; вжити невідкладних заходів щодо зміни умов фінансування загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності. Необхідно також проаналізувати хід виконання державної
програми "Шкільний автобус, з тим, щоб у Державному бюджеті нарік передбачити збільшення коштів на її фінансування.
Як відомо, Революція Гідності, що відбулась у лютому 2014 року, повернула нашу державу на шлях демократичного розвитку, розбудови громадянського суспільства. За цих умов Міністерство освіти і науки
України у своїй роботі керується принципами публічності та відкритості, намагається залучати якомога ширше коло громадян до обговорення актуальних питань освітньої галузі. Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт наголошує, що будь-які зміни і
перетворення системи освіти матимуть в основі ідеї її
якості, відмови від корупції (інтерв'ю газеті "Освіта
України" № 24 від 30.06.2014). Саме на таких засадах
в нашій державі розпочинається здійснення
системних освітніх реформ, складовими яких є:
- реалізація нещодавно прийнятого Верховною
Радою Закону України "Провищу освіту, провідною
ідеєю якого є університетська автономія, інтеграція науки і освіти та особливий підхід до контролю її якості.
Зокрема, буде створено незалежну від МОН України структуру- агенцію з якості, яка візьме на себе функції
моніторингу якості освіти, акредитації, атестації- реформування наукової галузі, яка повинна
інтегруватися з вищою школою- розроблення і прийняття нового Закону
України "Про освіту реформування змісту середньої
освіти з метою підвищення якості освітніх послуг. Але вже станом на сьогодні скорочено кількість звітності,
призупинена дія критеріїв атестації загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Переглядаються програми і навчальні плани на предмет відповідності
сучасному світовому розвитку, новітнім науковим технологіям. Планується повернення до 12-річної
середньої школи. У старшій школі на нових теоретико- методичних засадах буде впроваджено профільне навчання (нова концепція нині розробляється МОН
України спільно з Національною академією педагогічних наук).
В іншому своєму інтерв'ю Міністр освіти і науки
України наголосив, що реформи середньої школи повинні відбуватись одночасно із підвищенням заробітної плати її працівникам. Якщо цього не буде,
то внутрішні структурні зміни і раціоналізація певних процесів не дадуть середній школі тих результатів, які
вони дають вищій школі (інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня" № 21 від 13.06.2014).
Слід також звернути увагу освітянської громади
Черкащини на той факт, що Міністерством освіти і науки
України розробляються нові підходи до оцінювання професійного рівня педагогів, підвищення їхньої
кваліфікації. Передбачається, що періодично педагогічні працівники будуть проходити тестування з фаху на базі регіональних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти. Мета такого тестування- розроблення індивідуальної схеми підвищення кваліфікації. З огляду нате, що сучасний учитель має
підвищувати свій професійний рівень постійно, будуть переглянуті терміни переатестації педагогічних працівників, оскільки періодичність один раз на п'ять років - занадто велика.
У новому навчальному році педагогам дозволяється користуватися як програмами і
підручниками попередніх років, такі вже надрукованими за новими навчальними планами. У
виборі підручників, за якими буде викладатись той чи
інший предмет, ключова роль належатиме педагогові.
Як обіцяє МОН України, уже наприкінці серпня кожен вчитель у тестовому режимі зможе перевірити роботу електронного порталу для вибору підручників,
який надасть змогу вчителям самостійно обирати підручники для навчання.
Одним із головних принципів електронного порталу є максимально спрощена процедура замовлення підручника педагоги зможуть переглядати електронні версії підручників безпосередньо на сайті та обирати один із них для наступного навчального року. Після цього кожна школа має зареєструватись на порталі та замовити у необхідній кількості підручники, які обрали її вчителі.
Одночасно із замовленням автоматично отримується доступ до електронних версій обраних підручників.

4
У реформуванні системи освіти позиція
Міністерства освіти і науки України принципова без
узгодження з педагогічними працівниками не
вноситимуться жодні зміни до навчальних програмі планів. Порадившись із учителями, батьками та
громадськістю, МОН України внесло зміни на
наступний навчальний рік до Типових навчальних
планів. Так, якщо будуть заяви від батьків усіх учнів,
дозволено викладати світський (не теологічний, не
релігійний) курс християнської етики збільшено час
на вивчення предмета "Захист Вітчизни внесено
зміни ідо програм основної та старшої школи, а саме:
- до навчальної програми з історії України для класів- до навчальних програм з історії України та всесвітньої історії для 5-9 класів- до навчальної програми з інформатики для класів- до навчальної програми з української
літератури для 5-9 класів.
Особлива увага у новому навчальному році
звертатиметься на розвиток інклюзивної освіти, адже рівень цивілізованості суспільства визначається, втому числі, і за рівнем забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами.
Фундаментальним принципом інклюзивної освіти
є створення умов для кожної дитини, які дають змогу почуватися їй повноправним і поважним громадянином, цінною та захищеною особистістю. Діти неповинні зазнавати будь-якої дискримінації через проблеми свого розвитку. У цьому аспекті, на думку
МОН України, оптимальним є шлях реалізації та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання. Таке навчання є корисним і для інших дітей,
тому що вони призвичаюються перейматися проблемами інших людей, стають добрішими й більш толерантними.
Станом на сьогодні Міністерством освіти і науки спільно з Національною академією педагогічних наук
України розроблено проект нового положення про психолого-медико-педагогічні консультації. Зараз відбувається його громадське обговорення. Головне у цьому документі - психолого-медико-педагогічні
консультації не мають права направляти дитину до навчального закладу будь-якого типу. Право вибору навчального закладу мають винятково батьки.
Наголосимо також, що 5 червня 2014 року було внесено зміни до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання, що набере чинності 1 січня 2015 року.
Особливої уваги потребує і дошкільна освіта, де навчальні програми потрібно переглянути убік виховання й соціалізації дитини.
З метою визначення кола пріоритетних питань розвитку дошкільної освіти 9 липня цього року під головуванням заступника Міністра освіти і науки Павла
Полянського відбулася Всеукраїнська нарада, під час якої були обговорені питання рівного доступу до навчання дітей з особливими потребами оплати праці
у дошкільних навчальних закладах можливість відсудження державою та повернення у державну або комунальну власність будівель та приміщень дитячих садків навантаження вихователів, функціонування електронної черги у дитячі садки, забезпечення місцями дітей тимчасово переміщених родин із Криму та східних областей України тощо.
На офіційному веб-сайті Міністерства освіти і
науки України відбулось громадське обговорення проекту Положення про соціально-педагогічний патронат в умовах дошкільного навчального закладу та сім'ї.
Крім цього, до 10 вересня 2014 р. на електронну
адресу dsm1@ukr.net можна надіслати зауваження
та пропозиції до проекту Концепції Порядку
державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів, навчально-
виховних комплексів та об'єднань.
Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів повідомимо, що з метою встановлення
єдиних вимог доведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, строків зберігання документів, проведення експертизи цінності документів, особливо у закладах з малою чисельністю учнів та працівників, Міністерством освіти
і науки було розроблено та погоджено з
Укрдержархівом проект нової Інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка