Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі —Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації11.02.2017
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Іноземні мови
В С Т У П
О
новлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язується насамперед із деякими змінами в стратегічних напрямах розвитку сучасної
шкільної освіти — спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, що у майбутньому давали б можливість випускникам школи комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі. Це об’єк- тивно зумовлено низкою чинників, пріоритетним серед яких є тенденція на постійну глобалізацію та інтенсифікацію розвитку міжнародних контактів у різноманітних сферах життєдіяльності. Важливе місце в цих трансформаційних процесах належить питанню визначення та реалізації оновленого змісту навчання. Першочергово це забезпечується активною переорієнтацією шкільної іншомовної освіти на комунікативно-діяльнісне,
особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування навчального процесу. Саме цей аспект змушує різнобічно переосмислити теоретичні підходи до вибору ефективних технологій і засобів навчання іноземної мови.
Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі — формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціо - культурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.
Після закінчення 4-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають рівня А1, учні спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов — рівня
А2, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти.
Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчаль- ному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвіс- тичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та дос татні для подаль- шого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування
іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфо графічних навичок, а також умінь в аудіюванні, говорінні, читанні й письмі у межах програмних вимог.
Відповідно до нової структури шкільної іншомовної освіти початковий етап ви- значається 1—4-м класами.
За свідченням психологів, навчальна діяльність у початковій школі набуває специ- фічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних
інтересів дітей цього віку, їхньої поведінки, емоційно-вольової та мотиваційної сфер,
своєрідним характером діяльності та мовлення. На цьому віковому етапі становлення особистості молодшого школяра навчальна діяльність стає домінуючою. Вона відпо- відним чином зумовлює трансформації у психіці дитини, що охоплюють усі психофізіо- логічні особливості її розвитку і об’єктивно потребують урахування їх під час визначення змісту навчання. Пріоритетними є такі:
підвищена емоційність, важлива роль образів у сприйманні та запам’ятовуванні
нової інформації під впливом емоційних вражень і афективних переживань, що зумовлює
забезпечення освітнього процесу яскравими та чіткими малюнками/фотографіями, які
сприяють ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу;

незначна кількість у досвіді учнів раціональних прийомів виконання навчальної діяль - ності, що зумовлює широке використання навчальних мовних і мовленнєвих опор для формування комунікативних умінь і навичок;
мимовільність уваги, низький рівень її концентрації та орієнтація на сильний подразник,
яким можуть бути цікаві та доступні ілюстрації та інші дидактичні засоби, що доцільно використовувати під час навчання;
імпульсивність, реактивність, перевага збуджувальних процесів над гальмівними,
що зумовлює раціональний добір для процесу навчання дидактично доцільних видів діяльності, котрі узгоджую ться з віковими особливостями школярів та їхніми інтересами,
не викликають труднощів у навчанні та вмотивовують його;
здатність до запам’ятовування поки ще не усвідомлюваної інформації, що дає мож- ливість презентувати окремі граматичні явища, які доцільно засвоювати на рівні лек- сичних одиниць, не аналізуючи їхню структуру (це буде зроблено на подальших етапах навчання);
визначальна роль навчальної гри у процесі пізнавальної діяльності, що дозволяє
активно використовувати дидактично доцільні ігрові види роботи, що характерні віковим особливостям учнів;
схильність до копіювання, здатність до наслідування у діях, що дає можливість учням заучувати нескладні автентичні зразки мовлення, котрі не містять кальок із рідної мови або спрощених моделей спілкування;
незбалансованість аналітико-синтетичної діяльності, превалювання конкретного наочно-образного мислення, що зумовлює не використовувати вправи та завдання,
котрі вимагають виконання складних аналітичних дій, ще не характерних учням молод- шого шкільного віку;
недостатній рівень розвитку операцій планування, узагальнення, систематизації, по- рівняння, усвідомленого творчого ставлення до виконання навчальної роботи, що спо- нукає до використання зразків як опор для успішного її здійснення.
Зазначені найтиповіші характеристики психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку слугують науково-теоретичними засадами для добору та організації
змісту навчання іноземної мови у початковій школі.
У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивовувати необхідність і значущість во- лодіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Всі
залучені для цього навчальні засоби мають сприяти вихованню в учнів комунікативних потреб у пізнанні інших країн і народів, пошуку друзів не тільки для спілкування, а й для вирішення найтиповіших проблем їхньої життє діяльності.
Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі оволодіння змістом навчання реа- лізуються через навчальні тексти й діалоги як основні мовленнєві одиниці. Вони містять в собі змістову і мовну інформацію та слугують певними засобами узагальнень іншо- мовного досвіду школярів.
Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови зміст на- вчання сприяє тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки роз- ширював їхній світо гляд, а й давав змогу глибше розуміти власну культуру та її роль у духовному й моральному розвитку людства. Цьому сприяють не тільки навчальні
тексти підручників, а й доступні для молодшого шкільного віку ілюстративні матеріали,
що формують уявлення про інший світ, іншу культуру, вмотивовуючи своїм змістом по- требу пізнавати їх засобами іноземної мови.
Лексичний і граматичний матеріал пред’являється двома способами: індуктивним
і дедуктивним — залежно від його складності та труднощів оволодіння. Якщо ці проблеми
відсутні, то вивчення його доцільно розпочинати через функціональний контекст, що узгоджується з комунікативним методом навчання. Цей підхід передбачає встановлення нероздільного зв’язку між значенням, формою і функцією мовної одиниці, що є ключовим принципом діяльності, пов’язаної з її засвоєнням. Якщо мовні одиниці викликають певні труднощі (як правило, це граматичні явища, не характерні для рідної мови учнів,
або ті, що мають суттєві розбіжності з їх аналогами в рідній мові), то вивчення їх доцільно здійснювати дедуктивним шляхом.
Важливою умовою успішного оволодіння іноземною мовою на початковому етапі є
організація систематичного повторення вивченого матеріалу, що його доцільно здійс- нювати в такий спосіб, щоб поступово в учнів розвивалися уміння аналізувати, систе- матизувати, моделювати, абстрагувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.
Цьому сприяють схеми-моделі для пред’явлення граматичного матеріалу, регулярного його повторення і закріплення.
Оволодіння іноземною мовою учнями початкової школи передбачає взаємопов’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читан ня, письма),
коли кожний вид розглядається як мета і як засіб. Для цього використовуються відповідні
вправи і завдання, виконання яких забезпечує комплексне оволодіння усним і писемним мовленням.
Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні початкової школи ще не достатньо во- лодіють лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому частина граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних одиниць: учні засвоюють окремі граматичні явища у мов- леннєвих зразках. Тобто їм не потрібно пояснювати морфологічні та синтаксичні зв’язки між частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка. Передбача-
ється, що така робота буде проведена на подальших етапах, коли школярі досягнуть певного лінгвістичного досвіду у рідній мові, який буде слугувати їм базою для усві- домленого оволодіння іншомовним матеріалом.
Зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи створюється на ідеях ово- лодіння нею у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає взаємопов’язане за- своєння мови і культури. Орієнтація на цю технологію зумовлена вик ликами та перспек- тивами розвитку мульти- та полілінгвоетнокультурної світової спільноти, в якій перебуває
людина і яка стає невід’ємним імперативом сьогодення. У зв’язку з цим одним із основних завдань навчання іноземної мови у початковій школі доцільно розглядати формування в учнів здібностей, готовності та бажання брати участь у міжкультурній ко- мунікації у межах найтиповіших сфер і тем спілкування та самоудосконалюватися в по- дальшому оволодінні іншомовною комунікативною діяльністю відповідно до власних ви- кликів і потреб. Виконання цього завдання забезпечує діяльність, спрямована на розвиток полікультурної та мультилінгвальної мовної особистості школяра вже на початковому етапі його навчання у школі.
Отже, зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи ґрунтується на таких основних характеристиках:
1) відповідає актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам молодших школярів
і відбиває реальні потреби використання мови як засобу спілкування, є максимально наближеним до умов і цілей реальної міжкультурної комунікації;
2) стимулює розвиток інтересів учнів молодшого шкільного віку та позитивного став- лення до іноземної мови, здійснює вплив на їхню мотиваційну сферу;
3) прилучає учнів не тільки до нового для них мовного коду, а й до культури народу,
носія цієї мови, що забезпечується чітким усвідомленням найголовніших спільностей та розбіжностей між чужою та рідною культурою, згідно з чим навчання поступово має
організовуватись як «діалог культур»;

4) ґрунтується на досвіді оволодіння школярами рідною мовою, забезпечуючи випе- реджальне вивчення останньої; враховує загальнонавчальний досвід учнів, набу тий ними під час оволодіння іншими предметами (міжпредметні зв’язки);
5) забезпечує освітні, виховні та розвивальні потреби школярів, у тому числі стимулює
їхню само стійну діяльність, спонукає до рефлексії щодо якості власних навчальних до- сягнень і бажання їх удосконалювати.
Зміст навчання іноземної мови визначається цілями навчання і відповідає віковим особливостям учнів і їхнім інтересам. У зв’язку з цим важливого значення набуває мов-
ний, мовленнєвий, соціо культурний матеріал.
Основні принципи добору навчального матеріалу:
комунікативної цінності та достатності для реалізації цілей і завдань навчання спіл- кування у межах кожної теми;
автентичності мовних (фонетичних, лексичних і граматичних), мовленнєвих (речень,
текстів) одиниць, ілюстративних соціокультурних матеріалів, які використовую ться для навчання спілкування;
типовості мовленнєвих зразків і їх відповідності нормам спілкування, прийнятим у країні, мова якої вивчається;
частотності використання у сучасному мовленні;
мінімізації, який узгоджується з психофізіологічними можливостями учнів молодшого шкільного віку, відповідає цілям і завданням навчання та дає можливість успішно ор- ганізовувати процес оволодіння іншомовним спілкуванням у межах кожної теми згідно з вимогами чинної навчальної програми.
Добір навчального матеріалу здійснено раціонально, якщо він повністю відтворює
дидактичну модель освітнього процесу, реалізовану в підручнику як основному засобі
оволодіння мовою. Ця модель розглядається оптимальною за умови, що типи та види вправ і завдань як засоби навчання мови і мовлення організовуються в такій послідовності та використовуються в такій кількості, що забезпечують ефективне формування навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності. Враховуючи ко- мунікативні цілі навчання іноземної мови, в основу типології вправ доцільно покласти категорію спілкування та етапи його здійснення в навчальному процесі початкової
школи. Такі вправи і завдання, окрім суто навчальної, виконують ще й розвивальну,
виховну й освітню функції, комплексно впливаючи в такий спосіб на розвиток молодших школярів.
Відповідно до основних положень комунікативно-діяльнісного підходу до навчання
іноземної мови і з урахуванням вікових психологічних особливостей молодших школярів оптимальними засобами засвоєння навчального змісту є мовні вправи, що забезпечують оволодіння учнями фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом і в такий спосіб готують їх до спілкування; умовно-мовленнєві вправи, що дають учням можливість ус- відомлювати особливості використання (функції) мовних одиниць у безпосередніх мов- леннєвих актах у результаті застосування їх у мікровисловлюваннях; мовленнєві вправи,
що сприяють формуванню умінь здійснювати спілкування в чотирьох видах мовленнєвої
діяльності; комунікативні завдання, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів,
самостійності та забезпечують формування готовності до спілкування внаслідок комп - лексного використання мовних навичок, мовленнєвих умінь і навчального досвіду (за- гальнонавчальних умінь).
Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних
принципах:
комунікативного спрямування навчальної діяльності;

особистісно орієнтованого навчання, що зумовлюється психофізіологічними особ- ливостями дітей молодшого шкільного віку;
врахування випереджального вивчення рідної мови, що передбачає послідовне ово- лодіння учнями мовними та мовленнєвими явищами на основі досвіду, набутого на уроках рідної мови;
принцип мінімізації змісту навчання (тематики для спілкування, обсягу навчально-
інформаційного матеріалу, на якому здійснюється спілкування, рівнів навченості мо- лодших школярів з мови і мовлення), що забезпечує доступність навчального матеріалу
і його достатність для задоволення комунікативних потреб спілкування у межах чинної
програми;
ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу;
діяльнісного характеру видів навчальної роботи;
диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечують урахування особистісних якостей учнів, їхньої мотивації та готовності до засвоєння іноземної мови;
соціокультурного спрямування процесу навчання;
взаємопов’язаного та збалансованого навчання видів мовленнєвої діяльності;
сприяння розвитку, освіті та вихованню молодших школярів.
Навчання іноземної мови у початковій школі розглядається як комплексний інтег-
рований етап оволодіння предметом.
Однією з особливостей навчання іноземної мови у середніх загальноосвітніх на- вчальних закладах і зокрема в початковій школі є принцип концентричного пред’яв-
лення тематичного матеріалу для організації спілкування в усній та письмовій формі
протягом усього шкільного курсу. У зв’язку з цим одна і та ж тема може вивчатися впродовж кількох років. Навчальною програмою передбачається, що відповідно до мовного і загальнонавчального досвіду школярів вивчення таких тем поглиблюється у наступних класах, а тому повторення тематики зумовлюється саме зазначеним прин ципом.
Основними засобами оволодіння учнями іноземною мовою є навчальні комплекти
(підручники і робочі зошити), спеціально сконструйовані для початкової школи згідно з навчальною програмою та відповідно до основних положень комунікативно-діяльніс- ного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання іншомовного спілкування.
Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Одним
із най ефективніших інструментів, що допомогає розвинути в учні здатність до само- оцінювання в іншомовному навчання, є Європейське мовне портфоліо.
Основна суть портфоліо — «показати все, на що ти здібний(а)». Педагогічна філософія портфоліо передбачає: зміщення акценту з того, що учень (учениця) не знає і не вміє,
на те, що він знає і вміє з певної теми, розділу, предмета; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншо- мовного навчання прозорішим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.
Використовуючи Європейське мовне портфоліо у навчанні, учні знайомляться із загально європейськими рівнями володіння мовою, вчаться працювати з ними. Отже,
за допомогою Європейського мовного портфоліо спрощується процедура впровадження
європейських стандартів оцінювання учнів, у тому числі під час формуючого чи підсум- кового тестування, які здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до Загаль- ноєвропейських рівневих стандартів.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у почат- ковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, а й сприяв би глибшому розумінню власної куль- тури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.
Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до мережі годин, визначених навчальним планом. Для повноцінного забезпечення на- вчального процесу вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, може залучати інші засоби, адаптуючи їх до умов навчання.
Успішна реалізація змісту навчання іноземної мови можлива за умови раціонального застосування навчальних засобів як основних механізмів виконання мети і завдань.
Змістова частина Програми включає опис:
тематики ситуативного мовлення та сфер спілкування;
мовленнєвих умінь;
мовних знань і навичок;
соціокультурних знань і навичок;
загальнонавчальних умінь і навичок.
Вимоги до рівня підготовки учнів (мовленнєва компетенція), подані по завершенні
кожного року навчання, визначають:
що саме учні повинні знати і розуміти з кожного виду мовленнєвої діяльності (аудію-
вання, говоріння, читання, письмо);
які вміння і навички у чотирьох видах мовленнєвої діяльності учень повинен отримати на кінець навчального року.
Розподіл годин за тематичним принципом не передбачений, оскільки Програма но- сить концентричний характер і не містить чітких тематичних формулювань.
Зауважимо, що лише підручник не може забезпечити досягнення цілей, визначених державою до рівня володіння іноземною мовою випускників сучасної школи. Потрібно широко використовувати й інші засоби: робочі зошити, аудіо- та відеоматеріали, книжки для домашнього читання, текстові завдання тощо.
Доцільно активніше впроваджувати у практику школи електронні носії інформації,
що не тільки урізноманітнюють навчальний процес, а й сприяють його ефективності,
дозволяють індиві дуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до їхніх особистісних рис, здібностей та рівнів навченості.
Основною формою навчання іноземної мови є урок. Зміст його визначає сам учитель.
Він спирається на матеріал підручника або посібника, який використовує у своїй роботі,
враховує рівень навченості учнів і умови, у яких відбувається навчання. Види діяльності
на уроці залежать від мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Уроки мають бути комунікативно спрямованими, а тому пріоритетними видами діяльності є
ті, що пов’язані з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування. Зацікавленість учнів у засвоєнні мови значною мірою залежить від умо- тивованості навчальних дій, які виконуються на уроці.
Оволодіння іноземною мовою відбувається не тільки на уроці. А тому органічне по-
єднання уроку, домашньої і позакласної роботи забезпечить ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприятиме розвитку в учнів самостійності, комуніка- тивно-пізнавальної та соціальної активності.
Результати навчальних досягнень, яких мають досягти учні, визначені для кожного етапу навчання. Вони характеризують рівень умінь і навичок у кожному виді мовленнєвої
діяльності та узгоджуються з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання».

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
1–4 класи

Сфера
спілкування
Тематика ситуативного
спілкування
Мовленнєві функції
Засоби вираження
Особистісна
Публічна
Освітня
Я, моя сім’я і друзі
Дозвілля (іграшки)
Природа (тварини)
Свята і традиції
(Свята. Вітання)
Школа (шкільне приладдя)
Привітатися;
попрощатися;
представити себе/когось;
називати щось/
когось;
виконувати прості
інструкції;
подякувати;
вітати зі святом
Hello! I am …
My name is …
How old are you?
How old is he/she?
It is a …
I have got …
Open …/Close .../Take …/
Give me … .
Stand up.
Sit down.
Thank you.
I can …
Happy birthday!
Merry Christmas!
Good morning!
Good-bye!
Happy New Year!
Good night!

Лінгвістична компетенція
Соціокультурна
компетенція
Загальнонавчальна
компетенція
лексична
граматична
фонетична
Числа 1—10.
Члени родини.
Кольори.
Іграшки.
Тварини.
Дії.
Шкільне приладдя
Граматичні структури
засвоюються імплі-
цитно (шляхом
сприймання мовленнє-
вих зразків у кому ні -
кативних ситуаціях).
Мовна компетенція
(граматична правиль-
ність мовлення)
формується за рахунок
багаторазового
вживання мовленнєвих
структур.
Іменник:
множина іменників
(закінчення -s; -es).
Дієслово:
to be, have got; can.
Прикметники.
Займенник:
вказівні (this), особові (I, we, you, they),
присвійні (my, your, his,
her).
Числівник: кількісний
(1—10).
Спонукальні речення у стверджувальній та заперечувальній формах.
Stand up. Don’t stand up.
Дотри - ман ня апрокси- мованої
вимови з ураху- ванням особливо- стей англійської
мови під час промов- ляння слів
і висловів
Обирати
і вживати відповідні до ситуації
спілкування привітання;
обирати
і вживати відповідні до ситуації
спілкування ввічливі слова
і фрази;
розуміти особливості
привітань зі
святом
і вживати їх відповідно до ситуації
спілкування
Стежити за презентованою
інформацією;
розуміти
і відтворювати мовленнєві
зразки наслі- дуючи вчителя;
розуміти
і виконувати прості інструкції
вчителя;
співпрацю- вати у парі/групі

Сфера
спілкування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка