Часопис засновано у січні 1912 року 16 листопада 2015 року №11 (320) листопад 2015 року
Скачати 394.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір394.9 Kb.
1   2   3   4

Ó â³íîê ïàì’ÿò³
ËÈÖÀÐ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÌÅÄÈÖÈÍÈ
Äî 85-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ àêàäåì³êà
Ìèõàéëà Ïåòðîâè÷à ÏÀÂËÎÂÑÜÊÎÃÎ
15 листопада виповнюється 85 років від дня народження Михайла Петровича Павловського (1935 -
1913) – академіка АМН України, двічі лауреата Державної премії України, Почесного члена УЛТ,
дійсного члена НТШ, ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького уроках, заслуженого профе-
сора ЛНМУ. Увазі наших читачів пропонуємо такі актуальні сьогодні роздуми про цю видатну осо-
бистість із книги «Сподвижник національної медицини В. Пилип’юка та С. Голубка, надрукованої
ще за життя М.П. Павловського у видавництві Світло й тінь (Львів, 2010).
довіритись. І в цьому твердженні немає ні краплини гіпер- трофації чи жодного перебільшення. Михайло Петрович є втіленням кращих рис українського народу, які накопичувались нацією впродовж століть. Павловський потрапив у жорна війни, післявоєнних лихоліть, утисків радянської системи, але ці обставини лише загартували його, відшліфували його характер, укріпили волю. З одного боку, це харизматична постать, аз другого – особистість, що сама себе творить.
Михайло Павловський зробив понад двадцять тисяч операцій, понад півстоліття вправно маневрує скальпелем у руці. У нього незвичайний скальпель – це інструмент спів- страждання. Та й співстраждання його непросте воно активне. Пацієнтами відомого лікаря були люди різних соціальних прошарків – від простих селян до високопосадовців.
ÎÄÈÍ ²Ç ÔËÀÃÌÀͲÂ
²Ò×ÈÇÍßÍί ÌÅÄÈÖÈÍÈ
(Продовження. Початок на стор. 1)
(Закінчення на стор. 3)

3
Ëèñòîïàä 2015 ðîêó
На заводі з розробки та виготовлення сучасних препаратів було представлено технологічні лінії із виробництва хіміотера- певтичних препаратів та препаратів моноклональних антитіл.
Від 2008 року інститут систематично бере участь у міжнародному контролі якості від Всесвітньої організації хворих на гемофілію (WFH) з отриманням відповідних сертифікатів
(с.н.с., к.б.н. В. Красівська). Проводиться діагностика розладів системи гемостазу, зокрема, гемофілії А, В, хвороби
Віллебранда та тромбофілій різного ґенезу. Крім визначення Здорова дитина – це сильна нація та міцна держава – таким принципом керується у своїй роботі наш колектив. Пріоритетним завданням Центрує забезпечення лікувально- діагностичної роботи нарівні світових стандартів. Це можливо, зокрема, завдяки співпраці з провідними клініками Західної Європи, Північної Америки, Австралії, представники яких періодично відвідують Центр з метою навчання персоналу наших лікарів і 28 медичних сестер пройшли вишкіл у зарубіжних клініках. ЗУСДМЦ бере участь у міжнародних рандомізованих мультицентрових контрольованих дослідженнях, наші фахівці є членами професійних європейських асо- ціацій.
Поряд із вирішенням складних педіатричних проблем, основними спеціалізованими напрямами діяльності Центрує токсикологія, онкологія, онкогематологія, клінічна імунологія, неінвазивна кардіологія, ревматологія, пульмонологія, ендокринологія, пластична й лазерна хірургія, важкі ураження центральної нервової системи, лікування гострої та хронічної ниркової недостатності, а також лікування важких хронічних органних захворювань, таких як муковісцидоз, синдром маль- абсорбції тощо. Повний спектр медичних послуг надається дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших екологічно шкідливих факторів.
Створення відповідної матеріальної бази зробило мож-
ливим запровадження у ЗУСДМЦ вперше в Україні низки
передових медичних технологій.
Багатопрофільним та спеціалізованим є педіатричне відділення Центру (завідувач – к.мед.н. Ярема Возниця), де клінічна, наукова та організаційно-методична робота проводиться в межах основних проектів. Для їх реалізації створюється неформальна (ситуативна) команда, яка включає фахівців педіатричного та інших відділень Центру, лікувальних і наукових закладів України та інших держав.
У відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії завідувач к.мед.н. Ірина Цимбалюк-Волошин) налагоджено сучасну систему діагностики та лікування хворих онкогема- тологічного профілю, виконується повний стандарт інтенсивної високодозової хіміотерапії гемобластозів. Показник без- подійного виживання становить для гострої лімфобластної лейкемії – 0,73, лімфоми Годжкіна – 0,88, негоджкінської лімфоми – 0,68. Вилікувано 562 дитини з онкогематологічни- ми хворобами.
Відділення лікування та реабілітації дітей з ураженнями нервової системи та психіки (завідувач – к.мед.н. Ольга Кун-
та) спеціалізується у лікуванні дитячого церебрального па-

Þâ³ëå¿
«ÇÄÎÐÎÂÀ ÄÈÒÈÍÀ – ÖÅ ÑÈËÜÍÀ ÍÀÖ²ß ÒÀ ̲ÖÍÀ ÄÅÐÆÀÂÀ»
Çàõ³äíîóêðà¿íñüêîìó ñïåö³àë³çîâàíîìó äèòÿ÷îìó ìåäè÷íîìó öåíòðó – 25 ðîê³â
Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня була заснована уроці. За час іс-
нування лікарні сформувався висококваліфікований колектив, здатний вирішувати складні педі-
атричні проблеми. 4 грудня 2009 року Львівська обласна рада за погодженням із Міністерством
охорони здоров’я України прийняла рішення про створення на її базі Західноукраїнського спеціа-
лізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ), який діє як комунальний заклад Львівської об-
ласної ради. Концепція організації цього Центру як спеціалізованого діагностично-лікувального
закладу для вирішення складних медичних проблем була запропонована заслуженим лікарем
України Олександром Миндюком, який очолював лікарню від часу її створення.
Ось що розповів про здобутки та перспективи роботи Центру його головний лікар Андрій СИНЮТА.
раліча; епілепсії та епілептичних синдромів наслідків інфекційних, травматичних та інших уражень нервової системи наслідків перинатальних уражень нервової системи вроджених вад розвитку нервової системи спадково-дегенеративних захворювань нервової системи та опорно-рухового апарату.
Основними напрямами роботи спеціалізованого хірургічного відділення (завідувач – дитячий хірург, лікар вищої категорії Ігор Лукавецький) є дитяча онкологія і пластична хірургія. За чверть століття проведено 24.313 хірургічних операцій. Тут лікують дітей з доброякісними та злоякісними пухлинами різної локалізації (нирок, сечостатевої системи, нейробластоми, саркоми м’яких тканин, пухлини печінки, грудної клітки та ін.), а також із пухлинами опорно-рухового апарату (остеосаркома, саркома Юїнга). Проводиться консервативне лікування пухлин головного мозку. Вилікувано 64% хворих дітей з онкологічною патологією. Крім того, тут здійснюється хірургічна корекція вроджених та набутих ваду дітей
(незрощення верхньої губи та дефекти піднебіння з грудного віку, ринопластика, отопластика); хірургічна корекція вад розвитку сечостатевої системи експандерна хірургія реконструктивна хірургія.
У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії завідувач лікар вищої категорії Ірина Щуровська) проводиться інтенсивна терапія пацієнтам, у яких захворювання перебігають у важкій формі чи з ускладненнями. Тут надається невідкладна допомога хворим у коматозних станах, пацієнтам з епілептичним і бронхіальним статусом, а також дітям з отруєннями різного ґенезу. Функціонує підрозділ гемодіалізу для пацієнтів із гострою та хронічною нирковою недостатністю.
За минулі 25 років у стаціонарі Центру лікували 120808 ді-
тей. Середня тривалість лікування знизилася з 22,2 ліж-
коднів уроці до 9,4 уроці.
До складу відділення функціональної діагностики завідувач лікар вищої категорії Ірина Фуканчик) входять спеціалізовані кабінети з діагностики серцево-судинної, дихальної і нервової систем. Основні напрями роботи відділення променевої діагностики (завідувач – лікар вищої категорії
Лариса Дробченко) зумовлені спеціалізацією лікарні і скеровані на діагностику онкологічних та онкогематологічних захворювань у дітей. Окрім стандартних скринінгових та діагностичних обстежень, у Центрі проводяться спеціалізовані та інвазивні дослідження, застосовуються методики інтервенційної сонографії, доплерографічні методики.
Клініко-діагностична (завідувач – к.мед.н. Андрій Петрух) та бактеріологічна (завідувач – лікар вищої категорії Леся
Хім’як) лабораторії забезпечують широкий спектр досліджень, зокрема на молекулярному та клітинному рівнях. У ЗУСДМЦ працюють Західноукраїнський центр дитячої імунології, інформаційний токсикологічний центр та центр надання допомоги хворим на муковісцидоз, діє дитячий діабетичний навчальний центра також центр медико-соціальної допомоги дітям і молоді Діалог. Відчутну допомогу медикам надають психологи, які працюють із хворими дітьми та їхніми родичами.
У консультативній поліклі-
ніці фахівцями з 21 спеціаль-
ності надано 1776047 консультацій.
Накопичення у формі стандартизованих баз клініко-лабо- раторних даних про пацієнтів із важкою хронічною патологією є підґрунтям для узагальнення та аналізу проведеної клінічної роботи. Це дозволяє нашим фахівцям щороку публікувати наукові роботи, презентувати власні дослідження на різноманітних наукових форумах, виконувати дисертаційні роботи. Опубліковано 369 наукових праць, у т.ч. дві монографії. Лікарі Центру майже 300 разів виступили на всеукраїнських та закордонних конференціях. Захищено 8 дисертаційних робітна здобуття звання кандидата медичних наук та
1 – доктора медичних наук. Готуються ще шість дисертаційних робітна здобуття звання кандидата медичних наука також 1 – доктора медичних наук.
Центр є навчальною базою Львівського національно-
го медичного університету імені Данила Галицького та
низки медичних коледжів.
Найвагомішою серед численних нагороді відзнак діяльності Центрує Подяка Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів за результатами І Всеукраїнського конкурсу сприйнятої пацієнтами якості медичної допомоги.
В ЗУСДМЦ вперше в Україні запроваджено низку новацій, а саме прийом на роботу за конкурсом і результатами голосування колективу новітні методи діагностики й лікування десятків вроджених і хронічних захворювань кооперативні групи, які об’єднують зусилля фахівців із різних країн надання психологічної підтримки дітям із важкими хронічними захворюваннями організація шкіл і навчальних центрів для пацієнтів та їхніх батьків.
Центр успішно виконує державні та обласні програми лікування дітей-інвалідів із такими важкими та орфанними захворюваннями як хронічна ниркова недостатність, фенілкетонурія, муковісцидоз, первинні імунодефіцити, важкий ювенільний ревматоїдний артрит, хронічні гепатити В і С, дитячий церебральний параліч, онкологічні та онкогематоло- гічні захворювання, гемофілія та інші хвороби гемостазу.
Сьогодні у ЗУСМДЦ працюють більше 500 осіб – лікарів та середнього і допоміжного персоналу. Приємним є і те, що виховані у нашому Центрі кадри працюють керівниками відділів, лікарями, медсестрами у найкращих медичних установах не тільки Львова, Києва, ай світу – в США, Канаді, Німеччині, Італії, Польщі та інших країнах.
Розповідь записав
Зеновій МАСНИЙ.
Головний лiкар А. Синюта
Працiвники гематологiчного вiддiлення
Дитячий анестезiолог I. Андрейчук
активності факторів системи зсідання II, V та VII – XIII, здійснюється діагностика і диференціація різних типів патологічних інгібіторів до прокоагулянтів та антифосфоліпідних антитіл (вовчакового антикоагулянту).
Хочу відзначити, що наш інститут є співзасновником трьох наукових фахових журналів, що свідчить проте, що мине замикаємось у своїх стінах, а намагаємось широко пропагувати наші здобутки.
– На завершення нашої розмови хочу попросити Вас – не
лише визначного вченого в своїй галузі медицини, ай гли-
бокого знавця ситуації у вітчизняній системі охорони
здоров’я, дати свою оцінку цій ситуації і спрогнозувати її
розвиток надалі.
В. Новак: Про все це можна сказати набагато більше, ніж ми з вами дотепер говорили. Тому скажу коротко. Оцінку стану нашої охорони здоров’я, які дій влади та роботи профільного міністерства, кожен може побачити, глянувши на показники рівня здоров’я нашого населення та динаміку цих показників. А відносно прогнозу – то він такий ситуація покращуватиметься лише тоді, коли будуть оцінювати роботу кожного голови ОДА насамперед за показники захворюваності населення на ввіреній йому території, а тоді вже враховуватимуть економічні та інші досягнення.
Дуже вдячний Вам, вельмишановний Василю Леоні-
довичу, за Вашу цікаву розповідь. Дозвольте побажати Вам
та очолюваному Вами ось уже 20 років колективу нових
творчих здобутків у надзвичайно важливій та нелегкій
роботі задля здоров’я нашого народу.
Спілкувався
Зеновій МАСНИЙ.
ÎÄÈÍ ²Ç ÔËÀÃÌÀͲÂ
²Ò×ÈÇÍßÍί ÌÅÄÈÖÈÍÈ
(Закінчення. Початок на стор. 1-2)
Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медичний центр

4
Ëèñòîïàä 2015 ðîêó
П
рофесор Володимир Євгенович Вертелецький – відомий вчений із світовим ім`ям – професор генетики з енциклопедичним спектром зацікавлень – педіатрія, тератологія, епідеміологія, біоетика, лінгвістика, медицина та мистецтво. Свою наукову діяльність він розпочав як співробітник лауреата Нобелівської премії доктора B. Houssay, проводячи лабораторні дослідження на тваринах з цукровим діабетом. Пізніше було показано, що цукровий діабету матері є фактором підвищеного ризику виникнення вроджених вад розвитку у людей.
Доктор медицини, професор Володимир Вертелецький є громадянином США, але походить з України – народився
28 липня 1936 року умісті Рівному. Шкільну освіту одержав у 1942-49 р.р. у Німеччині, Швейцарії, Аргентині. Уроках навчався на медичному факультетів Університеті
Буенос-Айреса. Під час навчання в університеті у 1957-58 рр. був асистентом кафедри анатомії людини а в 1958-60 р. – асистентом кафедри фізіології. По закінченні університету навчався в інтернатурі, після якої був зарахований у резидентуру з педіатрії в лікарні Сент Луїс медичного факультету Вашингтонського університету. Упродовж 1965-67 рр. було навчання і наукова праця в аспірантурі з клінічної генетики в педіатричній клініці Медичного центру Гарвардського університету в Бостоні.
Обіймав різні академічні посади викладач педіатрії в Гарвардському університетів Бостоні, у відділі епідеміології Національного інституту раку, доцент кафедри педіатрії, а потім завідувач кафедри медичної генетики медичного університету штату Південна Кароліна. Зі до 2010 року професор Володимир Вертелецький очолював кафедру медичної генетики університету штату Південна Алабама.
Професор В.Вертелецький володіє шістьма мовами українською, англійською, іспанською, російською, польською, французькою.
Він автор більше 250 наукових статей і монографій, є членом низки авторитетних американських та міжнародних наукових, професійних і громадських організацій, зокрема, Американської Академії Педіатрії, Американської Асоціації Біоетики, Американської Асоціації Педіатрів, Тератологічної Асоціації, Національної Академії Медицини Аргентини. Він є співзасновником Американської Асоціації Медичних Генетиків. Свідченням визнання заслуг професора В. Вертелецького в Україні є обрання його іноземним членом Національної
Академіії Наук України, Почесним Доктором Національного Університету «Києво-Могилянська Академія і Львівського національного медичного університету імені Данила Галиць- кого.
Діяльність доктора В. Вертелецького в Україні розпочалася у співпраці з провідним недержавним фондом допомоги дітям з вродженими вадами „March of Dimes”, заснованим
ÏÐÎÔÅÑÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÅÐÒÅËÅÖÜÊÈÉ –
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÈÉ Â×ÅÍÈÉ, ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÏÀÒвÎÒ
президентом Рузвельтом. Уроці фонд організував створення Світового Альянсу Запобігання Вродженим Вадам Розвитку, і професор В. Вертелецький був обраний його секре- тарем-скарбником. За його рекомендацією Україну було обрано місцем впровадження ідей цієї організації.
Українсько-американська програма запобігання вродженим вадам розвитку (ВВР) під керівництвом її засновника професора В. Вертелецького розпочала свою діяльність (1998-
2005 рр.) за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку. У рамках програми було запроваджено моніторинг ВВР за міжнародними стандартами, обласні реєстри новонароджених дітей та створено інформаційно-ресурс- ні ОМНІ- центри у кількох областях України, проводилося навчання українських фахівців, було проведено низку симпозіумів, семінарів, конференцій за участю провідних міжнародних фахівців з епідеміології, медичної генетики і тератології. У рамках реалізації програми кілька лікарів, а також спеціаліст з інформаційного забезпечення пройшли кілька- місячне навчання з моніторингу вроджених вад розвитку за міжнародними стандартами та медичної генетики на кафедрі медичної генетики Університету Південної Алабами (США. Двоє спеціалістів пройшли підготовку Muskie Завдяки цій науково- практичній платформі Україна стала членом авторитетних міжнародних організацій з 2001 року – Міжнародної палати систем моніторингу і досліджень ВВР
(ICBDSR), з 2006 року – повним членом EUROCAT – Європейської організації моніторингу ВВР. Важливим напрямком діяльності програми стали також публікації посібників з питань вроджених ваді порушень розвитку дітей, раннього втручання для фахівців і батьків. Так, зокрема, було видано переклад українською посібника «Growth
References: Third Trimester to Adulthood». (Greenwood Genetic
Center, 1998), а також вперше у Україні перекладено з англійської та опубліковано програму раннього втручання для дітей із порушенням розвитку Маленькі сходинки («Small Steps»,
Macquarie University,Sydney, З 2006 року продовжується провадження під керівництвом професора В. Вертелецького Програми запобігання ВВР міжнародного благодійного фонду «ОМНІ – Мережа для дітей. Вона продемонструвала не тільки зацікавленість, алей спроможність українських професіоналів виконувати серйозні медичні наукові проекти, працюючи за основним місцем роботи в систем охорони здоров’я. Основні напрямки діяльності популяційний моніторинг ВВР за міжнародними стандартами та їх профілактика дослідження наслідків вживання алкоголю під час вагітності на розвиток дітей. Проект проводиться під егідою Національного інституту здоров’я США таза участі науковців з п’яти університетів США вплив середовища і дефіциту мікронутрієнтів на виникнення ВВР і порушень розвитку у дітей;створення інформаційних ресурсів для реалізації вищевказаних завдань.
Результати популяційного моніторингу ВВР за міжнародними стандартами засвідчили високу частоту вад невральної трубки (ВНТ). Так, загальна частота ВНТ у Рівненській області є серед найвищих у Європі. Важливо зазначити, що ще вища частота ВНТ зареєстрована в забруднених чорнобильською радіацією поліських районах області. Це також стосується і частоти мікроце- фалії та мікроофтальмії. Частоти зрощених близнюків і тератом в Рівненській області також підвищені. Дослідження зв`язку ВНТ з іншими вадами (такими як мікроцефалія, мікроф- тальмія, тератома, зрощені близнюки) та формування близнюків у Рівненській області становить інтерес, оскільки ці асоціації можуть мати спільні механізми.
Результати цих наукових досліджень опубліковані в авторитетних академічних міжнародних журналах. Вони відкривають можливості для різного типу похідних досліджень і надають змогу науковим колам долучитися до них. Оскільки
існуючі взаємозв’язки закладів охорони здоров’я Рівненської, Волинської і Хмельницької областей, ОМНІ- мережі та Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького мають багаторічну історію, доктор В. Вертелецький вважає, що настав час започаткувати більш тісну співпрацю. Коло зацікавлень професора В. Вертелецького також включає проблеми гуманізму у медицині, біоетики та лінгвістики. Він є засновником кількох веб- сайтів Міжнародні інформаційні системи з вроджених вад розвитку, втому числі українською мовою (http://www.ibis-birthdefects.org/start/index.htm);
Pandora Word Box (http://www.pandorawordbox.com), Medword
(http://www.medword.net/). Ці сайти відвідує понад 2 мільйони користувачів щороку. Заслуговує уваги те, що Pandora Word
Box підкреслює важливість лінгвістичних коренів, які збереглися в українській мові і які пояснюють етимологію європейських мов. Активна жертовна діяльність американського професора Володимира Вертелецького задля здоровя дітей з його прабатьківської української землі є гідним величезної поваги зразком істинного патріотизму українця.
ЛЮБОВ ЄВТУШИК – зав. обласним медико-гене-
тичним центром Рівненського обласного клінічного
лікувально-діагностичного центру ім. В.Поліщука,
медичний координатор «ОМНІ- мережі для дітей»
УВАГА!
15 листопада відбудеться зустріч професора В. Вер- телецького із студентами ЛНМУ ім. Данила Галицького
16 листопада о 17 годині у домівці товариства на вул. Кармелюка, 3 відбудеться зустріч професора В. Вер- телецького із членами УЛТ.
К
онференція пам’яті Ігоря Герича відбулась 15 жовтня – вдень народження цього визначного лікаря і проходила у приміщенні Музею історії медицини Галичини імені
Мар’яна Панчишина, що є знаменним, оскільки Ігор Герич, безумовно, достойний зайняти почесне місце серед увічненого саме тут ареопагу галицьких лікарів та вчених. У вщерть заповненій залі можна було побачити співробітників та учнів професора Герича, численних львівських лікарів, його колишніх пацієнтів. Тут були його дружина, а також сині донька, які продовжують лікарську династію родини Геричів. Розпочав конференцію вступним словом голова УЛТ у Львові, професор Андрій Базилевич. До присутніх звернувся заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Підлісний. Він відзначив непересічні заслуги Ігоря Герича не тільки як чудового лікаря та відомого вченого, ай як талановитого організатора охорони здоров’я на посаді керівника медицини Львівщини. Було передано вітання від голови ЛОДА Олега Синютки.
У змістовному виступі доцента ЛНМУ імені Данила Галицького Зеновія Масного було цікаво та різнобічно висвітлено воістину зірковий життєвий шлях Ігоря Герича. Слухачі почули багато цікавого про нього не лише як прекрасного фахівця, а і як про Людину, яка поклала своє життя на вівтар безкомпромісної боротьби зі смертю і вогні афганської війни, і у мирний час, зокрема, у боротьбі за життя хірургічних хворих із анамнезом, обтяженим ВІЛ-інфікуванням, тощо. Лейтмотивом розповіді була думка проте, що з передчасним відходом Ігоря Дионізовича у засвіти його зірка не згасла!».
Колишній дисертант професора І. Герича, заступник головного лікаря ї клінічної лікарні Львова Ігор Стоянов-
ський виступив із доповіддю про таку серйозну та життєво небезпечну хворобу, як некро- тизуючий фасциїт, при якому летальність сягає 70%. Упре- красно ілюстрованому виступі було представлено новітні дані світової медицини та результати власних спостережень. Акцентовано увагу слухачів на проблемах, пов’язаних із діагностикою та лікуванням цієї патології, при яких нерідко спостерігається свідоме прогресування лікарських помилок.
Представник вже третього покоління Геричів-хірургів – син Ігоря Дионізовича Гнат Герич – розповів про хірургічне захворювання, знане як «кила Гілмора». Ця патологія по- різному трактується спеціалістами. Тому представлена у доповіді молодого лікаря всебічна її характеристика зацікавила присутніх, навіть досвідчених хірургів. І сама доповідь, яка супроводжувалась вдало підібраним ілюстративним матеріалом, і вичерпні відповіді на численні запитання засвідчили, що Гнат Герич гідно продовжує справу свого батька жовтня відзначається Міжнародний день миття рук, і тому актуальною видалась доповідь доктора Надії Галапац Гігієна руку хірургії. Сьогодні, коли ера антибіотиків та дезінфікуючих засобів характеризується зростанням резистентних штамів мікрофлори, гігієна руку хірургії набула особливого значення. У доповіді підкреслено роль виілюмінування внутрішньошпитальної інфекції в ефективності профілактики інфікування у хірургічній практиці. Було представлено порівняльну характеристику застосування різних сучасних середників для гігієни руку хірургії.
Під час жвавої наукової дискусії щодо проблем, порушених у згаданих доповідях, неодноразово відзначалась непересічна значимість наукових розпрацювань та ідей професора Ігоря Герича. Яскравим підтвердженням цього стала презентація щойно виданої у столичному видавництві Медицина книги Симптоми і синдроми в хірургії під редакцією професорів І.Д. Герича та С.Д. Хіміча.
Прозвучали численні спогади про Ігоря Герича, зокрема, було відзначено його заслугу в організації уроці вже традиційного Міжнародного Галицького медичного ралі. Присутні змогли оглянути розгорнуту в музеї документальну виставку, присвячену пам’яті нашого незабутнього колеги

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал