Дисципліна: Історія України Статус: нормативна. Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. Мета курсуСкачати 198.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.09.2017
Розмір198.44 Kb.

Дисципліна: Історія України
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета курсу: забезпечити основи формування історичного мислення студентів та умінь: визначати історичну конкретність, своєрідність історичного процесу людства через призму дослідження національної історії, вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі, аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціально-економічним процесам в Україні від найдавніших часів до сьогодення, робити аргументовані висновки, проводити аналогії подій минулого з сучасністю, вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу, використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково- методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).
Завдання курсу: вивчення та усвідомлення шляхом аналізу та узагальнень наступних проблем: наукової періодизації історії, суті історичних процесів, що відбувались в минулому та відбуваються нині в Україні, найважливіших подій та явищ української історії в контексті світової історії, зіставлення історичних подій, процесів з культурно-історичними епохами, набуття навичок пошуку та критичного осмислення матеріалу з історії України, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. Логіка і структура курсу «Історія України» та передбачені цією програмою підходи вивчення дозволяють опанувати новітніми
історичними концепціями, набути навичок критичного осмислення історичних подій та сучасних явищ та сприяють формуванню громадянської культури.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Доцивілізаційна та середньовічна
історія України. Тема 1: Витоки українського народу та його державності.
Первісна історія та перші державні утворення на території України. Тема 2: Держава
Київська Русь. Тема 3: Галицько-Волинське князівство. Тема 4: Україна у складі
Великого князівства Литовського та інших держав. Змістовий модуль 2.
Ранньомодерна та нові історія України.Тема 5: Українські землі у складі Речі

Посполитої. Хмельниччина (1648–1657 рр.). Тема 6: Україна: доба “Руїни” (друга половина XVII ст.). Тема 7: Соціально-економічне та політичне становище України у XVIII ст. Тема 8: Україна в першій половині ХІХ ст. Тема 9: Україна в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Змістовий модуль 3. Новітня історія України.
Тема 10: Українська революція 1917–1920 рр. Тема 11: Україна між двома світовими війнами. Тема 12: Україна в Другій світовій війні. Тема 13: Україна в роки відбудови та розвитку народного господарства (1945р. – перша половина 60- рр.). Тема 14. Україна в другій половині 60-их років -на початку 90-х рр.. Тема
15:
Україна в умовах незалежності.
Викладацький склад: Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних наук, Рудницька Наталія Василівна, Стельникович Сергій Володимирович,
Рацілевич Андрій Петрович – кандидати історичних наук; Дребот Володимир
Іванович, Новіцька Юлія Йосипівна, Сичевський Антон Олександрович.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 16 тижнів, 2,5 годин на тиждень – 1 семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 1 семестр.

Дисципліна: Історія та культура України
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Мета курсу: зосередити увагу студентів на ключових питаннях історії та культури України. Сформувати системне уявлення студентів про провідні, визначальні тенденції розвитку української історії та її взаємозв’язок з головними тенденціями розвитку культури, що має сприяти їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття.
Завдання курсу “Історія та культура України” полягає у вихованні, навчанні, формуванні вмінь студентів системно й історично аналізувати головні тенденції, які мали і мають місце в усіх галузях життєдіяльності українського народу. Навчити виявляти причинно-наслідкові зв’язки в подіях і явищах, вільно застосовувати понятійний та термінологічний аппарат сучасної історії та культури. Зрештою,
вивчення курсу допоможе поглибити розуміння економічних, соціальних та культурних процесів, розглядаючи їх на широкому тлі загального історичного розвитку батьківщини.
В якості предмету навчальної дисципліни виступають процеси становлення та розвитку української та інших націй, що віддавна мешкають на території України, українська державність, соціально-економічні відносини, суспільство, культурні цінності та побут людини в Україні (від найдавніших часів до сьогодення).
Опанувавши матеріал, студенти зможеуть краще орієнтуватися в складних політичних та культурних процесах, що відбуваються в сучасному світі.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Доцивілізаційна, середньовічна, ранньомодерна та нова історія та культура України. Тема 1: Первісна історія та перші державні утворення на території України. Походження українського етносу.
Держава Київська Русь. Галицько- Волинське князівство. Тема 2: Україна у складі
Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Хмельниччина (1648–1657 рр.) Україна: доба “Руїни” (друга половина XVII ст.) Соціально-економічне та політичне становище України у XVIII ст. Тема 3: Україна в ХІХ – на початку ХХ ст.
Тема 4: Культура України з найдавніших часів до кінця ХІV ст. Тема 5: Культура
України ХV - початку ХХ ст. Змістовий модуль 2. Новітня історія та культура
України. Тема 6: Українська революція 1917–1920 рр. Тема 7: Україна між двома світовими війнами.Україна в Другій світовій війні. Тема 8: Особливості розвитоку
України у 1950-х – 1991 рр. Незалежна Україна. Тема 9: Культура України 1914 –
1964 рр. Тема 10: Культура України 1964 – 1991 рр.
Викладацький склад: Рафальська Тетяна Леонідівна, Ковальчук Іван
Васильович – кандидати історичних наук; Новіцька Юлія Йосипівна – асистен.
Тривалість: 4 кредита ЕСТS / 90 годин – 18 тижнів, 2 години на тиждень – 2 семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 2 семестр.
Дисципліна: Основи науково-дослідної роботи студентів
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета курсу: формувати у студентів уміння аналізувати науково-педагогічну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій, дипломній, магістерській роботах, наукових розвідках тощо. Завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» є підготовка фахівця-дослідника, тобто формування у нього вмінь різнобічно сприймати й усвідомлювати факти та явища економіки, формувати цілісний погляд на сучасність, синтезувати отримані знання.
Завдання курсу: сприяти формуванню наукового світогляду студентів, збагаченню і розширенню гуманітарної підготовки, формуванню творчої активності майбутніх фахівців, підвищенню фахового та культурного рівня спеціаліста, збагаченню особистості, духовності.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи організації наукового дослідження. Наука і суспільство. Роль вченого-дослідника у суспільстві. Методологія наукових досліджень. Логіка наукового дослідження.
Самостійна робота студента у системі навчального процесу. Змістовий модуль 2.
Практико-методологічні особливості проведення наукового дослідження.
Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи. Структурне та бібліографічне оформлення науково-дослідної роботи. Захист науково-дослідної роботи студентами та її практичне застосування.
Викладацький склад: Ковальчук Іван Васильович – кандидат історичних наук.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 12 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 3 семестр.

Дисципліна: Історія України ІІ половини ХVІІ-ХVІІІ ст.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, І семестр, ІІ семестр.
Мета курсу: презентувати певний період історичного минулого України з його розмаїттям фактичного матеріалу та різних підходів в оцінках тих чи інших подій; вивчення історії України ІІ половини ХVІІ-ХVІІІ століття як однієї з вагомих складових формування наукового світогляду студентської молоді; виховання високих моральних якостей громадянина України.
Завдання курсу:
формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку українського минулого протягом двох століть, його особливостей та спадковості історичних процесів на українських землях, розуміння їх інтегрованості у загальноєвропейську та світову площини; простежити історію України протягом ІІ половини ХVІІ-ХVІІІ століття, опанувати основний хід подій, суть процесів і явищ; досліджувати економічні, соціальні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України у зазначені хронологічні межі; поглибити професійні знання студентів; визначити місце і значення української історії у загальноєвропейських процесах ІІ половини ХVІІ-ХVІІІ століття; розвивати вміння студентів працювати з
історичними джерелами, картами та науковою літературою; виховувати повагу до власного минулого, почуття гідності, патріотизму та національної свідомості; показати, що український народ вніс неоціненний вклад у скарбницю світової культури і не стояв на узбіччі цивілізаційних процесів.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Україна за доби Хмельниччини
(
Національно-визвольна революція 1648 р. і початок створення нової Української держави. Продовження війни за незалежність молодої республіки (1649 – 1654 рр.)
Початок непорозуміння України з Московією та зовнішньополітична діяльність
Б.Хмельницького (1654-1657 рр.). Змістовий модуль 2. Україна у вирі Руїни.
(Боротьба за незалежність молодої республіки (1657-1660 рр.). Україна в розпал
Руїни: характер воєнних дій в 60-х роках ХVII ст. Боротьба П.Дорошенка за визволення і об’єднання українських земель в суверенній державі. Україна в боротьбі з турецькою агресією у 70-х – на початку 80-х років. Змістовий модуль 3.
Соціально-економічний, культурний розвиток та Запорозька Січ у ІІ пол. ХVII ст.

(
Крим у планах уряду України. Визволення південних українських земель в останній чверті ХVІІ ст. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Державний устрій і соціально-економічний розвиток України у другій половині ХVІІ ст. Культура
України другої половини ХVІІ ст. Змістовий модуль 4. Державницькі змагання гетьманів І.Мазепи і П.Орлика та російська реакція. Україна-Гетьманщина наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. Спроби гетьмана І.Мазепи добитися незалежності Гетьманщини. Діяльність українського уряду П.Орлика в екзилі (1709

1714 рр.) Наступ царизму на державний устрій України в 1708 – 1727 рр.
Змістовий модуль 5. Наступ Росії на автономію України. Ліквідація Гетьманщини.
Останні успіхи старшини у збереженні автономії України (1727–1764 рр.).
Остаточне перетворення Гетьманщини та Слобожанщини до стану окраїни
Російської держави в (1764 – 1799 рр.). Запорозька Січ у 1709 – 1775 рр. та формування нових козацьких військово-політичних формацій. Змістовий модуль 6.
Соціально-економічний, культурний розвиток та українські повстанські рухи протягом XVIII ст. Історична доля Криму, Північного Причорномор’я, Приазов’я,
Правобережної України і Західної Волині у другій половині ХVІІІ ст. Соціально- економічний розвиток у ХVІІІ ст. Гайдамацький рух у ХVІІІ ст. Культура України
ХVІІІ ст.
Викладацький склад: Жуковський Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент; Максимов Олександр Вікторович – асистент.
Тривалість: 6 кредитів ЕСТS / 288 годин – 18 тижнів, 3 годин на тиждень – І семестр, 14 тижнів, 4 години на тиждень – ІІ семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – І семестр, екзамен – ІІ семестр.
Дисципліна: Історія української культури
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, ІІІ семестр.
Мета курсу: вивчення української культури – однієї з вагомих складових формування наукового світогляду студентської молоді, формування високого рівня
культури особистості, виховання високих моральних якостей громадянина України.
Завдання курсу: полягає у формуванні у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку української культури, основні її етапи та самобутній характер, розуміння її взаємозв’язків із культурою європейською та світовою: простежити історію української культури від народження і до сьогодення, дати наукове осмислення української культури, її специфіки відносно інших культур, вплинути на реформування сучасного освітнього процесу на засадах гуманізації, довести необхідність підвищення ролі національної культури в розбудові незалежної української держави, що дозволить звільнитися від стереотипів минулого, сформувати програму власної участі в реалізації культурного будівництва в Україні, визначити місце і значення української культури в світі сучасних культурних надбань, показати, що український народ вніс неоціненний вклад у скарбницю світової культури і не стояв на узбіччі цивілізаційних процесів.
Зміст дисципліни. Модуль 1. Історія культури України від найдавніших часів до XVII ст. Тема 1. Дохристиянський період української культури. Тема 2. Культура
Княжої доби. Тема 3. Культурно-національний рух в Україні у ХІV – середині ХVІІ ст. Модуль 2. Історія української культури XVIІI – поч. ХХ ст. Тема 4. Українська культура на зламі епох (XVII – XVIII ст.). Тема 5. Українська культура у контексті національного відродження (ХІХ – поч. ХХ ст.). Тема 6. Український культурний рух періоду Першої світової війни та національно-державного будівництва 1917-
1921 рр. Модуль 3. Українська культура у ХХ – поч. ХХІ ст. Тема 7. Український культурний ренесанс і тоталітаризм. Тема 8. Українська культура другої половини
ХХ ст. Тема 9. Культура незалежної України: проблеми та перспективи розвитк
Викладацький склад: Кордон Микола Володимирович, Рудницька Наталія
Василівна, Рафальська Тетяна Леонідівна, Рацілевич Андрій Петрович, Ковальчук
Іван Васильович – кандидати історичних наук; Дребот Володимир Іванович,
Новіцька Юлія Йосипівна, Сичевський Антон Олександрович.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 18 тижнів, 2 годин на тиждень – ІІІ семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – ІІІ семестр.

Дисципліна: Основи наукових досліджень
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік (ЦПДО), 4 семестр.
Мета курсу: навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є вивчення та засвоєння комплексу знань, що стосуються історії розвитку наукових знань та науки, ознайомлення з методологією наукових досліджень, з головними правилами написання та оформлення різних видав навчально-дослідницьких робіт (курсових, дипломних та магістерських)
Завдання курсу: висвілення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного йпрактичного підгрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, магістрантами, як у процесі навчання в університеті, так і на практиці.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Методологія наукового пошуку та використання методів наукових досліджень. 1. Наука і наукові дослідження.
Змістовий модуль 2. Оформлення та застосування наукових досліджень. 1.
Самостійна робота студента в системі навчального процесу.
Викладацький склад: Кордон Микола Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.
Тривалість: 2 кредитів ЕСТS / 72 години
Оцінювання: поточне оцінювання, підсумковий контроль: залік – 4 семестр.
Дисципліна: Етнографія України
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік (ЦПДО), 4 семестр.
Мета курсу: узагальнити культурно-історичний досвід українства, допомогти студентам його осмислити, сформувати у них широкий загальнокультурний гуманістичний світогляд, опанувати досвід поколінь народу України; сприяти виробленню високих етнокультурних, суспільних, державних, гуманістичних,
духовно-культурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв
і принципів життєдіяльності людей.

Завдання курсу: вивчення досвіду поколінь та історичних уроків розвитку українського етносу, національних меншин, природи, мови, матеріальної та духовної культури; навчання аналізувати тенденції, закономірності, причини та наслідки, проблеми сучасності в Україні; формування поняття рис ідентичності громадян України.

Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Основи етнографії України. Вступ.
Предмет і завдання курсу «Етнографія України». Формування української етнічної території. Діаспора. Національний склад населення України.
Змістовий модуль 2.
Матеріальна культура. Етногенез українського народу. Антропологічні риси українців. Основні сільськогосподарські заняття. Змістовий модуль 3. Духовна культура. Побут та світогляд українців. Громада і громадський побут. Календарні свята і обряди. Усна народна творчість. Сім’я і сімейний побут. Народні знання.
Світоглядні уявлення українців. Українська символіка. Культура і побут національних меншин в Україні.
Викладацький склад: Рудницька Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент, Максимов Олександр Вікторович – асистент.
Тривалість: 3 кредита ЕСТS / 108 годин.

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 4 семестр.

Дисципліна: Шкільний курс історії України та методика викладання
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Мета курсу: забезпечити знання студентів методики навчання історії України; сформувати вміння і навички, що визначають професіограму вчителя історії; виховувати прагнення до набуття нових знань, самовдосконалення, постійного творчого пошуку.
Завдання курсу: Студенти повинні володіти знаннями про історію розвитку

історичної освіти і методики навчання історії, сучасну структуру історичної освіти
України, зміст шкільного курсу історії України, програми і посібники з історії
України, методи формування історичних понять і закономірностей, засоби, методи й основні прийоми навчання історії, форми занять з історії, методику їх підготовки та проведення, повинні вміти аналізувати навчальну програму та навчально-методичну літературу з курсу, здійснювати аналіз проведеного уроку, використовувати елементи інноваційного навчання історії, ефективні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, формувати в учнів уміння самостійної роботи з
історичним матеріалом на уроках історії України.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Методологічні засади методики навчання історії. Методика викладання історії в школі як педагогічна наука. Історія шкільної історичної освіти та методики викладання історії в Україні. Державні засади реалізації змісту навчання історії у сучасній школі. Загальна характеристика шкільного курсу історії України. Змістовий модуль 2. Розвиток пізнавальних можливостей учнів. Структура історичних знань, особливості їх формування та засвоєння. Розвиток пізнавальних можливостей учнів. Сучасні технології навчання
історії. Змістовий модуль 3. Методи, прийоми і засоби навчання історії України.
Усні словесні методи навчання. Методи роботи з друкованими текстами. Методи наочного навчання історії. Технічні засоби навчання. Змістовий модуль 4 . Форми організації навчального процесу з історії. Традиційний урок історії в сучасній школі.
Нестандартні форми уроку. Оцінювання навчальних досягнень на уроках історії.
Позакласна та позашкільна робота з історії.
Викладацький склад: Дребот Володимир Іванович – старший викладач, вчитель-методист, вчитель вищої категорії.
Тривалість: 4 кредити ЕСТS / 144 години – 14 тижнів, 3,5 години на тиждень –
6 семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 6 семестр.

Дисципліна: Історична географія України
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Мета курсу: простежити роль географічного фактору в історичному процесі на українських землях, взаємодію природних та соціально-політичних явищ; взаємовплив природи, людини й цивілізації.
Завдання курсу: вивчення в просторових координатах історичного процесу в
Україні; вивчення зв’язків та взаємодії природних і соціально-економічних явищ; вивчення географії розселення українців, інших народів на території України; вивчення політичної географії, формування території сучасної України; знати
історичну картографію України, аналізувати історичні карти; працювати з контурними картами, атласами.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Вступ до курсу. Методологічний
інструментарій історичної географії. Картографування. Змістовий модуль 2.
Змістовий модуль 3. Русь-Україна в період політичної роздробленості. Галицько-
Волинська держава. Політична роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава - безпосередня спадкоємниця політичної та культурної традицій Київської
Русі. Культура Київської Русі. Змістовий модуль 4. Українські землі в складі сусідніх держав у XIV-XVI ст. Українські землі в середині XIV – першій половині
XVI ст. Соціально-політичні процеси і господарське життя в Україні у другій половині XIV-XVI ст. Змістовий модуль 5. Українське козацтво та Запорозька Січ наприкінці ХV-ХVІ ст. Вихід на історичну арену українського козацтва Змістовий модуль 6. Українське козацтво в першій половині ХVІІ ст. Культурно-релігійне життя в ХVІ – І половині ХVІІ ст. Україна в другій половині ХVІ ст. – першій половині ХVІІ ст. Культура й церковне життя України у другій половині XIV – першій половині ХVІІ ст.
Викладацький склад: Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України, асистент Сичевський Антон
Олександрович.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 14 тижнів, 2 годин на тиждень – 6 семестр.

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 6 семестр.
Дисципліна: Історія України ХХ-ХХІ ст.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3,4 рік, 6 семестр, 7 семестр.
Мета курсу: формувати культуру громадянськості, національного світогляду як складової загальної культури майбутніх фахівців через вивчення процесів формування українського народу та його держави, економічного розвитку та соціально-політичних аспектів, особливостей розвитку культури та впливу геополітичних чинників на державотворчі процеси в Україні. Студенти мають усвідомити важливість історичного пізнання, пам’ятаючи слова російського
історика В.Й.Ключевського: «… без знання історії ми повинні визнати себе випадковостями, які не розуміють як і для чого ми живемо, як і до чого прямувати?»
Завдання курсу: розвивати національної самосвідомості майбутніх спеціалістів; виховувати патріотичних і морально-етичних переконань спеціаліста, причетності до тисячолітньої історії українського народу; прищеплювати спеціалістам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчати практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою; виробити уміння застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінювати суспільні явища і події.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Українська революція 1917 – 1921 рр.
Революційні процеси в Україні після повалення самодержавства. Автономістсько- федералістичний курс Центральної Ради. Утворення Української Народної
Республіки і боротьба за вибір перспективи суспільно-політичного розвитку.
Українська держава гетьмана П. Скоропадського. Революційно-воєнне протиборство в Україні в 1919 р. Західні землі України у 1918 – 1920 рр. Завершення
Української революції. Утвердження радянської державності. Змістовий модуль 2.
Україна в 1921 – 1939 рр. Перехід до мирного будівництва та запровадження нової економічної політики. Україна і утворення СРСР. Розвиток УСРР у період нової
економічної політики. Індустріалізація в Україні. Колективізація сільського господарства. Культурне та суспільне життя. Українські землі в складі Польщі та
Румунії. Українські землі в складі Чехословаччини. Змістовий модуль 3. Україна в роки ІІ світової війни та післявоєнної відбудови. Початок Другої світової війни.
Входження західноукраїнських земель до складу СРСР та УРСР. Початок Великої
Вітчизняної війни. Окупація УРСР німецькими військами. Окупаційний режим і Рух
Опору в Україні. Визволення України від німецьких загарбників. Україна в період післявоєнної відбудови. Особливості розвитку західних областей УРСР у післявоєнний період. Змістовий модуль 4. УРСР в другій половині 50-х – 80-х рр..
ХХ ст. Суспільно-політичний розвиток та демократизація суспільного життя в роки
«хрущовської відлиги». Економічний розвиток УРСР (середина 50-х – перша половина 60-х рр.). Українська РСР (1965 – 1985 рр.). УРСР у добу перебудови
(1985 – серпень 1991 рр.). Змістовий модуль 5. Україна в роки незалежності. Україна на першому етапі незалежності (серпень 1991 – липень 1994 рр.). Україна на другому етапі незалежності (1994 – 2004 рр.). Україна 2004 – 2015 рр. Зовнішня політика незалежної України.
Викладацький склад: Кордон Микола Володимирович – кандидат
історичних наук, доцент; Максимов Олександр Вікторович – асистент.
Тривалість: 8 кредитів ЕСТS / 288 годин – 14 тижнів, 3 годин на тиждень – 6 семестр; 16 тижнів, 4 години на тиждень – 7 семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 7 семестр.
Дисципліна: Шкільний курс історії та методика викладання
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік , 6 семестр.
Мета курсу: забезпечити знання студентів методики навчання історії; сформувати вміння і навички, що визначають професіограму вчителя історії; виховувати прагнення до набуття нових знань, самовдосконалення, постійного творчого пошуку.


Завдання курсу: Студенти повинні володіти знаннями про історію розвитку
історичної освіти і методики навчання історії, сучасну структуру історичної освіти
України, зміст шкільних курсів історії, програми і посібники з історії, методи формування історичних понять і закономірностей, засоби, методи й основні прийоми навчання історії, форми занять з історії, методику їх підготовки та проведення, повинні вміти аналізувати навчальну програму та навчально-методичну літературу з курсу, здійснювати аналіз проведеного уроку, використовувати елементи інноваційного навчання історії, ефективні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, формувати в учнів уміння самостійної роботи з
історичним матеріалом на уроках історії.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Методологічні засади методики навчання історії. Методика викладання історії в школі як педагогічна наука. Історія шкільної історичної освіти та методики викладання історії в Україні. Державні засади реалізації змісту навчання історії у сучасній школі. Загальна характеристика шкільних курсів історії. Змістовий модуль 2. Розвиток пізнавальних можливостей учнів. Структура історичних знань, особливості їх формування та засвоєння.
Розвиток пізнавальних можливостей учнів. Сучасні технології навчання історії.
Змістовий модуль 3 . Методи, прийоми і засоби навчання історії України. Усні словесні методи навчання. Методи роботи з друкованими текстами. Методи наочного навчання історії. Технічні засоби навчання. Змістовий модуль 4 . Форми організації навчального процесу з історії. Традиційний урок історії в сучасній школі.
Нестандартні форми уроку. Оцінювання навчальних досягнень на уроках історії.
Позакласна та позашкільна робота з історії.
Викладацький склад: Дребот Володимир Іванович – старший викладач, вчитель-методист, вчитель вищої категорії.
Тривалість: 4 кредитів ЕСТS / 144 годин
Оцінювання: поточне оцінювання, підсумковий контроль: екзамен – 6 семестр.
Дисципліна: Історичне краєзнавство
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.

Мета курсу: оволодіння студентами методичними та практичними навичками для проведення аналізу історичних подій регіону Житомирщини на тлі загальноісторичних подій та світової історії; сформувати у студентів цілісне уявлення про історичне краєзнавство, як інструмент конструювання історичної свідомості; розкрити особливості та значення історичного краєзнавства у науковому
і соціокультурному аспектах, включаючи виявлення та збереження культурно-
історичної спадщини; ознайомити студентів з пошуково-збиральницькою і дослідницькою практикою проведення польової роботи.
Завдання курсу: оволодіння знаннями про витоки, умови формування та актуальні напрямки у дослідженнях історичного краєзнавства; засвоєння загальнонаукових принципів та методик, необхідних для вивчення локальної історії, а також для дослідницької практики у наукових краєзнавчих центрах, музеях, установах, які займаються екскурсійно-туристичною діяльністю; оволодіння знаннями про історичне минуле нашого краю, поглиблене вивчення життєвого шляху уродженців і видатних діячів
Житомирщини; залучення студентів до розробки краєзнавчих досліджень, пов’язаних із програмами з виявлення та збереження історико-культурної спадщини; орієнтування в актуальних напрямках досліджень історико-краєзнавчої проблематики, професійне використання понятійного апарату; уміння орієнтуватися у типології та класифікації джерел історичного краєзнавства, методикою їх аналізу, отримання на їх основі нового історичного знання; виявлення ролі історико- краєзнавчих досліджень у розвитку екскурсійно-туристичної діяльності, розробці нових туристичних маршрутів.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Наш край від найдавніших часів до початку ХХ ст. Житомирщина в часи Київської Русі. Наш край у складі Великого князівства Литовського. Наш край у національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. «Руїна». Житомирщина у складі
Російської імперії наприкінці XVIII – ХІХ ст. Змістовий модуль 2. Житомирщина у період ХХ – початку ХХІ ст. Українська революція і Житомирщина. Наш край у міжвоєнний період. Житомирщина під час Другої світової війни (1939–1945 рр.).
Післявоєнна відбудова і розвиток Житомирщини в перші повоєнні роки (1945 –
початок 1950-х років). Житомирщина в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.). Житомирщина в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.). Наш край в роки незалежності України.
Викладацький склад: Кордон Микола Володимирович – кандидат історичних наук, доцент; Сичевський Антон Олександрович – асистент кафедри історії України.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 9 тижнів, 4 години на тиждень – ІІ семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 8 семестр.
Дисципліна: Етнографія України (народознавство)
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Мета курсу: узагальнити культурно-історичний досвід українства, допомогти студентам його осмислити, сформувати у них широкий загальнокультурний гуманістичний світогляд, опанувати досвід поколінь народу України; сприяти виробленню високих етнокультурних, суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв
і принципів життєдіяльності людей.

Завдання курсу: вивчення досвіду поколінь та історичних уроків розвитку українського етносу, національних меншин, природи, мови, матеріальної та духовної культури; навчання аналізувати тенденції, закономірності, причини та наслідки, проблеми сучасності в Україні; формування поняття рис ідентичності громадян України.

Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Основи етнографії України. Вступ.
Предмет і завдання курсу «Етнографія України (народознавство)». Формування української етнічної території. Діаспора. Національний склад населення України.
Змістовий модуль 2. Матеріальна культура. Етногенез українського народу.
Антропологічні риси українців. Основні сільськогосподарські заняття. Змістовий модуль 3. Духовна культура. Побут та світогляд українців. Громада і громадський
побут. Календарні свята і обряди. Усна народна творчість. Сім’я і сімейний побут.
Народні знання. Світоглядні уявлення українців. Українська символіка. Культура і побут національних меншин в Україні.
Викладацький склад: Рудницька Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент, Максимов Олександр Вікторович – асистент.
Тривалість: 3 кредита ЕСТS / 108 годин – 9 тижнів, 4 години на тиждень – 8 семестр.

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 8 семестр.
Дисципліна:

Етногеографія України
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета курсу: з’ясувати етнічний склад населення і його територіальні взаємини, особливості розміщення етнічних спільностей від минулого до тепер
(розселення осіле і кочове, міське і сільське).
Завдання курсу: оволодіти основними теоретичними положеннями даної наукової дисципліни; поглибити знання з питань історико-етнографічного та етногеографічного районування України, етнічних меж українців, етнічних меншин, етнографічних груп, з’ясувати ареал та межі їх розселення; оволодіти понятійним апаратом курсу, навчитися вільно ним оперувати.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Вступ. Етногеографія як наукова дисципліна. Етногенез та формування етнічної території українців. Етнічна мозаїчність України. Змістовий модуль 2. Українці на пограниччі. Розподіл українців у світі.
Викладацький склад: Жуковський Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент; Максимов Олександр Вікторович – асистент.
Тривалість: 2,5 кредитів ЕСТS / 90 годин – 11 тижнів, 3 годин на тиждень – І семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 1 семестр.

Дисципліна: Спецкурс з історії України «Європейська інтеграція та
євроатлантичне співробітництво України»
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета курсу: Метою викладання спецкурсу "Європейська інтеграція та
євроатлантичне співробітництво України" є забезпечення основ формування знання
і сприйняття, з метою реалізації державної політики в напрямку європейської
інтеграції України: витоків та основних цінностей європейської цивілізації, багатовікову еволюцію ідеї європейської єдності; складний і суперечливий, але водночас поступальний процес європейської інтеграції, поетапне набуття нею все нових якостей; роль і місце Європейського Союзу в сучасному світі.
Завдання курсу: розширити знання студентів у галузі європейської інтеграції, з метою поліпшення їхньої фахової підготовки та наближення її до сучасних вимог; розвиток критичного й аналітичного мислення студентів, краще розуміння ними сучасних проблем європейської інтеграції України та шляхів їх вирішення; формувати здатності використовувати знання теорії європейської інтеграції в повсякденній практичній діяльності; виробляти у студентів навички здійснення самостійного аналізу проблем та перспектив європейської інтеграції України; дати студентам систематизовані знання щодо тривалого процесу формування ідеї
європейської єдності та втілення її в життя, відмінностей двох моделей інтеграції –
європейської й соціалістичної; ознайомити студентів із сучасним розвитком
Європейського Союзу, певним досвідом реалізації курсу на європейську інтеграцію
інших посткомуністичних країн; формувати уміння самостійного аналізу проблем
європейського вибору України з урахуванням її національних інтересів та перспектив розвитку; удосконалювати навички з вироблення пропозицій та конкретних заходів, спрямованих на реалізацію процесу європейської інтеграції, виходячи з принципів та практики діяльності Європейського Союзу.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Історія Європейського Союзу та взаємовідносини України із ЄС. 1. Історія європейської інтеграції. 2. Інтеграція
України в Європу як історична традиція 3. Взаємовідносини України та ЄС. 4.
Сталий економічний розвиток. 5. Політична реформа – це вхід до Європи. Змістовий
модуль 2. Інтеграція України до європейської спільноти. 6. Членство в НАТО – прообраз наступного входження України в Європейський Союз. 7. Реформування української армії. 8. Російсько-українські відносини у контексті європейської
інтеграції. 9. Гармонізація законодавства України з міжнародним правом, законодавством ЄС. 10. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір. 11. Інтеграція України до європейської спільноти в сфері культури і спорту
Викладацький склад: Кордон Микола Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.
Тривалість: 1,5 кредитів ЕСТS / 54 години – 11 тижнів, 1,5 години на тиждень

І семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 1 семестр.


Дисципліна: Українознавство
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета курсу: формування системи знань з українознавства України як
історичної науки, засвоєння фахової термінології. Готувати покоління українців до самостійного життєвого вибору шляху та перспектив майбутнього, пізнання й самопізнання, творення особистості, схильної і спроможної бути в гармонії з
іншими людьми. Узагальнити культурно-історичний досвід українства, допомогти студентам його осмислити, сформувати у них широкий загальнокультурний гуманістичний світогляд, опанувати досвід поколінь народу України. Сприяти виробленню високих етнокультурних, суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв
і принципів життєдіяльності людей.
Завдання курсу: вивчення досвіду поколінь та історичних уроків розвитку українського етносу, національних меншин, природи, мови, матеріальної та духовної культури; навчання аналізувати тенденції, закономірності, причини та наслідки, проблеми сучасності в Україні; формування поняття рис ідентичності
громадян України.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Навчальна дисципліна
«Українознавство» у системі суспільно-гуманітарних наук. Етапи розвитку українознавства. Етнодемографічні та етногеографічні процеси в України.
Традиційні й допоміжні види господарства. Транспорт. Побут українського народу.
Народна кухня. Змістовий модуль 2. Сім’я та родинна обрядовість. Релігійно- світоглядні уявлення та вірування українського народу. Українська діаспора.
Викладацький склад: Рудницька Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент, Рафальська Тетяна Леонідівна – кандидат історичних наук, Ковальчук
Іван Васильович – кандидат історичних наук.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 18 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 1 семестр.


Дисципліна: Основи демократії
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 2 семестр.
Мета курсу: фoрмувати в студентів комплекс знань прo світовий розвиток демократії, демократичної політичної культури, розуміння своєї ролі у демократичному процесі та розвитку громадянської відповідальності. Студенти мають рoзуміти законoмірності функціонування демократії; oрієнтуватися у специфіці протікання процесів розбудoви демократичної держави. Курс покликаний формувати у студентів самoстійне та критичне ставлення до явищ та процесів суспільно-політичного життя в Україні крізь призму основних принципів демократії.
Завдання курсу: сфoрмувати цілісне розуміння демократії, як важливої складової частини функціонування сучасного суспільства; формувати у студентів знання про особливості основних інститутів демократії у суспільно-політичній сфері; розглянути особливості її становлення в умовах незалежної України;
окреслити подальші перспективи розвитку держави та права в умовах трансформації суспільства на нових засадах.
Зміст дисципліни. 1. Демократія як суспільний ідеал та політична практика.
Інтерпритації демократії в науці та суспільному житті. 2. Громадянське суспільство, соціальний капітал та демократія. Політична влада як центральний елемент політичної системи. Політичні системи та політичні режими. 3. Правова демократична держава і громадянське суспільство. 4. Політична культура суспільства. 5. Політичні партії і вибори як інститути демократичної політичної системи.
Викладацький склад: Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри.
Тривалість: 1,5 кредитів ЕСТS / 54 години – 11 тижнів, 1,5 години на тиждень
– 2 семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – ІІ семестр.
Дисципліна: Сучасна українська історіографія
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6 рік, 1 семестр.
Мета курсу: ознайомити студентів із розвитком та нинішнім станом
історичної науки в Україні, сформувати в них уявлення про процеси нагромадження та інтерпретації історичних знань і ту роль, яку вони відіграють у суспільному житті українського народу. Адже без знання основних віх розвитку сучасної української
історіографії, її здобутків та проблем не можна повною мірою опанувати фах
історика.
Завдання курсу: розглянути поняття сучасної української історіографії,
інституціоналізацію вітчизняної історичної науки, теоретико-практичні досягнення сучасної української історіографії.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Поняття сучасної української
історіографії. Інституціоналізація сучасної української історичної науки. Сучасна
українська історіографія як наукова й навчальна дисципліна. Академічні науково- дослідні установи історичної проблематики. Комп’ютеризація сучасної історичної науки: історіографічний аспект. Джерелознавчі аспекти розвитку сучасної української історичної науки. Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні досягнення сучасної української історіографії. Ключові питання української історії до початку
ХХ ст. у сучасній вітчизняній історіографії. Ключові питання української історії ХХ
– початку ХХ ст. у сучасній вітчизняній історіографії. Сучасна українська
історіографія проблем всесвітньої історії. Сучасна українська історична наука у контексті світової історіографії.
Викладацький склад: Стельникович Сергій Володимирович – кандидат
історичних наук, доцент.
Тривалість: 4 кредити ЕСТS / 120 годин – 18 тижнів, 2,5 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 1 семестр.


Дисципліна: Історія релігії та церкви в Україні
Статус: вільного вибору студента.
Рік, семестр: 6 рік, 2 семестр.
Мета курсу: ознайомити студентів із розвитком релігійного й церковного життя в Україні, з головними аспектами впливу релігії на духовно-культурне становище українського народу, із міжконфесійними відносинами в нашій державі.
Завдання курсу: розглянути особливості релігійного й церковного життя на українських землях від найдавніших часів до кінця ХVII ст., релігійно-церковне життя в Україні у ХVIІI – на початку ХХ ст. та становище релігії і церкви в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст.
Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Релігія та церква на українських землях від найдавніших часів до кінця ХVII ст. Дохристиянські релігійні вірування на території України. Релігійно-церковне життя в період Київської Русі. Релігія та церква в Україні у литовсько-польську добу. Релігія та церква в Україні у другій половині ХVII ст. Змістовий модуль 2. Релігійно-церковне життя в Україні у ХVIІI –
на початку ХХ ст. Становище релігії та церкви в Україні у ХVIIІ ст. Релігійно- церковне життя в Україні ХІХ ст. Релігія та церква в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Змістовий модуль 3. Релігія та церква в Україні в ХХ – на початку
ХХІ ст. Релігійне відродження в Україні в період національно-демократичної революції 1917–1921 рр. Релігія та церква в радянську добу. Релігійно-церковне життя в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Релігійне життя етнічних меншин України. Українські релігійні й церковні традиції у діаспорі.
Викладацький склад: Стельникович Сергій Володимирович – кандидат
історичних наук, доцент.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 14 тижнів, 3,5 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: екзамен – 2 семестр.


Дисципліна: Теорії націй та націоналізмів
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6 рік, 2 семестр.
Мета курсу: викладання курсу «Теорії націй та націоналізмів» є формування культури громадянськості, національного світогляду як складової загальної культури майбутніх фахівців через процеси формування української нації та держави.
Завдання курсу: розвиток національної самосвідомості майбутніх фахівців;
формування теоретичних знань та вмінь їх практичного використання; навчання навичок критичного аналізу та наукового пошуку; вміння систематизувати та узагальнювати; навчання практичних навичок роботи з різноманітними історичними та сучасними політичними джерелами; вироблення вмінь застосовувати набуті знання з історії України у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно- політичному житті, оцінки суспільних явищ та подій.

Зміст дисципліни. Тема 1. Вступ до курсу «Теорії націй та націоналізмів».
Тема 2. Теорії націй та націоналізму. Тема 3.Українська національна ідея»: міф чи реальність? Тема 4. Нації до націоналізму. Тема 5. Націогенеза в модерну епоху.

Тема 6. Політична, історична географія і націоналізм. Тема 7. Українська нація.
Тема 8. Українській націоналізм.
Викладацький склад: Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 14 тижнів, 2 годин на тиждень – 2 семестр.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль: залік – 2 семестр.

Document Outline

  • Мета курсу: формувати культуру громадянськості, національного світогляду як складової загальної культури майбутніх фахівців через вивчення процесів формування українського народу та його держави, економічного розвитку та соціально-політичних аспектів,...Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка