Дипломної педагогічн ої осв іти ім ен І к. Д. У ш и нс ько го
Pdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації05.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Педагогічні
Чернігів

ЧЕ
РН
ІГІ
ВС
ЬК
И
Й
О
БЛ
АС
НИ
Й
ІН
СТИ
ТУТ
ПІСЛЯ
ДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧН
ОЇ
ОСВ
ІТИ
ІМ
ЕН
І К

. У
Ш
И
НС
ЬКО
ГО
H om ines dum docent, discunt
Педагогічні обрії
№ 3 (87)’2016Н
ауково-методичний журнал Управління
освіти і науки Чернігівської обласної
державної адміністрації і Чернігівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Заснований у 1995 році
Свідоцтво про реєстрацію
ЧГ №567-216 ПР від 28.10.2015

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
А. А. Заліський,
ректор ЧОІППО імені К. Д. Ушинського
, кандидат філософських наук, доцент, залужений працівник освіти України
Р Е Д А К Ц І Й Н А К О Л Е Г І Я :

Антипець В. П.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Астаф’єв О. Г.
доктор філологічних наук,
професор
Гальонка О. А.
кандидат педагогічних наук,
доцент,
відповідальний секретар
Градобик М. С.
кандидат філологічних наук,
доцент
Давиденко А. А.
доктор педагогічних наук,
професор
Довбня В. М.
доктор філософських наук,
доцент
Лисенко І. В.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Матюшкіна Т. П.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Покришень Д. А.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Чепурна Г. Л.
кандидат психологічних наук
- Редакція приймає рукописи в електронному
варіанті у форматі Microsoft Word
(шрифт: Times New Roman; розмір: 14
пунктів; папір: А4; поля: праве, верхнє,
нижнє і ліве – 2 см; інтервал – 1,5).
- Редакція
залишає
за
собою
право
виправляти
і
скорочувати
надіслані
матеріали, не порушуючи їхнього змісту.
- Позиція редакції не обов’язково співпадає з
позицією авторів.
- Рукописи
не
рецензуються
і
не
повертаються.
- За достовірність фактів, власних імен,
географічних назв та інших відомостей
несуть відповідальність автори публікацій.
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
вул. Слобідська, 83
м. Чернігів 14021
(04622) 69-19-02, 677-271
Тел./факс: 727-028
E-mail: chippo@ukrpost.ua
redak-chippo@ukr.net

ЗМІСТ

Методика початкового навчання

Бурнос В.В., СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

3
Красногор Т.Ф., НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЧИТАННЯ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ
5
Маятіна О.І., ВПЛИВ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
6
Бережок Л.М., ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
9
Викладання гуманітарних дисциплін
Молочко С.Р.,

ТЕМАТИЧНІ ТЕСТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

13
Градобик М.С., АУДІЮВАННЯ ЯК ПЕРЕДМОВА ГОВОРІННЯ В
СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
18
Коваль В.М., ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ
ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

22
Зарубіжний досвід

Боканча В.М.
,
КУРСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ
ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

27
Робота з обдарованими дітьми
Вошкіна І.А., Ахмедова Л.В., ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ЮНИХ
ІСТОРИКІВ

ПОТУЖНИЙ
ЗАСІБ
РОЗВИТКУ
ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ
29
Нікитенко Н.В., ПРО ПІДСУМКИ ІІІ ТА ІV ЕТАПІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
32
Ровник І.А., ПРО ПІДСУМКИ ІІІ ТА ІV ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
УЧНІВСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ
З
ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ,
ТЕХНОЛОГІЙ
35
Большун О.І., МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ
ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ
40
Неговська
А.П.,
МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО УЧАСТІ В ОЛІМПІАДІ З
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
48
Чернова Н.М., МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ
ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ДО ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ
51
Пуха Ю.О., ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
НА УРОКАХ І В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
56
Смірнова О.М., Баранова О.Є., ПРО ПІДСУМКИ ІІІ ТА IV ЕТАПІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

60
До серпневих нарад педагогічних працівників
Булгакова Є.К., Одінцова Л.П., ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 2016-17 н.р.

65
Большун О.І., ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У
2016-
2017
н.р.
69
Виховна робота

Хлопіна Ж.Ф., ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ, ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ

80
Бурцева Л.П., Кравець Т.Б., СПІВПРАЦЯ ШКІЛЬНИХ ТА
ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК

83
Білецька І.М., Тарасенко О.В., ЧЕРНІГІВ СТАРОДАВНІЙ
86
Навчально
-
виховний процес в інтернатних навчальних
закладах

Кравченко
Н.Б.,
КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА
ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
ЦЕНТРАХ
89
Консультації

Московко
Л.В.,
СПЕЦІАЛЬНА
ПЕРЕВІРКА
ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ

93
Ремидовська Л.М., ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
99


Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
3

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Кожен народ має свою систему національного виховання, яка відповідає його характерним рисам. Виховання, створене самим народом, має виховну силу, якої немає в найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичені в
іншого народу,
― підкреслював
К.Д.Ушинський. Він вважав, що «...виховання бере людину всю, якою вона є з усіма її народними і поодинокими особливостями, ― її тіло, душу й розум...» [2, с. 262]. У процесі виховання в людини, спершу, формується світогляд
і характер, а «...характер і є саме той ґрунт, в якому корениться народність». Народність українського виховання визначають його мова, побут, етнос, традиції, етикет, гумор тощо. Саме ці складові зумовлюють специфічні особливості системи виховання кожного народу. «Звертаючись до народності, виховання завжди знайде відповідь і допомогу в живому і сильному почутті людини, яке впливає набагато сильніше за переконання, сприйняте тільки розумом, або за звичку, вкорінену страхом покарань... виховання, коли воно не хоче бути безсилим, має бути народним» [4, с. 9].
Основною метою національного виховання на сучасному етапі є передання вихованцям соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування незалежно від національної приналежності особистісних рис громадянина
Української держави, духовності, трудової, моральної, розумової, естетичної, правової, фізичної та екологічної культури.
Певна річ, що національне виховання в системі освіти здійснюється з урахуванням пізнавальних можливостей та психологічно-вікових особливостей учнів певного класу.
Особливе місце в цьому процесі належить учням початкового рівня освіти ― 1-4 класів.
Пояснюється це особливостями психології дітей, прикметою яких є здатність охоче пізнавати довколишній світ, нові знання, сприймати норми поведінки, виробляти власне світосприймання та світобачення. Саме тому основи національного виховання значною мірою закладаються в цей період життя та навчання.
Проблемна тема, над якою працють учителі протягом двох років, «Національне виховання молодших школярів» набуває особливої актуальності в умовах становлення
Української держави.
Мета цієї роботи полягає у формуванні особистості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, родини, народу; у розвитку кращих ментальних рис дитини, у пробудженні
інтересу та прищепленні глибокої любові до рідної мови, літератури, історії, поваги до символів, традицій та звичаїв українців.
Методика початкового навчання
Бурнос В.В.,


завідувач відділу дошкільної

та початкової освіти
Чернігівського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти

імені К.

Д.

Ушинського

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
4
У родині закладаються підвалини патріотизму і почуття національної приналежності й свідомості. При цьому важлива взаємодія виховних впливів родини і школи. Тому вчителі намагаються постійно підтримувати тісний зв'язок з батьками, залучаючи батьків до шкільного життя дітей. Творча співпраця батьків, дітей і вчителя позитивно впливає на формування класного колективу, виховання в учнів людяності, поваги до старших, добро- зичливого відношення до товаришів.
Природні родинні установки дитини посилюються відповідно до підібраних засобів і методів педагогічного впливу.
Критерієм і мірою діяльності педагога, його професійної майстерності є дитина, її фізичне та моральне здоров'я, всебічний розвиток. Саме тому впроваджують у практику роботи педагогіку народознавства, яка є природною ланкою єднання родинного і шкільного виховання, активізують інтерес дітей до вивчення історії рідного краю. На першому етапі цієї роботи знайомлять вихованців з історією виникнення та походження назви свого селища, його вулиць. Під час цієї пошукової роботи учні звертаються до старожилів, різних друкованих матеріалів, сімейних фотоархівів.
Діти беруть активну участь у проведенні виховних годин, свят «Козацькому роду нема переводу», «Чернігів ― козацький край», «Історичні місця Чернігівщини».
Краєзнавча робота прилучає дітей із раннього віку до героїки минулих епох. Не можна допускати, щоб забувалися історичні події, пам'ятні місця, зневажалися народні герої.
Важливим традиційним засобом національно-патріотичного виховання є вивчення символіки нашого народу. Зусиллями батьків учителі та вихователі ГПД створюють класний куточок, де є державна символіка. Знайомство з народними та державними символами відбувається в першому класі, яке постійно поглиблюється в ході проведення виховних годин та ранків («Національні символи України», «Наша Батьківщино", «Хліб ― символ народного добра», «Український рушник», «Без верби і калини немає України»).
Великі можливості для національного виховання учнів дає книга. Ставши читачем, учень стає також володарем багатющого скарбу думок, почуттів, моральних понять, естетичних уявлень. Осмислене читання книжок, роздуми над книжками ― це засіб розвитку й удосконалення людського розуму, почуттів, що керуються розумом.
«Щоб підготувати людину до самостійного життя, необхідно ввести її у світ книжок»,
― рекомендував, аналізуючи свій професійний і життєвий досвід, В. О. Сухомлинський, ― оскільки «школа стане справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній будуть панувати чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки, культ рідного слова».

У початкових класах закладається основа національної свідомості учнів, любов до рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле і сучасне України, любов до рідної мови, формується духовно розвинена, творча, працелюбна особистість.
Список використаних джерел:
1.
Вишневський О. Сучасне українське виховання (система цінностей). – Львів. – 1999. – 15 с.
2.
Громадянин – Держава – громадянське виховання. Антологія / Упорядники М. П. Рогозін і
В. О. Сухомлинська. – Донецьк, 2001. – 262 с.
3.
Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». – К., 1994. – С. 15.
4.
Дошкільне виховання. – 2006. – № 8. – С. 8-9.
5.
Концепція громадянської освіти в Україні // Директор школи. – 2001. – № 20 (164). – С. 7-10.
6.
Світ виховання. – 2006. – № 8 – С. 6-10.

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
5
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЧИТАННЯ ЗАСОБАМИ
ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Тема національно-патріотичного виховання учнів особливо актуальна сьогодні, коли Україна впевнено крокує шляхом до євроінтеграції. Його мета полягає у формуванні особистості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, родини, народу; у прищепленні любові до рідної мови, літератури, історії та поваги до символів, традицій та звичаїв українців.
Національне виховання спрямовується на формування в дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури.
Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Статтею 5 Закону України «Про загальну середню освіту» визначено одним із завдань загальної середньої освіти виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та
інших народів і націй (4).
На мою думку, питання національної самоідентифікації дитини повинно починатися вже з початкових класів. Фактично це спонукає дитину до розуміння коріння власного «я», вивчення минулого свого народу за його етнічною складовою, а також інших народів, що проживають як в Україні, так і у світі. Вивчаючи минуле власного народу, дитина зможе з одного боку відчувати гордість за належність до відповідної нації, з іншого – ставитися з повагою до громадян інших національностей.
На мою думку, для формування принципів національного виховання ряд авторів правильно посилається на досвід видатних вітчизняних педагогів, зокрема на К. Ушинського, який вважав природним правом кожного народу мати свою національну школу, він відстоював необхідність навчання дітей українською мовою. У статті «Рідне слово» К.
Ушинський сформулював основні вимоги до вивчення іноземних мов та рідної мови, зазначаючи, що вивчення іноземних мов не повинно ніколи починатися надто рано і аж ніяк не раніше того, коли буде помітно, що рідна мова пустила глибоке коріння в духовну природу дитини.
Формування національної свідомості і самосвідомості в школі відбувається через навчальні предмети, різноманітні заходи виховної і позакласної роботи та родинне виховання.
Адже саме проживаючи в сім'ї дитина успадковує не тільки правила поведінки, які формує родина, але й національний світогляд, культуру, яку родина несе та прищеплює дітям.
Адже діти копіюють до неймовірної точності вчинки і висловлювання авторитетних їм людей, насамперед батьків, вихователів, вчителів, а згодом і однолітків.
У школі національне виховання активно впроваджується через проведення ранків, вечорів із національним колоритом на українську тематику: купальські обряди, пісні,
Красногор Т .Ф.,


методист

відділу дошкільної

та початкової освіти
Чернігівського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти

імені К.

Д.

Ушинського

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
6 обжинки, проводи зими. З часом тематика цих заходів змінюється, відбувається відхід від традиційних форм національного виховання.
Формування патріота та гуманіста в школі відбувається через такі навчальні предмети як українська мова, українське читання, курс «Я і Україна» (громадянська освіта), де кожен урок пронизаний гордістю за рідний край, культуру, звичаї та традиції народу, де формується повага до державних і національних символів України. Широко використовуються на уроках елементи народної творчості, овіяної національним колоритом, через яку найкраще і найвлучніше можна показати мелодійність і красу української мови, культури. Адже чи може хоч один народ світу зрівнятися з українським за кількістю народних казок, пісень
(святкових, обрядових), козацьких дум, прислів'їв, приказок та примовлянь, легенд, ігор, дражнилок (в доброму сенсі цього слова, оскільки з давніх-давен вони мали на меті виховну роль, висміювали різні виховні вади дитини).
У наш час основна увага патріотичному вихованню надається саме як вихованню національному, тобто вихованню в дусі ментальності українського народу, його кордоцентризму, потягу до прекрасного і прагнення до гармонії.
Любов до Батьківщини є однією з визначальних рис кожного справжнього громадянина. Будучи якістю синтетичною, патріотизм включає в себе емоційно-моральне і дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної природи, до своєї нації, до матеріальних та духовних надбань суспільства.


ВПЛИВ УЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Однією із нагальних потреб сучасного українського суспільства є формування в молодого покоління, й зокрема школярів, патріотичних якостей, активної життєвої позиції й соціальної відповідальності. Ефективність цього процесу зростає за умови залучення сім’ї та школи, які є найважливішими суб’єктами виховання.
На мою думку, належна реалізація завдань патріотичного виховання вчителями можлива лише за умов усвідомлення педагогами своєї виховної ролі, оволодіння необхідними знаннями і вміннями, підвищення свого педагогічного рівня. Саме через учителя початкових класів у школяра утверджуються у свідомості і почуттях особистісні патріотичні цінності та переконання. Молодший школяр відчуває велику довіру до вчителя.
Для дитини слово вчителя, його вчинки, оцінки мають важливе значення. Педагог щоденно декілька годин перебуває в центрі дитячої уваги і своєю поведінкою, особистістю формує стійке уявлення дитини про моральність, відносини між людьми, патріотизм.
Виховувати патріотичні почуття педагогам допомагає оформлення навчальних закладів і класних кімнат у національних традиціях: стенди із державними символами, вишиті учителями, мамами, бабусями рушники, портрети Т.Г.Шевченка, ляльки в національних костюмах, класи, прикрашені гілочками верби і кетягами калини, естетично оформлені клумби із чорнобривцями.
Маятіна О.І.,


методист РМК відділу
освіти Чернігівської
райдержадміністрації


Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
7
У реалізації завдання виховання громадянина-патріота вчителі використовують виховний потенціал змісту навчальних предметів.
Учитель Количівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лариса Миколаївна Безугла на уроці літературного читання з теми «Щедрівки» створила атмосферу новорічних свят: відтворено побут давньої української хати, діти в українських костюмах. Учень підготував розповідь про цикл новорічних свят. Всі учні класу вивчили стародавні щедрівки, якими щедрували бабусі та дідусі.
На уроках позакласного читання та виховних годинах учителі знайомлять дітей з легендами про рідний край, його героїв, героїчними піснями і думами, з традиційними святами українського народу: національними, обрядовими, релігійними, залучають дітей до активної участі в них. Під час проведеної роботи учні вчаться систематизувати матеріал про фольклорні символи українського народу: одяг, рушник, вінок, головний убір, рослини – барвінок, верба, дуб, калина і т.д.
Багата колекція старожитностей, зібрана відомим у нашому чернігівському краї колекціонером, майстром вишивки і ткацтва Юрієм Володимировичем Дахно, який своєю любов’ю до народної спадщини захопив і родину. Його дружина Галина, донька та два сини допомагають батькові. Всі вони талановиті, патріотичні справжні українці. І ось цю любов до української народної творчості вчитель Шибиринівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дахно Галина
Миколаївна передає своїм маленьким вихованцям – це і екскурсії до організованого музею в селі Москалі, і пошиття для всіх учнів класу народних українських костюмів, це і оздоблення виробів технікою вишивки на уроках трудового навчання.
Учні в початковій школі починають вивчати творчість письменників рідного краю.
Учитель Петрушинської ЗОШ І-ІІ ст. Мазур Парасковія Миколаївна розробила цикл уроків позакласного читання, де знайомить із життям і творчістю земляка Володимира Дрозда, зокрема із відзначеного Шевченківською премією романом «Листя землі», «Пришестя», щоденниками, де письменник описує петрушинське дитинство, досліджує з учнями елементи фольклору у творах В.Дрозда.
Учитель М.-Коцюбинської гімназії Виноградна Тетяна Михайлівна написала сценарій та провела з учнями початкових класів гімназії літературно-музичну композицію
«Письменники Чернігівщини для дітей. Селище Михайло-Коцюбинське», на якому
інсценувалися біографії, уривки з творів письменників – уродженців Михайло-
Коцюбинського чи життя котрих було тісно пов'язане з цим селищем: Елана Блакитного,
Василя Буденного, Олексія Брика, Валентини Мастєрової, Олени Печорної та Тетяни
Пакалюк.
Традиційним стало проведення тематичних уроків з української мови «Свято рідної мови», «Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов’їна», «Не забудьте нашу мову, мову калинову» та Шевченкових тижнів «Шевченкове слово», під час яких проводяться конкурси малюнків – ілюстрацій до творів Кобзаря, літературно – мистецькі свята «В сім'ї вольній, новій», літературні читання, конкурси на кращого читця творів великого Кобзаря.
Учителями початкових класів Хмільницького НВК Дзюбою Надією Миколаївною та
Івановою Тетяною Леонідівною було проведено виховний захід «Хай у серці кожної дитини живе любов до України». На свято завітала Україна – мати (педагог-організатор), Українська мова (учениця). Учасники та присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.
Оскільки в молодшому віці в дітей домінує образне мислення, то педагоги вибирають таку форму діяльності як інсценування. В Улянівському НВК, Андріївській ЗОШ І-ІІІ ст. діють лялькові театри (ляльки шиють педагоги за допомогою батьків та учнів), в
Олишівській ЗОШ І-ІІІ ст., Гончарівській та М.-Коцюбинський гімназіях – драматичні гуртки учнів початкових класів. Вихованці драматичного гуртка «Джерельце»
М.-Коцюбинської гімназії (учитель Виноградна Тетяна Михайлівна) інсценізували українські народні казки «Колобок», «Гуси-лебеді», «Івасик-Телесик», «Коза-дереза».

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
8
Вихованню національно-патріотичних почуттів засобами образотворчого мистецтва великого значення приділяє вчитель Новобілоуської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпилевська Олена
Іванівна. Це і ознайомлення з творами українських художників, малювання під музичні твори українських композиторів, малювання пейзажів рідної природи, створення колективних робіт, проведення конкурсів та виставок малюнків про рідний край.
Сільські школи – осередки місцевої громади. Педагоги оптимально використовують природний і духовний потенціал сільського середовища. Школярі є активними учасниками подій рідних селищ: це участь у впорядкуванні території і її озеленення, догляд за могилами солдатів та обелісків загиблим односельцям, участь у мітингах Пам’яті, концертах, привітання ветеранів та дітей війни з святами і врученням листівок, виготовлених власноруч, привітання односельців із днем робітника сільського господарства. Маленькі школярі Гончарівської гімназії брали активну участь 25 квітня у відзначенні 62-ої річниці рідного селище Гончарівське. 8 травня учні Рудківської ЗОШ І-
ІІ ст. разом із односельцями, громадськістю району брали участь у мітингу-реквієму з нагоди перепоховання останків воїнів часів Другої світової війни.
Для змістовної організації виховних заходів запрошуються сільські фахівці: фельдшери – на бесіди зі збереження життя і здоров'я дітей, бібліотекарі – на бібліотечні уроки, свята книги, голови та депутати сільських рад – на шкільні свята, виховні години. У
результаті відбувається комплексне, системне виховання громадянина.
Педагоги впроваджують активні форми роботи з патріотичного виховання: участь у всеукраїнських акціях «Лист пораненому», «Листи для бійців АТО», «Малюнок солдату»,
«Милосердя», «Ветеран живе поруч», щотижневі інформаційні хвилинки «Тиждень моєї
України», зустрічі з учасниками бойових дій, майстер-класи з виготовлення сувенірів для бійців армії, участь у проведенні благодійних ярмарків зі збору коштів для бійців АТО. Так під час проведення благодійного ярмарку в Седнівському НВК «Допоможи бійцям – землякам АТО», брали участь учні всіх класів – з першого по одинадцятий. Діти разом із батьками, педагоги напекли вдома солодощі – торти, кекси, печиво, желе, дехто приніс натуральний сік. За годину наторгували 1450 грн. На виручені кошти був придбаний одяг бійцям – землякам, які знаходились у зоні АТО.
Для бійців батальйону «Січ» та підрозділів 1-ї окремої гвардійської танкової бригади школярі Анисівської ЗОШ І-ІІІ ст. виготовили патріотичні обереги. Н
атомість військовослужбовці подарували шкільному музею Державний прапор України, з яким ходили в бій. Зі слідами кіптяви й вогню він став новою реліквією й свідченням того, як створюється новітня історія України.
Однією із активних форм організації ефективного національного виховання учнів стало проведення флешмобів: «Птах Миру» у Рад. Слобідській ЗОШ І-ІІІ ст., «Діти – за
МИР!» у Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Хмільницькому НВК, «Тризуб» у Седнівському НВК,
«Ми за мир» та «Голуб миру» в Олишівській ЗОШ І-ІІІ ст., «Герої» у Жукотківській ЗОШ І-
ІІ ст., «Діти за мир, за єдину Україну» в Улянівському НВК, «Ми - українці! Ми – за мир!» у
Роїщенській ЗОШ І-ІІ ст. У загальношкільному флешмобі Старобілоуської ЗОШ І-ІІІ ст. «За
єдність, мир та спокій у нашій державі» взяли участь 236 школярів та 21 педагог.
Упроваджуються проекти «Чернігівщина – мій рідний край» в Ягіднянській ЗОШ І-
ІІ ст., «Ми – за мир в Україні» в Смолинській ЗОШ І-ІІ ст., «Шлях до Тараса» в
Гончарівській гімназії, «Дивосвіт краю милого, краю рідного, моєї України» в Лукашівській
ЗОШ І ст.
У Киїнській ЗОШ І-ІІІ ст. та Хмільницькому НВК проведено конкурс малюнків на асфальті «Україна – це ми», у Гончарівській гімназії – «Хай дитинство буде мирним і щасливим», «Усім дітям світу хай сонце світить», у Редьківському НВК конкурс малюнків
«Моя країна – Україна»,
Напередодні Дня захисту прав дитини 28 травня 2015 року відбувся районний фестиваль дитячої творчості «З Україною в серці». Понад 70 учнів із усіх куточків району

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
9 взяли участь у заході. Свої таланти продемонстрували вокалісти, танцюристи та майстри художнього читання, в тому числі і учні початкової школи.
У Всеукраїнській акції «День вишиванки» 21 травня брали участь учні
М.Коцюбинської гімназії, Дніпровської, Старобілоуської та Шибиринівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Седнівського
НВК.
Фестиваль вишиванок
«Чарівні візерунки» пройшов у
Радянськослобідській, Количівській ЗОШ І-ІІІ ст., Роїщенській ЗОШ І-ІІ ст.
Класно-урочна форма діяльності органічно доповнюється школою громадянського становлення учнів шляхом їх участі в роботі дитячих об'єднань національного спрямування:
«Козачата» у 8 ЗНЗ, «Джуренята» в Слобідській ЗОШ І-ІІ ст., «Барвінчата» у 15 ЗНЗ,
«Калинята» у 3 ЗНЗ, «Віночок», «Дніпровчата» у Дніпровській ЗОШ І-ІІІ ст. та «Снов» у
Снов'янській ЗОШ І-ІІ ст.
З метою утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей діють гуртки патріотичного спрямування: фольклорний у Краснянській ЗОШ І-ІІІ ст., сучасної патріотичної пісні в Довжицькому НВК та Новобілоуській ЗОШ І-ІІІ ст., військово- патріотичні в Киселівському НВК та Рудківській ЗОШ І-ІІ ст.
Цікаво пройшло Свято квітів та плодів, тематика якого була співзвучна з
Першим уроком «Україна – єдина країна». Діти створювали композиції та букети, які були присвячені єдності нашої країни, її символам та традиціям, боротьбі за незалежність та мир на нашій землі.
Успішність розв’язання питання формування патріотичних якостей залежить від врахування вчителями початкових класів вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. Авторитет учителя початкових класів має стати визначальним у формуванні всієї системи ставлення учня до себе, навчання, однолітків, моральних, патріотичних цінностей тощо. Процес виховання взагалі та патріотичного виховання зокрема реалізується завдяки наслідуванню учнем поведінки вчителя, який ніби проектує на дітей свій світ моралі, цінностей.
Таким чином, прояв власних патріотичних якостей, цілеспрямована діяльність учителя в урочний та позаурочний час сприяють формуванню патріотичних якостей у молодших школярів.
ФОРМУВАННЯ

ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Важливою ділянкою навчально-виховного процесу школи є позаурочна діяльність, яка забезпечує гнучкість та цілеспрямованість як в цілому, так і у вмілому її поєднанні з навчальною роботою. Це не епізодична діяльність з «виховними моментами», це стан життя, постійна турбота один про одного, про близьких та друзів, про поліпшення життя.
Важливим традиційним засобом національно-патріотичного виховання є вивчення символіки нашого народу. Спільними зусиллями з батьками створено класні куточки, де є зображення Герба, Прапора та Гімну України, кетягів калини, образів українця та українки.
Знайомство з народними та державними символами відбувається в першому класі, яке постійно поглиблюється в ході проведення виховних годин та ранків «Національні символи
України», «Та земля мила, де мати народила», «Великий дім – держава», «Хліб – символ
Бережок

Л
.
М
.,

учитель початкових класів

Радянськослобідської

ЗОШ І
-
Ш ст.Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
10 народного добра», «Український рушник», «Батьківська хата», «Без верби і калини немає
України», «Символи моєї держави» та ін.
Починаючи виховну роботу з першокласниками, спираємося на здобутий особистістю морально-духовний фундамент у дошкільному віці та в процесі родинного виховання.
Намагаємося постійно підтримувати тісний зв'язок з батьками, залучаємо батьків до шкільного життя дітей, проводимо родинні свята з концертами, ярмарками, конкурсами,
іграми тощо. Надточій Ірина Леонідівна зі своїми вихованцями підготувала і провела сімейне свято «Козацькому роду нема переводу». Діти разом з батьками активно готувалися до нього: описували історію своїх сімей, їхні звичаї, традиції, складали дерево роду.
Заключною частиною був концерт, який учні підготували для своїх батьків.
Я, маючи певний досвід, такі свята намагаюся проводити кожного року. І батьки, і діти чекають їх із нетерпінням і готуються із задоволенням. Тематика цих свят різноманітна:
«І не буде переводу українському народу», «Не гасне вогнище родинне, в людських запалене серцях», «Мама, тато, дід, бабуся – ними я пишаюся!», «Порадійте всі за нас – ми йдемо у 5 клас», «Українські вечорниці». Кожне з них мало свою цікавинку: конкурс сімейних страв, конкурс українських страв, конкурс сімейних талантів та ін. Особливо всі були в захопленні від вечорниць, тому що діти разом із батьками після концерту місили, ліпили, варили і їли вареники з різними начинками, дружно співали українські пісні та танцювали. Такі свята проходять у вихідний день і приходять не тільки батьки, а й інші родичі, навіть друзі.
Творча співпраця батьків, дітей і вчителя позитивно впливає на формування класного колективу, виховання в учнів людяності, поваги до старших, доброзичливого відношення до товаришів. Ні школа, ні сім’я окремо не зможуть забезпечити цілісність патріотичного виховання школярів.
Сім'я, родина, дім, рідна вулиця, природа навколо – це ті натуралістичні фактори, які дитина бачить, розуміє, за допомогою яких ми, вчителі, зацікавлюємо дитину, спонукаємо її до пізнання та дослідження нового, і якими формуємо в неї почуття патріотизму. З батьківської хати починається в нашому серці Батьківщина, переростаючи з рідного краю в могутню державу.
Краєзнавство є одним із найбільш ефективних засобів патріотичного виховання, оскільки навколишнє оточує дитину від народження й протягом усього життя. Наш колектив використовує такі форми краєзнавчої роботи з вихованцями: тижні патріотичного виховання, заочні подорожі, екскурсії до музеїв, літературно-краєзнавчі вікторини, екскурсії по рідному краю, походи в природу, виховні години, свята, міні-проекти.
Дуже подобаються дітям тематичні тижні, кожного дня – якийсь захід. Так під час
Тижня початкових класів, який проходив під девізом:
«Кожній дитині – світло знань,
Кожній дитині можливість творити,
Віру у сили свої без вагань –
Радість у цьому світі жити!»
діти малювали, співали пісні, змагалися в різних конкурсах, брали участь у вікторинах, акціях, святах, майстер-класах, проводили флешмоби, писали листи бійцям.
Перший день пройшов під назвою «За мир у всьому світі – це значить за життя». Учні взяли участь в акції «Голуб миру», конкурсі читців «Україна, рідний край», конкурсі малюнків «Я люблю Україну» (вчитель Маслю Людмила Олексіївна); флешмобі українських костюмів та конкурсі на кращого учня початкової школи в номінації «Я громадянин
України» (вчитель Заровна Людмила Валеріївна).

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
11
Другий день був днем ерудитів. Учні третього класу (класний керівник Заровна
Людмила Валеріївна) запропонували вікторину «Люби і знай свій рідний край», а учні другого класу (класний керівник Надточій Ірина Леонідівна) – конкурсну програму «У царстві Математики».
День рідної мови відзначився святом «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово», яке підготувала Надточій Ірина Леонідівна зі своїми другокласниками. Під час великої перерви провели гру-змагання «Золоті зернини народної мудрості» (вчитель Бережок Людмила
Миколаївна). Класи змагалися між собою на краще знання прислів’їв та приказок.
У День видатних людей України діти брали участь у перекличці повідомлень «Люди, які прославили мій край» (вчитель Бережок Людмила Миколаївна) та літературно музичному святі «Лине пісня Кобзаря» (вчитель Заровна Людмила Валеріївна).
І заключним був День талантів. Вихователь ГПД Клюка Наталія Миколаївна організувала і провела свято-конкурс «Початкова школа має таланти».
Надточій Ірина Леонідівна провела майстер-клас «Творимо дива своїми руками». Діти ліпили із солоного тіста ангелочків, а потім разом із малюнками передали їх бійцям АТО.
Учні 1-2 та 3-4 класів провели виставку саморобок «Умілі руки» та «Світ моїх захоплень», на яких представили свої вироби.
Початківці нашої школи полюбляють працювати і над проектами, бо це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, прикласти свої знання, принести користь і оприлюднити досягнутий результат. Мій клас працював над проектом
«Ми діти твої, природо». Групи досліджували взаємозв’язок живої і неживої природи, брали участь в акціях «Чисте подвір’я», «Годівничка», «Збережемо красу природи», оформляли листівки, альбоми, стінгазети. Підсумком була участь у Всеукраїнському конкурсі
«Моральний вчинок», де на обласному етапі зайняли третє місце.
Також працювали над проектами «Іду з дитинства до Тараса», «Шевченко в моєму житті», «Люби і знай свій рідний край», «Україна починається з мене», «Поетична світлиця
України», «Культурна спадщина українського народу», «Друзів не залишаємо в біді»,
«Збережемо життя первоцвітам».
Патріотичні почуття нерозривно пов’язані із загальнолюдськими цінностями, тому під час позакласних заходів розширюємо, поглиблюємо знання та уявлення учнів про ідеали добра, справедливості, правди, честі. Діти знайомляться з народною творчістю, ремеслами, беруть участь у бесідах, усних журналах, екскурсіях, заочних подорожах, колективних справах, інсценізаціях, святах з виконанням народних обрядів, звичаїв, зокрема, «Щедрий вечір, добрий вечір», «Народ скаже, як зав’яже», «Народні звичаї, традиції, обряди»,«І живе калина на папері», «До країни народного мистецтва», «Чарівні слова відкривають серця» та
ін.
Важливою формою патріотичного виховання є інформаційні хвилини „Тиждень моєї країни”. Під час таких хвилин учителі або учні в доступній формі розповідають про події, що відбуваються у нашому селі, у місті Чернігові, в країні та за її межами, черпаючи інформацію з ЗМІ, телебачення, глобальної мережі Інтернет тощо. Особливе місце відводиться повідомленням про досягнення українського народу, в тому числі про людей рідного села, м. Чернігова, Чернігівського району та області. Вся система інформування школярів спрямована на виховання в них громадянського бачення світу, формування політичної культури, особистої позиції відносно суспільних подій. Окрім того, дітям пропонується доповнити інформацію власними думками, зробити висновки.

Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
12
Враховуючи вік учнів, ми надаємо великого значення грі, особливо сюжетно- рольовій, яка виражає зв’язок дитини із суспільством, сприяє вихованню в молодших школярів особистого ставлення до явищ суспільного життя, допомагає формуванню якостей особистості дитини. Завдяки їй дитина відтворює форми людської діяльності, відносини, почуття, мову тощо.
З метою розвитку почуттів любові, поваги, дбайливого ставлення до рідних проводилися такі ігри: „Ласкаві слова рідним”, „Як підняти настрій мамі”, „Моє словечко лежить недалечко”, „Красуня мама (бабуся)” та інші.
Також ми використовуємо народні ігри, особливо під час перерв. Серед них багато рухливих, у яких драматизація поєднується з елементами змагання. Деякі ігри супроводжуються своєрідними поетичними та музичними вставками („Опанас”,
„Перстенець”, „Козуню-любуню”, „Жмурки”). Ці ігри сприяють появі в дітей інтересу до минулого, викликають захопленість українською народною уявою.
Військово-спортивні ігри детально обмірковуємо, чітко організовуємо. Під час підготовки до гри діти вчать пісні, речівки, народні ігри, проходять інструктаж перед кожним етапом гри з чітким поясненням завдання.
Під час аналізу гри обов’язково підкреслюємо, що привело до перемоги одних, а для
інших було причиною поразки, звертаємо увагу на позитивні сторони та недоліки в діях окремих дітей і команди в цілому. Кращих учнів заохочуємо. Щоб діти надовго запам’ятали пережиті враження, організовуємо випуск стінної газети, в якій знаходять своє відображення основні моменти гри. З нетерпінням діти чекають «Веселих стартів», «Спортивних естафет»,
«Ну-мо, козачат!», «Тато, мама, я – спортивна сім’я».
Важливим виявом патріотизму є ставлення людини до праці. У народі кажуть: „Без
праці людину не виховаєш, бо праця є метою й суттю людського життя”. Ми прагнемо перетворити працю своїх вихованців у життєву потребу, джерело щастя й натхнення. Із задоволенням учні виготовляють разом із батьками і розвішують на шкільному подвір’ї годівнички для птахів, беруть активну участь в операціях «Бій королю Сміття», акціях милосердя, допомагають батькам удома.
Результатом роботи колективу є те, що випускники школи беруть активну участь у розбудові нашої незалежної держави. Чимало з них пов’язали своє подальше життя з військовою справою. Максим Ященко закінчив Житомирський військовий інститут
ім. Корольова, Олександр Конаш – Полтавський інститут зв’язку і на даний час захищає землі України на сході від агресора. Бійцями АТО також є Дмитро Новіков, Сергій Шутенко,
Віктор Пильник. Спортивними досягненнями прославили свою школу Олександр Бобор – бувший гравець футбольної команди «Десна», кандидат в майстри спорту, чемпіон України
ІІ ліги чемпіонату з футболу серед професіоналів. Нині тренер футбольної команди юнаків
ДЮСШ «Колос», яка неодноразово вигравала звання чемпіона. Олександр Єрмоленко – майстер спорту з рукопашного бою, чемпіон світу з кікбоксінгу, багаторазовий чемпіон світу з рукопашного бою. Випускники ніколи не забувають свою рідну школу, адже тут навчаються діти багатьох із них. Активними помічниками і спонсорами є Юрій Соколенко,
Сергій Гофрик, Ігор Кучма, Олег Мурга, Роман Примаков та багато інших.Педагогічні обрії №3 (87)’2016
_____________________________________________
13
Питання викладання гуманітарних

дисциплін

На допомогу вчителеві української літератури
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал