Байбара Т. М0, процес навчання в початковій школі.,, Його суть І структура
Скачати 113.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір113.92 Kb.

Байбара Т.М0,
ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.,,
ЙОГО СУТЬ І СТРУКТУРА,
Процес навчання є особливою системою суспільно-значущої,
діяльності.,яка,Lстворюється самими людьми й існує не окремо від них.,,а,
реалізується ними і через них0,Вона існує постільки.,поскільки потрібна для,
виконання певних суспільних функційM*>.,с0,=>;+0,Головною з них є,
виховання,*в широкому розумінні цього поняття+,підростаючого покоління.,
яке б відповідало вимогам суспільства на кожному історичному етапі його,
розвитку0,Суспільне замовлення стосовно цілеспрямованого формування,
особистості майбутнього громадянина є стратегічною.,власне педагогічною,
метою школи0,Реалізація мети здійснюється шляхом оволодіння учнями,
частиною соціального досвіду.,що педагогічно адаптований у змісті шкільної,
освіти і втілений у змісті навчальних предметів.,кожний з яких її,
конкретизує0,Особливість конкретної власне педагогічної мети.,за словами,
Н.В.Кузьміної.,полягає у тому.,що вона,Lпередбачає перехід учня з одного,
стану в другий і отримання результату у вигляді психічного новоутворення в,
його особистості або діяльностіM*:.,с0,:>+0,
Для розуміння складного поняття,Lпроцес навчанняM,слід розглянути,
суть понять.,які його складають<,LнавчанняM,і,LпроцесM0,
Навчання,O,це взаємодія між тим.,хто навчає,*учитель+.,і тим.,хто,
навчається,*учень+.,з метою,LпередачіM,вчителем певної частини соціального,
досвіду.,який трансформований в змісті навчального предмета.,і засвоєння,
його учнем0,,
Процес,O,це закономірний хід.,розвиток якогось явища.,послідовна,
зміна стану в розвитку його елементів0,
Аналіз цих двох визначень дозволяє усвідомити те.,що процес,
навчання,O,це закономірний.,цілеспрямований хід педагогічної взаємодії,
(навчання+.,який характеризується постійною зміною діяльності учителя й,
діяльності учнів і який зумовлює зміну якостей особистості кожного школяра,
внаслідок їх власної навчально-пізнавальної діяльності.,спрямованої на,
оволодіння певним обсягом змісту навчального предмета0,
Основними компонентами процесу навчання виступають діяльність,
учителя,*педагогічне управління+,і діяльність учня,*учіння.,навчально/
пізнавальна діяльність+0,Взаємодія між ними опосередкована змістом,
навчального предмета.,виражає специфіку навчання.,забезпечує його,
цілісність і породжує дидактичні відносини<,учитель-учень.,учень-зміст,
навчального предмета.,учень-інші учні тощо0,Провідними серед них.,
системотвірними.,є відносини між учителем і учнем.,а конкретніше,O,між,
двома видами діяльності<, педагогічним управлінням, *планування.,
організація.,стимулювання.,контроль.,тобто перевірка і оцінювання.,аналіз.,
коригування+,і учінням,*засвоєння знань.,умінь і навичок та їх застосування з,
різною мірою самостійності+0,Виділення зазначених відносин як головних не,
означає.,що взаємодія учня зі змістом навчального предмета,O,пізнавальне,
відношення є незначним у процесі навчання0,Навпаки.,учіння історично,
первинне.,воно генетично детермінує діяльність учителя0,Процес навчання,
організовується для того.,щоб пізнавальне відношення виникло і в ході його,
відбулося оволодіння школярами певною частиною суспільного досвіду і,
перетворення в індивідуальний досвід особистості0,,
Дидактична взаємодія між учителем і учнем є не простою сумою їх,
діяльностей.,а характеризується тим.,що,Lвключає в себе єдність,
педагогічного впливу.,його активне сприймання.,засвоєння об’єктом.,власну,
активність учня.,яка проявляється у відповідних безпосередніх або,
опосередкованих впливах на педагога і на самого себеM,*8.,с0,9@+0,Так.,
учитель дидактично опрацьованим змістом навчального предмета,
(навчальним матеріалом+,за допомогою своїх засобів і способів,
цілеспрямовано діє на учня.,організовує його навчально-пізнавальну,
діяльність,*Lсуб’єкт-об’єктніM,відносини+.,при цьому залучає до взаємодії і,
спілкування з іншими учнями,*Lсуб’єкт-суб’єктніM,відносини+0,Учень,
сприймає інформацію і дії учителя і.,користуючись своїми засобами і,
способами.,вступає в названі типи відносин.,оволодіває змістом навчального,
предмета та різними видами діяльності і спілкування.,що викликає зміну,
якостей його особистості0,Крім того.,кожний учень безпосередньо чи,
опосередковано повідомляє про хід і результати своєї діяльності0,Це дозволяє,
учителеві контролювати,*перевіряти й оцінювати+,та коригувати навчально/
пізнавальну діяльність школярів0,
Зауважимо.,що педагогічна взаємодія відбувається як безпосередньо.,
так і опосередковано0,За безпосередньої взаємодії учитель і учень разом,
розв’язують навчальні задачі.,а за опосередкованої,O,поставлені учителем,
завдання школярі виконують самостійно0,
Основою педагогічної взаємодії є спілкування0,Воно здійснюється<,а+,
між учителем і учнем=,б+,між учителем і групою учнів=,в+,між учнем та,
іншими учнями0,Навчальне пізнання тільки у поєднанні із спілкуванням та,
практичною діяльністю є джерелом розвитку дитини,*Б.Г.Ананьєв+.,оскільки,
логіка переходу суспільного досвіду в індивідуальний досвід спочатку,
передбачає співробітництво з дорослими0,При цьому важливим є виявлення,
“зони найближчого розвиткуM,кожної дитини та організація оволодіння нею,
новими знаннями і новими способами дій.,що утворять фонд її,Lактуального,
розвиткуM,і стануть особистісними якостями і властивостями,*Л.С0,
Виготський+0,У зв’язку з цим.,у процесі навчання необхідно організовувати,
такі види спілкування.,які за словами Г.І.Щукіної.,передбачають,Lвідносини,
співробітництва і взаємодопомоги.,широкий обмін новою інформацією між,
учасниками навчального процесу.,зустрічний процес.,прихильність учнів до,
дій учителя.,співпереживання в радості пізнання.,співучасть у розв’язанні,
проблемних запитань і пізнавальних задач.,прагнення прийти на допомогу,
один одному під час виникнення труднощівM,*9.,с0,>:?+0,
Спілкування має велике значення у створенні сприятливих морально/
психологічних умов для організації активної навчально-пізнавальної,
діяльності молодших школярів.,забезпечення в них почуття захищеності і,
неявної опіки0,Наприклад.,показ учителем зразків чіткості та організованості,
в роботі.,постійне виявлення педагогічного такту у ставленні до дітей.,
чуйності в поєднанні з вимогливістю до них.,об’єктивності в ході оцінювання,
та витримки в складних ситуаціях мимовільно примушують учнів копіювати,
вчителя і засвоювати зразки спілкування0,Спілкування,O,це діяльність.,тому,
мистецтву спілкування необхідно спеціально навчати.,що можливо тільки в,
конкретних спеціально створених учителем педагогічних ситуаціях0,
Цілі.,зміст навчального предмета.,засоби і методи навчання в їх,
взаємозв’язках і залежностях утворюють статичну структуру процесу,
навчання.,який реалізується в різних формах його організації0,
Статична структура процесу навчання характеризує його як сумативну,
систему0,Такого типу система не породжує нові інтегративі властивості.,
тобто сумативна система не розкриває механізмів досягнення власне,
педагогічних цілей,O,виникнення змін в особистості школяра в конкретній,
педагогічній ситуації0,Це відбувається за умови переходу сумативної системи,
в цілісну.,що означає перетворення сукупності її структурних компонентів в,
нову сукупність0,Рушійною силою перетворення однієї системи в іншу,
виступає процес взаємодії учителя й учнів.,спрямований на розв’язання,
протиріччя між власне педагогічними цілями.,умовами перетворення змісту,
навчального предмета і способами діяльності учнів0,Така трансформація,
дозволяє розглядати процес навчання в динаміці.,як самостійну систему,
діяльності.,що реалізується в часі і в просторі0,Компонентами в ній,
виступають об’єктивно зумовлені.,відносно самостійні етапи взаємозв’язаної,
діяльності учителя й учнів.,які утворюють її загальну функціональну,
структуру0,Виникнення цієї структури породжує нову інтегративну якість,
процесу навчання.,якою є його функції.,що,Lперетворюють структуру,
навчально-пізнавальної діяльності учня.,формують його відносини.,тип,
мислительної діяльності і світоглядM,*A.,с0,A8+0,
Розробка дидактичної функціональної структури процесу навчання,
здійснювалася
М.А.Даниловим., І.Я.Лернером., В.І.Загвязинським.,
Б.П.Єсиповим та іншими вченими0,Враховуючи їх дослідження.,розкриємо,
наш підхід до розв’язання цієї проблеми0,Одним із основних вихідних,
принципів став принцип обов’язкового врахування зовнішньої діяльності,
вчителя й учня та внутрішньої діяльності учня0,Однак він,Lне допускає,
змішування або ототожнення понять.,які відображають зовнішнє і внутрішнє0,
Навпаки.,цей принцип вимагає розмежування двох сфер діяльності показу,
шляхів і способів зовнішньої діяльності.,що адекватно відображають способи,
внутрішньої,*пізнавальної+,діяльності учнів0,Тільки шлях розмежування.,
усвідомлення й показу їх особливостей може привести до більш точного,
визначення природи їх органічної єдностіM
,
*A.,с0==<+0,
Досягнення власне педагогічних цілей детермінується певним,
порядком.,певною послідовністю у педагогічній взаємодії вчителя й учнів0,
Ця послідовність визначається логікою процесу учіння0,Суть її полягає в,
поетапному русі школярів від незнання до знання шляхом оволодіння ними,
певною частиною змісту навчального предмета0,Оволодіння знаннями і,
способами дій,O,це складний процес пізнавальної діяльності школярів.,який,
охоплює процеси засвоєння знань.,умінь.,навичок і застосування їх з різним,
рівнем самостійності0,Будь-яка діяльність здійснюється за умови спонукання,
її відповідними потребами і конкретними мотивами0,І.Я.Лернер наголошує на,
тому.,що,Lпроцес навчання приводиться в рух зовніM,*@.,с0,=9+0,Це означає.,
що учитель повинен осмислити власне педагогічні цілі і конкретні завдання.,
трансформувати їх у цілі і завдання учня з урахуванням його потреб і реально,
діючих мотивів0,Тому першим етапом цілісного процесу навчання є,
постановка учителем цілей і завдань та усвідомлення їх учнями0,А також,
здійснення загальної мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів0,
Наступні етапи утворює безпосередня діяльність учнів,O,засвоєння і,
застосування ними знань.,умінь і навичок.,якою управляє учитель0,Для,
визначення результативності попередніх етапів та ефективності методики їх,
реалізації необхідний постійний зворотній зв’язок0,Він забезпечується як під,
час засвоєння певного обсягу змісту навчального предмета,*поточний,
контроль+.,так і після його оволодіння,*підсумковий контроль+0,Останній стає,
четвертим етапом процесу навчання0,Отже.,загальна дидактична структура,
цілісного процесу навчання включає такі етапи<,І0 Постановка цілей і,
завдань0,Загальна мотивація загально-пізнавальної діяльності учнів0,ІІ0,
Засвоєння нових знань.,умінь і навичок0,ІІІ0 Застосування засвоєних знань.,
умінь і навичок0, Іb0,Перевірка та оцінювання засвоєних знань.,умінь і,
навичок0,
Варіативність цієї структури зумовлюється змістом навчального,
предмета.,його компоненти мають різний рівень узагальнення,*видове і,
родове=,просте і складне=,одиничне і загальне+0,Зауважимо.,що найменшою,
одиницею змісту.,на основі якої здійснюється цілісний процес навчання.,
вважаємо тему власне предметного змісту,*поурочну+0,Навіть.,якщо вона,
включає лише один елемент знань,*уявлення або поняття+,чи передбачає,
формування первинного уміння.,то процес навчання відбудеться0,Це,
пояснюється тим.,що.,по-перше.,такий зміст зумовлює взаємодію учителя й,
учнів0,По-друге.,він викликає закономірну послідовну зміну пізнавальних дій,
учня та управлінських дій учителя0,По-третє.,засвоєння учнем кожного,
елементу змісту зумовлює зміни особистості учня.,оскільки він оволодіває,
знаннями.,пізнавальними та навчальними діями.,виробляє в себе певне,
ставлення до об’єктів.,які відображаються елементом знань.,до вчителя.,до,
інших учнів у процесі сумісної діяльності та до самого себе через оцінку,
вчителя і товаришів0,У таких випадках цілісний процес навчання в межах,
теми,*поурочної+,матиме названу вище структуру0,Якщо ж тема передбачає,
формування родового поняття.,встановлення взаємозв’язків і залежностей на,
основі засвоєння двох і більше елементів знань.,то процес навчання набуває,
такої структури<,І0,Постановка цілей і завдань0,Загальна мотивація діяльності,
учнів0, ІІ0 Засвоєння нових знань.,умінь і навичок0,ІІІ0 Систематизація й,
узагальнення засвоєних знань.,умінь і навичок0,*Цей етап виділяється тому.,
що на основі засвоєних учнями простих елементів змісту.,з нижчим рівнем,
узагальнення.,необхідно сформувати складніші елементи.,з вищим рівнем,
узагальнення.,встановити певні зв’язки.,залежності.,закономірності і т.ін0+,
Kb0 Застосування засвоєних знань., умінь і навичок0,b0, Перевірка та,
оцінювання засвоєних знань.,умінь і навичок0,
Між етапами,*компонентами+,процесу навчання існують функціональні,
зв’язки=,хоч послідовність виконання деяких.,зокрема перевірки.,може,
змінюватися0,Важливим є те.,що досягнення власне педагогічних цілей не,
може забезпечити окремо взятий компонент.,хоч кожний із них виконує,
конкретну освітню.,розвивальну і виховну функції0,Зміна особистості,
школяра відбувається тільки в процесуальній єдності всіх компонентів0,
Етапи,*компоненти+,є підсистемами в системі цілісного процесу,
навчання.,структуру яких складають їх елементи0,Визначення останніх,
пов’язане з аналізом загальної дидактичної структури етапів на їх логіко/
психологічному рівні0,
Логіко-психологічна підструктура кожного етапу є його внутрішньою,
стороною.,яка відображає структуру розумової діяльності школярів0,
Наприклад.,для етапу засвоєння вона детермінована логікою засвоєння,
кожного компоненту змісту та їх конкретних елементів0,Так.,процес,
засвоєння знань відрізняється від процесу засвоєння способів діяльності0,
Відмінні між собою процеси засвоєння умінь і навичок.,процеси засвоєння,
різних елементів знань,O,фактів.,уявлень.,понять0,
Послідовність внутрішніх психологічних елементів визначається,
логікою процесу засвоєння.,але вона безвідносна до продуктивності,
розумового процесу0,Якщо засвоєння відбувається через розв’язання,
проблем.,тобто носить творчий характер.,то його логіко-психологічна,
підструктура будується на основі загальної логіки засвоєння і логіки,
продуктивного засвоєння.,елементами якої є виникнення проблемної ситуації,
і постановка проблеми.,висунення передбачення,*гіпотези+,про шляхи,
розв’язання проблеми.,доведення передбачення,*гіпотези+0,
У реальній педагогічній практиці кожний етап в структурі процесу,
навчання виступає для учителя загальною дидактичною ціллю.,а логіко/
психологічні елементи в структурі етапів,O,загальними дидактичними,
підцілями0,
Предметний зміст.,яким оволодівають молодші школярі конкретизує,
загальні дидактичні цілі та підцілі0,Наприклад<,а+,загальна дидактична ціль,O,
засвоєння учнями поняття. ,а конкретна дидактична ціль, O ,засвоєння,
поняття,LдеревоM.,яке в темі,LДерева.,кущі.,трав’янисті рослиниM,*?*>+клас+,
має чітко визначений зміст<,одне товсте дерев’янисте стебло,*стовбур+=,б+,
дидактичні підцілі<, сприймання й усвідомлення інформації про будову,
об’єктів.,які охоплюються даним поняттям.,відповідно до його змісту=,
осмислення сприйнятої інформації.,виявлення істотних ознак об’єктів=,
систематизація й узагальнення осмисленого змісту., формулювання,
визначення поняття,LдеревоM=,закріплення змісту поняття,LдеревоM0,
У конкретних умовах процесу навчання дидактичні цілі і підцілі,
перетворюються у відповідні дидактичні задачі і підзадачі0,Розв’язання,
дидактичних підзадач.,в їх об’єктивно зумовленій,*етапом і елементом,
змісту+,послідовності.,забезпечує розв’язання кожної дидактичної задачі.,в,
структуру яких вони входять0,Останні в своїй процесуальній єдності,
дозволяють досягти власне педагогічних цілей0,
Розв’язання дидактичних задач здійснюється певними способами,O,
методами навчання0,Усі методи навчання реалізуються за допомогою,
прийомів.,які виступають способами розв’язання дидактичних підзадач0,
Прийоми функціонують в структурі методу.,а поза ним вони втрачають своє,
значення0,Способи розв’язання дидактичних задач і підзадач утворюють,
технологічну,*методичну+,підструктуру загальної дидактичної структури,
процесу навчання0,Факторами.,що визначають склад цієї підструктури є,
загальні дидактичні цілі.,дидактичні підцілі та педагогічні умови,*об’єктивні,
і суб’єктивні.,внутрішні і зовнішні+.,в яких вони досягаються0,Крім того.,
елементами технологічної підструктури виступають різні види зовнішніх,
управлінських дій учителя та навчально-пізнавальних дій учнів0,Кількість і,
характер технологічних,*методичних+,елементів,O,величина мінлива.,
оскільки їх вибір або конструювання учителем здійснюється в конкретних,
педагогічних ситуаціях.,що постійно змінюються.,а їх реалізація відбувається,
за допомогою словесних.,наочних.,практичних засобів0,У зв’язку з цим,
технологічна підструктура дуже варіативна0,Завданням учителя є пошук,
оптимального варіанту,O,технології,*методики+,розв’язання кожної з,
дидактичних задач у структурі цілісного процесу навчання.,в конкретних,
умовах його організації і здійснення0,Тому на рівні технологічної,
(методичної+,підструктури процесу навчання проявляється творчість.,
ерудиція.,методична майстерність учителя0,
Технологічна,*методична+,підструктура реалізується учителем через,
розв’язання функціональних задач<,гностичних,*Г+.,проектувально/
конструктивних,*ПК+.,організаційних,*О+.,комунікативних,*К+0,Вони,
опосередковують розв’язання кожної дидактичної задачі і підзадачі0,
Особливість функціональних задач.,на відміну від власне педагогічних і,
дидактичних.,полягає в тому.,що<,а+,вони пов’язані зі створенням,
інструментарію педагогічних дій=,б+,результатом їх розв’язання є,
функціональні продукти діяльності,*ФПД+.,в яких певною мірою втілюється,
задум учителя.,його пошук=,в+,призначення ФПД,O,управляти навчально/
пізнавальною діяльністю школярів,*:.,с0,:;+0,Зауважимо.,що ФПД стосовно,
дидактичних задач будуть технологічною стратегією досягнення загальних,
дидактичних цілей.,а стосовно дидактичних підзадач,O,технологічною,
тактикою їх розв’язання0,
Хід педагогічної діяльності.,як і будь-якого іншого виду.,за,
дослідженнями С.Л.Рубінштейна.,Lнасамперед зумовлений логікою задач.,в,
розв’язання яких включається людина.,а її будова є співвідношенням цих,
задачM
,
*;.,с0,@=+0,На основі такого підходу.,функціональну структуру,
цілісного процесу навчання,*в межах поурочної теми+,власне предметного,
змісту.,можна зобразити схематично як ієрархічно підпорядковану систему,
дидактичних задач і підзадач.,розміщених у двох взаємоперпендикулярних,
площинах, *див0<схема, =+0, Розв’язання кожної дидактичної задачі,
здійснюється через розв’язання системи дидактичних підзадач.,логічна,
послідовність яких нею визначається0,А розв’язання дидактичних задач в їх,
логічній послідовності забезпечує розв’язання власне педагогічних задач і,
досягнення власне педагогічних цілей0,
Характеристика цілісного процесу навчання в початковій школі не,
може обмежуватися його аналізом в межах поурочної теми.,що,
спостерігається в дидактико-методичних роботах0, Існує об’єктивно,
зумовлена ієрархія цілісних процесів навчання.,яка відображає ієрархію,
власне предметного змісту і.,відповідно.,власне педагогічних цілей0,Адже,
увесь зміст навчального предмета.,наприклад.,природознавства.,у початковій,
школі поділяється на логічно завершені частини<,зміст кожного класу.,
розділів.,тем0,У зв’язку з цим існує процес навчання природознавства у,
початковій школі.,,який складається із процесів навчання природознавства в,
?*>+,та,@*?+,класах0,Процес навчання в кожному класі складається з процесів,
навчання окремих розділів.,а останні в свою чергу,
- з тем0,Коротші,
(відповідно до обсягу змісту+,процеси навчання є одночасно складовими,
частинами довших0,Для зручності користування позначимо процес навчання,
в межах теми,*поурочної+,O,процесом навчання першого,*І+,рівня.,в межах,
розділу,O,другого,*ІІ+.,в межах кожного класу,O,третього,*ІІІ+.,а початкової,
ланки освіти,O,четвертого,*Kb+рівня0,
Процеси навчання усіх чотирьох рівнів відбуваються на основі певного,
обсягу змісту навчального предмета.,тому кожний із них має свій конкретно,
визначений кінцевий результат,O,власне педагогічну ціль0,Вона може бути,
досягнена.,якщо процеси навчання будуть цілісними.,тобто в них,
реалізуються всі загальні.,структурні етапи,*компоненти+0,
Практичне здійснення ієрархії цілісних процесів навчання має свої,
особливості0,Так.,у процесі навчання І рівня здійснюються всі об’єктивно,
визначені етапи у їх закономірній послідовності0,Процес навчання ІІ рівня,
складається з процесів навчання першого,*у межах розділу+.,а.,отже.,частина,
його етапів реалізується як сума відповідних етапів процесів навчання І,
рівня0,Це стосується насамперед засвоєння нових знань.,умінь.,і навичок0,
Щодо етапу систематизації й узагальнення процесу навчання ІІ рівня.,то він,
не може складатися з суми узагальнень0,Тому цей етап є обов’язковим після,
вивчення кожного розділу.,оскільки без нього процес навчання ІІ рівня,
залишиться незавершеним.,не будуть досягненні його власне педагогічні цілі0,
Сутність їх полягає в засвоєнні учнями знань вищого рівня узагальнення.,
певних закономірностей і зв’язків між ними.,що утворюються шляхом,
систематизації та узагальнення результатів процесів навчання І рівня,*тем в,
межах розділу+0,Засвоєні нові поняття.,зв’язки і залежності між ними.,уміння,
повинні бути закріплені шляхом їх застосування.,перевірені й оцінені0,Тому,
після вивчення кожного розділу для систематизації і узагальнення.,а також,
перевірки й оцінювання засвоєного змісту спеціально відводиться час.,
зокрема узагальнюючий урок0,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
Схема,=0,

Зміст навчального предмета
Дидактична логіко-понятійна структура власне предметного змісту
Власне педагогічні ціль,O,власне педагогічні
задачі
Визначає послідовність логіко-психологічних елементів
000
Дидактична ціль,=
,,,,,,,,,,,,,,
задача,=
Дидактична підціль,=
підзадача,=
Дидактична підціль,>,,
A
підзадача,>
Дидактична підціль,п
підзадача,п
Забезпечують досягнення.,розв'язання
Визначає послідовність логіко-психологічних елементів
>
Дидактична ціль,>
,
задача,>
Дидактична підціль,=,
підзадача,=
Дидактична підціль,>,,
підзадача,>
Дидактична підціль,п,,
підзадача,п
Забезпечують досягнення.,розв'язання
Визначає послідовність логіко-психологічних елементів
>
Дидактична ціль,?
,
задача,?
Дидактична підціль,=,
підзадача,=
Дидактична підціль,>,,
підзадача,>
Дидактична підціль,п,,
підзадача,п
Забезпечують досягнення.,розв'язання
Визначає послідовність логіко-психологічних елементів
000
Дидактична ціль,п
,
задача,п
Дидактична підціль,=,
підзадача,=
Дидактична підціль,>,,
підзадача,>
Дидактична підціль,п,,
підзадача,п
Забезпечують досягнення.,розв'язання
Результат розв’язання власне педагогічних задач=,досягнення власне педагогічних цілей
В
из на ча
є,
ло гі
чн у,
по сл
ід ов ні
ст ь,
вз ає
м оп ов
)я за ни х,
ко м
по не нт
ів
,*
ет ап
ів
+
Загальна тех/
нологія,, роз/
в'язання,
досягнення
Технологія розв'язання досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
За бе зп еч ує
,д ос яг не нн я.
,р оз в)
яз ан ня
Загальна тех/
нологія,, роз/
в'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Загальна тех/
нологія,,роз/
в'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Загальна технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
Технологія розв'язання досягнення
Технологія розв'язання,
досягнення
,

Викладені вище теоретичні положення стосуються процесів навчання,
ІІІ і,Kb,рівнів0,
Слід підкреслити.,що узагальнення.,будучи обов’язковим етапом.,у,
процесі навчання кожного рівня має якісно новий результат.,оскільки воно,
здійснюється на різній основі,*поурочна тема.,розділ.,клас.,курс+0,Кожний,
вищий рівень узагальнення.,залучаючи в єдину систему більшу кількість,
нових об’єктів.,глибше і ширше розкриває зв’язки і відношення між ними0,
Якщо на будь-якому рівні із рівнів процесу навчання цей етап пропускається.,
то у свідомості дітей не утворюється цілісне розуміння навколишнього світу.,
розуміння його зв’язків.,закономірностей.,що спричиняють розвиток,
предметів і явищ0,
,
ЛІТЕРАТУРА<,
=0,Гуманізація процесу навчання в школі<,Навчальний посібник,;,За,
ред0,С.П.Бондар0,O,>/ге вид0.,доповн0,O,К0<,Стилос.,><<=0,O,>A8,с0,
>0,Дидактика средней школы0, Некоторые проблемы современной,
дидактики<, Учеб0, пособие для слушателей
ФПК директоров,
общеобразовательных школ и в качестве учебного пособия по спецкурсу для,
студентов пед0,ин-тов0,;,Под ред0,М.Н.Скаткина0,
-,>/е изд0=,перераб0,и доп0,O,
М0<,Просвещение.=;:>0,O,?=;,с0,
?0,Костюк Г.С0,Навчально-виховний процес і психічний розвиток,
особистості,;,Під ред0,Л.М0,Проколієнко0,O,К0<,Рад0,шк0.,=;:;0,O,8<:,с0,
@0,Лернер И.Я0,Процесс обучения и его закономерности0,O,М0<,Знание.,
=;:<0,O,;8,с0,
A0,Махмутов М.И0,Современный урок0,O,>/е изд0.,испр0,и доп0,O,М0<,
Педагогика.,=;:A0,O,=:@,с0,
80,Педагогика<,Учеб0,пособие для студентов пед0,ин-тов,;,Под ред0,Ю.К0,
Бабанского0,O,М0<,Просвещение.,=;:?0,O,8<:,с0,
90,Педагогика школы<,Учеб0,пособие для студентов пед0,ин-тов,;Под,
ред0,Г.И0,Щукиной0,O,М0<,Просвещение.,=;9:0,O,?:@,с0,
:0,Основы вузовской педагогики,;,Под ред0,Н.В0,Кузьминой<,
- Л0.,=;9>0,
O,?==,с0,
;0,Рубинштейн С.Л0,Основы общей психологии<,В,>,т0,O,М0.,=;:;0,O,Т0>0,
O,@::,с0,
=<0,Савченко О.Я0,Дидактика початкової школи<,Підручник для,
студентів педагогічних факультетів0,O,К0<,Генеза.,=;;;0,O,?8:,с0,
==0,Хуторской А.В0,Современная дидактика<,Учебник для вузов0,O,СПб<,
Питер.,><<=0,O,A@@,с0,
,


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал