Для вчителів початкової школи. Ббк 74. 263
Скачати 226.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.11.2016
Розмір226.35 Kb.
ТипУрок

ISBN 978-617-00-1607-2
Володарська М. О., Полуніна С. М.
В67
Усі уроки математики. 2 клас — Х. : Вид. група «Основа»,
2013 — 447, [1] c. : табл. — (Серія «Усі уро ки в початковій школі»).
ISBN 978-617-00-1607-2.
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та роз- робки уроків математики в 2 класі, складені відповідно до вимог нової на- вчальної програми (К. : Видавничій дім «Освіта», 2012).
Дидактичні та інтелектуальні ігри, завдання з логічним навантаженням, зразки наочно-дидактичного матеріалу, карток для індивідуальної роботи, фізкультхвилинки — усе це вирізняє запропонований посібник з-поміж тра- диційних планів-конспектів та надає можливість використання поданих у ньому матеріалів учнями, які працюють за різними підручниками.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
УДК 37.016
ББК 74.263
В67
© Володарська М. О., Полуніна С. М., 2013
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013
Зміст
ОрієнТОВне КаленДарнО-ТеМаТичне ПланУВання
ПОВТОрення МаТеріалУ За 1 КлаС
Урок 1. нумерація чисел 1–20. Таблиці додавання
і віднімання в межах 10. Вартість монет.
Знаходження суми вартості монет. Задачі на знаходження суми і різниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Урок 2. назви компонентів дій додавання і віднімання.
Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень . . . . 23
Урок 3. Переставна властивість дії додавання. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 4. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (зв’язок дії додавання і віднімання).
Задачі на знаходження невідомого доданка . . . . . . . . 30
Урок 5. Спосіб додавання і віднімання частинами.
Порівняння чисел. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециметрах. розв’язування задач . . . 34
Урок 6. Прийоми додавання і віднімання числа по одному
і групами. Порівняння виразу і числа. Кілограм . . . . 38
Урок 7. Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов’язані з нумерацією чисел. Одиниця вимірювання місткості — літр. Порівняння місткості посудин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 8. Таблиці додавання і віднімання. Відрізок. ламана лінія. розв’язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Урок 9. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.
Знаходження довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного . . . . . . . . . . . 48
Урок 10. Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. розв’язування задач . . . . . . . . 51
Урок 11. Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4
Усі уроки математики. 2 клас
Зміст
5
Урок 12. Периметр многокутника. розв’язування складених задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 13. розв’язування складених задач двома способами
(ознайомлення). Порівняння виразів.
Знаходження периметрів трикутників.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Урок 14. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, які містять дужки. розв’язування складених задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Урок 15. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Урок 16. нумерація чисел першої сотні. Одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр,
метр) і співвідношення між ними . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 17. Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання
і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.
Творча робота над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 18. Послідовність чисел першої сотні. Прямий кут.
Задачі на знаходження третього доданка . . . . . . . . . . 81
Урок 19. Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації. Прямокутник. Порівняння виразу
і числа. Знаходження числових значень буквених виразів. рік і місяць. Календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 20. розв’язування задачі на дві дії складанням виразу
(ознайомлення). Година і хвилина . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 21. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення
«на… більше» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Урок 22. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі на знаходження невідомого від’ємника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Урок 23. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. розв’язування задач із зайвими числовими даними і з недостачею даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Урок 24. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. розв’язування складених задач . . . . . 111
Урок 25. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Грошові одиниці — гривня, копійка.
Знаходження остачі (решти) у задачах на покупку товарів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Урок 26. Побудова прямого кута і квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Урок 27. Прийом округлення. розв’язування задач . . . . . . . . 123
Урок 28. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
УСне ДОДаВання і ВіДніМання чиСел У МеЖаХ 100
З ПереХОДОМ череЗ рОЗряД
Урок 29. аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток . . . . . 129
Урок 30. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач. розв’язування задач на рух . . . . . 134
Урок 31. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 45 + 7. розв’язування задач двома способами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 32. Усне додавання виду 76 + 4. розв’язування задач на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Урок 33. Усне додавання виду 38 + 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Урок 34. Усне віднімання виду 40 – 8. розв’язування задач на порівняння суми і різниці чисел . . . . . . . . . . . . . . 146
Урок 35. Закріплення обчислень виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Урок 36. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 45 – 7. розв’язування задач. Творча робота над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Урок 37. Додавання і віднімання двоцифрових чисел виду 45 + 27; 45 – 27. розв’язування задач . . . . . . . . 156
Урок 38. Віднімання виду 50 – 34. Кругові приклади. розв’язування складених задач . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Урок 39. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Урок 40. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Урок 41. Контрольна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
ТаБличне МнОЖення Та Ділення
Урок 42. аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

6
Усі уроки математики. 2 клас
Зміст
7
Урок 43. читання прикладів на множення. назви чисел при множенні. розв’язування задач на множення . . 174
Урок 44. Таблиця множення числа 2. розв’язування задач на множення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок 45. Переставний закон множення. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. розв’язування задач на множення числа 2 . . . . . . . . 179
Урок 46. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. розв’язування задач на множення . . . . . . . 183
Урок 47. Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. розв’язування задач на дві дії різних ступенів . . . . . 186
Урок 48. Закріплення таблиці множення числа 2. розв’язування прикладів і задач на дві дії різних ступенів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Урок 49. Ознайомлення учнів з дією ділення. Знак ділення. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Урок 50. Взаємозв’язок між множенням і діленням.
Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 193
Урок 51. Таблиця ділення на 2. розв’язування задач на ділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Урок 52. Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1.
Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення. . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Урок 53. назви чисел при діленні. Ділення на 1. Ділення рівних чисел. розв’язування простих і складених задач на застосування таблиці ділення на 2. . . . . . . . 204
Урок 54. Ділення нуля на число. неможливість ділення на нуль. Повторення таблиць множення числа 2
і ділення на 2. розв’язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Урок 55. Множення 10. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Складання і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Урок 56. Контрольна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Урок 57. аналіз контрольної роботи. Множення
і ділення на 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Урок 58. Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Урок 59. Приклади і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Урок 60. Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола. розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Урок 61. Вирази з дужками на дії різних ступенів.
Вимірювання і порівняння довжин відрізків.
Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Урок 62. Складання виразів з дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення.
Знаходження довжини ламаної лінії . . . . . . . . . . . . . 232
Урок 63. Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок 64. Таблиця ділення на 3. Складання задач за даним розв’язанням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Урок 65. розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Урок 66. розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Урок 67. Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Побудова прямокутників. Правило знаходження периметра прямокутника. розв’язування задач на дві дії різного ступеня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Урок 68. Повторення вивчених таблиць множення і ділення.
Складання задач на дві дії за даним виразом.
Знаходження значень виразів зі змінною.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Урок 69. Повторення вивчених таблиць множення і ділення. розв’язування задач на ділення і складених задач на три дії за планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Урок 70. Контрольна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Урок 71. аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Урок 72. Таблиця множення числа 4. розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці множення числа 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

8
Усі уроки математики. 2 клас
Зміст
9
Урок 73. розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці множення числа 4. Складання задач.
Правило знаходження периметра квадрата. . . . . . . . 265
Урок 74. Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, що містять табличні випадки множення числа 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Урок 75. Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів
і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Урок 76. розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Знаходження довжини сторони квадрата за його периметром. Побудова квадрата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Урок 77. Закріплення таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Урок 78. Половина, третина і чверть. Порівняння іменованих чисел, порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Порівняння виразів.
Складання задач за схемами виразів . . . . . . . . . . . . . 277
Урок 79. Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква.
Складання і розв’язування задачі за малюнком
і схемою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Урок 80. Збільшення і зменшення числа у декілька разів.
Приклади і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Урок 81. Закріплення таблиці множення числа 5. розв’язування задач на збільшення
і зменшення числа у декілька разів . . . . . . . . . . . . . . 286
Урок 82. Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Урок 83. розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Порівняння виразів. . . . . . . . . 292
Урок 84. Порядок виконання дій у виразах. розв’язування задачі за допомогою складання виразу.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Урок 85. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. розв’язування задач . . . . . . . . . . 296
Урок 86. Контрольна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Урок 87. аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Задачі на застосування порядку виконання дій. Знаходження значень виразів зі змінною, що повторюється . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Урок 88. Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів . . . . 304
Урок 89. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задача на дворазове збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць або у декілька разів. Перетворення величин, виражених в одиницях двох найменувань. . . . . . . . . 308
Урок 90. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Додавання і віднімання
іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини, маси, місткості. . . . . . . . . . . 312
Урок 91. Таблиця ділення на 6. розв’язування задач
і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Урок 92. Засвоєння таблиці ділення на 6. Знаходження довжини ламаної. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Урок 93. Засвоєння таблиці ділення на 6. розв’язування задач і прикладів, що містять ділення на 6 . . . . . . . . 320
Урок 94. Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та розв’язування задач на дві дії . . . . . . . . . . 323
Урок 95. розв’язування простих задач на порівняння.
Дії над величинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Урок 96. Таблиця множення числа 7. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Урок 97. розв’язування задач і прикладів, що містять множення числа 7. Знаходження невідомого від’ємника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Урок 98. розв’язування задач і прикладів, що містять множення числа 7. Складання виразів та знаходження їх значень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Урок 99. Засвоєння таблиці множення числа 7. Задачі на кратне порівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Урок 100. Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Урок 101. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

10
Усі уроки математики. 2 клас
Зміст
11
Урок 102. Знаходження невідомого множника. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Урок 103. розв’язування задач на порівняння двох чисел.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Урок 104. Закріплення знання таблиць множення
і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Урок 105. Контрольна робота № 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Урок 106. аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8. Задачі на дві і три дії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Урок 107. Засвоєння таблиці множення числа 8. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Урок 108. Засвоєння таблиці множення числа 8. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Урок 109. Засвоєння таблиці множення числа 8. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Урок 110. Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач . . . . . . . . 368
Урок 111. Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Урок 112. Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Урок 113. Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Урок 114. Таблиця множення числа 9. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Урок 115. Засвоєння таблиці множення числа 9. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Урок 116. Знаходження невідомого дільника.
Задачі на дві і три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Урок 117. Засвоєння таблиць множення і ділення.
Складання задачі за заданим виразом.
Задачі на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Урок 118. Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9. розв’язування задач двома способами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Урок 119. розв’язування задач, що містять знаходження невідомого компонента. Самостійна робота. . . . . . . . 393
Урок 120. розв’язування нерівностей. Задачі, що містять знаходження невідомого компонента . . . . . . . . . . . . 396
Урок 121. Контрольна робота № 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
ПОВТОрення У КінЦі рОКУ
Урок 122. аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Додавання
і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Побудова відрізків . . . . . . . . . . . . . . . 401
Урок 123. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. розпізнавання геометричних фігур. розв’язування задач. . . . . . . . . 405
Урок 124. Випадки додавання і віднімання виду 45 + 7; 45 – 7.
Знаходження значень виразів зі змінною на одну та дві дії. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Урок 125. Усне додавання виду 76 + 4; 38 + 52. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Урок 126. Віднімання виду 40 – 8; 50 – 34. розв’язування складених задач . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Урок 127. Перевірка додавання відніманням. Одиниця вимірювання маси — центнер. Співвідношення між одиницями вимірювання величин.
Дії з іменованими числами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Урок 128. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 57 + 26; 42 – 14;
84 – 53. Перевірка віднімання додаванням. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Урок 129. Повторення таблиць множення і ділення. розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Урок 130. Повторення таблиць множення і ділення.
Узагальнення і систематизація знань учнів.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Урок 131. Повторення таблиць множення і ділення.
Узагальнення і систематизація знань учнів . . . . . . . 428
Урок 132. річна контрольна робота № 9
(розв’язування прикладів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Урок 133. річна контрольна робота № 10
(розв’язування задач) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Урок 134. аналіз контрольної роботи. Систематизація й узагальнення знань учнів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Урок 135. Повторення таблиць множення і ділення.
Узагальнення й систематизація знань учнів . . . . . . . 440
Урок 136. Узагальнення й систематизація знань учнів.
Підсумковий урок за рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Орієнтовне календарно-тематичне планування
13
ОрієнтОвне
календарнО-тематичне планування

з/п
Тема уроку
Дата
Повторення матеріалу за 1 клас
1
нумерація чисел 1–20. Таблиці додавання і віднімання в ме- жах 10. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет.
Задачі на знаходження суми і різниці
2
назви компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень
3
Переставна властивість дії додавання. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць
4
Складання прикладів на віднімання з прикладів на додаван- ня (зв’язок дії додавання і віднімання). Задачі на знаходжен- ня невідомого доданка
5
Спосіб додавання і віднімання частинами. Порівняння чи- сел. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециме- трах. розв’язування задач
6
Прийоми додавання і віднімання числа по одному і групами.
Порівняння виразу і числа. Кілограм
7
Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов’язані з нумерацією чисел. Одиниця вимірювання місткості — літр. Порівняння місткості посудин
8
Таблиці додавання і віднімання. Відрізок. ламана лінія. розв’язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії
9
Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Знаходжен- ня довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного
10
Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути.
Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. розв’язування задач
11
Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів
12
Периметр многокутника. розв’язування складених задач
13
розв’язування складених задач двома способами (озна­
йомлення). Порівняння виразів. Знаходження периметрів трикутників. Самостійна робота

з/п
Тема уроку
Дата
14
Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, які містять дужки. розв’язування складених задач
15
Контрольна робота № 1 16
нумерація чисел першої сотні. Одиниці вимірювання дов- жини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними
17
Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Творча робота над задачею
18
Послідовність чисел першої сотні. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка
19
Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації. Пря- мокутник. Порівняння виразу і числа. Знаходження число- вих значень буквених виразів. рік і місяць. Календар
20
розв’язування задачі на дві дії складанням виразу (ознайом­
лення). Година і хвилина
21
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток.
Задачі, що містять відношення «на… більше»
22
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток.
Задачі на знаходження невідомого від’ємника
23
Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. розв’язування задач із зайвими число- вими даними і з недостачею даних
24
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. розв’язування складених задач
25
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.
Грошові одиниці — гривня, копійка. Знаходження остачі
(решти) у задачах на покупку товарів
26
Побудова прямого кута і квадрата на папері в клітинку. Зна- ходження периметра квадрата. Самостійна робота
27
Прийом округлення. розв’язування задач
28
Контрольна робота № 2
Усне додавання і віднімання чисел у межах 100
з переходом через розряд
29
аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток
30
Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чи- сел у процесі розв’язування прикладів і задач. розв’язування задач на рух
31
Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду
45 + 7. розв’язування задач двома способами

14
Усі уроки математики. 2 клас
Орієнтовне календарно-тематичне планування
15

з/п
Тема уроку
Дата
32
Усне додавання виду 76 + 4. розв’язування задач на дві дії
33
Усне додавання виду 38 + 52 34
Усне віднімання виду 40 – 8. розв’язування задач на по- рівняння суми і різниці чисел
35
Закріплення обчислень виду 40 – 8. Порівняння виразу
і числа. Складання задач за даним виразом
36
Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду
45 – 7. розв’язування задач. Творча робота над задачею
37
Додавання і віднімання двоцифрових чисел виду 45 + 27;
45 – 27. розв’язування задач
38
Віднімання виду 50 – 34. Кругові приклади. розв’язування складених задач
39
Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.
Самостійна робота
40
Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. розв’язування задач
41
Контрольна робота № 3
Табличне множення та ділення
42
аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією мно- ження. Знак множення. розв’язування задач
43
читання прикладів на множення. назви чисел при множенні. розв’язування задач на множення
44
Таблиця множення числа 2. розв’язування задач на мно- ження
45
Переставний закон множення. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. розв’язування задач на множення числа 2 46
Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. розв’язування задач на множення
47
Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. розв’я- зування задач на дві дії різних ступенів
48
Закріплення таблиці множення числа 2. розв’язування прикладів і задач на дві дії різних ступенів
49
Ознайомлення учнів з дією ділення. Знак ділення. розв’я- зування задач
50
Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. розв’я- зування задач
51
Таблиця ділення на 2. розв’язування задач на ділення
52
Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення

з/п
Тема уроку
Дата
53
назви чисел при діленні. Ділення на 1. Ділення рівних чи- сел. розв’язування простих і складених задач на застосуван- ня таблиці ділення на 2 54
Ділення нуля на число. неможливість ділення на нуль. Повто- рення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. розв’язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота
55
Множення 10. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Складання і розв’язування задач
56
Контрольна робота № 4 57
аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 10 58
Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. розв’язування задач
59
Приклади і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.
Порівняння задач
60
Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола. розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій
61
Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання
і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3 62
Складання виразів з дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії
63
Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею
64
Таблиця ділення на 3. Складання задач за даним розв’я- занням
65
розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3 66
розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій.
Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром
67
Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Побудова прямокутників. Правило знаходження периметра прямокутника. розв’язування за- дач на дві дії різного ступеня
68
Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Скла- дання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження зна- чень виразів зі змінною. Самостійна робота
69
Повторення вивчених таблиць множення і ділення. розв’я- зування задач на ділення і складених задач на три дії за планом

16
Усі уроки математики. 2 клас
Орієнтовне календарно-тематичне планування
17

з/п
Тема уроку
Дата
70
Контрольна робота № 5 71
аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого ма- теріалу
72
Таблиця множення числа 4. розв’язування прикладів і за- дач на засвоєння таблиці множення числа 4 73
розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці мно- ження числа 4. Складання задач. Правило знаходження пе- риметра квадрата
74
Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, що містять табличні випадки множення числа 4 75
Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для зна- ходження значень виразів і розв’язування задач
76
розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Знаходження довжини сторони квадрата за його периметром. Побудова квадрата
77
Закріплення таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням
78
Половина, третина і чверть. Порівняння іменованих чи- сел, порівняння іменованого числа та суми або різниці
іменованих чисел. Порівняння виразів. Складання задач за схемами виразів
79
Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква. Складання і розв’я- зування задачі за малюнком і схемою
80
Збільшення і зменшення числа у декілька разів. Приклади
і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 81
Закріплення таблиці множення числа 5. розв’язування за- дач на збільшення і зменшення числа у декілька разів
82
Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходжен- ня значення виразів і розв’язування задач
83
розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Порівняння виразів
84
Порядок виконання дій у виразах. розв’язування задачі за допомогою складання виразу. Самостійна робота
85
Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. розв’язування задач
86
Контрольна робота № 6 87
аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6.
Задачі на застосування порядку виконання дій. Знаходжен- ня значень виразів зі змінною, що повторюється
88
Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за го- динником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів

з/п
Тема уроку
Дата
89
Визначення часу за годинником. Співвідношення між оди- ницями часу. Задача на дворазове збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць або у декілька разів. Перетворен- ня величин, виражених в одиницях двох найменувань
90
Визначення часу за годинником. Співвідношення між оди- ницями часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, по- даних в одиницях вимірювання довжини, маси, місткості
91
Таблиця ділення на 6. розв’язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачею
92
Засвоєння таблиці ділення на 6. Знаходження довжини ламаної. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі
93
Засвоєння таблиці ділення на 6. розв’язування задач
і прикладів, що містять ділення на 6 94
Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та розв’язування задач на дві дії
95
розв’язування простих задач на порівняння. Дії над вели- чинами
96
Таблиця множення числа 7. Задачі на збільшення та змен- шення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі
97
розв’язування задач і прикладів, що містять множення чис- ла 7. Знаходження невідомого від’ємника
98
розв’язування задач і прикладів, що містять множення чис- ла 7. Складання виразів та знаходження їх значень
99
Засвоєння таблиці множення числа 7. Задачі на кратне порівняння
100 Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння
101
Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. розв’язування задач
102
Знаходження невідомого множника. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів
103
розв’язування задач на порівняння двох чисел. Самостійна робота
104
Закріплення знання таблиць множення і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших
105 Контрольна робота № 7 106
аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8.
Задачі на дві і три дії
107 Засвоєння таблиці множення числа 8. розв’язування задач

18
Усі уроки математики. 2 клас
Орієнтовне календарно-тематичне планування
19

з/п
Тема уроку
Дата
108 Засвоєння таблиці множення числа 8. розв’язування задач
109 Засвоєння таблиці множення числа 8. розв’язування задач
110
Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач
111 Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач
112 Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач
113 Засвоєння таблиці ділення на 8. розв’язування задач
114 Таблиця множення числа 9. розв’язування задач
115 Засвоєння таблиці множення числа 9. розв’язування задач
116 Знаходження невідомого дільника. Задачі на дві і три дії
117
Засвоєння таблиць множення і ділення. Складання задачі за заданим виразом. Задачі на дві дії
118
Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9. розв’язування задач двома способами
119
розв’язування задач, що містять знаходження невідомого компонента. Самостійна робота
120
розв’язування нерівностей. Задачі, що містять знаходження невідомого компонента
121 Контрольна робота № 8
Повторення у кінці року
122
аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Побудова відрізків
123
Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. розпізнавання геометричних фігур. розв’язування задач
124
Випадки додавання і віднімання виду 45 + 7; 45 – 7. Зна- ходження значень виразів зі змінною на одну та дві дії. роз- в’язування задач
125 Усне додавання виду 76 + 4; 38 + 52. розв’язування задач
126
Віднімання виду 40 – 8; 50 – 34. розв’язування складених задач
127
Перевірка додавання відніманням. Одиниця вимірювання маси — центнер. Співвідношення між одиницями вимі- рювання величин. Дії з іменованими числами
128
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 57 + 26; 42 – 14; 84 – 53. Перевірка віднімання додаванням. розв’язування задач
129
Повторення таблиць множення і ділення. розв’язування задач

з/п
Тема уроку
Дата
130
Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення
і систематизація знань учнів. Самостійна робота
131
Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення
і систематизація знань учнів
132 річна контрольна робота № 9 (розв’язування прикладів)
133 річна контрольна робота № 10 (розв’язування задач)
134
аналіз контрольної роботи. Систематизація й узагальнення знань учнів
135
Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення й систематизація знань учнів
136
Узагальнення й систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік

Повторення матеріалу за 1 клас
21
пОвтОрення матеріалу За 1 клас
У
рок
1
Тема. Нумерація чисел 1–20. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет. Задачі на знаходження суми і різниці.
Мета: повторити нумерацію чисел 1–20, таблиці додавання і віднімання в межах 10, монети вартістю 1 к., 2 к., 5 к., 10 к.; удосконалювати обчислювальні навички, уміння розв’язувати прості задачі; розвивати кмітливість, мислення дітей; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Вже дзвінок сигнал нам дав —
Працювати час настав.
Тож і ти часу не гай,
Працювати починай.
II. контроль, корекція і закріплення знань
1 Гра «Весела лічба»
— назвіть по порядку всі числа.
14 8 12 4 10 13 1 15 3 17 20 7 19 6 9 11 5 2 16 18
2 Гра «Лічба через 3»
Торкнутися руками ніг, плеснути в долоні — «три». Торкнутися руками ніг, плеснути в долоні — «шість» і т. д.
3 Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10
Завдання: знайти приклади з однаковими відповідями.
8 – 4 5 + 2 4 + 2 4 + 3 10 – 3 9 – 4 9 – 7 9 – 3 3 + 3 7 – 2 6 – 4 3 + 2 8 – 3 10 – 6 10 – 5
4 Математичний диктант
• Записати число, яке складається з 1 дес. 8 од.; (18)
• число, у якому 4 од. 1 дес.; (14)
• у розряді десятків 1, в розряді одиниць — 5; (15)
• число, попереднє числу 19; (18)
• число, у якому кількість одиниць 5, а десятків — на 4 менше; (15)
• 2 десятки; (20)
• найменше двоцифрове число. (10)
Самоперевірка
5 Хвилинка каліграфії
Записати всі числа другого десятка.
III. повідомлення теми і мети уроку
IV. розвиток математичних знань
1 Робота над загадками
• Без рук, без ніг, без голови, а всю країну обійшла. (Монета, ко­
пійка)
• Кругленьке, маленьке, всьому миру миленьке. (Монета)
2 Виконання завдань на знаходження суми вартості монет
1) назвіть зображені монети.
1
коп
2
коп
5
коп
10
коп
2) як отримати 15 к. із монет 1 к., 2 к., 5 к., 10 к.? як отримати
20 к. із монет 1 к., 2 к., 5 к., 10 к.?
3) робота за малюнками.
2
коп
5
коп
5
коп
1
коп
2
коп
5
коп
1
коп
10
коп
5
коп
— Скільки монет і скільки копійок у 1-му гаманці?
— Скільки монет і скільки копійок у 2-му гаманці?
3 Сюжетно-рольова гра «Магазин»
Матеріал для гри: картки із зображеннями різних предметів та записами цін, монети.

22
Усі уроки математики. 2 клас
Повторення матеріалу за 1 клас
23
Зміст гри: кожний учень має на парті картку і набір монет (за­
здалегідь приготовлених, які зберігаються у спеціальних коробоч­
ках як роздавальний дидактичний матеріал).
Завдання: продати предмети, зображені на картці, сусіду по парті, і купити в нього предмети, зображені на його картці.
Ускладнити гру можна таким чином, щоб монет не вистачило для розрахунку (дати здачу або купити все). Це змусить учня перелічити гроші, перевірити свою покупку і прийти до висновку: не вистачає!
Фізкультхвилинка


раз — підняли руки вгору.
Два — схилилися додолу.
не згинайте, діти, ноги,
як торкнетеся підлоги.
раз, два, три, чотири —
Треба знову прямо стати,
П’ять, шість, сім, вісім —
і спочатку починати.
4 Розв’язування задач
— У лікаря айболитя 10 пігулок. 4 пігулки він віддав бегемо- тові. Скільки пігулок залишилося у лікаря айболитя?
— Прочитайте задачу мовчки.
— Хто знає, як розв’язувати цю задачу?
— розв’яжіть її самостійно.
— Кому складно?
Учитель видає картки з опорними словами або коротким записом.
Опорні слова
Було —
Віддав —
Залишилося — ?
Короткий запис
Було — 10 п.
Віддав — 4 п.
Залишилося — ?
Двоє учнів працюють біля дошки.
Перевірка
— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав завдання правильно, і поставте знак плюс.
— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто припустився по- милок, і поставте знак мінус.
— а зараз поставте питання так, щоб задача розв’язувалася дією додавання.
5 Самостійна робота
1 варіант

2 варіант
1 + 9 – 7 6 – 2 – 3 8 – 1 – 1 1 + 7 – 5 5 + 4 + 1 4 + 3 – 6 9 – 2 + 1 6 – 4 + 5
6 Офтальмологічна пауза
7 Розв’язування логічних завдань
1) В одному кошику 8 яблук, а в другому — наполовину менше. чому дорівнює половина всіх яблук? (6)
2) Сашко, Олесь, Михайлик грали в шашки. Кожний із них зі- грав 2 партії. Скільки всього партій було зіграно? (3)
V. підбиття підсумків. рефлексія
— Що ми повторювали сьогодні на уроці?
— За допомогою яких знаків записуються числа?
— Скільки існує цифр?
У
рок
2
Тема. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння.
Доба і тиждень.
Мета: повторити назви компонентів дій додавання і віднімання, таблиці додавання
і віднімання; формувати вміння розв’язувати задачі на різницеве порівняння; за­
кріплювати знання днів тижня і поняття «доба»; виховувати бережливе ставлення до часу.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Пролунав уже дзвінок,
Починається урок.
Щоб урок минув цікаво,
Всі беремося до справи.
II. контроль, корекція і закріплення знань
1 Ритмічна гра «Лічба через 5»
Торкнутися руками ніг, торкнутися правою рукою лівого плеча, торкнутися лівою рукою правого плеча, плеснути в долоні — «п’ять»
і т. ін.
2 Гра «День і ніч»
У ч и т е л ь. Коли я скажу «ніч», ви заплющуєте очі і починаєте обчислення. Коли я говорю «день», то ви розплющуєте очі і назива-
єте відповідь.
3 + 1 + 2 – 4 + 5 + 1 – 4 + 6 6 + 3 – 7 + 6 + 2 – 5 + 4 – 8
3 Хвилинка каліграфії
написати дев’ять шестірок, а сімок — на 3 менше.

24
Усі уроки математики. 2 клас
Повторення матеріалу за 1 клас
25
4 Математичний диктант
• Збільшити на 4 числа: 3; 6; 2; 5.
• Зменшити на 5 числа: 10; 7; 5; 8.
5 Розв’язування кругових прикладів
5 + 3 1 + 9 9 – 6 8 – 7 2 + 7 6 – 1 10 – 8 3 + 3
Фізкультхвилинка


раз, два, три, чотири —
У лісок ми ходили,
Зайця сірого зустріли.
Зайчик прудко так стрибає,
Пташка весело літає,
Швидко лис десь пробіжить,
Їжачок в кущах сидить.
Посиділи і ми трішки,
Щоб спочили руки, ніжки.
Всі веселі, от чудово!
У лісок підемо знову.
III. повідомлення теми і мети уроку
IV. розвиток математичних знань
1 Повторення назв компонентів і результатів дій додавання і віднімання
— Згадайте, як називають числа у прикладах, що записані на дошці:
7 + 2 = 9 10 – 3 = 7
— Відновіть ланцюжки.
Доданок, …, сума.
…, від’ємник, … .
2 Самодиктант
Завдання: записати тільки відповіді.
Зменшуване
8 9
9 9 10 10 10
Від’ємник
3 4
5 6
7 8
9
різниця
— Перевіримо роботи. Поміняйтеся картками, порівняйте свої записи із записами на дошці.
Зменшуване
8 9
9 9 10 10 10
Від’ємник
3 4
5 6
7 8
9
різниця
5 5
4 3
3 2
1
— якщо робота виконана правильно, поставте знак плюс.
— якщо допущені помилки, поставте знак мінус.
— Поміняйтеся зошитами.
— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав це за- вдання без помилок.
— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто виконав це за- вдання з помилками.
— Молодці!
— на яке правило дані приклади? (На знаходження різниці.)
— як знайти різницю? (Потрібно від зменшуваного відняти
від’ємник.)
3 Обчислюваний ланцюжок
У зошитах учні пишуть тільки відповіді.
Зменш 9 на 6, доданок 5 …, доданок 6 …, від’ємник 7 …, дода- нок 9 …, від’ємник 10 …, доданок 6. якщо ви дістали 12, то обчис- лили правильно.
4 Формування знань про добу і тиждень
У ч и т е л ь. Доба — проміжок часу, що дорівнює 24 годинам, або день і ніч. Добу інколи поділяють також на 4 частини: ранок, день, вечір, ніч. Слово доба не має скорочення, записуємо 1 доба, 4 доби.
Що відбувається в природі вранці? (Сходить сонечко, розвидню­
ється, розквітають квіти, співають пташки.) чим займаються люди? (Прокидаються, вмиваються, роблять зарядку, снідають,
йдуть на роботу, до школи.)
аналогічно з’ясовуються ознаки інших частин доби.
1. назвіть у порядку черговості днів подані слова: післязавтра, учора, сьогодні, завтра, позавчора.
2. Відгадайте загадку.
нас сім братів.
роками рівні, а імена різні. (Дні тижня)
— Що таке тиждень? (7 діб)
— Прослухайте уважно вірш і скажіть, про які дні тижня у ньому йдеться.
Семеро дітей у тижня:
От сімейка дивовижна.
аж ніяк не хоче тато
Всіх докупи поскликати.
Понеділок десь мандрує
і кота в мішку пильнує.
а вівторок з середою носять решето із водою.

26
Усі уроки математики. 2 клас
Повторення матеріалу за 1 клас
27
а четвер йде до п’ятниці
Випробовувать кислиці.
Задоволена субота,
аж кипить у всіх робота.
разом всі пішли зраділі
Відпочити до неділі.
— який сьогодні день тижня? учора? позавчора? завтра? після- завтра?
— який день тижня шостий по порядку, починаючи з поне- ділка?
— яким днем закінчується тиждень?
на дошці розташовуються картки:
понеділок вівторок середа четвер п’ятниця субота неділя
3. Гра «я почну, а ти продовж».
У ч и т е л ь (називає). Середа...
У ч е н ь (продовжує). четвер і т. д.
(Учитель може почати гру з будь­якого дня тижня.)
4. назвіть п’ять днів тижня, не користуючись назвами днів тижня та числами. (Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра)
— а скільки всього днів у тижні? назвіть їх.
— Скільки робочих днів у тижні? а вихідних?
— які?
— чи правильне таке твердження: «якщо завтра вівторок, то сьогодні середа»?
5. Порівняйте.
1 тиждень
6 діб
3 тижні
21 доба
6. Усне розв’язування задач.
а) Марійка поїхала до бабусі в неділю, а братик приїде до неї через 4 дні. У який день тижня приїде братик?
б) Ми підемо до цирку через 3 дні. Сьогодні середа. якого дня тижня відбудеться вистава?
в) Сьогодні вівторок, а до спортивних змагань залишилося ще
2 дні. якого дня тижня відбудуться змагання?
г) З понеділка до четверга йшов дощ. Скільки діб дощило?
д) О 2 годині дня в Харкові йшов дощ. чи можна чекати на со- нячну погоду через 12 годин?
е) Дощ ішов 3 дні і 3 ночі. Скільки діб ішов дощ?
ж) Сьогодні неділя. Бабуся приїде через 3 дні. яким буде день тижня?
з) Мирослава поїхала на екскурсію в середу, а повернеться через
5 днів. якого дня тижня приїде Мирослава?
5 Офтальмологічна пауза
6 Розв’язування задачі на різницеве порівняння
Задача. Мальвіна накреслила 9 трикутників, а Буратіно — 5 три- кутників. Хто більше фігур накреслив? і на скільки більше?
Під час аналізу задачі на дошці записується коротка умова.
— Хто накреслив більше фігур? як дізнатися, на скільки більше?
Пояснюючи розв’язання («Чому для відповіді на питання по­
трібно від 9 відняти 5?»), слід згадати правило: «Щоб дізнатися, на скільки одне число більше або менше іншого, потрібно від більшого числа відняти менше».
— Змініть задачу таким чином, щоб вона розв’язувалася дією додавання.
Під час складання другої задачі слід звернути увагу дітей на те, що змінити треба тільки питання, умова задачі залишається тією самою.
V. підбиття підсумків. рефлексія
— як називаються числа при додаванні?
— як називаються числа при відніманні?
— Скільки днів у тижні?
— Скільки годин у добі?
У
рок
3
Тема. Переставна властивість дії додавання. Порівняння задач на збільшення
і зменшення числа на декілька одиниць.
Мета: узагальнювати знання учнів про переставну властивість дії додавання; повтори­
ти таблиці додавання і віднімання чисел у межах 10; учити порівнювати прості задачі на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць; розвивати спостережливість, кмітливість.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Щоб урок пройшов немарно,
Треба сісти рівно, гарно


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал