Діана Міськів, 5 курс, Педагогічний інститут Науковий керівник Червінська І. Б., кандидат педагогічних наук, доцент «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Скачати 50.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.02.2017
Розмір50.73 Kb.

Педагогічні умови підвищення ефективності професійної орієнтації
молодших школярів
Діана Міськів,
5 курс, Педагогічний інститут
Науковий керівник - Червінська І.Б.,
кандидат педагогічних наук, доцент
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
Анотація: У статті розкриваються педагогічні умови підвищення ефективності професійної орієнтації учнів початкової школи. Автор акцентує увагу на форми, методи та технології профорієнтаційної роботи з молодшими школярами. Вказується, що важливе місце у профорієнтаційній діяльності має посідати науково обґрунтована пропедевтична орієнтація молоді на певні види професій з урахуванням особистих інтересів у початковій школі. Адже учнів щез початкової школи потрібно готовити до свідомого вибору професії. Ключові слова професійна орієнтація, початкова школа інноваційні технології. ефективність.

PEDAGOGICAL CONDITIONS IMPROVING THE EFFICIENCY OF
PROFESSIONAL ORIENTATION YOUNGER STUDENTS
Diana Miskiv
Carpathian National University named after V.
Stefanik, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
Annotation: In the article pedagogical conditions of efficiency of vocational guidance elementary school pupils.
The author focuses on the forms, methods and technologies of vocational work with younger students. It is claimed that an important place in vocational activities should occupy scientifically substantiated propaedeutical targeting young people in certain occupations based on personal interests in elementary school.
Students from elementary school is required to prepare a conscious choice of profession
Keywords: professional orientation, primary school innovative technologies. efficiency.
Актуальність теми дослідження полягає втому, що сучасна школа в умовах активного суспільного розвитку ще недостатньо володіє технологією та методикою професійної орієнтації учнів початкової школи. Провідне завдання навчально-виховних закладів системи освіти України підготувати конкретну людину до активної професійної діяльності у сфері матеріального й інтелектуального виробництва. Важливе місце у цій діяльності має посідати науково обґрунтована пропедевтична орієнтація молоді на певні види професій з урахуванням особистих інтересів у початковій школі. Наприкінці х років в Україні налічується понад 7800 назв професій. Можливості для професійного вибору досить широкі. Проте рівень профорієнтаційної роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів, особливо початкової школи недостатній. Тому цілком логічно, що аналіз сьогоденної шкільної практики засвідчує підвищений інтерес до профорієнтаційної роботи.
Основний виклад матеріалу. Відомо, що основним джерелом поповнення трудових ресурсів у всіх сферах виробництва в сучасних умовах є випускники шкіл, тому профорієнтаційна робота з учнями, починаючи вже з початкової школи, є такою важливою. Історія розвитку школи нерозривно зв'язана з намаганнями здійснити
професійну освіту. Учнів щез початкової школи потрібно готовити до переходу в самостійне життя. Проте, практика показала, що відповідні умови для здійснення професійної освіти відсутні. Для розв'язання зазначеної проблеми необхідно, щоб початкова професійна орієнтація була одним із важливих завдань сучасної загальноосвітньої школи. Нові реалії суспільної дійсності, її розвиток об'єктивно створюють передумови для вдосконалення навчально-виховного процесу у початкових класах, оволодіння молодшими школярами системою профорієнтаційних знань, умінь і навиків, які є необхідною та важливою базою для подальшої успішної профорієнтації в старших класах. Таким чином в процесі навчання учні будуть отримувати знання не лише з основ наука й поступово готуватися до вибору певної професії. Концепція профільного навчання орієнтують учителів початкової школи на усвідомлення важливих цілей і завдань трудової та професійної освіти, а це передбачає розвиток новітніх технологій навчання, спрямованих на формування життєвих цінностей, готовності до життєдіяльності в умовах ринкових відносин, соціальної орієнтації учнів та реалізацію їх творчих можливостей. Відтак, особливої значимості набуває проблема ефективного використання профорієнтаційного матеріалу у початковій ланці освіти, як важливого засобу розвитку перших інтересів до професій та трудової діяльності, розвитку особистості учнів, вдосконалення навчально-виховного процесу. Педагогічна наука має певний досвід щодо визначення шляхів і засобів використання профорієнтаційного матеріалу на уроках у початкових класах. Значний інтерес мають праці вчених, зокрема з таких проблем розробка теоретичних аспектів професійної орієнтації молодших школярів
(М.В.Гладкова,
Л.А.Йовайша,
В.Ф.Сахаров,
Є.М.Павлютенко, С.Н.Чистякова). Багатоаспектність навчально-виховного процесу вимагає постійних резервів щодо застосування профорієнтаційного матеріалу у комплексному розвитку особистості молодшого школяра. Тому виникає потреба звернутися до ретельного вивчення шкільної пропедевтичної профорієнтації, визначити найефективніші умови використання профорієнтаційного матеріалу у навчально-виховному процесі, як ефективного засобу розвитку інтересу до праці, професій. При цьому виникає потреба наукового підходу до розробки цієї проблеми з урахуванням умову яких перебуває суспільство і початкова школа зокрема. Професійна ж орієнтація як педагогічна категорія позначає процес ознайомлення учнів з різними професіями і видами праці та надання їм допомоги у виборі своєї майбутньої професії і спеціальності відповідно до наявних схильностей і здібностей. Трудове виховання і профорієнтація є базою майбутнього професійного самовизначення учнів. Зазначимо, що у початковій школі вони передбачають
- прищеплення школярам потреби постійно працювати
- розвиток любові до праці взагалі й до окремого виду зокрема
- формування суспільно значущих мотивів вибору професії
- прилучення до суспільно корисної, продуктивної роботи
- прищеплення культури праці
- виховання вміння поєднувати фізичну й розумову діяльність. Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості. Професійна орієнтація

це цілеспрямована діяльність вихователя, що передбачає надання допомоги вихованцеві у правильному виборі професії. Це сукупність психолого-педагогічних, медичних та організаційних заходів впливу на вихованців з метою виявлення і формування їхніх професійних інтересів та здібностей і
вплив на вибір професії відповідно до соціально-економічних потреб, особистих схильностей, психічних і фізичних можливостей.
Мойсеюк Н. Є. зазначає, що професійна орієнтація

обґрунтована система допомоги(соціально-економічної, психолого-педагогічної, медико-біологічної, виробничо- технічної) учням у виборі професії відповідно до нахилів, здібностей і ринку праці. Відповідно до особливостей основних цілей професійної діяльності, усі професії та спеціальності поділяються на класи
- гностичні (розпізнати, визначити
- перетворюючі (обробити, обслужити
- дослідницькі (винайти, вигадати) [1].
Профорієнтаційна робота умовно поділяється на два періоди допрофесійний і професійний, які включають ряд етапів. На кожному з етапів реалізуються практично всі компоненти професійної орієнтації (інформація, діагностика, консультація, відбір, виховання, розвиток, адаптація. Не менш важлива місце в розробленій системі профорієнтаційних методів посідало читання художньої літератури. Для учнів організовувалася пошукова робота із підготовки в шкільній бібліотеці книжок про працю, діяльність представників різних професій. Нами було запропоновано учням щоденник "Профі", дитячі книжечки в яких були розміщенні такі вірші про професії, як "Фермер, "Квітникарка, " Кран журавлик, "Лікар,
"В'язальниця", "Як багато професій є різних, "Диригент, "Кожен знає своє діло, "Він такий же які ми, "Ми будуємо будинок" і т.д. Пошукова самостійна робота учнів в шкільній бібліотеці дає можливість розвинути в учнів вміння вибирати, із запропонованого кола літературних джерел, ту літературу, яка відповідає його інтересам. Завдяки залучення учнів початкової школи до таких форм роботи, вони мали можливість навчиться їх свідомо визначати потрібний профорієнтаційний матеріал, відсортовувати другорядну незначну інформація, а це в свою чергу забезпечить успішне формування уявлень про професії, орієнтації в складному світі професій та засобів їх діяльності. Вході експерименту важливе місце в системі професійної орієнтації молодших школярів займали ігри "Магазин, "Перукарня, "Знавці професій, "Зобрази професію, Не збийся, "Словник професійних термінів, "Хто більше, "Прислів'я про працю, Відгадай професію, "Постав запитання, . Важливим елементом профорієнтаційної роботи були екскурсії на теми "Хто працює в нашій школі" Щоб роботу знайти в оголошення гляди. Екскурсія проводилася за межами села в районному центрі. Під час екскурсії по місту ми звернули увагу учнів на щити зоб явами, в яких запрошуються на роботу слюсарі, малярі, штукатури, теслі, продавці, водії. Таким чином показали наскільки важать у нашому житті ці спеціальності. Іри, пов'язані з майбутньою професією. Існує безліч ігор і вправ, спрямованих на осмислення якихось елементів досліджуваної професії. Наприклад, Угадай професію за жестами, Згадай якнайбільше слів на літеру К, пов'язаних зданою професією, Вибери з карток тільки ті знаряддя праці, які пов'язані із цією професією та ін. Оформлення куточка професії в шкільному приміщенні. У цьому куточку можуть бути книги, фотоматеріали, які так чи інакше пов'язані із певною професією. У процесі проведення заняття до цього куточка необхідно звертатися, щоб він не був штучним та неробочим. Організація екскурсійна підприємства міста або області. Мова йде не лише про великі заводи. Про спостереження за певною професією можна проводити у найближчій до школи фімі чи у фермерському господарстві. Під час проведення екскурсії головне - зосередитися на певній професії або групі взаємозалежних професій, а не дивитися взагалі фабрику. Для завдань профорієнтації важливо показати істотні характеристики професії.
Ведення школярами Професійного портфоліо, у яке вони будуть вкладати
інтерв'ю з батьками, вирізки з газет, свої малюнки й письмові роботи. До цього портфоліо варто час від часу повертатися та аналізувати зміни і доповнення. Дітям подобається спостерігати, які в кого з’явилися нові матеріали. Відповідно, педагогічна підтримка та психолого-педагогічний супровід учителя виступають провідними компонентами, які зорієнтовані на надання допомоги і підтримки багатогранного процесу розвитку особистості і гуманізацію шкільної освітив цілому [4]
Висновки. Розуміння структури й змісту профорієнтаційної роботи дає змогу відшукати її більш конкретні форми, побачити етапи цієї роботи, зробити її більш ефективною та цілеспрямованою. Цілком зрозуміло, що на практиці усі ці форми певним чином зливаються та поєднуються. Більш того, від уміння поєднувати всі форми профорієнтації суттєво залежить її успішність
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Гладкова В.М. Профорієнтація: Навч. посіб. / В.М. Гладкова - Львів Новий світ,
2007. – 236 с.
2.
Мойсеюк Н.Є.Педагогіка. Навч. посібник. е вид. / Н.Є Мойсеюк. – Київ, 2001. – С. 424-427 Кравецький В. Формування знань просвіт професій в учнів молодшого шкільного віку. / В.Кравецький // Початкова школа. - 2000. - №6. - С. 35-36 4.
Червінська І.Б. Роль школи як сучасного соціокультурного центру у формуванні підростаючої особистості // І.Б. Червінська / Гірська школа Українських Карпат. - Івано-
Франківськ, 2015.- № 12-13.- С. 172-176


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал