Автоматизовані обліково-аналітичні системи, їх
Скачати 317.06 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації11.03.2017
Розмір317.06 Kb.
  1   2   3

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУКафедра обліку у виробничій
сфері
Міждисциплінарна курсова робота на тему:
Автоматизовані обліково-аналітичні системи, їх
функціонування та розвиток
Студентки 5 курсу групи ОІСм-11
Кізюк Н. Ю.
Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»
Керівник: Муравський В.В._______________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ____________________
Кількість балів: ______ оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________ ________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________ ________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________ ________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Тернопіль, 2016

Вступ
В останні роки у світовій економіці відбулися значні зміни середовища господарювання, за умови яких нове стратегічне мислення все більше погоджується із глобалізацією бізнесу й з переходом до нової моделі економічного зростання, тісно пов’язаною з інформатизацією суспільства.
Зростання динамічності зовнішнього середовища обумовило збільшення обсягів інформації, її диференціацію та швидку зміну корисності. Кожна подія несе в собі інформаційне навантаження, врахувати яке на підприємствах можна лише шляхом створення адекватного обліково аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень на основі системного підходу.
Розкриття історичних аспектів становлення і розвитку облікової системи підприємства покладено в основу вивчення сутності понять, термінів і явищ, що широко застосовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою, з метою їх адаптації до вимог сучасного рівня розвитку вітчизняної економіки.
Визначальна роль обліку та звітності в процесі управління підприємством підкреслюється вітчизняними теоретиками бухгалтерського обліку та фахівцями світової школи. Сучасна облікова система повинна відповідати стратегічним цілям підприємства. Тому при побудові до уваги слід брати не тільки внутрішні фактори мікросередовища, але й враховувати вплив зовнішніх факторів макросередовища.
Даний підхід можливо реалізувати на базі концепції стратегічного обліку.
На основі проведених досліджень визначено, що стратегічний облік - це облікова система, яка включає фінансовий й управлінський облік, стратегічне планування й контролінг. Вивчення структурних елементів, об'єктів й суб'єктів стратегічного обліку; складу й змісту звітності; моделей облікової політики підприємств, а також порівняння основних характеристик фінансового, управлінського та стратегічного обліку, дозволило прийти до висновку, що особливість стратегічного обліку полягає в орієнтації на майбутній розвиток господарської діяльності, і на можливість врахування впливу зміни факторів макро- і мікросередовища.

Якісно нові підходи, в основі яких ідеї гармонізації різних видів обліку в рамках стратегічного та стандартизації облікових процедур, спрямовані на отримання облікових даних, відмітною рисою яких є: орієнтація на виконання місії підприємства; формування альтернативних варіантів вирішення стратегічних завдань діяльності підприємства та вибір оптимального; розрахунок нормативних тактичних параметрів виконання оптимального варіанта та своєчасного виявлення відхилень від заданих параметрів;
інтерпретація виявлених відхилень та аналіз з точки зору виконання стратегічного завдання.
Виникає певна кількість проблем, пов’язаних зі зростанням обсягу
інформації в поєднанні з наявними технічними обмеженнями, що актуалізує питання підвищення ефективності й швидкості збору, обробки й підготовки відповідних аналітичних відомостей. Також залишаються відкритими питання формалізації інформації, що важливо з погляду ефективного управління
інформаційними потоками й розробки показників для контролю траєкторії стратегічного розвитку підприємства.

1. Історичний погляд на автоматизацію обліково-аналітичних систем
Управління підприємством в умовах сучасності характеризується зміною стану системи, що призведе до досягнення цілі та мети діяльності.
Спостерігається взаємодія суб’єкта господарювання із зовнішнім середовищем.
Пітримка взаємозв’язку здійснюється за допомогою інформаційних потоків, що передають дані та різного роду команди від нищої ланки управління до вищої та у зворотньому напрямку. Процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ обслуговуються управлінською інформацією.
Економічна інформація є найважливішим елементом інформаційної системи, оскільки надається інформація про фінансову діяльність підприємства. Робота
із великими обсягами даних та високими вимогами до точності й достовірності зумовили застосування обчислювальної техніки в організації обліку.
Сукупність причин призвела до комп’ютеризації обліку та облікових процесів, проте становлення та впровадження відбувалося поступово та послідовно.
Прийнято виділяти три етапи – механізований, автоматизований та електронний облік (рис.1.2.1).Рис. 1.2.1 Етапи використання інформаційних технологій в обліку
У. Перрі, відомий американський економіст, зазначає «На зорі людства печерні люди заносили облікові записи на камінь, де з великим старанням вибивали
Етапи інформатизації бухгалтерського
обліку
І етап (50-60-і рр ХХ ст)- етап
автоматизації

ІІ етап ( 70-80-і рр. ХХ ст)- етап
інформатизації

ІІІ (сучасний) етап (з 90-х рр. ХХст) –
етап комунікації
дані про результати «діяльності» свого племені. Перевірити або ж відтворити обліковий процес при необхідності можна було у будь-який час, оскільки він відрізнявся великою наочністю. Таким чином, “контролер” племені міг добитися ідеальної системи контролю. Відображення облікових записів на такому крихкому і нетранспортабельному матеріалі загрожувало самим основам облікового контролю. Обліковий контроль був відсутній протягом декількох століть, поки не ввели «Журнал» і «Головну книгу». В 1890 р. Герман
Голлеріт запропонував для облікового контролю лічильно-перфораційні машини. Місце журналу в твердій обкладинці зайняла перфокарта з пробитими на ній отворами.» [23
, с. 17].
Автор приходить до висновку, що винайдення електронних обчислювальних машин збільшило та ускладнило роботу рядового бухгалтера.
Мова йде про те, що «Технічні засоби обчислювальних робіт у своєму
історичному розвитку зазнали суттєвих змін. Від примітивних дерев’яних воскових дощок і бірок на ранніх стадіях розвитку суспільства до складних обчислювальних машин в даний час...» [33. c. 20].
Запровадження електронних засобів обчислювальної техніки в практичну складову бухгалтерського обліку зумовило виникнення певних проблем. У працях К. Маркса зазначено, що технічний прогрес або заміняє, або витісняє робітників.
Абстрагування від політичного підтексту говорить про підтвердження існування проблеми. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, установах та організація, порядок виконання облікових робіт визначається потребами управління та специфікою діяльності. Базою облікових робіт виступають єдині методичні та організаційні правила, зазначені у нормативних документах.
Розподіл робіт між машиною та людиною головне питання, що повязане з використанням технічних засобів обробки облікової інформації.
У 50-60-і роки ХХ століття характерним було використання електронно- механічних перфораційних машин та організація машинолічильних станцій на великих підприємствах. Важлива роль припадала механізованій комплексній обробці облікових записів таблично-перфокарткової системи обліку на базі
типових програм. Відповідальність за успішність існуючих систем покладалась на технічний персонал. Важливі програмні продукти знаходяться на стадії розробки та розвитку.
Використання нової обчислювальної техніки та форми експлуатації впливає на формування складу облікових робіт. Розподіл проводиться не тільки між людиною і машиною, але й структурними підрозділами, а також між обліковими працівниками. Проблема розподілу робіт між людиною і машиною в умовах використання технічних засобів з обмеженими можливостями
(наприклад, калькулятори) вирішується просто: зберігаючи без змін обліковий процес.
Наступний етап реалізовується за допомогою електронно обчислювальних машин (ЕОМ). Розвиток технічних засобів збору, передачі, обробки та зберігання інформації на базі ЕОМ обумовило на практиці різні варіанти організації автоматизованої обробки інформації для вирішення облікових завдань. Для кожного з них має місце своє вирішення проблеми розподілу робіт між людиною і машиною.
Відомий російський вчений В.Я. Соколов, ще у 70-ті роки минулого століття, у своїй докторській дисертації «Проблеми бухгалтерського обліку радянської торгівлі у зв’язку з використанням новітніх засобів обчислювальної техніки» побудував різні варіанти моделей основних облікових завдань з розрахунком вибору найоптимальніших в умовах використання обчислювальної техніки. Зазначена проблема знайшла в подальшому своє відображення у фундаментальній монографії «АСУ і проблеми теорії бухгалтерського обліку», підготовленій спільно з проф. В.Ф. Палієм [22].
Очевидно, що найкращий ефект від використання
ЕОМ в бухгалтерському обліку досягається за рахунок удосконалення його методології, методики й організації, максимального спрямування його основного продукту – інформації на задоволення потреб управління. Широке використання сучасних засобів обчислювальної техніки вступило в певне протиріччя з діючою практикою обліку. Як зазначає проф. В.Ф. Івашкевич «Їх швидкодія, великі можливості пам’яті та логічного перетворення облікових
даних практично не потрібні, а обходяться дорогі. ЕОМ полегшує працю бухгалтера, але без змін та подальшого розвитку методології»[14, с. 41].
З усім наведеним не можна погодитися. Зазначене вище відноситься до нераціонального використання швидкодії комп’ютерної техніки та її пам’яті.
Адже основною метою діючої системи бухгалтерського обліку є не лише формування інформаційної бази, але й форматування й переформатування
інформації для розробки проектів управлінських рішень, їх практичної реалізації та аналізу ефективності останніх. Виникає необхідність у розробці комплексного підходу до перегляду теоретичних і методологічних основ бухгалтерського обліку. На думку Л. О. Терещенко та І. І. Матієнко-Зубенко передбачається:
- введення в практику методологічних основ бухгалтерського обліку, що відповідають ринковим відносинам із переходом на міжнародні стандарти обліку та аудиту;
- перегляд методологічних принципів обліку, що забезпечили б комплексне броблення облікової інформації;
- удосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку з використанням інформаційних технологій;
- застосування новітніх інформаційних технологій та засобів спілкування;
-
інтеграцію облікової інформації в єдиний інформаційний потік;
- розроблення єдиної інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту;
- впровадження в практику обліку питань оцінювання, планування та прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;
- формування на основі автоматизації управлінських рішень
[31, с.7-8].
Зміна форм взаємодії та режимів роботи ЕОМ зумовлює застосування
інформаційних технологій та виділенні кількох періодів розвитку. На першому
етапі відбувалась централізована обробка бухгалтерських завдань із застосуванням однопрограмного режиму роботи ЕОМ. Оператор отримував облікову інформацію, обробляв її на ЕОМ, після чого повертав бухгалтеру вільні облікові дані у формі відомостей аналітичного і синтетичного обліку.
Новий підхід до організації машинної обробки бухгалтерських завдань на початку 80-х років був зумовлений появою персональних електронних обчислювальних машин (ПЕОМ), що характеризуються високою швидкодією, великим обсягом пам’яті на жорсткому диску. Використання такого роду машин спричиняє деякі зміни в обробці облікової інформації, а саме перехід від централізованої до децентралізованої обробки даних.
Організація автоматизованих робочих місць на базі персональних комп'ютерів, створення локальних обчислювальних мереж підприємства висувають нові вимоги в організації інформаційної бази та формуванню комплексів економічних завдань. Створуюються максимально сприятливі умови для налагодження звязків між користувачами облікової інформації та оперативного обміну обліковими даними. Первинні документи автоматично формуються на комп'ютері. За рахунок створення єдиної бази даних обєднується інформація різних ділянок обліку.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, використання електронних мереж притаманне для третього етапу – етапу комунікації. Інформація в більшій мірі переноситься на електронні носії та створюється в цифровій формі без паперових аналогів.
При здійсненні комп’ютеризації, перед підприємством постає питання щодо вибору програмного забезпечення. Ринок інформаційних технологій представлений великою кількістю таких програмних продуктів із врахуванням специфіки діяльності, а саме: масштаби та галузь діяльності, автоматизація усього підприємства або ж окремих відділів чи підрозділів. Проблема вибору почтає перед керівниками фірм, адже під час розширення діяльності тавиходу на нові ринки товарів та послуг виникає необхідність в оновленні та заміні
існуючого програмного забезпечення.

Інформаційна система має складну ієрархічну структуру, що позначається на технологіях, котрі мають місце на конкретному підприємстві. Прийнято виділяти інформаційні технології за ступенем централізації технологічного процесу: централізовані – обробка облікової інформації відбувається на центральному сервері; децентралізовані – основуються на локальному застосуванні засобів обчислювальної техніки користувачів; комбіновані – визначають
інтеграцію процесів вирішення функціональних завдань бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на місцях з використанням спільних баз даних.
За ступенем охоплення облікових завдань виокремлюють такі
інформаційні технології: обробка даних, автоматизація функцій бухгалтерського обліку, підтримка прийняття рішень, експертні системи, електронний офіс.
Застосування комп’ютерної техніки вносить зміни в організацію обліку.
Важливе значення має не лише вид техніки, що використовується, але й сукупність способів та методів її застосування. Обчислювальна техніка виступає допоміжним засобом обробки даних за умов механізації, проте при комп'ютеризації основна увага приділяється технічним засобам. Зміни відбуваються під час процесу збирання, обробки та передачі облікової
інформації.
Особливістю комп’ютеризації обліку є те, що системне вирішення облікових завдань здійснюється з допомогою комп'ютерів. Організація бухгалтерського обліку може здійснюватись на основі підходів:

Системний підхід

Форми обліку орієнтовані на використання компютерів

Трансформування методів обліку [17].
Прийнято розглядати два шляхи вирішення проблеми комп'ютеризації, а саме – комплексний перегляд системи організації обробки облікової інформації та перегляд методологічних аспектів обліку безпосередньо від вимог механізації та комп'ютеризації обліку до його методології.

Реалізація системного підходу знаходить своє відображення у локальних змінах методології облікової системи. Вдосконалення полягає у задоволенні вимог комп'ютеризації, для прикладу, формуються та вводяться коди облікової номенклатури, упорядковуються первинні документи, тощо. Механізація обліку відбувалась на основі індивідуального підходу за допомогою клавішних та перфораційних обчислювальних машин. Спрощення роботи працівників бухгалтерії відбулась в окремих ділянках обліку.
Використання автоматизованої форми значно розширює зміст обліку, визначаються технологічні та інформаційні аспекти організації обліку. Нові зміни дали можливість автоматизувати робоче місце бухгалтера. Робота відбувається в діалоговому режимі з використанням зворотніх звязків під час обробки облікової інформації та отримання відповідної вихідної документації [30].
За рахунок одноразового введення інформації забезпечується єдність
інформаційної баз та повний автоматизований технологічний процес. За рахунок використання різного роду програмних продуктів досягається
інтеграція обробки даних первинного обліку та адаптація програмного забезпечення до потреб користувачів. Бухгалтерські програми вирізняються вбудованими знаннями (формування проведень господарських операцій), а також паралельним введенням обліку за декількома стандартами.
Обробка даних в умовах автоматизованого обліку здійснюється у певній послідовності. На першому етапі облікового процесу відбувається збір та реєстрація первинних даних. Формування масивів облікової інформації в автоматизованому режимі здійснюється на наступному етапі. Поряд з тим відбувається контроль процесу обробки інформації. Як підсумок, останній етап
– формування результатів звітного періоду у вигляді регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Важлива увага приділяється оперативності надання необхідних даних користувачам.
Найголовнішою особливістю автоматизованих облікових вважається неможливість існування без комп'ютерної програми. Регістри обліку відповідних облікових продуктів схожі, проте не однакові, але усі базуються на основних принципах:

 значна кількість регістрів систематичного запису відповідає одному журналу господарських операцій;
 узагальнення, накопичення масиву облікової інформації та багаторазове використання;
 велика кількість аналітичних рахунків до одного синтетичного, що не обмежується ізалежить від поставлених керівництвом цілей;
 автоматичне отримання інформації про недоліки, відхилення та помилк;
 здатність отримувати звітні показники в інтерактивному режимі.
На певних етапах історичного розвитку обліку його форми постійно змінювались, що визначалось об’єктивними передумовами: еволюцією розвитку концепцій обліку, потребою скорочення витрат на утримання облікового апарату, підвищення оперативності обліку, встановлення максимальної адекватності даних обліку реальним господарським змінам.
Кожна із форм базувалась на окремій методиці послідовності та техніки реєстрації облікових даних відповідно адаптованості даних обліку до
історичних змін у процесах господарської діяльності.
Якщо форму ведення обліку розглядати як послідовність та техніку облікової реєстрації господарських операцій, можна констатувати, що в процесі
історичного розвитку обліку на основі ручної обробки даних мало місце різноманітність форм, а на сучасному етапі за використання комп’ютерних технологій – застосовується лише одна форма – комп’ютерна, за якої порядок заповнення облікових реєстрів та їх формат визначаються комп'ютерною програмою, яка використовується.

2. Характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку
Автоматизація обліку є продовженням еволюції бухгалтерського обліку на підприємстві. Коли бухгалтерський облік перестав задовольняти потреби користувачів в оперативній інформації, виникла необхідність ведення його із застосуванням комп’ютерних систем і технологій. На думку деяких науковців підприємства отримують економічний ефект від використання сучасних автоматизованих інформаційних систем управління закупівлями, головним чином, за рахунок можливості контролю за господарськими процесами в режимі реального часу. Зокрема, при плануванні закупівель економічний ефект виникає за рахунок скорочення обсягів страхових запасів, зниження обсягів недоотриманих матеріальних ресурсів та скорочення можливих обсягів недовиконання плану виробництва. Таким чином, основний ефект від використання автоматизованих інформаційних систем полягає у своєчасному уникненні негативних проявів економічних ризиків [21, с. 181].
В свою чергу, Н.А. Букало вказує, що, враховуючи широкомасштабний розвиток засобів інформаційних технологій, законодавчо-нормативних змін, на підприємствах України постають проблеми підготовки спеціалістів з обліку й аудиту, додаткових витрат внаслідок придбання нового програмного забезпечення, витрат на навчання персоналу [10, с. 58]. Л.В. Петіна акцентує увагу на ефективності проведення обліково-аналітичних та контрольних заходів та зазначає, що їх можна досягти лише за умови підвищення їх оперативності – наближення до процесу виробництва, тобто проведення їх безпосередньо в структурних підрозділах, що дозволить своєчасно приймати регулюючі управлінські рішення, активно втручатися в хід виробничих процесів. Одним із напрямків удосконалення обліково-аналітичної роботи процесу виробництва є його автоматизація на основі використання сучасної обчислювальної техніки [24, с. 29]. Проте Т.В. Пономарьова [27, с. 27] вказує, що проблеми автоматизації обліку залежать більшою мірою не від недосконалості програмного забезпечення, а від складності процедур обліку.
Очевидно, що організація обліково-аналітичних процедур отримання
інформації повинна бути покладена в основу формування інформаційного
забезпечення управлінської ланки підприємства, яка дозволяла б керівництву грамотно і оперативно формувати управлінські рішення [29, с. 24]. Будь-яке підприємство незалежно від того, яку діяльність воно веде, займається оперативним обліком: реєструє події, складає таблиці, формує різні звіти, розраховує показники своєї продуктивності.
Менеджмент підприємств при прийнятті рішення про впровадження автоматизованих систем обліку керується типовими цілями, а саме:
– формування єдиного інформаційного простору;
– автоматизація документообігу;
– автоматизація обліку;
– управління запасами сировини та готовою продукцією;
– управління та відстеження виробництва і постачання і т. д.
Як правило, підприємство починає вести облік і формувати різноманітні звіти в Excel. Вибір обумовлений широким поширенням даної програми, достатньо великим набором інструментів і функцій для побудови звітів. Excel на першому етапі автоматизації діяльності підприємства достатньо зручний. З розвитком підприємства з’являється необхідність у більш складній системі обліку, в якій бере участь велика кількість людей. Напівавтоматизована система, побудована із застосуванням електронних таблиць Excel, вже не задовольняє вимоги підприємства, так як стає неповороткою у зв’язку з різко збільшеною кількістю фінансових операцій і не дозволяє оперативно отримувати необхідні звіти.
Після зростання кількості операцій багато підприємств намагаються поєднати дані бухгалтерського обліку з управлінським. Це зазвичай пов’язане з появою додаткових проблем з обслуговування та підтримки системи в робочому стані. Складність в першу чергу полягає в суміщенні даних різних видів обліку. Постає питання про альтернативні способи автоматизації управлінського обліку. При створенні програмного продукту автоматизації обліку власними силами успіх в першу чергу залежить від кваліфікації фахівців. Якщо підприємство являє собою середній бізнес, то цього виявляється цілком достатньо, щоб повністю задовольнити потреби керівництва. Більш
того, фахівці при необхідності цілком можуть змінити структуру системи у зв’язку зі змінами в самому підприємстві або в напрямках його діяльності.
Альтернативою цього етапу є придбання спеціалізованого програмного продукту. Впровадження можна робити своїми силами, можна замовити постачальнику програмного забезпечення. Якщо прийнято рішення замовляти автоматизацію у спеціалізованої організації, то необхідно приготуватися до додаткових грошових витрат, оскільки якісна автоматизація не може обійтися дешево, так як вона займає досить багато часу і вимагає кваліфікованих і досвідчених фахівців.
Спеціалізовані програми, створені під конкретні вимоги об’єкта автоматизації, для ведення обліку найбільш підходять для підприємства, а саме: на базі однієї платформи розробляється унікальна модель (аналогічно відбувається впровадження ERP-систем). Впровадження ERP-системи досить тривала і дорога операція, яка при вдалому впровадженні дозволяє автоматизувати не тільки ведення обліку, а й автоматизацію процесу управління закупівлями, запасами і т. д. Однак керівництво підприємств не завжди приймає рішення по впровадження даних систем, тому що існує декілька обмежень, а саме: занадто висока ціна програмного продукту, послуг з впровадження та висока ймовірність невдалого впровадження. Для того щоб ефективно провести автоматизацію, слід в першу чергу добре зрозуміти, що ж таке – автоматизований бухгалтерський облік. Слід усвідомлювати, що впровадження бухгалтерської програми ефективно тільки тоді, коли наслідком
є підвищення ефективності та поліпшення якості ведення обліку на підприємстві, що може виражатися в:
– упорядкуванні бухгалтерського обліку;
– збільшенні кількості інформації, що одержується;
– зниженні кількості бухгалтерських помилок;
– підвищенні оперативності даних;
– підвищенні економічності обліку.
Всі широко відомі програми автоматизації бухгалтерського обліку (і великі, і малі) мають аналогічний набір змінних частин, тому правильний
процес налаштування будь-якої програми можна проводити у хронологічному порядку:
1.
Налаштування плану рахунків відповідно до особливостей підприємства, проведеною оптимізацією обліку та постановкою завдання.
2. Налаштування типових проводок відповідно до особливостей підприємства, проведеною оптимізацією бухгалтерського обліку та постановкою завдання.
3. Налаштування форм первинних документів відповідно до особливостей підприємства та проведеною оптимізацією бухгалтерського обліку та постановкою завдання.
4. Налаштування форм бухгалтерської звітності та розрахунків за податками відповідно до особливостей підприємства, проведеною оптимізацією бухгалтерського обліку та постановкою завдання (при якісній автоматизації обліку вся щоквартальна звітність повинна обов’язково складатися автоматично).
Коли бухгалтерська програма налаштована, можна починати працювати, проте слід врахувати модифікації, що матимуть місце в майбутньому:
• змінюється характер господарської діяльності підприємства, і доведеться переналаштовувати план рахунків, форми первинної документації або автоматичні проводки за типовими господарськими операціями;
• змінюються форми бухгалтерської звітності та розрахунків з податків, та виникає необхідність у доналаштуванні цих форм.
Слід зазначити, що більшість фірм-виробників програмних продуктів стежать за зміною форм звітності та своєчасно пропонують користувачам своїх програм нові форми. Навіть нову форму на практиці доводиться доналаштовувати з урахуванням специфіки плану рахунків і типових проводок на кожному підприємстві.
Сьогодні ведеться багато суперечок про актуальність певного підходу для автоматизації підприємств. Загальноприйнятим методом вважається так званий
«західний». В основу підходу покладене наступне твердження: «Автоматизація процесів підприємства повинна бути ефективною і випливати зі стратегії
процвітання підприємства». Іншими словами, необхідно автоматизувати ті завдання, які можуть сприяти досягненню мети підприємства. При цьому будь- яке завдання автоматизації буде оцінене з позиції «Ефективність/Ціна». Суть підходу полягає в наступному:
1. Виходячи зі стратегії і цілей підприємства, виділяються ділянки обліку, що потребують якісного поліпшення.
2. Для будь-якої ділянки обліку ставиться певне завдання автоматизації, що дозволяє підвищити ефективність.
3. Можливий ефект від задачі автоматизації обліку оцінюється заздалегідь і зазвичай порівнюється з витратами на впровадження.
4. Автоматизація та реорганізація обліку підприємства.
Ринок програмних продуктів комп’ютеризованих систем бухгалтерського обліку (КСБО) пов’язаний із такими провідними фірмами-розробниками як:
«1С:ДІАМАНТ»,
«ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС»,
«ПАРУС»,
«ГАЛАКТИКА»,
«ДІАСОФТ», «ІНФІН», «ІНФОСОФТ», «ОМЕГА», «R-STYLE SOFTWARE
LAB», «COGNITIVE TECHNOLOGIES LTD», що забезпечують такий набір послуг:
– розроблення, розповсюдження готових програмних продуктів для створення комп’ютеризованих систем бухгалтерського обліку;
– консалтингові послуги з проектування
КСБО, вибору програмних засобів;
– створення інформаційно-правових систем для КСБО;
– видання та розповсюдження літератури для КСБО;
– організація навчальних центрів для підготовки користувачів
КСБО [5].
До різноманітних програм фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних належать фінансово-аналітичні системи, за допомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту. Наприклад,
«1С: АФС» («1С»), «ПОПІ» (GI-consulting).

Економічна ефективність інформаційних систем обліку в керуючій системі управління суб’єктів господарювання досягається за рахунок:
 прямого ефекту ( зменшення трудових витрат на виконання обліку як функції управління);
 непрямого ефекту ( за рахунок економічних наслідків виконання рішень, прийнятих завдяки використанню відповідної облікової
інформації ).
Успішне використання великою кількістю підприємств систем «1С:
Бухгалтерія» свідчить про здатність цих систем забезпечити своєчасність і достовірність облікової інформації для прийняття управлінських рішень підприємствами та установами. Вказані характеристики систем обліку є найважливішими для отримання непрямого економічного ефекту. Однак, використання бухгалтерських систем в автономному режимі обмежує можливості підвищення ефективності управління [1].
Бухгалтерський облік надає інформаційну модель стану об’єкта управління і найбільш точно відображає місце його знаходження в багатофазовому просторі станів системи. Удосконалення інформаційної моделі полягає в точному відображенні стану реального об’єкта, що потребує детального опису системи та зменшенні інтервалів часу одержання інформації про фактичний стан системи.
Здійснення управлінських рішень відбувається на трьох рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному. Кожний з цих рівнів потребує відповідного інформаційного забезпечення, яке в у мовах автоматизації діяльності підприємства реалізується засобами інформаційних технологій в обліку. Прийняття стратегічних рішень забезпечується інформаційними технологіями в стратегічних напрямах обліку, тактичних – інформаційними технологіями у фінансовому обліку, а оперативних – інформаційними технологіями в управлінському обліку. Необхідність такого умовного виділення підсистем обліку в рамках системі обліку вказується потребою управління в різносторонній обліковій інформації [9].

На основі управлінського (оперативного обліку) та фінансового обліку, здійснення яких можливе без участі людини, відбувається й повністю автоматизований аналіз, що являє собою реалізований програмними засобами математичний механізм аналітичної обробки підсумкової інформації. Після повної автоматизації аналізу показників обліку теоретично стає можливим здійснення коригування відхилень від плану без участі людини. Якщо система управління є простою (кількість представленої обліком інформації незначна та повторювана) та замкнутою (відсутній вплив зовнішнього середовища), існує можливість без участі людини здійснити управлінську дію для повернення підконтрольного об’єкта в стан рівноваги.
Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити порівняльний аналіз програм, які є на ринку. Для порівняння можливостей наявних програмних продуктів потрібно провести їх класифікацію. Саме це є дуже важливим етапом в організації комп’ютеризованого обліку, бо тільки після поділу програмного забезпечення на групи за певними критеріями можна формулювати вимоги до програм і порівнювати їхні функціональні можливості.
За допомогою програм для ведення домашньої бухгалтерії персональний комп’ютер можна використовувати для обліку особистих доходів і витрат, планування сімейного бюджету (включно з довгостроковими вкладеннями), для складання особистих податкових декларацій. Наприклад, «1С: Деньги», MS
Money (Microsoft).
До класу міні-бухгалтерія належать програми, призначені для використання одним чи декількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств. Такі програми реалізують функції ведення синтетичного і підсумкового аналітичного обліку, дозволяють вводити господарські операції й обробляти їх, формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм. Наприклад, «Инфин-бухгалтерия», «Фінансист» («Атей»).
Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія) – належать програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують усі облікові функції і, як правило, розраховані
для роботи на одному комп’ютері. Винятком є розрахунок заробітної плати, який виконують окремо. Деякі програми цього класу призначені для роботи на кількох комп’ютерах у локальній мережі. Наприклад, «1С: Бухгалтерия 7,7»
(«1С»), «дебет плюс» («ДИЦ»).
Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ), програми, призначені для обліку праці та заробітної плати, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо й охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою. АРМ можуть ефективно комп’ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеної звітності. Наприклад, «1С:
Расчёт» («1С»), АРМ «Зарплата» .
Комплекси пов’язаних АРМ орієнтовані на використання в бухгалтеріях з чисельністю працівників більше восьми при чіткому розподілі функцій між ними. Комплекс складається з набору АРМ, кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна така програма розрахована на специфіку облікових робіт і орієнтована на персонал з невисокою бухгалтерською і комп’ютерною кваліфікацією. Як правило, АРМ комплексу підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку спеціалізацію і встановлені на окремих комп’ютерах. Комплекс має засоби об’єднання даних з різних АРМ, звичайно поєднання даних здійснюється за допомогою спеціалізованого центрального модуля – Головної книги. При об’єднанні даних обмін
інформацією може здійснюватись як за допомогою дискет, так і в локальній мережі. Наприклад, «парус» («Парус»), «Коплексная система бухгалтерского учёта» («Звезда»).
До класу управлінські системи входять функціонально повні системи організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, діловодства, а також з модулями прийняття рішень і деякими іншими.
Бухгалтерська складова програми в даному разі не є головною. Більш важливим є взаємозв’язок усіх складових систем, можливість ефективного управління підприємством, допомога у вирішення головного завдання бізнесу – в отриманні прибутку. Наприклад, «Галактика» («Галактика»).

До різноманітних програм фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних належать фінансово-аналітичні системи, за допомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту. Наприклад,
«1С: АФС» («1С»), «ПОПІ» (GI-consulting).
До правових баз даних належать упорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Ці системи дозволяють швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати зміни та доповнення до нормативних документів. Хоча цю категорію програмного забезпечення було створено, перш за все, на допомогу юристам, значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти, економісти.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал