Г. Ю. Шкворченко використання педагогічних програмних засобів (ппз) з метою
Скачати 76.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.02.2017
Розмір76.44 Kb.

_____________
Педагогічні науки
_____________
_________
Випуск 18
_________
89
personality of a teacher, his professional skills, the level of maturity in a pedagogical activity and
personal qualities.

Key words: a pedagogical mastery, a humanist direction of the activity, professional activity,
teacher’s talent, a pedagogical technique, a pedagogical technology.

УДК 371

Г.Ю. Шкворченко

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ (ППЗ) З МЕТОЮ
МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті розкрито сучасні методи та технічні пристрої, що використовують для
підвищення мотивації учіння, описанні види програмного забезпечення, які сприяють позитивній
мотивації до вивчення математики в початковій школі.

Ключові слова: мотив, мотивація навчання, ППЗ, педагогічний програмний засіб,
тестування.
Постановка проблеми. Головним завданням педагогічного процесу є розвиток особистості учня. Діяльність учителя має бути спрямованою на створення в школі умов, у яких кожна дитина відчувала б себе комфортно. Формування у дитини мотиваційної сфери відіграє важливу роль в успішному оволодінні навчальною діяльністю. Над цією проблемою завжди працює вчитель, добираючи відповідні до уроку мотиваційні установки.
Урок математики повинен створити широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів: пам'яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги,
інформаційної культури, формування первинних умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії, математизувати реальні ситуації. Навчання математики тісно пов'язане з формуванням мовленнєвої культури учнів, збагачує учнів математичною термінологією, а також необхідним для її засвоєння словниковим запасом.
Учитель підтримує пізнавальний інтерес різними прийомами, засобами, методами, виховує в учнів спочатку інтерес до безпосередньої діяльності під час уроку, цим самим забезпечує поступове переростання його в інтерес до розумової діяльності, нових знань узагалі і, зокрема, з математики.
Формування мотивації до навчання математики залежить передусім від учителя, від рівня його творчості, майстерності, здатності достукатись до кожного серця.
Аналіз досліджень та публікацій. Психологічні аспекти мотиваційного компонента в навчальному процесі досліджувались у роботах В.П. Безпалька, В.М. Бондаровської,
П.Я. Гальперіна, В.П. Зінченка, Ю.І. Машбиці, В.В. Рубцова, Л.Н. Прокопенка, Н.Ф. Тализіної та
ін.
Проблема мотивації до вивчення математики досліджувалась у працях М.В. Богдановича,
Ю. Андрух та Е. Вовчарук та ін. На їхню думку, педагог для розвитку мотивації повинен створити стимулювальне середовище. Загальні умови педагогічного стимулювання треба поєднувати із застосуванням різноманітних методичних прийомів, які безпосередньо впливають на мотиваційний компонент уроку. Зокрема, вводити інформаційні хвилинки про видатних учених, математичні поняття, наводити цікаві факти, використовувати нетрадиційні форми уроків та прийоми педагогічної техніки. На уроках математики старшої школи давно використовують педагогічні програмні засоби для підвищення мотивації. Проблема застосування педагогічних програмних засобів як засобу мотивації до вивчення математики в початковій школі не розглядалася, що спричинило вибір даної теми.
Мета статті – виявити можливості ППЗ як засобу мотивації до вивчення математики молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Для кращого розуміння теми розглянемо ключові поняття "мотив", "мотивація", "мотив навчання".

_____________
Педагогічні науки
_____________
_________
Випуск 18
_________
90
Психологічний тлумачний словник розкриває мотив як спонукання, ефект якого опосередкований психікою людини, почуттями, настроєм, інтересами і прагненнями та ін. [6, с. 508].
У психології поняття "мотивація" розглядається як система факторів, що зумовлюють поведінку, і як характеристика процесу, який підтримує активність на певному рівні [2].
Мотив навчання (від фр. motif – рухаю) – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує рух особистості до пізнавальної діяльності, активізує розумову активність. Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, настанови й ідеали. З психологічного погляду мотиви є внутрішніми рушіями навчальної діяльності. Від рівня сформованості мотивів багато в чому залежить успішність і результативність учіння. Педагог, дбаючи про організацію і керівництво пізнавальним процесом, має цілеспрямовано працювати над формуванням в учнів дієвих мотивів
[3, с. 108-109].
На думку Є.М. Савченко, використання інформаційних технологій у початковій школі на уроках математики не тільки підвищує пізнавальний інтерес учнів, а й сприяє творчому розвитку вчителя, дає можливість відчувати себе і сценаристом, і режисером свого уроку, складати такий сценарій уроку, який необхідний у даному класі на конкретному уроці [5, с. 56-57].
Кожна навчальна тема потребує застосування різних прийомів та методів для ефективного її засвоєння учнями. Одні теми краще наочно пояснити, другі потребують динамічної картинки,
інші – надання методичних рекомендацій (правил) розв'язання завдання. Доцільне їх використання забезпечить високу продуктивність уроку. Більшість учителів у своїй практиці використовують комп'ютер як наочний посібник якісного рівня, найчастіше це комп'ютерні презентації [5, с. 56-57].
Використання анімації дає можливість вдало продемонструвати зміст задачі на рух: на зустрічний рух, у протилежні сторони, навздогін, з відставанням, не жестикулюючи, як звичайно, руками. Раніше використовували наочність на папері, на якому не вистачало одного – динаміки.
Ефективність таких уроків значно вища. Навіть ті, хто не вирізняється високою кмітливістю, беруть участь пошуку шляхів розв'язання задачі. Створені задачі в Power Point можна використовувати неодноразово, оскільки умову задачі легко змінити переваги комп'ютерних анімаційних слайдів у тому, що вчитель може повернутися до початку задачі, зупинитися на окремих фрагментах, провести бесіду з учнями, вислухати різні думки. Допомагає це й учням, які раніше не могли зрозуміти зміст задачі через те, що погано читають, не вміють швидко мислити, в результаті зростає продуктивність уроку.
Одним з таких посібників для навчання математики є педагогічний програмний засіб "Математика 1-4 клас" ПП "Контур плюс" [4], що допомагає полегшити роботу вчителя та економити час на підготовку до уроку, пояснення нового матеріалу, створення власних уроків, формування та закріплення навичок розв'язування вправ, передбачених програмою, проведення
індивідуальних і факультативних занять та самостійне вивчення матеріалу.
Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки математики із застосуванням комп'ютерних технологій. Кожен із таких уроків містить малюнки, схеми, анімації, відеофрагменти, текстові пояснення, звуковий супровід, зразки виконання математичних завдань тощо, які педагог може використати відповідно до мети уроку.
Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об'єднаних за певною ознакою (наприклад, постановка проблеми, її розв'язання – вивчення нового матеріалу, демонстрація, завдання для первинного закріплення (можна використати як самостійну роботу учнів) з подальшою перевіркою за зразком на екрані, творчі завдання.
Для підготовки та проведення уроку математики із застосуванням комп'ютера вчителеві потрібно добре орієнтуватися в структурі пропонованого уроку і змісті кожного його етапу.
Відповідно до власних методичних уподобань педагог може редагувати запропоновані в
ППЗ уроки або створювати власні, використовувати окремі кроки на різних уроках під час вивчення, закріплення і повторення матеріалу. Мультимедійний урок математики складається з таких етапів:

тема уроку;

_____________
Педагогічні науки
_____________
_________
Випуск 18
_________
91

вступ;

пояснення нового матеріалу;

первинне закріплення;

розвиток математичних знань;

підсумок уроку.
Знання змісту наповнення кожного кроку уроку ППЗ "Математика" допоможе вчителеві в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого матеріалу.
Крім ППЗ "Математика, 1-4 клас", існує велика кількість програмних засобів, розрахованих на один чи декілька етапів уроку, які вдало доповнюють зміст уроку. Наприклад, до теми "Дроби", що є складною для дітей молодшого шкільного віку, існує програмний засіб "Дроби".
На наочному прикладі пояснюється поняття дробу й частини, підібрано різної складності завдання для перевірки знань, результатом чого є ефективне сприймання і швидке усвідомлення поняття.
Програмна підтримка вивчення математики реалізується не лише в предметних ППЗ, а й в
інших програмних засобах, що містять математичний матеріал. Такими є програми для вивчення
інформатики в початковій школі, які своїм змістом мотивують учнів до розв'язання поставлених завдань. Наприклад, "Скарбниця знань", "Сходинки до інформатики".
Програма "Скарбниця знань" містить ряд вправ, що сприяють формуванню інтелектуально розвиненої особистості, яка володіє вміннями й навичками доводити і спрощувати прийоми розв'язання задач та прикладів, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення, може критично й логічно мислити.
Зміст навчального матеріалу програмно-методичного комплексу "Сходинки до
інформатики" для 2-4 класів відповідає віковим особливостям учнів, подається в доступній
ігровій формі, зацікавлює дітей. Більша частина навчальних програм має тренувальний характер та орієнтована на застосування на етапі формування навичок. Деякі з програм є демонстраційними та можуть бути використані вчителем під час пояснення нового матеріалу або на уроках узагальнення знань. Навчальні програми комплексу "Сходинки до інформатики" сприяють реалізації як міжпредметних зв'язків, так і загальноосвітніх завдань.
У ній містяться програми, які своїм змістом безпосередньо спрямовані на підтримку вивчення математики. Ці програми доцільніше використовувати для закріплення та перевірки математичних знань. Наприклад, програма "Математичний космодром" дає можливість перевірити вміння додавання та віднімання в усіх випадках у межах 100. Учень керує злетом та посадкою ракет, розв'язуючи приклади з математики. Для того, щоб ракета злетіла, йому пропонується приклад на додавання, а для того, щоб посадити ракету, він повинен розв'язати приклад на віднімання.
Усно розв'язавши приклад, записаний на ракеті, учень повинен знайти правильну відповідь на одній із шести кнопок на пульті керування і натиснути її.
На початку роботи можна обрати один з трьох режимів:
1.
"Приклади на додавання".
2.
"Приклади на віднімання".
3.
"Приклади на додавання та віднімання".
Приклади, що пропонуються учневі, поступово ускладнюються. За один сеанс він повинен правильно розв'язати 12 прикладів: перших 3 приклади – на операції в межах 20-ти без переходу через десяток, наступні 4 – в межах 20, але з переходом через десяток, і останні 5 прикладів – на операції в межах 100.
Перехід на наступний рівень здійснюється тільки після успішного розв'язання необхідної кількості прикладів поточного рівня. По завершенні сеансу програма повідомляє кількість помилок, яких допустився учень.
Програму "Телевізор" із курсу "Сходинки до інформатики" також можна віднести до можливих для використання у підготовці та проведення уроків початкового курсу математики.
Ця програма спрямована на засвоєння таблиці множення. Діти, граючись, опановують таблицю множення.

_____________
Педагогічні науки
_____________
_________
Випуск 18
_________
92
Програма створена у вигляді телевізора. Розпочати гру можна лише після того, як за допомогою миші ввімкнути телевізор, натиснувши на відповідну кнопку. Як і в побутовому, такому самому пристрої, наявні 10 каналів. Проте у грі на кожному із цих каналів транслюється лише одна програма "Таблиця множення". Після ввімкнення одного із каналів перед учнем з'являються приклади на множення. Дізнавшись відповідь одного з прикладів, учень повинен за допомогою миші клікнути по потрібному прикладові і за допомогою клавіатури ввести правильну відповідь. Якщо відповідь правильна, то на місці прикладу відкривається частина загального малюнка. Якщо ж відповідь неправильна, то приклад набуває червоного кольору і частину малюнка стає неможливо розкрити. Учитель і учень дізнаються, над чим потрібно ще попрацювати, аби не виникало помилок. Розв'язуючи приклади, дитина відкриває малюнки зі знайомими героями мультфільмів, що викликає інтерес та стимулює до подальшої роботи з програмою.
Таким чином, програму "Телевізор" доцільно використовувати на уроках математики під час перевірки знань. Оскільки вона дозволяє побачити результат роботи учня та якість знань, якими він володіє.
Існує багато програм, призначених для контролю знань і однією з найкращих є програма "Тест". За допомогою цієї програми можна перевірити знання дітей з різних тем у процесі вивчення початкового курсу математики.
Тестування як засіб педагогічної діагностики дає можливість оперативно і точно визначити рівень знань окремого учня, характеристики навчального процесу в класі, групі. Широке використання тестової перевірки знань у процесі вивчення математики підвищує ефективність навчально-виховного процесу через створення атмосфери довіри, відкритості, об'єктивності, забезпечує оперативний зворотний зв'язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та корекцію процесу навчання.
Контрольно-діагностична система TEST-W призначена для перевірки знань тестуванням на комп'ютері і є хорошим програмним середовищем для створення тестів з математики.
З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана кількість питань (наприклад, 15). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох правильних. Учню треба позначити правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання. Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування протягом 10-15 хвилин для кількості питань 10-15.
Висновки. Отже, використання інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи дає можливість не лише модернізувати його, підвищити ефективність, мотивувати учнів, але й диференціювати процес з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня. Вчителеві інформатизація надає можливість гнучко управляти навчанням і урізноманітнювати способи мотивації до вивчення математики початкового курсу.
З цією метою доцільно використовувати ГПЗ у трьох напрямах:

сприйняття та осмислення нового матеріалу за допомогою комп'ютерної програми;

використання комп'ютерного тренажера для формування математичних умінь і навичок;

тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок.
Використання ППЗ на уроках математики здатне підвищити інтерес до вивчення предмета, побачити наочно суть поняття чи зміст задачі, при потребі повернутися до певного етапу уроку, повторити й допомогти надолужити пропущену тему, доповнити зміст уроку. Педагогічні програмні засоби сприяють підвищенню якості знань учнів з математики, забезпечують повною мірою виконання основних завдань навчання математики в початковій школі та належний розвиток учнів у галузі інформатизації, сприяють розвитку мислення, креативності молодших школярів.
Література
1.
Богданович М.В. Урок математики в начальной школе : пособие для учителя. /
М.В. Богданович – К. : Рад. школа, 1991. – 208 с.
2.
Гончарик Л.В. Влияние групповой формы работы на формирование и развитие учебной

_____________
Педагогічні науки
_____________
_________
Випуск 18
_________
93
мотивации / Л.В. Гончарик // Начальная школа, 2004. – № 11. – С. 45-49.
3.
Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К. :
3нання, 2007. – 447 с.
4.
Педагогічний програмний засіб "Математика, 3 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів ПП "Контур плюс".
5.
Савченко Е.М. Использование компьютера на уроках математики. / Е.М. Савченко //
Начальная школа, 2008. – № 5. – С. 56-57.
6.
Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. / В.Б. Шапар. – Харків, 2004. – 639 с.

Резюме
В статье раскрыты современные методы и технические устройства, которые
используют для повышения мотивации учения, описаны виды программного обеспечения,
которые способствуют позитивной мотивации к изучению математики в начальной школе.

Ключевые слова: мотив, мотивация учения, ППС, педагогическое программное средство,
тестирование.
Summary
The article depicts modern methods and technical devices used for increasing learning motivation,
describes the types of software assisting in positive motivation of Mathematics in learning at primary
school.

Key words: reason, motivation of study PPM, pedagogical programmer means, testing.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал