12. використання інформаційно телекомунікаційних технологій при викладанні іноземної мовиСкачати 30.08 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.03.2017
Розмір30.08 Kb.

12. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Власенко Л.В., старший викладач
Національний університет харчових технологій
Сучасний етап українського суспільства характеризується глобальною інтеграцією в Європейську спільноту, безперервним зростанням кількості інформації, необхідної для засвоєння, та ролі особистості, здатної під час навчання та поза ним активно, самостійно працювати над розвитком особистості. Перед вищою школою стоїть завдання підготувати компетентного фахівця, який вміє належним чином мобілізувати набуті знання, уміння та у професійній діяльності. Зміна парадигм освіти від традиційної до
ібі

інноваційної вимагає від вищої школи удосконалення підготовки спеціаліста, який би вільно орієнтувався в найновіших досягнен­
нях науки і техніки, а також формування його як особистості, що володіє критичним мисленням. Крім того, слід зазначити, що змі­
нилось відношення до освіти взагалі. Вона тепер розглядається як один із видів послуг, що змушує освітні заклади відповідати вимо­
гам конкурентоздатності і варіативності освітніх послуг, а це, в свою чергу, вимагає змін у змісті і формах освітнього процесу.
Тож і перед викладачами іноземної мови постають нові завдання, а також відкриваються нові можливості. Це свідчить про те, що телекомунікація та інформаційні технології невпинно зростають за своєю значимістю в житті будь-якого фахівця, тож не викликає жодних сумнівів у необхідності розробки нових концепцій вико­
ристання інформаційних технологій при формуванні іншомовної комунікативної компетенції.
Серед методів нових інформаційно-телекомунікаційних технологій можна виділити наступні:
- системний аналіз; - проектування; - структурування даних;
- методи пошуку, передачі, збереження й захисту інформації.
Поряд з необхідністю формування готовності до здійснення
інтерактивних крос-культурних контактів, виникає вимога до особистості вміти самостійно конструювати власні знання. Щоб досягти такої мети необхідно розробити методику розвитку
іншомовної комунікативної компетенції, при якій студенти залучаються в процес пошуку і обробки інформації. З метою
162
формування
іншомовної комунікативної компетенції слід розробляти мультимедійні програми. Навчальні програми повинні пропонувати евристичні типи завдань, які сприяють самостійному конструюванню мовних, мовленнєвих, професійних
і соціокультурних навичок. Результатом процесу формування
іншомовної компетенції має бути не просте накопичення певного обсягу інформації, а оволодіння стратегією конструювання власних знань як в мовній, так і в професійній галузях.
Особливої уваги заслуговує проектний метод, який створює умови самостійної роботи студентів, що передбачає і використан­
ня різноманітних методів, засобів навчання, і інтегрування знань, вмінь з різних областей науки, технології, творчості, надає можли­
вість пізнати особливості функціонування мови і сформувати всі компоненти іншомовної комунікативної компетенції.
Застосування проектного навчання є необхідним і доцільним
із таких причин:
- освітній процес вбудовується в логіку діяльності, що має особистісну значущість для студента і підвищує його мотивацію
(особистісно-орієнтований підхід до навчання);
- комплексний підхід до розробки навчальних проектів сприяє збалансованому фізичному і розумовому розвитку студента (розвивальне навчання);
- глибоке, осмислене засвоєння базових знань забезпечується за рахунок їх універсального використання в
163
різних ситуаціях, передбачених роботою над проектом
(фундаменталізація навчання);
- розвиток творчого потенціалу студентів (гуманізація навчання);
- залучення до роботи над проектами студентів рівень знань яких невисокий, позитивно впливає на розвиток студентів і на їх ставлення до вивчення дисциплін.
Проектна робота є сприятливим осередком де студент має можливість оволодіти низкою ключових компетентностей. Вико­
нання навчального проекту передбачає певну автономність сту­
дента Перетворення об'єкта навчального процесу на його суб'єкт вимагає докорінних змін у методологічних засадах не лише мовної, але й фахової підготовки студентів Це пояснюється тим, що здатність студента здобувати фахові знання і уміння в кон­
тексті навчання іноземних мов формує певний набір практикних навичок, що є значно важливішим, ніж накопичена сума знань.
Як відомо, знання, які студенти отримують у навчальних закладах, мають бути застосовані на практиці. Таким чином, під час вивчення іноземної мови слід створювати можливості
інтеграції фахових знань у курс вивчання іноземної мови. Звідси випливає, що теми і завдання для проектної роботи слід брати, виходячи з актуальності тієї чи іншої економічної, політичної ситуації в країні чи світі в певний період розвитку суспільства.
Отже, цілеспрямована праця над проектом із застосуванням нових інформаційно-телекомунікаційних технологій впливає на
164
розвиток низки ключових компетенцій майбутнього фахівця, збагачує процес навчання, підвищує його продуктивність.
Інформаційно-телекомунікаційні технології надають можливість студентам ВНЗ швидко здобувати фахову інформацію іноземною мовою, обробляти її та презентувати результати проектної роботи на високому рівні. Це, у свою чергу, підвищує мотивацію вивчен­
ня іноземної мови. Однак і понині в організації навчального про­
цесу у вищих навчальних закладах існує тенденція до обмеженого використання комп'ютерно- орієнтованих технологій навчання під час вивчення непрофільних дисциплін, що значною мірою перешкоджає реалізації творчої проектної діяльності студентів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації./ Ред.
Салмай Н.М., Цибенко Н.В. - Випуск 10. - 2007. - с. 80-95.
2. Полат Е.С. Теоретические основы составления и исполь­
зования системы средств обучения иностранному языку для сред­
ней общеобразовательной школы. Автореф. докт. Дис. М., 1989.
3. Hutchinson Т. Introduction to Project Work / T. Hutchinson. -
Oxford: Oxford University Press, 1991. - 23 p.
4. Lowes R. Helping Students to Learn. A Guide to Learner
Autonomy / R. Lowes, F. Target. -Richmond: Richmond Publishing,
1998. - 96 р.
165Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка