Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал
Pdf просмотр
Сторінка10/11
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Електронна бібліотека - упорядковане зібрання статичних документів + доступ до динамічних електронних документів (Інтернету).
Віртуальна бібліотека - упорядковане зібрання динамічних документів. Від електронної віртуальна бібліотека відрізняється тим, що не містить статичних електронних документів, орієнтуючись лише в ресурсах мережі Інтернет. Інтернет як такий не є віртуальною бібліотекою, оскільки документи в ньому не систематизовані. Основною ознакою віртуальної бібліотеки є наявність інформаційного спеціаліста, який упорядковує («створює фонд) ресурси мережі і надає їх користувачам.
Гібридна бібліотека - традиційні документи + статичні електронні документи + Інтернет + інформаційний спеціаліст, тобто поєднання традиційної, електронної та віртуальної бібліотек водному інформаційному закладі.
Досвід створення проекту електронної бібліотеки навчального закладу
В умовах сучасного динамічного розвитку інформаційного суспільства роль бібліотек навчальних закладів в якісному інформаційному забезпеченні навчально-виробничого процесу та в організації доступу студентів до локальних і віддалених інформаційних ресурсів важко переоцінити. Організація навчально-виробничого процесу в сучасному навчальному закладі неповноцінна без використання електронних інформаційних ресурсів. Бібліотека у структурі навчального закладу на сьогодні є основним підрозділом, який забезпечує якісне використання інформаційних джерел, тому нагальною є проблема адаптації бібліотеки до умов, що змінюються. На базі бібліотеки Сімферопольського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму організовано інформаційно-консультаційний бібліотечний центр (ІКВЦ),
який є першим регіональним експериментальним майданчиком для апробації АБІС України «УФД/Бібліотека»; створення електронної бібліотеки (ЕБ) як основного засобу підвищення якості інформаційного супроводу навчально-виробничого процесу

84

оп-Ипе та оіі-ііпе доступу до повнотекстових електронних ресурсів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та Російської Державної бібліотеки (ЕБ дисертацій).
ІКБЦ створений для якісного забезпечення науково-методичної діяльності інженерно- педагогічного колективу, навчально-виробничого процесу на основі інноваційних технологій та об'єднання в єдиний інформаційний фонд наявних ресурсів бібліотеки на паперових носіях з електронними документами. Одним із напрямів комп'ютеризації бібліотеки є розвиток засобів доступу користувачів до електронних каталогів вітчизняних і зарубіжних бібліотека також інших українських і зарубіжних інформаційних ресурсів. Досягнення першого етапу інноваційного проекту створення ІКБЦ такі проведена автоматизація бібліотеки організований доступ до глобальної мережі Інтернет (бібліотека має 2 канали доступу
училищний та бібліотечний); придбана і впроваджена спеціалізована бібліотечна програма «УФД/Бібліотека» (роз-
робник - Український Фондовий Дім); створюється повнотекстова ЕБ за напрямом Ресторанний сервісі туризм (із початку
року поповнилася 87 повнотекстовими документами). Стратегічне планування діяльності ІКБЦ на другому етапі проекту передбачає організацію
ЕБ як засобу створення мультимедійних колекцій і якісного обслуговування читачів. За типом ЕБ є локальною, доступ до її ресурсів здійснюється переважно за допомогою локальної мережі ІКБЦ. Віддаленим користувачам надається повна інформація про ресурси
ЕБ, правила та умови доступу до них. Електронна бібліотека має такі шляхи поповнення оцифровування документів із фондів бібліотеки створення власних електронних видань (у тому числі електронних аналогів друкованих
видань); отримання електронних документів з основних та додаткових джерел комплектування. Створення ЕБ на базі ІКБЦ зумовлене необхідністю розв'язання проблеми браку інформації та своєчасного збереження інформаційних ресурсів. Для цього потрібне створення власної універсальної інформаційної системи, що акумулюватиме необхідну для педагогів і студентів інформацію та підтримуватиме життєвий цикл електронних документів, тобто стане єдиним технологічним комплексом для створення, збирання, зберігання та використання різноманітної за змістом електронної інформації та метаінформації. Планується акумулювання навчально-методичних документів та їх електронних копій в єдиному фонді, забезпечення віддаленого доступу до сукупності фондів бібліотеки і підрозділів училища, поповнення інформаційної бази документами Інтернет-ресурсів, баз даних інших спеціалізованих закладів системи професійної освіти. Серед очікуваних результатів проведення інноваційного проекту такі організація на базі ІКБЦ інноваційної школи передового досвіду Створення електронних ресурсів навчального призначення на основі науково-практичних розробок України інтенсивне використання ресурсів ЕБ як основного засобу підвищення якості інформаційного супроводу навчально-виробничого процесу підвищення професійної компетентності бібліотечного персоналу професійно-технічних навчальних закладів у галузі створення та використання електронних бібліотек.
Комп'ютеризація бібліотеки у загальноосвітньому навчальному
закладі
«Йти вперед - значить втратити спокій,
залишитись на місці - значить втратити себе». С. Кьєркегор

85 Сучасний етап розвитку освітив Україні та тенденції якісного оновлення її змісту, принципів організації з ефективним використанням інформаційних технологій навчання вимагають реорганізації навчально-методичної роботи, підвищення вимог до викладачів і зміни їх ролі, підвищення ролі особи, яка навчається. Особливої актуальності набуває проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій та задоволення інформаційних потреб читачів на якісно новому рівні. З огляду на це бібліотека стає інформаційним та культурним центром школи, який безпосередньо бере участь у навчально- виховному процесі, а не лише забезпечує навчальними посібниками та програмами. Які ж перспективи відкриває перед бібліотекарем та читачами використання комп'ютерної техніки уданому підрозділі загальноосвітнього навчального закладу Без сумніву - грандіозні. Наявність якісної бібліографічної бази даних у школі дозволяє вирішити такі задачі забезпечення всіх учасників навчального процесу повноцінною підтримкою у підготовці до навчальних занять (отримання бібліографічної довідки, перегляд, оцінка та
вибір медіа матеріалів з теми підвищення якості профмайстерності педагогів, ведення науково-педагогічних дослідницьких робіт. Інформатизація бібліотеки у нашій школі - це створення електронних каталогів і картотек, що значною мірою підвищує ефективність пошуку необхідної інформації з конкретного питання, полегшує роботу з обліку наявного фонду та контролю за рухом підручників, художньої літератури. Наданий моменту бібліотеці існує алфавітний каталог, який одночасно є і систематичним, створено картотеки газетно-журнальних статей На допомогу класним керівникам, Я іду на урок, Краєзнавство. Розпочато роботу з підготовки електронних формулярів для якісного обслуговування читачів (створено базу даних із зазначенням їх віку, класу, у якому навча-
ються, домашньої адреси та інтересів). З метою розкриття читацьких інтересів, стану забезпечення учнів підручниками та їх збереження, виявлення цікавої літератури у домашніх бібліотеках учителів, визначення пріоритетів при передплаті періодичних видань проводжу анкетування, результати якого узагальнюю у вигляді діаграм. Вони наочно відображають кількісні та якісні показники з досліджуваних питань. Діаграми демонструємо на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, що дозволяє також і педагогічному колективу побачити суть проблем та шукати шляхи їх ефективного вирішення.
Комп'ютер - віртуальний світ, який наочно демонструє читачам реальність використання друкованих джерел для формування та розвитку інтелектуальних здібностей, структуру пошуку необхідної інформації у довідково-бібліографічному апараті шкільної бібліотеки, причому зробить сухий матеріал цікавим та захоплюючим. І це все відбувається завдяки підготовці та використанню бібліотекарем мультимедійних презентацій під час проведення бібліотечних уроків. Створення даного навчального посібника вимагає від бібліотекаря затрат часу, але результати вражають збільшується кількість відвідувань бібліотеки, учні отримують необхідні навички пошуку літератури на відкритому доступі, при відвідуванні бібліотек зі значно більшим фондом не мають труднощів у користуванні ДВА бібліотеки.
Комп'ютер у бібліотеці - медіатека, якісно нове забезпечення можливостей для самопідготовки учнів. В ідеальному варіанті сучасної медіатеки, до якого ми прагнемо, учень може самостійно здобувати інформацію, читаючи не лише книги, алей отримувати інформацію з Інтернету, СD-дисків, прослуховувати аудіозаписи, переглядати відеофільми, використовувати все це для написання рефератів, доповідей, творів, для підготовки уроків, манівських робіт, проектів, тобто він підбирає інформацію для створення засобів творчої діяльності для навчальних або позакласних потреб. Без комп'ютерної техніки неможливо уявити сучасну бібліотеку, адже вона дозволяє збільшити кількість відвідувань, проводити реєстрацію всіх дій, пов'язаних із книговидачею, використанням та поверненням ресурсів. А найголовніше - інформатизація бібліотек відкриває ширші можливості самостійної творчої роботи школярів, підвищує відсоток якісної підготовки домашніх завдань, зменшує затрати часу на пошук необхідної інформації,

86 робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим. Але не варто забувати, що головним диригентом процесу пошуку інформації завжди був, є і залишиться бібліотекар. М. Реріх сказав:«Ніякі каталоги, ніякі описи не замінять бібліотекаря. Любляче слово і
досвідчена рука здійснюють справжнє диво просвітництва».
Співпраця бібліотекаря з педколективом. Сценарій Вчитель року 2006»
Звучить музика
Учителю! Вклоняюся доземно
Перед великим іменем твоїм.
Вже проростають ті маленькі зерна
Під поглядом, як сонце, золотим.
Учителю! Ти - наче нездоланність,
Крізь все просієш іскру доброти,
Що засвітить у серденьку дитячім
Вогонь священний розумуй краси.
Учителю! Невже ти не втомився
У юні душі класти щось нове
Для цього ти на світі народився,
У цьому є покликання твоє
Учителю! Прекрасного ти гідний,
Бо вибрав ужитті свою мету.
Від імені усіх скажу спасибі
За вашу працю вчительську святу.
Звучить музика Ведучі В Жила Наталія Петрівна В Уманець Володимир Олександрович В Доброго дня шановні колеги та гості свята. В Раді вітати вас на конкурсі Вчитель року 2006». В У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, скульптор - створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах учнів. В Тому кожна людина з почуттям вдячності згадує своїх духовних батьків - учителів все своє життя. В Слово учитель має подвійне значення У вузькому розумінні - це викладач, той хто учить дітей, відкриває перед ними широке вікно у світі знань і перемог людського розуму. В А у широкому значенні це високоавторитетна, мудра людина, яка глибоко впливає на моральне і духовне обличчя людей, вказує їм правильну дорогу вжитті, роботі і творчих пошуках. В Відомі письменники всіх народів світу, вчені всіх країн присвячували і присвячують вчителю рядки, сповнені глибокої поваги і поклоніння перед його покликанням з дня удень формувати душу і характер дитини тобто формувати майбутнє. В Ми знаємо імена багатьох вчителів які своє серце віддали дітям. В Але ми мало знаємо про своїх колег, про їх захоплення, інтереси, успіхи за заслуги. В Тому наше сьогоднішнє свято допоможе ближче познайомитися із гідними представниками нашого колективу, які за поданням методичних комісій вийшли в фінал відбіркового туру.
1.
Коломійчук Лариса Олександрівна
2.
Іваніщева Ольга Анатоліївна
3.
Капітанчук Валентина Олександрівна
4.
Бойко Тетяна Петрівна
5.
Тозюк Світлана Юріївна

87 В Дозвольте представити вам наше авторитетне журі
1.
Дмитрик Олександр Дмитрович
2.
Корженко Світлана Гаврилівна
3.
Баранова Юлія Федорівна
4.
Діденко Олена Василівна
5.
Воронюк Олексій Миколайович
6.
Тютюнник Микола Миколайович
7.
Кобися Володимир Михайловича також рахункова група
Янківська Галина Анатоліївна
Кізім Світлана Степанівна В Першим конкурсом нашої програми буде візитна картка учасника. В Тобто презентація учасника у довільній формі 10-15 хв. максимальна оцінка 12 б. Отже, зустрічайте першого конкурсанта
Коломійчук Ларису Олександрівну
Іваніщева Ольга Анатоліївна
Капітанчук Валентина Олександрівна
Бойко Тетяна Петрівна
Тозюк Світлана Юріївна Зразок візитної картки див. Додаток 1.
В1 Вчитель - дуже відповідальна професія. В Вчитель немає права на помилку, які лікар, бо в його руках - душі його учнів. ВВ діяльності педагога виникають ситуації для рішення яких необхідний педагогічний такт, знання вікової психології, володіння власними емоціями, вміння вибрати вірне рішення. В До вашої уваги п’ять конвертів із психолого-педагогічними ситуаціями. Кожен учасник, вибравши конверт із ситуацією повинен визначити на його думку найбільш вірні відповіді, а також конкурсанти працюють із завданням ми хочемо дати коротеньку музичну характеристику нашим чарівним конкурсанткам. Ситуація №1, 2, 3, 4, 5 Зразки ситуацій див. Додаток 2.
В1 Журі оцінює і проводить підсумки по двох конкурсах, а ми пропонуємо вам рецепт святкового пирога. Отже записуйте замішуйте на оптимізмі. Крізь сито просійте свій життєвий досвід. Додайте кіпоть солі життя та жменю солодощів-спогадів, а також окремо збиті успіхи. Пронесіть мимо чашу прикростей. Акуратно улийте гарячковість суджень. Для пікантності додайте декілька своїх родзинок для гостроти сприймання. Вимішайте все добре, але не надто круто. Нехай пиріг спечеться у променях доброти вашого серця. Потім дайте йому трохи охолонути у холоді вашого розуму і можете пригощати гостей вашого життя. В Шановне журі вам слово ____________________________________ В Всі учителі нашого училища дуже різні. Але кожний із нас - це яскрава, своєрідна особистість. В І вплив особистості вчителя дуже відчувається у процесі навчання та виховання. В Для кожного учителя нашого училища характерний свій творчий пошук. В Зрозуміло, що ми всі люди різні, але об’єднують нас Заповіді учителя. В До вашої уваги слідуючий конкурс - 10 заповідей учителя. Які учасники конкурсу запишуть на ватмані та представлять нам. Максимальна кількість 8 балів.

88 Зразок 10 заповідей див. Додаток 3. В Вас вітає Борщевська Анастасія. Пісня солов’їна. В Всі ми з цікавістю переглядаємо такі тематичні телепередачі як «Самый умный», Інтелект шоу та ін. Перший мільйон, крісло. В Нашим учасникам була запропонована тема з напрямку педагогіки
Сухомлинського В. В За запропонованою темою учасники конкурсу повинні відповісти на запитання. В Журі враховує швидкість і правильність відповідей. Кожна правильна відповідь -
3 бали. Питання №1,2,3,4,5 Зразок запитань див. Додаток 4
В1 Вас вітає Пенделя Андрій Іванович із піснею О. Мороза Тихий берег. В Прошу оголосити результати конкурсів. В Бути гарним педагогом - це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки. В Отже слідуючий наш конкурс це «Учитель 21ст. - мої ідеї». Максимальна оцінка
10 б. Зразок запитань див. Додаток 5.
В1 Перш ніж журі підведе підсумки сьогоднішнього свята дозвольте висловити вам глибоку поляку і шану зате, що у складний час ви не зрадили високої місії із радістю віддаєте знання, вогонь душі, добробуту і людяність сердець своїм вихованцям. В Нехай у ваших серцях завжди панують добро, ніжність і любов. В Нехай буяють зігріті теплом учнівських сердець ваша творчість, ініціатива і терплячість Пісня Тетяна Філіпова із піснею Україна. Журі Нагородження _______________________________________________

В2 На заключному етапі конкурсу просимо членів журі висловити свої враження. В Просимо, рахункову комісію оголосити результати 5 конкурсу і загальний підсумок.
Додаток 1
Вічні теми. Давні теореми.
Диха пам’ять крізь космічний вік. Ти - учитель Ти - сіяч недремний І невтомний мудрий садівник Лікар ти, який лікує душі Ідо сонця повертає всіх, Капітану моря, а на суші Ти наставник юнгів молодих А іще - коваль і будівник, Добротворець і дозорець ти.
ХХІ століття Світлий образ спільної мети Я думаю людство припинило б своє існування якби не народилася людина яка є носієм знань, культури, досвіду, якби не народився вчитель.

89
«Великий вчитель» - так називали Аристотеля, Сократа, Конфуція, які силою своєї філософської думки заклали основу гуманізму навчання освіти.
«Розумний вчитель» - так говорили про Каменського, Сковороду, Могилу, які змогли дати відповідь на вічні педагогічні питання Як вчити, Для чого вчити, Чому вчити.
«Мій вчитель» - так діти звертались до Сухомлинського, Макаренка, Ушинського, які довели, що школа і навчання можуть бути школою радості, що школа може бути рідним домом. Професія вчителя - це просто професія - покликання, це повага батьків і шана суспільства. Багато чого пережила професія вчителя, за часів розбудови Незалежності ставлення до неї змінилося. Вчитель ХХІ століття. Який він Як про нього скаже історія Напевно це залежить від нас з Вами. Я вважаю, що вчитель ХХІ ст. повинен поєднати в собі все найкраще від Аристотеля, Сухомлинського, Макаренко, привернули до себе увагу держави, повагу суспільства та пишатися ти, що він ВЧИТЕЛЬ
Додаток 2
СИТУАЦІЯ 1.
Ви розпочали урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом хтось у класі голосно засміявся. Коли ви, не вистигнувши нічого сказати, запитально і здивовано подивилися на учня, що засміявся, він не дивлячись вам прямо у вічі, заявив Мені завжди смішно дивитися на вас і хочеться сміятися, коли ви починаєте вести заняття. Як ви відреагуєте на це Виберіть і відмітьте два найбільш придатних варіанта словесної реакції з числа запропонованих нижче та напишіть свій варіант відповіді. Ось тобі й на А що тобі смішно Ну заради Бога Ти що, дурник Люблю веселих людей. Я радий, -а, що створюю тобі веселий настрій.
7.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ Відповіді 1. - 0 балів
2. - 0 балів
3. - 0 балів
4. - 0 балів
5. - 3 бала
6. - 3 бала
7. - від 0 до 3 балів.
СИТУАЦІЯ 2.
Вчитель дає учневі завдання, а той не хоче його виконувати і при цьому заявляє Яне хочу цього робити. Якою повинна бути реакція вчителя Виберіть і відмітьте два найбільш придатних варіанта словесної реакції з числа запропонованих нижче та напишіть свій варіант відповіді. Не хочеш - примусимо Для чого ж ти тоді прийшов вчитися Тим гірше для тебе - залишайся невігласом. Твоя поведінка схожа на поведінку людини, котра на зло своєму обличчю хотіла в відрізати собі носа.

90 Ти усвідомлюєш, чим це може для тебе скінчитися Чи не міг бити пояснити, чому. Давай сядемо і обміркуємо, можливо, ти і правий.
7.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ Відповіді 1. - 0 балів
2. - 0 балів
3. - 0 балів
4. - 0 балів
5. - 3 бала
6. - 3 бала
7. - від 0 до 3 балів.
СИТУАЦІЯ 3.
Учень, розчарований своїми навчальними успіхами, має сумніви у своїх здібностях, і втому, що він коли-небудь зможе належним чином зрозуміти і засвоїти матеріалі каже вчителю Як ви вважаєте, чи мені вдасться коли-небудь вчитися на відмінно і не відставати від решти дітей в класі Що повинен йому відповісти вчитель Виберіть і відмітьте два найбільш придатних варіанта словесної реакції з числа запропонованих нижче та напишіть свій варіант відповіді. Якщо казати відверто - маю сумніви. Отак звичайно, ти можеш у цьому не сумніватися. У тебе чудові здібності і я щодо тебе маю великі надії. Чому ти сумніваєшся в собі. Давай поговоримо і вияснимо проблеми. Багато залежить від того, як ми з тобою будемо працювати Відповіді 1. - 0 балів
2. - 0 балів
3. - 3 бала
4. - 0 балів
5. - 3 бала
6. - 0 балів
7. - від 0 до 3 балів.
СИТУАЦІЯ 4.
Учень, побачивши вчителя, коли той зайшов до групи, каже йому Ви видаєтеся дуже стомленим. Як на це повинен відреагувати вчитель Виберіть і відмітьте два найбільш придатних варіанта словесної реакції з числа запропонованих нижче та напишіть свій варіант відповіді. Я думаю, що з вашого боку недуже пристойно робити мені такі зауваження. Так, я погано почуваюся. За мене не хвилюйся, краще поглянь на себе. Я сьогодні погано спав, в мене багато роботи. Не турбуйся, це не завадить нашим заняття. Ти - дуже уважний, спасибі за турботу. Відповіді 1. - 0 балів
2. - 2 бала
3. - 0 балів
4. - 0 балів

91 5. - 0 балів
6. - 3 бала
7. - від 0 до 3 балів.
СИТУАЦІЯ 5.
Учень каже вчителеві, демонструючи надмірну самовпевненість Немає нічого такого, чого б не зміг зробити, який тільки захотів. Крім того мені нічого не варто засвоїти і предмет, який ви викладаєте. Якою повинна бути репліка вчителя на це Виберіть і відмітьте два найбільш придатних варіанта словесної реакції з числа запропонованих нижче та напишіть свій варіант відповіді. Ти надто добре думаєш про себе. З своїми здібностями - Маю сумніви. Ти, напевно, почуваєш себе достатньо впевнено, якщо заявляєш так Не сумніваюся в цьому, бо знаю, що якщо ти захочеш, то в тебе все вийде. Це, напевно, вимагатиме від тебе великого напруження. Надмірна самовпевненість шкодить справі Відповіді 1. - 0 балів
2. - 0 балів
3. - 0 балів
4. - 3 бала
5. - 3 бала
6. - 0 балів
7. - від 0 до 3 балів.
Додаток 4
1.
З давніх часів існувала легенда, що Земля тримається не на трьох китах, а на яких трьох коренях на думку Сухомлинського тримається наша держава.
Народ, праця, хліб
2.
До якого елементу з таблиці Менделеєва подібне людське життя
«Життя людське подібне до заліза, якщо
використовувати
його вділо, воно стирається, якщо не
використовувати - іржа з’їдає його,
нехай горить твоє серце яскравим полум’ям,
нехай освітлює шлях тобі і дітям
у цьому щастя життя
3.
Серцевина людської особистості, те святе, що повинно бути за душею, повинно стати дорожчим за життя, отже це -
Честь, гідність, гордість громадянина
4.
Пора екзаменів - відповідальна пора. А який найсуворіший екзамен людяності виділяє в своїх листах Сухомлинський
Кохання - найважливіший екзамен людяності
5.
Що на думку Сухомлинського робить людину мужньою і безстрашною
Ідея, ідейність - то великі святі слова
Заради ідеї люди йшли у вогонь, на ешафот, під кулі
Ідейність - це справжня людяність.
Афоризми
1. Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті доля кожної дитини,
що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя
дитини, яку він виховує.
2. Учитель - це людина, яка володіє знаннями не лише в галузі свого предмета.
Важливо для педагога стати професіоналом високого класу.

92
3. Учитель - це Майстер. Майстер слова, Майстер звуку. Майстер думки.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал