Формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів при навчанні фізики в технічному університеті
Скачати 57.57 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.01.2017
Розмір57.57 Kb.

УДК 378.016.53
Пастушенко С.М., Козлова Н.Л.
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Проведено аналіз можливих підходів до формування на заняттях з фізики в технічному
ВНЗ англомовної фізико-технічної комунікативної компетентності. Розглянуто деякі
інтерактивні технології навчання фізики як ефективний засіб розвитку умінь і здатностей до
спілкування англійською, що становлять іншомовну комунікативну компетентність
майбутніх інженерів.
Ключові слова: Фізико-технічна компетентність, англомовна комунікативна
компетентність, інтерактивні технології навчання.

Постановка проблеми і мета роботи. Гуманістична освітня парадигма, заснована на демократичних принципах, особистісному спілкуванні і взаємодії учасників педагогічного процесу, суперечить із педагогічною практикою, яка орієнтована на вузькоспеціальну підготовку, що особливо характерно для технічних спеціальностей. На перше місце висувається заклик забезпечити пріоритет фундаментальності освіти над її практичною направленістю. При цьому фундаментальність інженерної освіти, що ґрунтується насамперед на фізико-математичних знаннях, не повинна заперечувати необхідності формування організаційних і комунікативних якостей майбутніх інженерів, а сприяти їх розвитку як здатностей особистості до професійного спілкування. У свою чергу, відкритість світових засобів масових комунікацій і глобалізованість сучасного світу вимагає від випускників сучасного технічного університету бути готовими (і мати для цього сформовані здатності або компетентності) до професійного спілкування з
іноземними колегами, тобто володіти однією або кількома іноземними мовами. Іншими словами, сучасне суспільство потребує не просто спеціалістів з певної галузі знань, але й інженерних фахівців з міжнародної комунікації, що виходить за рамки знань мови.
Одним із важливих елементів структури професійної компетентності є здатності студентів до комунікацій в галузі майбутнього фаху українською та іноземною (здебільшого, англійською) мовами. Як правило, іншомовна комунікативна компетентність випускників технічних ВНЗ формується при навчанні, що проводять викладачі кафедри іноземних мов, які є фахівцями з іноземної філології. Однак, для підготовки інженерних кадрів, що здатні вільно використовувати в свої професії іноземну мову
(здебільшого, англійську), значно ефективніше навчання усіх дисциплін (природничих, математичних, технічних тощо) англійською мовою. Таких конкурентоспроможних інженерних фахівців вже понад десять років готують в Національному авіаційному університеті (м. Київ) за принципово новим англомовним
проектом навчання.
Метою даної статті є дослідження дидактичних умов формування іншомовної (зокрема, англомовної) комунікативної компетентності студентів технічного університету при навчанні курсу фізики з урахуванням фахового напряму підготовки.
Результати дослідження. В умовах профільного підходу до навчання фізики студентів інженерних спеціальностей в Національному авіаційному університеті реалізується концепція дидактичної інтеграції фізико-математичних і технічних знань на основі однієї фундаментальної дисципліни (фізики). Це забезпечує формування фізико-технічної компетентності як складової професійної компетентності майбутніх інженерів [1].
Проблему аналізу і розвитку професійної компетентності сучасного фахівця та її складових розглядали С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, М.Б. Євтух, В.І. Луговий, Л.К. Маркова, М.Ф. Степко та ін. Проте аналіз педагогічної літератури свідчить, що в опублікованих працях не знайшла достатнього висвітлення проблема формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних вищих навчальних закладів при навчанні фундаментальних фізико-математичних дисциплін. Також невирішеними питаннями загальної проблеми розвитку компетентнісно орієнтованої інженерної освіти залишаються питання, пов’язані із застосуванням інтерактивних технологій навчання у дисциплінах циклу математичної та природничо-наукової підготовки.
Аналіз досліджень вказує, що роботодавців не задовольняє той рівень комунікативної підготовки, який мають випускники інженерних спеціальностей технічних ВНЗ. Це стосується вмінь вести обговорення технічних проектів, складати технічну документацію, мати навички презентації тощо. Організаційно- комунікативний компонент професійної компетентності ми розглядаємо як одну з важливих диференціальних компетентностей майбутнього інженера. При цьому ми переконані, що починати формувати усі складові професійної інженерної компетентності студентів технічних університетів потрібно починати вже з першого курсу навчання, зокрема, у такій науковмісній фундаментальній дисципліні
інженерної підготовки, як фізика.
Комунікативна компетентність студентів технічних ВНЗ при навчанні фізики формується на практичних заняттях і семінарах, на лабораторних заняттях, при написанні рефератів, виступах на наукових студентських конференціях тощо. Новим засобом формування комунікативної англомовної компетентності студентів ВТНЗ є навчання в групах англомовного проекту. У рамках цього проекту на кафедрі теоретичної
та прикладної фізики в останнє десятиріччя усі форми навчання фізики – лекції, практичні й лабораторні заняття, заліки й екзамени проводяться англійською мовою. Розроблено навчальні посібники для вивчення фізики англійською мовою (див., наприклад, [2]). Однак потребують подальшого вдосконалення форми і методи навчальної роботи зі студентами при навчанні фізики англійською за умови професійного спрямування фізичних знань майбутніх інженерів.
Розглянемо спочатку результати деяких наукових праць, присвячених проблемі іншомовної компетентності. Так, І.В. Кухта визначає іншомовну комунікативну компетентність як інтегроване утворення особистості, яке має складну структуру і виступає як взаємодія і взаємопроникнення лінгвіс- тичної, соціокультурної та комунікативної компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію. Сутність комунікативної компетентності, на думку вченої, розкривається через прагматичний,
дискурсивний та інформативний компоненти. Під прагматичним (стратегічним) розуміють правила входження в контакт із співрозмовником, здатність підтримувати цей контакт упродовж усього процесу спілкування та логічно його завершити. Під дискурсивним компонентом розуміють правила побудови змісту конкретного висловлювання. Інформативний компонент спрямований на засвоєння змістового предмету спілкування. [3, с. 31]. Очевидно, що усі три компонента інженерної професійної комунікативної компетентності можуть успішно реалізовуватись на ґрунті сформованих фундаментальних наукових фізико- технічних понять. Тому попередньою умовою успішного англомовного навчання фізики й вищої математики має бути змістовий фізико-математичний англо-український глосарій і короткий тлумачний словник.
Розглянемо інші дидактичні умови щодо формування компетентності студентів з іншомовного спілкування в галузі інженерної діяльності. Ми вважаємо, що викладач ВТНЗ при навчанні іноземною мовою повинен так організувати роботу, щоб:
– активізувати рольові позиції викладача й студента як рівноправних учасників процесу комунікації;
– реалізовувати імітаційно-ігровий підхід до навчання;
– моделювати навчальні комунікативні ситуації на принципах індивідуалізації і диференціації;
– стимулювати і мотивувати активність кожного учасника процесу іншомовного спілкування.
За цих умов реалізація поставлених цілей англомовного навчання буде проходити успішно.
Великі можливості для студентів проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички дає використання рольових ігор. Так, О.В. Зубенко та С.О. Медведєва зазначають, що коли студенти спілкуються в парах або в групах, це не лише дозволяє зробити заняття більш різноманітним, а й дає змогу допомагати один одному, успішно коригувати висловлення своїх співрозмовників. Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні ролі, при цьому їхнім завданням
є вирішення проблемної ситуації. Саме серії проблемних завдань відкривають можливості використання
іноземної мови для повсякденного спілкування, а також для вирішення професійних завдань. Забезпечуючи формування відповідних видів мовленнєвої діяльності, вони допомагають реалізувати основну функцію вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі – формування у студентів професійної комунікативної компетенції [4, с. 120].
Ще однією ігровою формою навчання, ефективною у формуванні іншомовної фізико-технічної комунікативної компетентності, може бути використання викладачем комунікативної технології
"технологічного квадрату". У застосуванні до навчання фізики ми бачимо мету цієї технології в тому, щоб під час обговорення певної фізико-технічної проблеми дати певну кількість завдань, які в сукупності забезпечать включення всіх аспектів іншомовної культури (пізнавальний, розвивальний, виховний, навчальний) та видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо). Враховуючи те, що на вивчення фізики передбачено обмежену кількість годин, викладання має бути максимально активізованим.
Наведемо приклад використання на заняттях з фізики зазначеного вище технологічного квадрату для вирішення певної фізико-технічної проблеми.
Студентам пропонується розглянути фізичні принципи польоту планера (мал. 1), при цьому викладач у послідовності ставить запитання.
"Подивіться на малюнок і скажіть, для чого використовують планери?". (Студенти мають відповідати
іноземною мовою; так через говоріння включається пізнавальний аспект).
"А тепер прослухайте текст про зародження планеризму у колишньому СРСР у 30-ті роки минулого століття. Скажіть, які прізвища майбутніх конструкторів, зв’язаних з Україною, згадуються в тексті".
(Виховний і пізнавальний аспекти включаються через аудіювання).
Мал. 1. Планер у польоті
"Прочитайте текст "Внесок українських учених у розвиток космонавтики" і знайдіть інформацію, що стосується застосування знань законів фізики для розробки нової техніки. Випишіть ці речення". (Через читання та письмо включається розвивальний аспект).

"Подивіться на малюнок ще раз. У чому полягає відмінність фізичного принципу польоту планера від польоту літака? Який видатний український авіаконструктор був усе життя пов’язаний із планеризмом?"
(Через говоріння включається пізнавальний аспект; бажано також завести бесіду на тему заданих запитань, яка матиме виховний аспект).
Зазначимо, що для успішного проведення занять, наближених за формою до технологічного квадрату, студенти повинні бути відповідно підготовлені. З цією метою до кожного заняття складається англо- український глосарій за даною темою (табл. 1).
Таблиця 1
Глосарій до заняття з фізики за темою "Застосування законів збереження в механіці та
фізичні принципи польоту літальних апаратів"
Автономний
– Autonomous
Планер
– Glider
Вертоліт
– Helicopter
Підйомна сила
– Lifting force
Гвинт
– Propeller
Повітряний потік
– Air flow
Крило
– Wing
Струмінь
– Stream
Обтікання крила
– Flow past a wing
Тиск
– Pressure
Ширяючий політ
– Soaring
Швидкість потоку
– Flow rate
Висновки. 1. На основі проведеного аналізу підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності запропоновано дидактичні умови щодо організації навчання англійською на заняттях з фізики в технічному ВНЗ.
2. Показано, що однією з умов успішного англомовного навчання фізики й вищої математики є застосування інтерактивних технологій.
3. Наведено приклад реалізації інтерактивної технології навчання фізики як ефективний засіб розвитку умінь і здатностей до спілкування англійською, що становлять англомовну комунікативну компетентність майбутніх інженерів.
Наші подальші дослідження спрямовані на розробку дидактичних засобів формування комунікативних вмінь та здатностей до спілкування англійською (рольові ігри, технологічні квадрати та
інші активні методи) при навчанні фізики.
Використані джерела
1.
Пастушенко С.М. Підготовка з фізики як інтегрований компонент компетентності випускників вищих технічних навчальних закладів / С.М. Пастушенко, В.М. Кулішенко, Т.С. Лень // У кн.: Теорія та мето- дика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць. Вип. ІХ: В 3-х томах. Кривий Ріг:
Видав. від. НМетАУ, 2011. – Т. 2: Теорія і методика навчання фізики. – 625 с. – С. 357–362.
2.
Kulish V. Physics for Engineering Specialities. Credit-module system. – Mod. 1. Mechanics. Molecular Physics /
V. Kulish, N. Kozlova, H. Kuznetsova, G. Marinchenko. – Teaching aid. Kyiv : National Aviation University
Publishing House, 2007. – 224 p. (Гриф МОН України. Лист № 1.4/18-Г-172 від 24.01.2007 р.)
3.
Кухта І. В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови / І. В. Кухта // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. –
№ 4. – N. 27-33.
4.
Зубенко О. В. Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному вузі / О. В. Зубенко,
С. О. Медведєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 119–123.
Pastushenko S.M., Kozlova N.L.
FORMATION OF FUTURE ENGINEERS’ COMPETENCE IN ENGLISH COMMUNICATION WHILE
TEACHING PHYSICS AT A TECHNICAL UNIVERSITY
The analysis is made of various approaches which may be used to form applied-physics
communicative competence in English when teaching physics at a higher educational technical
institution. Some interactive technologies in teaching physics are considered as an effective tool to
improve skills and abilities to communicate in English, which form a linguistic communicative
competence of future engineers.
Key words: Applied-physics competence, communicational linguistic competence in English,
interactive educational technologies.

Стаття рекомендована кафедрою теоретичної та прикладної фізики Національного
авіаційного університету.
Стаття надійшла до редакції 19.04.2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал