А. В. Часовский // Инновации в образовании. 2002
Скачати 56.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.02.2017
Розмір56.61 Kb.
м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р. Наведені приклади з використання інтерактивного навчання підтверджують думку проте, що така організація занять з англійської мови є цілком доцільною і виправданою в навчанні студентів філологічних спеціальностей. Застосування комунікативних ситуацій стимулює студентів до комунікативно-вмотивованого виконання мовленнєвих дій, залучення до яких дає їм змогу краще засвоїти іншомовний матеріал.

Список використаних джерел
1.
Скрипник М. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання /
М.Скрипник; упоряд. І.Галіцина. – К Ред. загальнопедагогічних газет, 2005. –
128 с.
2.
Часовский А.В. Интерактивные методы обучения в преподавании
«психологии здоровья» / А.В. Часовский // Инновации в образовании. – 2002. –
№ 3. – С. 92-97.
3.
Swan M.A. Critical look at the Communicative Approach / M.A. Swan //
ELT Journal. – 1985. – Vol. 39. – № 1. – P. 1-11.

Ковальчук М.О.
асистент,
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні надзвичайно швидко розвиваються нові інформаційні технології й це призводить до вагомих змінне тільки у виробничих галузях, ай у сфері освіти. У всьому світі комп'ютер використовується не тільки як предмет вивчення, але і як засіб навчання. Як показує практичний досвід, комп'ютер найбільш повно задовольняє дидактичні вимоги, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, які дозволяють управляти процесом навчання, максимально адаптувати його до індивідуальних особливостей учня. У цьому зв'язку інформаційні технології необхідно розглядати як потужний засіб підвищення ефективності навчання, психічного розвитку учнів. Однак слід розуміти, що комп'ютери неповинні і не можуть повністю

64
│ Актуальні питання сучасної педагогіки замінити вчителя, цілком автоматизувати його працю, чи навчальну діяльність школярів. Позитивні результати у застосуванні технологій в освіті нерозривно пов'язані з широкими можливостями сучасного прикладного програмного забезпечення навчального характеру та психологічними особливостями його використання з обов'язковим дотриманням ергономічних норм по тривалості безперервного перебування учнів за комп'ютером. Так, молодші школярі можуть працювати за комп'ютером не більше 15 хвилин протягом уроку з обов'язковим провденням фізкультхвилинки по закінченню роботи. Застосування ІТ на уроках в початковій школі дозволяє ефективно формувати стійкий пізнавальний інтерес, уміння і навички розумової діяльності, творчої ініціативи та самостійності в пошуках способів вирішення поставлених задач. Сучасний учитель повинен вміти грамотно застосовувати у своїй професійній діяльності ІТ, використовуючи весь спектр можливостей, що надається комп'ютерною технікою. Оволодіння знаннями і вміннями, що дозволяють високоефективно працювати з мультимедійною інформацією, є необхідною умовою для професійного зростання педагога будь-якої спеціалізації, і втому числі для вчителя початкових класів. Це один з критеріїв якості підготовки справді сучасного фахівця. Метою статті є розгляд організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання мультимедійних технологій у професійної діяльності. Аналіз стану забезпечення навчальних дисциплін комп’ютерними навчальними програмами свідчить, що на ринку послуг постійно з’являються нові програмно-педагогічні засоби, призначені для розвитку логічного, образного мислення молодших школярів (збірники навчальних комп’ютерних ігор для дітей, наприклад, Скарбниця знань, з навчання грамоти (Бджілка Жу-Жу», «Букварик
Котигорошка», Українська абетка, удосконалення орфографічних умінь і навичок («Грамотійка допомагає звірятам, Дитячий тренажер грамотності, з природознавства й математики тощо. Застосування цих програму навчально-виховному процесі потребує обізнаності вчителів початкових класів із теоретико-практичними аспектами комп’ютерної дидактики. Реалізація в Україні пілотного проекту на основі технологій Intel і подальше створення та змістове наповнення інформаційно-навчального середовища впроваджуваних шкільних нетбуків, планшетів диктує необхідність не тільки підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів
м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р. навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, ай підготовку високопрофесійних кадрів у вищій школі, здатних наповнити новими інноваційними моделями середовище електронного навчання в умовах «1 учень – 1 комп’ютер», зокрема розробляти й застосовувати власні комп’ютерні навчальні програми [1]. В. Сериков під час реалізації особистісно-діяльнісного підходу в предметно-методичній підготовці вчителя початкових класів за основу взяв наступні положення
1. Щоб навчальний предмет став інструментом виховуючого впливу вчителя на особистість учня, він повинен бути опанований на належному рівні. Для реалізації інструментально-педагогічної функції недостатньо орієнтуватися в предметі на пояснювально- репродуктивному або навіть узагальнюючо-проблемному рівнях. Особистісний підхід здатний реалізувати лише вчитель, який сам оволодів предметом на особистісному рівні, що виявляється у вільному володінні науковою інформацією з предмета, умінні виділяти суб'єктивний контекст історії науки (діяльність і особистість дослідника, бачити її ціннісно-світосприймальницькі і соціально- прогностичні висновки, обирати спосіб викладення матеріалу, найбільш цінного збоку педагогіки.
2. Пріоритет педагогічних цінностей у свідомості майбутнього вчителя повинен виявлятися в його прагненні не лише засвоїти зміст шкільного предмета, алей залучити інших людей до його розуміння, співпереживання, спільного осмислення зробити матеріал предметом спілкування, діалогу.
3. Студента необхідно спрямувати на пошук перетворення логічних структур науки в форми спільної діяльності, дослідницьких задачу навчальні проблеми [2]. Так В.І. Імбер у своєму дисертаційному дослідженні на основі аналізу компонентів педагогічного процесу визначає такі педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання мотиваційне забезпечення оволодіння студентами мультимедійними засобами навчання (МЗН) в умовах створення мультимедійно-навчального середовища алгоритмізація викладачами навчального процесу у ВНЗ на основі системного використання МЗН; оволодіння студентами етапами мультимедійної візуалізації навчального матеріалу [3]. Виконання згаданих умов можливе лише за умови впровадження в навчальний процес підготовки майбутніх учителів початкових класів спецкурсу з мультимедійних технологій. Метою якого є підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання технологій мультимедіа у своїй професійній діяльності, формування навичок

66
│ Актуальні питання сучасної педагогіки практичного застосування мультимедійних навчальних засобів з різних предметів у початковій школі, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу. Основними завданнями спецкурсу є
- надання студентам необхідної науково-методичної інформації для систематизації та поглиблення знання методик початкової освіти, поглиблення загальнотеоретичних і методичних знань з використання технологій мультимедіа нарізних предметах
- озброєння майбутніх учителів початкових класів знаннями про принципи побудови уроку з мультимедійною підтримкою удосконалення умінь і навичок майбутніх учителів початкової школи користування комп’ютерною технікою та мультимедійними освітніми ресурсами, раціонального їх застосування в майбутній професійній діяльності
- формування вмінь використовувати мультимедійне програмне забезпечення для підготовки та проведення уроків, виховних заходів у початковій школі
- формування навичок відбору та створення власного мультимедійного супроводу до уроків
- здійснення пошуку та відбору інформації в глобальній мережі Інтернет вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 6.010102 Початкова освіта студенти повинні знати: основні тенденції інформатизації освіти, вимоги до вчителя початкових класів в інформаційному суспільстві правила та норми роботи молодшого школяра з комп’ютерною технікою компоненти та технічні характеристики мультимедійних засобів навчання основні способи використання мультимедійних технологій на уроках мистецького циклу в початкових класах вимоги до створення та застосування мультимедійних навчальних засобів на уроках у початковій школі. Сучасний вчитель початкових класів, що в достатній мірі володіє мультимедійною технологією має уміти ефективно працювати з основними програмними пакетами Windows 2007 (Power Point, Movie
Maker, Microsoft Paint), графічними редакторами за вибором для забезпечення мультимедійного супроводу уроків мистецтва раціонально використовувати мережу Інтернет, добирати та створювати за допомогою мультимедійних технологій програмні дидактичні засоби для молодших школярів, добирати та аналізувати мультимедійні продукти, запускати та встановлювати мультимедійні програми раціонально застосовувати мультимедійні навчальні засоби під час
м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р. підготовки та проведення уроків та інших форм організації навчально- виховного процесу у початковій школі.

Список використаних джерел
1.
Бадер В. І. Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності доЗастосування інформаційних технологій. – Режим доступу http://www.gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnuk_17/V17_10_16.pdf
2.
Свіржевський М. П. Впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання проблеми, пошуки, перспективи / М. П. Свіржевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2008. – Випуск 19. – С. 78-83.
3.
Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : Дис... канд. наук 13.00.04. – Імбер Вікторія Іванівна. Вінниця. – 2008.
Ковальчук ОМ.
аспірант,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні соціально-економічні та суспільно-політичні умовив Україні вимагають кардинальних перетворень у підходах до професійної педагогічної підготовки фахівців з освітньо- кваліфікаційним рівнем магістр. Ефективність навчально-пізнавальної діяльності магістрів на всіх етапах навчання відмети до результату визначається сукупністю принципів та умов організації професійної підготовки, які тісно пов’язані та взаємозалежні.
Організаційно-педагогічні умови підвищують ефективність професійної підготовки, забезпечують безперервність освітнього процесу, актуалізують усвідомлення магістрантом свого професійного розвитку. Трактування поняття умови визначається як необхідна, обов’язкова обставина, передумова, що забезпечує існування, здійснення чогось [1].


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал