Байбара Т. М0, зміст курсу,lметодика навчання природознавства,, в початкових класахm,у вищих,, педагогічних навчальних закладах
Скачати 77.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір77.47 Kb.

Байбара Т.М0,
ЗМІСТ КУРСУ,LМЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА,,
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХM,У ВИЩИХ,,
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ,
Оновлення суспільстваĖĊа тим більше його радикальна змінаĖĊ
- складнийĊ
процесĘĊВін характеризується перетвореннями в усіх суспільних сферахĖĊуĊ
тому числі й освітіĖĊзокрема в роботі загальноосвітньої школиĘĊНа сучасномуĊ
етапі вона працює в ситуації альтернативного навчанняĖĊ вільногоĊ
співіснування педагогічних системĖĊвідсутності монополізму на педагогічнуĊ
істинуĘĊОднакĖĊце підпорядковано всебічному розвитку особистості кожногоĊ
школяраĖĊйого самовизначенню і самореалізації в процесі навчальноė
пізнавальної діяльностіĖĊякою управляє учительĘĊЗа таких обставин виникаєĊ
потреба в переосмисленні методологічних і ціннісних орієнтаційĊ
педагогічної діяльностіĘĊ Насамперед в необхідності переходу відĊ
авторитарного до особистісно зорієнтованогоĖĊ демократичного
іĊ
гуманістичного типу навчально-виховного процесуĖĊвід підтримувального доĊ
розвивального навчанняĖĊяке б готувало учнів до самоуправлінняĖĊсамоосвітиĊ
і творчостіĘĊ
Ефективність діяльності вчителя в таких умовах залежить від здатностіĊ
його оцінити суспільну ситуаціюĖĊусвідомити поставлені перед школою ціліĖĊ
знайти оптимальні шляхи їх досягненняĖĊпротидіяти штампам на основіĊ
об’єктивних психолого-педагогічних закономірностейĖĊ виробитиĊ
індивідуальний стиль діяльностіĖĊщо вимагає високого рівня розвиткуĊ
педагогічного мисленняĘĊĊ
Формування педагогічного мислення в процесі підготовки майбутніхĊ
учителів початкових класів є одним з основних завдань фахових методикĖĊ
зокрема методики навчання природознавстваĖĊоскільки вона має великийĊ
інтеграційний потенціалĖĊ зумовлений її безпосередньою практичноюĊ
спрямованістюĘĊВона вимагає конструювання цілісного процесу навчанняĊ
природознавства в різних формах організації його прогнозування іĊ
педагогічного управлінняĖĊвідповідно до специфіки змісту навчальногоĊ
предмета та психологічних можливостей дітей молодшого шкільного вікуĖĊ
для досягнення ієрархічно підпорядкованих проміжних і кінцевих власнеĊ
педагогічних цілейĘĊ
Розв’язання означених проблем здійснено у процесі розробки курсуĊ
методики навчання природознавства в початкових класах для вищихĊ
педагогічних навчальних закладів із спеціальностіĤĊġĘĚěĚěĚĜĊƀĊпочатковеĊ
навчанняĘĊ
ПрограмаĊŽМетодика навчання природознавства в початкових класахžĖĊ
рекомендована МОН УкраїниĊĒЛист МОН України №ĊěĞĘěėěĠĝĊвідĊ
ĜĚĘĚĜĘĜĚĚěрĘēĊскладається з двох частинĤĊтеоретичноїĊĒлекційний курсēĊіĊ
практичноїĊĒлабораторний практикумēĘĊ

Під час організації оволодіння теоретичною частиною необхідноĊ
виходити з тогоĖĊщо зміст методики як педагогічної науки про організаціюĊ
процесу навчання природознавства в початкових класахĖĊмає триĊ
взаємозумовлених рівніĘĊĊ
Перший рівень утворюють психолого-педагогічні знання про сутність іĊ
структуру процесу навчанняĖĊоб’єктивні зв’язки і відношення в ньому таĊ
закономірності їх здійсненняĖĊякі в методиці актуалізуються й інтегруютьсяĊ
стосовно цілісного процесу навчанняĘĊДругий рівень,
-, загальні знання проĊ
методичну системуĖĊяка забезпечує ефективне здійснення процесу навчанняĊ
природознавства в початкових класахĘĊВона будується на основі змістуĊ
методики першого рівняĖĊщо визначає компоненти методичної системиĤĊ
власне педагогічні ціліĖĊзміст навчального предметаĖĊметодиĖĊзасобиĖĊформиĊ
організації процесу навчання природознавстваĖĊїх сутність і загальніĊ
закономірності реалізаціїĘĊ Такий зміст загальної методики дозволяєĊ
орієнтуватися в конкретних педагогічних ситуаціяхĖĊвизначати власнеĊ
педагогічні і дидактичні цілі та підцілі й відповідні задачі та підзадачіĖĊ
знаходити оптимальні технології їх розв’язанняĘĊĊ
Загальні технологічні структури вимагають добору або самостійногоĊ
конструювання учителем конкретних прийомівĖĊметодівĖĊзасобів та формĊ
організації різних видів навчально-пізнавальної діяльності учнівĖĊсукупністьĊ
й особливості використання яких в конкретних педагогічних умовахĖĊєĊ
третім рівнем змісту методикиĘĊ
Лекційний курс методики навчання природознавства охоплює вісім темĘĊĊ
,
Орієнтовне планування лекційного курсуĊ
ĜĢĒĝĢēгод
ě
ĘĊ
Ċ
Ċ
№Ċ
п/пĊ
Розділи лекційного курсуĊ
К-тьĊ
годĘĊ
ěĘĊ
Методика навчання природознавства як педагогічна наукаĘĊ
Її предметĖĊ завданняĖĊ методи дослідженняĘĊ ОсновніĊ
історичні етапи становленняĘĊ
ĜĒĞēĊ
ĜĘĊ
Психолого-педагогічні основи побудови методичноїĊ
системи навчання природознавства в початкових класахĘĊ
ĞĒĞēĊ
ĝĘĊ
Власне педагогічні цілі і зміст курсу природознавства вĊ
початкових класахĘĊ
ĞĒĠēĊ
ĞĘĊ
Засоби наочності і навчальні посібники у процесі навчанняĊ
природознавстваĘĊМетодика їх використанняĘĊ
ĜĒĞēĊ
ğĘĊ
Методи навчання природознавстваĘĊ
ĞĒĠēĊ
ĠĘĊ
Форми організації процесу навчання природознавстваĘĊ
ĠĒĠēĊ
ġĘĊ
Особливості змісту і методики навчання природознавства вĊ
ĝęĜęĊіĊĞęĝęĖĊв класах-комплектахĘĊТематичне плануванняĘĊ
ĞĒĞēĊ
ĢĘĊ
Матеріальна база курсу природознавства початкової школиĘĊ ĜĒĞēĊ
Примітка
ě
Ę Кількість годин може бути різноюĖĊзалежно від навчальногоĊ
плануĖĊрозробленого у вищих навчальних закладахĘĊУвесь теоретичний курсĊ
читається перед проведенням лабораторного практикумуĖĊщо забезпечуєĊ
цілісне сприймання студентами теоретичної частини змісту методикиĊ
навчання природознавстваĖĊ осмислення ними генезису компонентівĊ
методичної системиĖĊзакономірностей їх практичної реалізації в конкретнихĊ
педагогічних умовахĘĊЦе також дозволяє залучати студентів до активноїĊ
навчально-пізнавальної діяльності та підвищувати рівень їх розумовоїĊ
самостійностіĘĊĊ
У кожній
Ċ
темі слід зосередити увагу на її основних завданняхĘĊЗокремаĤĊ
Тема,=0 У даній темі важливо показатиĖĊщо методика природознавстваĊ
це конкретна педагогічна наукаĘĊЇї мета і завдання необхідністю є організаціїĊ
процесу навчання природознавства в початковій школіĘĊСуттю методики єĊ
методична системаĖĊ яку утворюють взаємозв’язані і взаємозалежніĊ
компонентиĤĊвласне педагогічні ціліĖĊзміст навчального предметаĖĊметодиĖĊ
засоби і форми організації процесу навчання природознавстваĘĊ
Системотвірним компонентом серед них є зміст навчального предметаĊėĊ
природознавстваĘĊ
Коротко розкрити основні історичні етапи становлення природознавстваĊ
як навчального предмета в школі І ступеня і методики його викладанняĘĊПриĊ
цьому кожний етап критично оцінити з точки зору значущостіĊ
природознавства в системі початкової освіти та наукового рівня розвиткуĊ
його методикиĘĊ
Тема,>. У ній необхідно актуалізувати психолого-педагогічні знання йĊ
інтегрувати їх з метою всебічного розкриття суті цілісного процесу навчанняĊ
природознавстваĖĊйого структуриĊĒстатичної і функціональноїēĥĊзмістуĊ
структурних компонентівĖĊзв’язків і відносин між нимиĥĊієрархічногоĊ
підпорядкування процесів навчання природознавства різних рівнів таĊ
закономірностей їх реалізаціїĘĊСлід наголоситиĖĊщо об’єктом управлінськоїĊ
діяльності вчителя в процесі навчання є учень(іēĖĊа її предметомĊƀĊнавчальноė
пізнавальна діяльність учня(івēĖĊв результаті якої досягаються власнеĊ
педагогічні ціліĘĊ
Тема,?0 У ній слід чітко визначити суть понятьĤĊвласне педагогічна цільĊ
(загальнаĖĊконкретнаēĥĊосвітняĖĊрозвивальнаĖĊвиховна ціліĥĊдидактична ціль іĊ
підціль навчання природознавстваĘĊРозкрити взаємозв’язки між різнимиĊ
видами цілей та шляхи досягнення загальних і конкретнихĊĒосвітніхĖĊ
розвивальнихĖĊвиховнихēĊвласне педагогічних цілей у процесі навчанняĊ
природознавства в початковій школіĘĊА також показати загальні способиĊ
практичного визначення названих цілейĘĊ
Необхідно звернути увагу на теĖĊщо зміст навчального предметаĖĊв томуĊ
числі і природознавстваĖĊскладається з власне предметного і процесуальногоĊ
змістуĘĊКожна його частина включає чотири компонентиĤĊзнанняĥĊвміння іĊ
навичкиĥĊдосвід творчої діяльностіĥĊдосвід емоційно-ціннісного ставлення доĊ
світуĖĊдо інших людейĖĊдо самого себеĘĊПотрібно назвати конкретні види цихĊ
компонентів в обох частинах курсу природознавства та формиĖĊумови йĊ
особливості методики оволодіння ними молодшими школярамиĘĊ

Важливо надати алгоритм структуруванняĊĒскладання структурноė
логічних схемēĊвласне предметного змісту природознавстваĘĊ
Тема,@0, У цій необхідно запропонувати обґрунтовану класифікаціюĊ
засобів наочностіĖĊякі використовуються в процесі навчання природознавстваĊ
в початкових класахĘĊПід час характеристики кожної групи засобів наочностіĊ
зосередити увагу на відповідності їх змістуĖĊформи та методикиĊ
використанняĊĤĊаēĊдидактичним цілям і підцілямĥĊбēĊвіковим таĊ
індивідуальним психологічним особливостям молодших школярівĘĊ
Тема,A0 Під час вивчення даної теми необхідно актуалізувати сутьĊ
загальнодидактичного методуĖĊ як моделі способу цілеспрямованогоĊ
управління вчителем навчально-пізнавальною діяльністю учнів поĊ
оволодінню певним обсягом змісту навчального предметаĘĊОскількиĊ
реальний спосіб процесу навчання має зовнішню і внутрішню сторониĖĊтобтоĊ
форму і змістĖĊто вони повинні відображатися в назві методів та їхнійĊ
загальній характеристиціĘĊУ зв’язку з цимĖĊдоцільною класифікацією методівĊ
навчання природознавства є такаĖĊщо поєднує в собіĊĒяк зміст і формуēĊ
методи класифікації за рівнем пізнавальної самостійності з методамиĊ
класифікації за джерелом знаньĘĊХарактеризуючи загальні методи навчанняĊ
природознавстваĖĊпотрібно розкрити їх суть та обґрунтовувати критеріїĊ
вибору кожного з нихĘĊВажливим є теĖĊщо загальні методи навчанняĊ
природознавства практично реалізуються з допомогою конкретних прийомівĖĊ
які зумовлюють перетворення загальних у конкретнопредметні методиĘĊ
Вибір або конструювання прийомів у структурі методу визначаєтьсяĊ
насамперед предметним змістомĖĊконкретними дидактичними підцілями йĊ
умовами їх досягненняĖĊзокремаĖĊрівнем готовності учнів до певного видуĊ
навчально-пізнавальної діяльностіĘĊ
Тема,8 У цій темі необхідно показати форми організації процесуĊ
навчання як компонент методичної системиĖĊзокремаĖĊурокĖĊпозаурочне іĊ
позакласне заняттяĘĊСлід наголоситиĖĊщо макроетапи цілісного процесуĊ
навчання в їх логічній послідовностіĊĒмакроструктураēĊможуть бутиĊ
реалізовані на одному або на кількох урокахĘĊТомуĖĊмакроструктура урокуĊ
обов’язково включає етапи його як формиĊĒорганізація класуĖĊпідсумокĊ
урокуēĊі всіĖĊабо один чи кілька етапів цілісного процесу навчанняĖĊщоĊ
здійснюється в його межахĘĊМакроетапи уроку в їх логічній послідовностіĊ
визначають систему дидактичних цілей і відповідних задачĖĊрозв’язання якихĊ
вимагає вибору ефективних методів навчання і засобів наочностіĘĊСаме показĊ
закономірностей їх вибору в конкретних ситуаціях з урахуваннямĊ
взаємозв’язків і залежностей між компонентами методичної системи і умовĊ
практичної реалізаціїĖĊє одним із головних завдань цієї темиĘĊ
Під час розгляду типів уроків з природознавства потрібно обґрунтуватиĊ
їх дидактичну макроструктуру й особливості методикиĖĊ пояснитиĊ
походження назв кожного типуĘĊ
Крім урокуĖĊяк форми організації процесу навчанняĖĊтакож необхідноĊ
розкрити власне педагогічні і дидактичні ціліĖĊзмістĖĊвидиĖĊструктуруĊ
позаурочної і позакласної роботи з природознавстваĘĊВажливо зосередитиĊ
увагу на особливостях педагогічного управлінняĊĒплануванняĖĊорганізаціяĖĊ
контрольĖĊтобто перевірка та оцінювання і коригуванняēĊв процесі їхĊ
проведення та взаємозв’язках з урокамиĘĊ
Тема,90 У цій темі необхідно чітко сформулювати власне педагогічніĊ
цілі навчання природознавства вĊĝĒĜēĊіĊĞĒЗēĊкласахĘĊПроаналізувати змістĊ
природознавства початкової школиĖĊвиявити його можливості в
Ċ
досягненніĊ
освітніхĖĊвиховних і розвивальних цілейĘĊПоказати особливості методикиĊ
(методівĖĊзасобів і форм організації процесу навчанняēĊоволодінняĊ
молодшими школярами змістом природознавства вĊĝĒĜēĊіĊĞĒĝēĊкласахĘĊ
Розкриваючи специфіку методики навчання природознавства в класахė
комплектах насамперед необхідно визначити факториĖĊщо зумовлюють місцеĊ
природознавства в розкладіĖĊваріанти його поєднання з іншими предметами вĊ
різновікових комплектахĖĊ значення самостійної навчально-пізнавальноїĊ
роботи учнів і методику педагогічного управління неюĖĊмісце взаємоėĊіĊ
самоконтролюĖĊособливості здійснення позаурочної і позакласної роботиĘĊ
Тема,:0 У цій темі потрібно дати інформацію про організаціюĊ
краєзнавчого куточкаĖĊ географічного майданчикаĖĊ навчально-дослідноїĊ
ділянки і куточка живої природи в початковій школіĘĊПоказати їх значенняĊ
для підвищення ефективності процесу навчання природознавстваĘĊРозкритиĊ
зміст методики організації і проведення різних видів навчально-пізнавальноїĊ
і виховної роботи в процесі урокуĖĊпозаурочних і позакласних занять зĊ
природознавстваĘĊ
Теоретичні положення кожної теми лекційного курсу слід ілюструватиĊ
конкретними прикладамиĘĊ
,
Орієнтовне планування лабораторного практикуму,
ĝĠĒĞĜēгодĘĊ
Тема =0 Природознавство як навчальний предметĘĊЙого типĘĊЦіліĖĊ
функції і місце в системі початкової освітиĘĊЗагальна структура змістуĘĊ
Визначення суті власне предметного і процесуального змісту в курсіĊ
природознавства початкової школи та виділення загальних компонентівĊ
змісту освіти в обох його частинахĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,>0 ПринципиĊĒзагальнодидактичні і спеціальніēĊдобору змісту дляĊ
природознавства початкової школиĘĊАналіз чинних програм дляĊĝĒĜēĊіĊĞĒЗēĊ
класів і відповідних підручників та зошитів з природознавстваĘĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,?ĘĊВласне предметний зміст з природознавстваĘĊФорми йогоĊ
засвоєння молодшими школярамиĊĒконкретні фактиĖĊуявленняĖĊпоняттяēĘĊ
СтруктуруванняĊĒскладання структурно-логічних схем конкретних темĖĊ
розділівēĊвласне предметного змісту природознавстваĊĝĒĜēĊіĊĞĊĒЗēĊкласівĘĊ
ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊĊ
Тема,@ĘĊПроцес навчанняĘĊОсновні дидактичні відносини процесуĊ
навчанняĘĊЙого функціональна структураĊĒетапиēĖĊїї варіативністьĘĊЛогікоė
психологічна підструктура кожного етапуĘĊВизначення структури процесуĊ
навчання конкретних тем змісту природознавства на основі їх структурноė
логічних схемĘĊФормулювання дидактичних цілей і задач та відповідних їмĊ
дидактичних підцілей і підзадачĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,A0, Загальна суть освітньоїĖĊрозвивальної і виховної цілейĘĊВласнеĊ
педагогічні цілі курсу природознавства та їх конкретизація в триєдиній ціліĊ
процесів навчання конкретних темĖĊрозділівĘĊПрактичне визначення освітньоїĖĊ
розвивальної і виховної власне педагогічних цілей на основі структурноė
логічних схем власне предметного змісту й відповідної йому структуриĊ
процесу навчанняĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,80 Засоби наочності в процесі навчання природознавстваĘĊЇхĊ
класифікаціяĘĊКритерії добору засобів наочностіĘĊПрактичне визначенняĊ
засобів наочності на основі закономірностей методики їх використання вĊ
процесі навчання відповідно до конкретних дидактичних цілей і підцілейĘĊ
ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,90 Загальна дидактична структура методу навчанняĘĊКласифікаціяĊ
методів навчання природознавства з урахуванням їх внутрішньої і зовнішньоїĊ
сторінĘĊЗміст методів як загальних моделей способів взаємозв’язаноїĊ
управлінської діяльності учителя з навчально-пізнавальною діяльністю учнівĘĊ
Критерії їх виборуĘĊПрактичне визначення оптимальних методів дляĊ
розв’язання системи дидактичних задач в цілісному процесі навчанняĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ
ĜĒĞēĊгодĘĊ
Тема,:0 Комбінований урокĘĊ Його дидактична макроструктураĘĊ
Варіативність макроструктуриĘĊ Закономірності розробки методикиĊ
організації і проведення комбінованого уроку в конкретних умовахĖĊтобто наĊ
прикладі конкретної теми змісту природознавстваĘĊФіксація розробленоїĊ
методики в розширеному конспектіĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĞĊгодĘĊ
Тема,;ĘĊ Предметний урокĘĊ Його дидактична макроструктураĘĊ
Закономірності розробки методики організації і проведення предметногоĊ
уроку в конкретних педагогічних умовахĘĊФіксація розробленої методики вĊ
розширеному конспектіĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема, =<, Урок-екскурсіяĘĊВиди уроків екскурсійĘĊЇх дидактичнаĊ
макроструктураĘĊ Закономірності методики організації і проведенняĊ
вступногоĖĊпоточного і підсумкового уроків-екскурсій в конкретнихĊ
педагогічних умовахĘĊ Фіксація розроблених методик в розширенихĊ
конспектахĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĠĊгодĘĊ
Тема,==0 Узагальнюючий урокĘĊЙого дидактична макроструктураĘĊ
Закономірності організації і проведення узагальнюючого уроку в конкретнихĊ
педагогічних умовахĖĊтобто на прикладі конкретного розділу чи курсуĊ
природознавстваĘĊФіксація розробленої методики в розширеному конспектіĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ
ĜĊгодĘĊ
Тема,=>0 Особливості методики підготовки і реалізації процесівĊ
навчання природознавства вĊĝĒĜēĊіĊĞĒĝēĊкласахĖĊякі зумовлені його змістом таĊ
віковими навчально-пізнавальними можливостями молодших школярівĘĊ
Планування навчання природознавства вĊĝĒĜēĊіĊĞĒĝēĊкласахĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĒĞēгодĘĊ
Тема,=?0 Позаурочна і позакласна робота з природознавстваĘĊЇїĊ
плануванняĘĊЗакономірності розробки методики різних видів позаурочної іĊ
позакласної роботи в конкретних педагогічних умовахĊĒконкретні темиēĘĊ
Складання планів і розширених конспектівĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,=@0 Особливості методики навчання природознавства в класахė
комплектахĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĜĊгодĘĊ
Тема,=A0 Матеріальна база навчання природознавства в початковихĊ
класахĘĊДидактичні вимоги до структури і змісту краєзнавчого куточкаĖĊ
куточка живої природиĖĊгеографічного майданчикаĖĊнавчально-дослідноїĊ
ділянки в початкових класахĘĊЗмістĖĊосвітніĖĊрозвивальні і виховні ціліĖĊ
методи і форми організації навчально-пізнавальної діяльності молодшихĊ
школярів у куточку живої природиĖĊна географічному майданчикуĖĊ
навчально-дослідній ділянці у процесі уроківĖĊпозаурочної і позакласноїĊ
роботиĘĊ
Можливості учителя у створенні матеріальної бази навчанняĊ
природознавства в початкових класахĘĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĒĜĒĞēĊгодĘĊ
Представлена програма реалізована в навчальному посібникуĊŽМетодикаĊ
навчання природознавства в початкових класахžĊĒКĘĤĊВеселкаĖĊěģģĢĘĊƀĊĝĝĞĊсĘēĊ
Ċ
Ċ
Ċ

Document Outline

  • ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
    • ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал