2013, ed. №3(4) Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions 219
Скачати 315.18 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.01.2017
Розмір315.18 Kb.

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions
219
УДК 378.14
Т.В. Матвієнко,
викладач,
Херсонський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного університету inkerman2010@mail.ru
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ
Т.В. Матвієнко. Роль інтерактив-
них форм навчання під час екологічного
виховання студентів у ВНЗ.

У статті ана- лізуються поняття «екологічне виховання»,
«інтерактивні форми навчання». Розгляда- ються інтерактивні форми навчання під час екологічного виховання студентів з досвіду роботи викладача Херсонського політехні- чного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

T.V.Matvienko.A role of interac
tive forms of studies is duringecologica
l education of student at High Schools.
Concepts "ecological education", "in- teractive forms of studies", are analysed in the article. The interactive forms of studies are examined during ecological education of students from experience of teacher of Kherson polytechnic col- lege of Odessa national polytechnic university.
Вступ.
Однією з
найактуальніших проблем сучасності
є
взаємодія людини з
природою
Важливим аспектом у
вирішенні
проблеми збере
- ження природних ресурсів
є
освіта людей в
області
навколишнього сере
- довища
, екологічне виховання всього населення
, а
особливо підростаючого покоління
Метою даної
роботи
є
уточнення сутності
по
- няття
«
екологічне виховання
», а
також системи понять
, що співвідносяться з
цією категорією
, довести важливість
і
необхідність екологічного виховання сучасної
молоді
Екологічне виховання
- це організований
і
цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу
і
суспільство
, поглядів
і
переконань
, що забезпечують становлення відповідального ставлення молоді
до природи
, реальним показником якого
є
практичні
дії
учнів та студентів по відношенню до природного середовища
, що відповідають нормам людської
моральності
[1].
Екологічна освіта
є
сукупністю екологічних знань
, екологічного мислення
, екологічного світогляду
, екологічної
етики
, екологічної
культури
Головною метою екологічної
освіти
є
: оволодіння науковими знаннями про довкілля
, складні
взаємозв '
язки в
природі
, що склалися протягом тривалого
історичного розвитку
; формування знань
і
вмінь дослідницького характеру
, спрямова
-

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions
220 них на розвиток
інтелекту
, творчої
і
ділової
активності
; розуміння сучас
- них проблем навколишнього природного середовища
і
усвідомлення
їх актуальності
для себе
; формування екологічної
свідомості
та культури особистості
, усвідомлення себе частиною природи
Екологічне виховання передбачає
формування в
людини уважного ставлення до проблем навколишнього середовища
, дбайливого
– до при
- роди
,
історичних пам

ятників
, необхідності
їх збереження
Турбота про природні
багатства
, бережливе використання природних ресурсів
– найважливіші
задачі
екологічного виховання
, тому майбутній фахівець як безпосередній учасник науково
- технічного прогресу повинен бути помітною фігурою в
природозбережувальній роботі
; розвивати свою екологічну культуру
; формувати навички прийняття управлінських рішень тощо

Актуальність дослідження даної
теми обумовлена модернізацією освіти
, де одним з
напрямків
є
якість знань
, пов '
язана з
підвищенням ефе
- ктивності
навчання
Інтерактивне навчання
- це специфічна форма організації
пізнавальної
діяльності
, яка має
передбачувану мету
- створи
- ти комфортні
умови навчання
, за яких кожен учень відчуває
свою успішність
,
інтелектуальну спроможність
Слово

інтерактив
” прийшло до нас з
англійської
мови від слів

взаємний

і

діяти
”.
Отже
,
інтерактивний
– здатний до взаємодії
, діалогу
Інтерактивне навчання реалізує
конкретну мету
– створити комфортні
умови навчання та вихо
- вання
, які
забезпечать активну взаємодію усіх студентів
Суть
інтерактивного навчання полягає
в тому
, що навчальний процес відбувається за умови постійної
, активної
, позитивної
взаємодії
усіх студентів
Відбувається колективне
, групове
,
індивідуальне навчання у
співпраці
, коли викладач
і
студенти
- рівноправні
суб '
єкти навчання
У
результаті
організації
навчання діяльності
за таких умов у
групі
створюється атмосфера взаємодії
, співробітництва
Організація
інтерактивного навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій
, використання рольових
ігор
, створення проблемних ситуацій
. [3]
Матеріал і результати дослідження.
Проблемою екологічного ви
- ховання та підвищення екологічної
культури молоді
займаються такі
вче
- ні
, як
Абалкіна
І
Л
.,
Моткін
І
О
.,
Куркуленко
С
С
.,
Курняк
Л
Д
.,
Наумен
- ко
Н
В
.,
Процюк
В
А
Вони вважають
, що необхідність виховання еколо
- гічної
культури в
молоді
пов '
язана саме з
реакцією на глобальну екологі
- чну кризу
Негативні
зміни в
природному середовищі
під тиском сукупної
дії
виробничих чинників
істотно прискорились в
останні
десятиріччя
Тобто
, збереження життя на
Землі
залежить тепер безпосередньо від рівня
і
темпів виховання екологічної
культури в
молоді
, суспільства в
цілому
[1].

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions
221
Найбільша ефективність екологічного виховання можлива за умов забезпечення його неперервності
, комплексності
, охоплення цим проце
- сом всіх членів суспільства протягом усього
їх життя
Підвищенню ефективності
сприяє
вміле використання засобів екологічного виховання
До них
, насамперед
, необхідно віднести
:
- сім '
ю
, в
якій відбувається первинна соціалізація
індивіда
, форму
- ються основні
риси особистості
, тип світосприйняття світоставлення
;
- засоби масової
інформації
, що впливають на масову свідомість суспільства
, дають актуальну екологічну
інформацію
, первинну
інтерпретацію подій чи прийнятих рішень
і
тим самим формують гро
- мадську думку
;
- неспеціалізовану освіту всіх щаблів
- від дитячих садків до вищих навчальних закладів
- де при викладанні
практично всіх навчальних дисциплін повинна бути природоохоронна тематика
, повинні
формувати
- ся основи знань природничих
, технічних та соціальних знань
, важливих в
соціально
- екологічному відношенні
;
- спеціалізовану освіту
, спрямовану на формування кадрів спеціалістів
, що професійно займатимуться питаннями
, пов '
язаними з
проблемами оптимізації
та гармонізації
взаємодії
в систем
«
суспільство
- природа
»;
- систему екологічного законодавства
, покликану вказувати на загальні
орієнтири держави як виразника суспільних нтересів у
галузі
ви
- користання природних ресурсів
, охорони природи
, збереження придатно
- го для життя
і
здоров '
я людини природного середовища
;
- карно
- наглядову систему держави
, завданням якої
є
формування переконання
, що будь
- які
правопорушення в
галузі
природокористування та дотримання екологічних прав громадян будуть відповідно оцінені
дер
- жавою
При цьому дієвість використання засобів екологічного виховання суттєво підвищується
, як зазначає
О
А
Васюта
, за умови врахування
існуючих національних традицій природокористування
[1].
Якнайактивніше екологічному вихованню сприяють
інтерактивні
методи навчання
, що активно розробляються останнім часом
Завдяки за
- кладеним в
їх суть самостійній діяльності
та груповій взаємодії
вони мо
- жуть бути корисними та перспективними для викладачів та для студентів
Теоретичні
та практичні
розробки в
цій галузі
належать
В
Гузєєву
,
А
Гіну
,
О
Пометун
,
Л
Пироженко
,
А
Фасолі
Мета викладачів коледжу
– вивчити
і
впровадити в
практику ефек
- тивні
методи
і
прийоми
, завдяки яким екологічне виховання при вивченні
дисциплін природничого циклу буде найбільш ефективним при форму
- ванні
гармонійної
особистості

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions
222
Природно виникає
питання про шляхи реалізації
на практиці
різних видів
інтерактивних методів під час екологічного виховання при вивченні
природничих дисциплін у
коледжі
Однією з
таких вправ
є
«
Мозковий

штурм
».
Це ефективний метод колективного обговорення
, пошук рішень шляхом вільного висловлюван
- ня думок всіх учасників
Як свідчить практика
, шляхом
«
мозкового шту
- рму
» всього за кілька хвилин можна визначити десятки
ідей
Наприклад
, під час проведення заняття з
«
Основ екології
» на тему
«
Екологічні
фактори
» для мозкового штурму пропоную запитання
: «
Як
, на вашу думку
, впливає
ваша майбутня професійна діяльність
, як один з
видів антропогенних факторів
, на стан довкілля
»?
Серед відібраних
ідей аналізуються ті
, які
найближчі
до
істини
і
формується спільна думка
Студенти з
задоволенням обговорюють власні
гіпотези що до збереження навколишнього середовища
Робота

у

великій

групі
(
тобто з
усією групою
) - навчальний метод
, коли вся група обговорює
ідеї
чи явища
, що стосуються певної
теми
Дуже важливо уникати
«
закритих
» питань
, на які
можна однозначно відповісти
«
так
» чи
«
ні
», тому ставляться відкриті
питання
, що почина
- ються з
«
як
?», «
чому
?».
Наприклад
, при вивченні
теми
«
Глобальні
про
- блеми людства
» з
географії
, для обговорення пропонується питання
: «
Яка з
глобальних проблем людства на ваш погляд
є
головною
?
Чому

Студенти опрацьовують текст підручника
, матеріал з
опорних конспектів та додаткових джерел
і
разом обговорюють виниклі
ідеї
Дуже важливо на заняттях залучати всіх учнів
У
цьому допомага
- ють такі
методи
, як
«
Коло
ідей
», «
Мікрофон
».
«
Коло

ідей
»
— студенти
, сидячи у
колі
, мають можливість вислови
- ти та обґрунтувати свою позицію
Наприклад
, при вивченні
теми
«
Види забруднень
» з
дисципліни
«
Основи екології
» студенти висловлюють свою позицію щодо того
, які
з основних забруднювачів довкілля являються найбільш небезпечі
Обов

язково обґрунтовувати свою думку
«
Мікрофон
»
- по черзі
викликаю студентів
, які
імітують
«
говорін
- ня
» у
мікрофон
Наприклад
, при вивченні
теми
«
Країни
Європи
» з
гео
- графії
пропонується ситуація
: уявіть
, що ваші
знайомі
придбали туристи
- чну путівку в
одну з
країн
Європи
, скажімо
,
Італію
І
просять вас
, як зна
- вця географії
, назвати географічні
об

єкти
, місця в
природі
, міста
,
істори
- чні
пам

ятки
, які
їм варто відвідати
, перебуваючи в
цій країні
Пропону
-
ється також одночасно проаналізувати екологічну ситуацію в
країні
та запропонувати шляхи
її
покращення
Метод
«
займи

позицію
»
допомагає
вести обговорення дискусійного питання в
групі
Використовую його з
метою надання студентам можли
- вості
висловитися та практикуватися в
навичках спілкування
Таким спо
-

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions
223 собом обговорюємо екологічні
проблеми
України та
Херсонщини зокре
- ма
Здійснюючи екологічне виховання
, важливо також чітко окреслити коло екологічних проблем усього людства
, своєї
країни
і
своєї
місцевості
Лише за цих умов можна проводити дійсно ефективну роботу
Так обго
- ворюючи проблему видних ресурсів
, викладачу потрібно наголосити
, що водні
ресурси країни обмежені
і
дуже нерівномірно розміщені
по терито
- рії
, у
багатьох містах воду подають лише по декілька годин на добу
Крім того
, наявні
ресурси прісної
води в
Україні
дуже забруднені
Дніпру
, з
якого п

ють воду майже
35% жителів
, завдають великої
шкоди
, викорис
- товуючи
її
вкрай нераціонально
Всі
повинні
прагнути до збереження його в
чистоті
для нинішніх
і
майбутніх поколінь
Велике значення має
конкретизація причин забруднення водних ресурсів стосовно своєї
місцевості
Методично правильно використовувати ці
відомості
у порівнянні
з показниками по країні
в цілому
, по всьому світі
Метод
«
Прес
»
використовую у
випадках
, коли виникають супереч
- ливі
думки з
певної
проблеми
і
потрібно зайняти й
аргументувати чітко визначену позицію щодо конкретної
екологічної
проблеми чи економіч
- ної
проблеми
Метод надає
можливість навчитися аргументовано
, в
чіткій
і
стислій формі
формулювати
і
висловлювати свою думку з
дискусійного питання
Крім наведених вище методів ефективними формами
інтерактивно
- го навчання
є
також дискусія
, мозковий шторм тощо
Найсприятливішими для екологічного виховання
є
теми
, в
яких вив
- чають природні
зони
, явища
Тут можна найкраще розкрити взаємозв

язок
і
взаємозалежність компонентів природи
Студенти повинні
зрозуміти
, що змінюючи
, руйнуючи
, отруюючи лише один
із них
, людина змінює
, руйнує
, отруює
всю природу
, руйнує
середовище власного
існування
Виховання
і
навчання розуміння цього будь
- яким громадяни
- ном нашої
держави
,
є
одним з
найголовніших завдань географії
та екології
Також необхідно навести приклади раціонального втручання людини в
природні
комплекси
Гарні
наслідки дало створення в
нашій державі
полезахисних лісосмуг
, насадження лісів
Виховувати молодь лише на негативних прикладах буття не можна
Обов

язково необхідно шукати хоча б
поодинокі
позитивні
приклади
Екологічне виховання в
повинні
здійснювати всі
викладачі
ВНЗ
І
-
ІІ
рівня акредитації
Без конкретних справ
, спрямованих на збереження
, за
- хист
і
відновлення природного довкілля
, важко виховати активних грома
- дян
Тому ми активно працюємо зі
студентами щодо збереження довкілля рідного міста
, приймаючи участь в
трудових десантах
, поповнення та збереження видового біорізноманіття парків

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Actual problems of science education: theory, practice, modern decisions
224
Висновки.
Опираючись на методичну літературу
, спостереження
, опитування викладачів
ВНЗ
І
-
ІІ
рівня акредитації
, а
також власний педа
- гогічний досвід можна стверджувати
, що
інтерактивні
форми навчання під час екологічного виховання
, дають можливість активізувати мислення студентів
, залучати
їх до плідної
бесіди
, мотивувати навчання
, показувати різні
точки зору
, допомагає
ставити свої
запитання та формувати власну думку
Лише таке поєднання навчання з
конкретною роботою з
охорони природи може виховати свідомих громадян
України з
активною життєвою позицією
Література

1. Курняк Л.Д. Екологічна культура: поняття і реальність. // Вища освіта України.
- 2006. - №3. - С. 32-37.
2. Водопьянова Ю. Активні методы обучения подростков как одна из форм лич- ностно ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе: на материале ес- тественнонаучных дисциплин: авторефеат диссертации.- М., 2005. 23 с.
3. Яськова А.О. Використання інтерактивних методів у викладанні географії/ А.О.
Яськова //ГеографІя. -2006. -Лют. (№ 3).- С.1-8. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ua.textreferat.com/
4. Морозова Л. Виховання екологічної культури особистості /Л.Морозова// Вища освіта України. - 2001. - №2. - с. 88-92. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://intkonf.org/


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал