Додаток до наказу №22 від «01» березня 2013 р. Положення про підвищення кваліфікації та стажування
Скачати 295.12 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації06.01.2017
Розмір295.12 Kb.
ТипДодаток
1   2   3
не
пізніше ніж за 10 діб до початку підвищення кваліфікації або стажування.

12
5.2. Письмова згода сторони, що приймає, може бути отримана за письмовим або усним запитом університету.
5.3. Рішення про участь викладача в науковій, науково-практичній, науково-методичній конференції або семінарі, які проводяться поза межами університету (у разі потреби внесення плати за участь у конференції чи семінарі і (або) оплати відрядження) приймає ректор університету.
5.4. Індивідуальний план стажування викладач складає у разі набуття професійних знань на підприємствах, в організаціях, наукових установах та фахових знань і передового досвіду у вищих навчальних закладах.
Індивідуальний план погоджується з керівником освітнього закладу, установи, підприємства, де буде проводитись стажування; визначається структурний підрозділ, на базі якого буде проводитись стажування та кандидатура керівника стажування.
5.5. На підприємстві, освітньому закладі чи науковій установі видається наказ про стажування викладача і призначення йому керівника.
5.6. Навчальну роботу викладача в період його відсутності в зв’язку з підвищенням кваліфікації або стажуванням з відривом від основного місця роботи виконують:
– у випадку довгострокового підвищення кваліфікації: навчання в закладах післядипломної освіти, окремих підрозділах з підвищення кваліфікації вищих навчальних закладів – викладачі кафедр за штатним сумісництвом;
у випадку набуття професійних знань на підприємствах і в організаціях, наукових установах, набуття фахових знань та передового досвіду у вищих навчальних закладах з відривом від навчального процесу – викладачі кафедри за штатним сумісництвом або на умовах погодинної оплати;
– у інших випадках, зокрема, участі у наукових, науково-практичних та науково-методичних конференціях і семінарах за межами університету – викладачі кафедри без додаткової оплати.
6. ЗВІТНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ
6.1. У разі підвищення викладачами кваліфікації в закладах післядипломної освіти, участі в науково-методичних семінарах їм видають свідоцтва або посвідчення встановленого зразка. Викладачі інформують кафедру про результати підвищення кваліфікації, яка приймає рекомендації щодо їх впровадження в освітню діяльність. При цьому обов’язковим є попереднє представлення завідувачам відповідних кафедр копій виданих викладачам свідоцтв та програм, за якими вони підвищували свою

13
кваліфікацію.
6.2. Викладачам, які успішно закінчили університетські науково- методичні семінари з питань освітньої діяльності, видаються посвідчення встановленого зразка (форма подається у додатку 5).
6.3. Після закінчення стажування на підприємствах та в організаціях, наукових установах, у вищих навчальних закладах відповідно до
індивідуального плану стажування складається звіт у 3-х примірниках, який підписують викладач та його керівник (підпис керівника завіряється печаткою відповідної організації) і не пізніше двох тижнів заслуховується на засіданні кафедри (форма звіту наведена у додатку 6).
У звіті подається інформація про виконання кожного із пунктів
індивідуального плану стажування та пропозиції щодо впровадження результатів стажування у навчальний процес чи наукову діяльність.
Рішенням засідання кафедри звіт затверджується або приймається рішення про необхідність доопрацювання звіту, а також рекомендації щодо конкретних форм впровадження результатів стажування у навчальний процес чи наукову роботу із встановленням термінів їх реалізації.
6.4. Одержані викладачами в результаті підвищення кваліфікації або стажування нові професійні знання, уміння та навички можуть бути впроваджені в навчальний процес в таких формах:
– використання даних про нові технології, обладнання, методи контролю та обліку, методики розрахунків певної галузі промисловості, статистичних даних про діяльність підприємств і організацій або нових знань у відповідній науковій сфері при підготовці підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій до виконання студентами окремих видів занять та індивідуальних завдань, перегляді існуючих або написанні нових курсів лекцій з навчальних дисциплін;
– застосування або адаптації нових програмних продуктів спеціального чи загального призначення;
– використання нових методів і технологій навчання, наочних матеріалів (макети, моделі, ілюстративні моделі тощо);
– використання нових форм і методів виховної роботи зі студентами тощо.
У разі використання в навчальному процесі інформації про нові технології, обладнання, технічні засоби, а також нових знань, методів розрахунку, методик виконання аналізів вносяться необхідні зміни і доповнення до робочих програм навчальних дисциплін.
6.5. Звіт про стажування (у 2-х примірниках) подається до навчально- методичного відділу. Третій примірник звіту зберігається на кафедрі.

14
Відповідальність за своєчасне подання звіту про проходження довгострокового підвищення кваліфікації або стажування покладається на науково-педагогічного працівника та завідувача відповідної кафедри.
У разі підвищення кваліфікації викладач також подає до навчально- методичного відділу оригінал і 2 примірника копій свідоцтва (посвідчення) про підвищення кваліфікації. Один екземпляр копії свідоцтва (посвідчення), завіреної відділом кадрів університету, зберігається у особовій справі викладача, другий – у навчально-методичному відділі, оригінал свідоцтва
(посвідчення) повертається викладачу.
6.6. Результати підвищення кваліфікації або стажування викладача враховуються при обранні на посаду за конкурсом чи укладанні строкового трудового договору науково-педагогічного працівника.

7. СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРИСТЕТУ
ЗА КОРДОНОМ
7.1. Стажування викладачів університету за кордоном проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від від 13 квітня
2011 р. N 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»
7.2. Стажування викладачів університету за кордоном проводиться згідно зі щорічними робочими програмами діючих угод університету з вищими навчальними закладами та іншими організаціями зарубіжних країн.
7.3. Викладач університету направляється для стажування відповідно до наказу ректора, який видається за поданням кафедри та рішенням Вченої ради НУХТ.
7.4. Програму стажування викладача попередньо погоджують з керівництвом навчального закладу або організації, що його приймає, і затверджують у проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків
НУХТ.
7.5. У триденний термін після закінчення відрядження викладач подає до відділу міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності університету інформаційний звіт за результатами стажування.
8. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ
ВИКЛАДАЧІВ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
8.1. Підвищення кваліфікації та стажування викладачів ІПДО здійснюється відповідно до Перспективного плану, що складається на п’ять років за формою додатку 1.

15
Пропозиції кафедр формуються за індивідуальними планами роботи викладачів і подаються до 20 грудня кожного року. В пропозиціях обґрунтовується необхідність тієї чи іншої форми підвищення кваліфікації або стажування, вказується їх мета, місце проведення, очікуваний результат, а також передбачувані фінансові витрати.
На основі Перспективного плану складається план підвищення кваліфікації та стажування викладачів на навчальний рік (розділ
«Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників» плану роботи кафедри на поточний навчальний рік).
8.2. За потреби до плану підвищення кваліфікації та стажування викладачів структурних освітніх підрозділів
(кафедри,
інститути післядипломної освіти) на навчальний рік (розділ «Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників») вносяться необхідні зміни та доповнення, уточнюються терміни проведення підвищення кваліфікації
(стажування). Необхідність у перенесенні для окремих викладачів термінів підвищення кваліфікації або стажування, а також зміни форм або місця їх проведення повинні бути чітко обґрунтовані і погоджені з директором ІПДО.
8.3. Викладачі, як правило, проходять щорічне короткотермінове (до двох тижнів) підвищення кваліфікації або стажування з відривом від навчального процесу. Директором за клопотанням завідувача відповідної кафедри викладачеві можуть бути встановлені інші терміни та тривалість підвищення кваліфікації або стажування з урахуванням досвіду практичної роботи та інших чинників.
8.4. Залежно від мети та основних завдань підвищення кваліфікації і стажування викладачів ІПДО здійснюється у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, на підприємствах, в організаціях, державних
і наукових установах, науково-дослідних
інститутах тощо.
Короткотерміновими формами підвищення кваліфікації є участь в наукових, науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах.
8.5. Направлення на підвищення кваліфікації або стажування здійснюється відповідно до наказу директора ІПДО, який видається на підставі заяви викладача, до якої додається індивідуальний план стажування.
Індивідуальний план підписують викладач і завідувач кафедри, погоджують зі стороною, що приймає і затверджує директор (форми документів наводяться у додатках 2-4).
8.6. За результатами стажування викладач складає звіт, який заслуховують на засіданні кафедри (форма додатку 6). Кафедра приймає рішення про його схвалення або необхідність доопрацювання, а також рекомендації щодо використання результатів стажування у навчальному процесі.

16
8.7. Всі питання підвищення кваліфікації викладачами, пов’язані з особливостями організації навчального процесу в ІПДО, врегульовуються за внутрішніми положеннями інститутів про підвищення кваліфікації.

9. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
9.1. Підвищення кваліфікації та стажування викладачів коледжів і технікумів НК проводиться з урахуванням навчального навантаження педагогічного працівника та планів роботи цих навчальних закладів.
Для викладачів коледжів (технікумів), які працюють за сумісництвом на заочних факультетах НУХТ, підвищення кваліфікації та стажування повинно плануватися з урахуванням необхідності зростання їх фахового рівня за навчальними дисциплінами, які вони там викладають.
9.2. Викладач направляється для підвищення кваліфікації або стажування за наказом директора коледжу (технікуму), який готується на підставі заяви викладача (форма додатку 7).
До заяви додаються: витяг з протоколу засідання циклової комісії з рекомендацією про підвищення кваліфікації або стажування (за формою додатку 8); письмова згода сторони, що приймає на підвищення кваліфікації або стажування (на офіційному бланку із зазначенням прізвища, ім’я по батькові педагогічного працівника, який направляється на навчання, строк навчання та назва структурного підрозділу установи, в якому здійснюватиметься підвищення кваліфікації чи стажування);
індивідуальний план ( у випадку проходження стажування), підписаний викладачем і головою циклової комісії та погоджений із керівником установи, де планується стажування (у 3-х примірниках) (за формою додатку
9).
9.3. Для проходження стажування у НУХТ викладач не пізніше аніж за
14 діб подає до навчально-методичного відділу університету такі документи: лист на ім’я ректора НУХТ за підписом директора коледжу (технікуму) з проханням прийняти викладача для проходження стажування із зазначенням терміну та кафедри, на базі якої передбачається стажування викладача;
індивідуальний план стажування, підписаний викладачем і головою циклової комісії (у 3-х примірниках) (за формою додатку 10).
Індивідуальний план погоджується із керівником структурного підрозділу, на базі якого планується стажування і затверджується першим проректором. Один примірник індивідуального плану передається до навчально-методичного відділу НУХТ.

17
На підставі наданих документів навчально-методичним відділом НУХТ готується проект наказу про зарахування викладача на стажування і призначення йому керівника.
9.4. У разі підвищення викладачами кваліфікації в закладах післядипломної освіти, участі в науково-методичних семінарах НУХТ їм видають свідоцтва або посвідчення встановленого зразка. Викладачі
інформують циклову комісію про результати підвищення кваліфікації, яка приймає рекомендації щодо їх впровадження в освітню діяльність. При цьому обов’язковим є попереднє представлення головам відповідних циклових комісій копій виданих викладачам свідоцтв (посвідчень) та програм, за якими вони підвищували свою кваліфікацію.
9.5. За результатами стажування викладач складає звіт за формою додатку 11 (у 3-х примірниках). Звіт підписується викладачем, його керівником від підприємства, установи, кафедри університету (підпис керівника завіряється печаткою), розглядається на засіданні відповідної циклової комісії.
В звіті подається інформація про виконання кожного із пунктів
індивідуального плану стажування та пропозиції щодо впровадження результатів у навчальний процес.
Примірник підписаного керівником звіту про стажування педагогічного працівника подається до навчально-методичного відділу
НУХТ.
Циклова комісія оцінює виконання індивідуального плану стажування
(результати підвищення кваліфікації) та рекомендує форми впровадження його результатів у навчальний процес.
Циклова комісія приймає рішення про схвалення або необхідність доопрацювання звіту, а також рекомендації щодо конкретних форм впровадження результатів стажування в навчальний процес чи наукову роботу з встановленням термінів їх реалізації.
Один примірник звіту про проходження стажування подається викладачем до навчально-методичного відділу коледжу (технікуму), другий примірник подається до відділу кадрів, третій зберігається у цикловій комісії.
Відповідальність за своєчасне подання звіту про проходження довгострокового підвищення кваліфікації або стажування покладається на педагогічного працівника та голову циклової комісії.
9.6. У випадку підвищення кваліфікації викладач подає копію програми для групи слухачів або учасників семінару, яка повинна бути затверджена в установленому порядку, а також виданого йому посвідчення. Викладачам коледжів і технікумів, які проходять стажування на кафедрах НУХТ видається посвідчення, форма якого наведена у додатку 12.

18
При підвищенні кваліфікації педагогічних працівників коледжів і технікумів у НУХТ в формі короткотермінових науково-методичних семінарів їм видається посвідчення за формою додатку 5.
Викладач подає до навчально-методичного відділу коледжу
(технікуму) витяг із протоколу засідання циклової комісії, а також оригінал і
2 екземпляри копій свідоцтва (посвідчення) про підвищення ним кваліфікації.
Копія свідоцтва (посвідчення), завірена відділом кадрів, зберігається у особовій справі викладача. Витяг з протоколу засідання циклової комісії, завірена у відділі кадрів копія свідоцтва (посвідчення) про підвищення кваліфікації зберігається у навчально-методичному відділі, оригінал свідоцтва (посвідчення) повертається викладачу.
10. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ
КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
10.1. Керівні працівники університету (ректор, проректори, декани, директори інститутів післядипломної освіти та їх заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів, начальник навчально-методичного відділу, відділу моніторингу якості освіти) підвищують кваліфікацію або стажуються за окремим університетським планом, який затверджує ректор, у закладах післядипломної освіти (Інститут післядипломної педагогічної освіти при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та ін.), участю у науково-методичних семінарах, які організовують Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, або у вищих навчальних закладах на відповідних посадах.
10.2. Тривалість форм підвищення кваліфікації визначається навчальними планами і програмами закладів післядипломної освіти або програмами науково-методичних семінарів.
10.3. Про результати підвищення своєї кваліфікації або стажування керівні працівники інформують ректора який визначає форми і терміни впровадження цих результатів в освітню діяльність університету.
10.4. Особи, призначені на керівні посади, стажуються на відповідних посадах у вищих навчальних закладах України. Вищий навчальний заклад для стажування і терміни його проведення визначає ректор університету.

19
11. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
11.1. Фінансування витрат, пов’язаних з підвищенням кваліфікації та стажуванням науково-педагогічних та педагогічних працівників, здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
11.2. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників університету може фінансуватись за рахунок спеціального фонду.
11.3. Оплата за навчання викладачів у закладах післядипломної освіти, окремих підрозділах підвищення кваліфікації вищих навчальних закладів та наукових установ, участь у наукових, науково-практичних, та науково- методичних конференціях та семінарах, набуття фахових знань та передового досвіду у вищих навчальних закладах проводиться на підставі відповідних договорів відповідно до кошторису.
У разі потреби оплачується також стажування викладачів на підприємствах і в організаціях, наукових установах.
11.4. Оплата підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедр
інститутів післядипломної освіти проводиться в межах надходжень коштів за надання кожною відповідною кафедрою платних освітніх (інтелектуальних) послуг.
11.5. Стажування викладачів за кордоном може фінансуватися за рахунок спецкоштів університету (відокремленого структурного підрозділу) або стороною, що приймає (повністю чи частково).
11.6. В окремих випадках фінансування витрат, пов’язаних з підвищенням кваліфікації та стажуванням педагогічних і науково- педагогічних працівників може здійснюватись і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, у тому числі на підставі договорів, інших джерел не заборонених законодавством України.

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
______________ ___________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
«____» ______________ 20__ р.
П Е Р С П Е К Т И В Н И Й П Л А Н
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників кафедри _____________________________________________
(Назва кафедри) на 20___ - 20____ роки
№ поз.
Прізвище, ім’я та по-батькові
Посада
Рік та місце попереднього підвищення кваліфікації чи стажування
Терміни підвищення кваліфікації
(стажування)
Форма під- вищення кваліфікації
(стажування)
Особис- тий підпис
Приміт- ки рік семестр
1 2 3
4 5 6 7 8 9
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри (протокол № ____ від __________ 20 ____ р.)
Завідувач кафедри _________________ _______________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Директор ІПДО (начальник навчально-методичного відділу) _________________ _______________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Додаток 2
Проректору з навчальної роботи НУХТ
(директору ІПДО)
______________________________________
(Прізвище, ініціали проректора (директора))
______________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, посада науково-педагогічного працівника)
З А Я В А
Прошу направити мене на підвищення кваліфікації (стажування) в
_______________________ з “___” ________20__ р. по “___” ________20__ р.
(Назва підприємства, установи)
Підстава підвищення кваліфікації (стажування) – ___________________
__________________________________________________________________
(згідно з планом (поза планом, вказати причину))
__________________________________________________________________
(без відриву (з відривом) від навчального процесу)
До заяви додаю: витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією на підвищення кваліфікації (стажування); лист-погодження підприємства (установи), в якій здійснюватиметься навчання;
індивідуальний план (у разі проходження стажування), програма заходів з підвищення кваліфікації.
Дата
Підпис
ПОГОДЖЕНО:
Начальник навчально-методичного відділу __________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
Декан факультету
_________________________________ ___________ ________________
(Назва факультету) (Підпис) (Ініціали, прізвище)
Завідувач кафедри
_________________________________ ___________ ________________
(Назва кафедри) (Підпис) (Ініціали, прізвище)

22
Додаток 3
ВИТЯГ
із протоколу № ____ від «___» _________20__ р. засідання __________________________________________________________
(Назва кафедри )
__________________________________________________________________
Присутні: ___________________________________________________
Слухали: про направлення ______________________________________
(Посада, прізвище, ім’я, по-батькові викладача) на підвищення кваліфікації
(стажування) в _____________
__________________________________________________________________
(Назва підприємства, установи)
Ухвалили: рекомендувати направити ___________________________
(Посада, прізвище, ім’я, по-батькові) для підвищення кваліфікації (стажування) в (на) ________________________
__________________________________________________________________
(Назва підприємства, установи) з “___” ___________20__ р. по “___” ____________20__ р. ______________
__________________________________________________________________
(без відриву (з відривом) від навчального процесу)
Результати голосування:
“За”

____;
“Проти” –
____;
“Утримались” –
____.
Завідувач кафедри
_____________________________ _____________ ________________
(Назва кафедри) (Підпис)
(Ініціали, прізвище,)
Секретар
______________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)

23
Додаток 4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства (установи)
Проректор з навчальної роботи
(директор ІПДО)
_________ _________________
_________ _______________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
«____»_______________20___р. «____»______________20___р.
М.П. М.П.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(Посада, назва кафедри , науковий ступінь, вчене звання)
в _________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, де здійснюватиметься стажування)
Період з “___” _____________20__ р. по “___” ____________20__ р.
Мета стажування __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
План роботи
№ поз.
Вид діяльності
Очікувані результати
Термін виконання
Індивідуальний план розглянуто на засіданні кафедри ____________________
(Назва кафедри)
“___” ______________20__ р., протокол № _____
Науково-педагогічний працівник ____________ _______________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
Завідувач кафедри,
________________________________ _____________ ________________
(Назва кафедри) (Підпис)
(Ініціали, прізвище)

24
Додаток 5


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал