Формування особистості учня на морально
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір80.6 Kb.

55
П
ошук
№ 1 (69), 2011
едагогічний
Методичні публікації
Методичні публікації 2073-624X
УДК 37.03:373.4
Формування особистості учня на морально-
етичних засадах християнства
Н. І. Ротченкова, голова міського методичного об’єднання вчителів християнської етики м. Луцька, вчитель етики та основ християнської етики ЗОШ І–ІІІ ступенів № 17
Ідеться про проблему формування особистості
через систему християнських морально-етичних
цінностей у сучасній загальноосвітній школі.
Пропонуються форми і методи роботи вчителя на
заняттях основ християнської етики.
Ключові слова: духовність, мораль, етика,
християнство, особистість, метод, виховання.
Ротченкова Н. И. Формирование личности
ученика на морально-этических основаниях
христианства.
Речь идет о проблеме формирования личности с
помощью системы христианских нравственно-этических
ценностей в современной общеобразовательной школе.
Предлагаются формы и методы работы учителя на
занятиях основ христианской этики.
Ключевые слова: духовность, нравственность,
этика, христианство, личность, метод, воспитание.
Rotchenkova N. I. The Formation of Pupil’s
Personality on Christian Moral Ethic Foundations.
The article deals with the problem of personality
formation through the system of moral ethic values in
modern comprehensive school. Forms and methods of
teacher’s work at classes of Christian ethics are offered.
Key words: spirituality, morals, ethics, Christianity,
personality, method, upbringing.
По стан ов ка й актуальність проблем и.
Формування особистості учня на морально-етичних засадах християнства – тема, дуже важлива у сучасному суспільстві, оскільки поступово виходить
із глибокої духовної кризи. Її проявами, зокрема серед школярів, є те, що підростаюче покоління нездатне сформувати правильний світогляд, легко потрапляє під негативні впливи (алкоголь, куріння,
наркотики, ігроманія, розпуста. Діти неслухняні, не мають достатньої мотивації для успішного навчання.
Причиною цієї кризи в нашому суспільстві є певна пустка в душах кількох поколінь, яка утворилася внаслідок багаторічної послідовної атеїстичної
пропаганди. Цю пустку заповнила деструктивна західна культура фільми, музика, які пропагують насильство, розпусту, магічні практики і подібне.
Ціль статті – звернути увагу на важливість викладання основ християнської етики у навчальних закладах для формування особистості учня, розкрити можливості методичних прийомів при викладанні
предметів морально-етичного спрямування.
Вик лад основного матеріалу. Ос новою успішного розвитку будь-якої нації є її висока духовність. Коли народ позбавляють його духовності,
то це неодмінно призводить до моральної деформації
особистості і суспільства.
Біблія як джерело християнської етики може дати нам високу духовність, яка здатна черстве серце змінити на серце, що любить Бога і людей.
Сама Біблія свідчить про свою важливість і
корисність: Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова (2 Тим. 3:16–17). Багато видатних людей вважали Біблію книгою найвищої
мудрості. Чарльз Діккенс (1812–1870) писав Біблія найкраща книга, яку знав і буде знати світ. Джон
Адамс (1767–1848), шостий президент США, говорив:
“Моя повага до Біблії така велика, що чим раніше діти почнуть її читати, тим більше я буду впевнений,
що вони стануть корисними громадянами своєї країни
і шанованими членами суспільства. Багато років я дотримуюсь звичаю прочитувати Біблію раз нарік Вивчення основ християнської етики, які викладені
в Біблії, та намагання жити, керуючись ними, може змінити вчинки, моральну поведінку учнів.
Доктор педагогічних наук, директор центру релігієзнавства НУ Острозька академія, співавтор підручників Основи християнської етики В. М. Жуковський зазначає Викладання християнської
етики в школі веде до прищеплення християнських моральних цінностей, а отже, до виховання духовної
особистості, чесного працівника, громадянина, патріота
України, непримиренного до корупції, пияцтва, проявів аморальності. Християнські моральні цінності є
спільними для всіх християнських конфесій і фактично не викликають заперечень. Водночас християнська етика не суперечить загальнолюдським цінностям, а є
їх основою”.
Кожнен учитель християнської етики повинен ставити перед собою мету побачити і виховати в кожному учневі людину-християнина, порядну, добру,
інтелектуально розвинену, творчу, небайдужу до навколишнього світу, патріота рідної держави. Наше
Методичні публікації
Методичні публікації
56
завдання – допомогти дитині виполоти з душі
гріховний буряна доброму насінню вирости і
принести плід.
М. М. Фіцула у праці Загальні методи виховання”
зазначає: Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється завдяки реалізації різноманітних викладацьких методів. Вибір методу та ефективність його використання залежить від вікових особливостей школярів. Формулювати питання потрібно так, щоб вони спонукали до розмови, спрямовували її в конструктивне русло”.
На своїх заняттях намагаюсь створити умови, щоб дитина полюбила ці уроки і відвідувала їх із задоволенням. Для того застосовую різноманітні
педагогічні методи.
Розпочинаючи заняття, слід налагодити психологічний контакт учителя з учнем. Це досягається усмішкою,
радісним привітанням, короткою вступною грою тощо.
На своїх заняттях використовую такі методи:
“Мікрофон”, Аналіз ситуації, Розігрування ситуації за ролями, Прес, Коло ідей, Мозковий штурм та інші.
Метод Мікрофон дозволяє зосередити увагу дітей на питанні, яке розглядається. Говорити має
право лише той, хто тримає в руках символічний мікрофон. Наприклад, учитель запитує Що таке гріх Діти, по черзі беручи мікрофон, відповідають:
“Зло, поганий вчинок, порушення десяти заповідей
Божих, погана думка, погане слово і т. п. Інші діти уважно слухають, не вигукують і не говорять з місця.
Одним із методів роботи на уроках є Аналіз ситуації (так званий сазе-метод). Учні аналізують біблійну історію, застосовують її до конкретної
життєвої ситуації і визначають, як правильно вчинити вданому випадку. Наприклад, учні розглядають біблійну історію про Авраама. Аналізують, де у своєму житті вони повинні проявляти гостинність та щедрість,
роздумують, як необхідно ставитись до гостей.
Ефективний і метод Розігрування ситуації за ролями. Його мета – визначення учнями власного ставлення до ситуації, набуття ними досвіду шляхом гри. Уході рольової гри учасники розігрують за ролями конкретну проблему або ситуацію. Наприклад,
учні читають притчу про митаря і фарисея, розігрують
її, аналізують поведінку її персонажів, моделюють ситуацію у шкільному житті, роблять висновки.
Коли в класі виникають суперечливі думки стосовно певного етичного питання (наприклад, одна частина вважає, що потрібно бути смиренним, а інша не погоджується з євангельськими словами, вважає, що досягає успіху лише той, хто розштовхує конкурентів ліктями, доречно використати метод Прес. Він дає
можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання, аргументувати в чіткій та стислій формі. Цей метод полягає втому, що опоненти по черзі висловлюють свої думки за планом:
позиція, обґрунтування, приклади, висновки. Варто спонукати обидві сторони до послідовного викладу своїх думок, намагатися аргументовано переконати в правдивості Божого Слова.
На заняттях іноді використовую метод Коло ідей”.
Він корисний для перевірки домашнього завдання або спонукає задуматись надновою темою. Потрібно дати завдання для обговорення в малих групах Як виконувати п’яту заповідь Як шанувати батьків Учні
обговорюють п’ять хвилин. Потім кожна група висвітлює лише один аспект практичного виконання цієї заповіді.
Інколи я використовую ефективний і добревідомий метод Мозковий штурм. Він спонукає
учнів розвивати уяву і творчість, задуматись над питанням, відверто висловлювати думки, знаходити кілька рішень конкретної проблеми. Наприклад,
розглядаючи тему Вміння прощати”(притча про блудного сина, задаю завдання Щоб ви порадили синові, який пішов у далеку дорогу Учні спочатку висловлюють і записують усі можливі ідеї, а лише потім обговорюють, коментуючи їх, і роблять висновки.
Матеріал ефективно засвоюється тоді, коли увага дітей зосереджена наочністю. Обов’язково використовую
ілюстративний матеріал, фланелограф, розмальовки.
Доб ре зосереджують увагу учнів образні порівняння. Наприклад Показую яблуко і пропоную уявити, що буде з ним, коли його поточить черв’як. Так само нашу душу нищить гріх Редиска ззовні червона, а всередині – біла. Це символ двоякої суті людини (може бути зовні добра,
а всередині – зла Демонструю колосок пшениці й кажу, що він виріс із однієї насінини. Такі ми, коли робимо добрий вчинок, то це добро вертається до нас сторицею Запалюючи свічку, аналізуємо, що як від свічки йде тепло і світло, такі від нашого серця повинно іти добро і світло Склянка чистої води нагадує чисту душу. Капаю туди краплю чорнила і пояснюю, що так лайливі слова забруднюють нашу душу Намагаюсь прищепити пошану до хліба,
демонструю його нарізних етапах вирощування і
виробництва: зерна, паростка, колоска, знову зерна,
борошна, тіста.

57
П
ошук
№ 1 (69), 2011
едагогічний
Методичні публікації
Методичні публікації 2073-624X
– Демонструючи горіх, нагадую, що для того, щоб добути зерня з горіха, потрібно потрудитися. Так само,
щоб зрозуміти Біблію, потрібно докласти зусилля У склянці з написом ГНІВ – сода, у склянці з написом ПРОЩЕННЯ – цукрова пудра, а в склянці
із зображенням серця – вода з оцтом. Пропоную уявити, що склянка із зображенням серця – це серце людини . Демонструю, що стається із серцем людини, коли її образили у склянку, де вода з оцтом, додаю ложку гніву (соди) – вода починає
шумувати. Тоді додаю ложку прощення (цукрової
пудри) – у склянці настає спокій. Отже, спокій у серце повертає прощення Щоб діти зрозуміли цінність душі людини,
демонструю сірникову коробку і золотий перстень.
Коробка символізує тіло людини, а перстень – душу.
Коробку з перснем усередині можна зім ’яти порізати, кинути у вогонь. Коробка знищиться, а золото залишиться (може змінити форму. Це символізуєте, що тіло наше колись помре, а душа житиме вічно Готуючись до уроку Притча про сіяча, завчасно сіємо зерна пшениці в одноразові чашки. Кожна чашка підписана прізвищем учня, який сіяв. На уроці маємо зелені сходи і маємо уявлення, що значить сіяти зерна.
Дуже люблять діти урок Вечеря любові-агапе”. Це заняття проходить у неформальній обстановці діти сидять за столом, споживають чай із сухими солодощами,
принесеними з дому, спілкуються між собою, навчаються поводитися за столом, отримують нові знання.
На заняттях використовую прислів’я, приказки,
кросворди, ребуси, таблиці, ситуаційні ігри, тести,
заучування біблійних цитат різними методами.
На уроках християнської етики діти готують проекти.
Наприклад, “Сім’я – фортеця моя, Мій найкращий друг, Яке свято я найбільше люблю і т. ін.
Викладання дітям 1–2 класів вимагає іншого підходу. Діти довірливі, їхнє серце відкрите для Бога.
Уроки проходять у вигляді бесід. Оскільки уява таких дітей ще нерозвинута, то увели кій кількості
користуюсь ілюстративним матеріалом. Увага таких дітей може бути зосереджена дуже короткий частому протягом уроку часто змінюю форми роботи вірші (буква О – Один Отець наш Господь і наш Творець розмальовки витинанки ліплення малювання вивчення різних віршів напам’ять і відтворення
їх рухами різні фізкультхвилинки;
– ігри (гра-примирення, Добре – погано”),
ситуаційні ігри (добрий вчинок – плескаємо, поганий вчинок – плачемо, ігри з рухами тощо аудіозаписи (музики, звуків природи, казок казки для молодшого віку (даю зрозуміти, що добро завжди перемагає зло).
Для заохочення, як відзнаку праці дітей, я ставлю на розмальовках печатки, наклейки, сердечка з написами Молодець, Чудово тощо Однією з проблем викладання є неадекватна поведінка на заняттях окремих школярів . Це заважає повноцінному засвоєнню матеріалу учнями. Цю проблему вирішую індивідуальними бесідами з порушниками дисципліни. Я починаю не з докорів, аз я сову ю причинимо ти ви порушення. Намагаюся врахувати психічний стан учня, спонукати його до відвертості.
На заняттях намагаюсь бути не тільки вчителем- зразком, а вчителем-другом. Усі форми і методи роботи, які використовую на уроках, допомагають дітям зрозуміти і полюбити Бога і Його вчення. Заняття допомагають їм не бути черствими, а навпаки відкривати своє серце для добра, любові, надії, віри.
Із занять дитина вже розуміє, що на першому місці турбота про душу.
Відродити Україну вдасться тільки тоді, коли молоде покоління буде виховуватись на принципах християнської моралі. Вважаю, що її потрібно прищеплювати із дитинства. Яка насінина буде засіяна в серце дитини, такий із роками виросте плід. Бог і людське життя тісно пов’язані. Якщо
Бог живе в людині, вона стає храмом для Святого
Духа. Наталія Лах ман зазначає Мив чи телі
християнської етики, серед багатьох особливостей цього предмета повинні щоденно пам’ятати, що ми даємо дітям знання про Ісуса Христа, вчення
Якого містить у собі загальнолюдські вічні цінності.
Наші уроки носять міжконфесійний характер Вивчаючи її досвід, я зрозуміла, що слова вчителя на заняттях з християнської етики, як скальпель хірурга при мудрому використанні воно зціляє, а при необережному – ранить. Федір Достоєвський писав Народ чекає загибель без Слова Божого,
бо жадає душа Його слова і всілякого прекрасного сприйняття”.
Сьогодні за допомогою школи, родини, церкви,
держави, громадськості маємо виховати молоде покоління. Сім’я і школа повинні тісно і злагоджено співпрацювати. Для покращення співпраці з батьками в духовному вихованні дітей я проводжу просвітницькі
заходи для батьків і дітей. Виставка книг Біблія – книга добра. Батьки і
діти мають можливість ближче ознайомитись з духовною літературою і більше дізнатись про предмет
“Основи християнської етики. Ефективною є участь у спільних із дітьми благодійних акціях. Діти разом з батьками їздили в
інтернат для дітей звадами розумового і фізичного розвитку (с. Липляни), демонстрували лялькову виставу, дарували іграшки, проводилась духовна бесіда з сиротами. Спільна духовна краєзнавча екскурсія вихідного дня у Музей волинської ікони. Зустріч дітей з поетесою Надією Гуменюк.
Діти дуже люблять уроки християнської етики.
Особливу радість вони відчувають тоді, коли самі
задіяні у благородній справі. Щоб ще більше згуртувати дітей, організовую позакласні заходи з християнського виховання. Наприклад Свято в королівстві ввічливості, на якому діти вчаться чемно поводитись Свято квітів удень Христового Воскресіння Великдень – свято над святами, на якому діти прославляють Бога пасхальними віршами.
Методичні публікації
Методичні публікації
58
– Щоб зрозуміти, що цей світ створений для нас і
що ми повинні його оберігати, наші діти виготовляють годівнички, годують птахів Учні активно співпрацюють з Центром християнського виховання дітей та молоді спільно проводять благодійні акції, екскурсії Діти взяли активну участь у Всеукраїнському турнірі юних знавців Біблії, де зайняли призові місця.
Висновки. Християнське виховання є основою кожної особистості, формує в душі людини певний духовний фундамент, завдяки якому вона може уникнути гріховних небезпек сучасного світу, обрати правильну дорогу вжитті, робити правильний вибір у конкретних ситуаціях. Сьогодні більшість батьків і
педагогічних працівників усвідомлюють необхідність християнського виховання у навчальних закладах тому, що воно прищеплює дітям такі моральні цінності
як людяність, співчуття, повагу до старших, чесність,
Література
1. Біблія / пер. І. Огієнка. – К. : Об’єднане біблійне т-во, 1991.
2. Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Полтав. вісн., 1994.
4. Костюк Г. С. Вікова психологія / Г. С. Костюк. – К. : Рад. шк., 1976.
5. Слово вчителю : християн. духовно-просвітн. часопис. – 2008–2009.
6. Паросток : науково-худож. журн. для дітей та юнацтва. – 2008–2009.
7. Шлях освіти : журнал. – працьовитість, відповідальність. Саме цих рис бракує
у сучасному суспільстві.
Християнське виховання пробуджує в людині
совість, дає усвідомлення, що людина живе для творення добра.
Християнство пропонує кожній людині, незалежно відвіку, майнового стану, національності, ідеал для наслідування. Ідеал не надуманий, не книжний, не застарілий. Живим втіленням християнського ідеалу є
Ісус Христос. Кожна людина одержує можливість піднятися від рівня раба тваринних інстинктів до рівня, достойного
Божого сина. Програма християнського вдосконалення,
яка витримала випробування двох тисяч років, є найбільш лаконічною і в той же час найглибшою у світі.
Християнське виховання плекає любовне лише до
Бога ідо людей, алей до Батьківщини. Тільки належне виховання у патріотичному дусі здатне стати основою духовного та матеріального відродження України.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал