І. П. Дроздова тести з курсу «методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти»Скачати 233.67 Kb.
Дата конвертації11.01.2020
Розмір233.67 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.П. ДроздоваТЕСТИ
з курсу

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ПЕДАГОГІКА

ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

(для самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальностей

8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603– «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108– «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Тести з курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» (для самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи») / Укл.: Дроздова І.П. – Харків: ХНАМГ, 2008.– 20 с.

Укладач: І.П. Дроздова

Рецензент: О.С. Пономарьов


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол № 8 від 08.04. 2008 р.


ПЕРЕДМОВА
Тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів 5 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають дисципліни: «Методика викладання у вищій школі» та «Педагогіка і психологія вищої освіти» спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»).

Тести як специфічний метод перевірки набутих усних і письмових умінь і навичок із методики викладання, психології та педагогіки вищої освіти дають можливість за короткий термін економічно й ефективно оцінити знання різноманітного теоретичного й практичного матеріалу, легко і швидко перевірити й оцінити рівень самостійної роботи студентів. Пропоновані тестові завдання можуть бути рекомендовані також для опрацювання на практичних заняттях із метою перевірки рівня оволодіння студентами необхідним матеріалом після завершення вивчення модуля.

Блок тестів охоплює 30 тестових завдань, підготовлених і розроблених укладачем самостійно та вiдiбраних iз рiзних джерел. Деякi тести широковiдомi, оскiльки неодноразово передруковувалися, тому встановити їхнє першоджерело важко.

Добiр тестiв був продиктований логiкою викладу основ методики викладання у вищій школі, психології та педагогіки вищої освіти, педагогiчної майстерностi, тому виникла необхiднiсть змiст деяких завдань адаптувати вiдповiдно до навчальних потреб.

Порядок роботи:

Уважно прочитавши завдання, виконайте запропонованi процедури, пiсля чого проаналізуйте відповіді, у складних випадках звертайтеся за допомогою до викладача та першоджерел за пропонованою літературою наприкінці методичних вказівок.

У роботi з методикою слiд дотримуватися таких умов:

1. Кожен тест являє собою окрему завершену процедуру оцiнювання. Деякi питання рiзних методик можуть повторюватися, отже, хай це не викликає подиву. У кожному завданнi вони обумовленi певним внутрiшнiм контекстом, тому довiльно видозмiнювати їх не можна. Натрапивши у роботi на питання, якi можуть дещо за змістом повторюватися, не прагнiть пригадати, як Ви раніше вiдповiдали на них. Дайте саме ту вiдповiдь, яка в цей момент здається Вам найдоцiльнiшою.

2. Знаючи, мiрилом чого є тест, людина несвiдомо прагне обрати «кращi» вiдповiдi навiть усупереч своїм об’єктивним характеристикам. Вам потрiбно отримати iстиннi данi. Адже вiд їхньої об’єктивностi залежить глибина самопiзнання. Простий, на перший погляд, вибір правильної відповіді із запропонованих варіантів потребує виконання певних аналітичних операцій (ідентифікації, класифікації, порівняння тощо), спрямованих на виокремлення диференційних ознак тестової одиниці, що, як відомо, є підґрунтям для якісного засвоєння навчального матеріалу з курсу.

3. Необхiдно пам’ятати, що психологiчнi характеристики − це не строго детермiнована однозначна закономiрнiсть. Це, скорiше, тенденцiя, яка реалiзується з певною часткою ймовiрностi. Не засмучуйтеся i не втрачайте оптимiзму, якщо результати тестування виявляться для Вас невтiшними. У цiлому, процедура самопiзнання − це лише перший етап на шляху самовдосконалення. Тому робота, яку Ви розпочинаєте, повинна передбачати головну мету − зрозумiти, в якому напрямку слiд працювати над собою далi. Згiдно з власною програмою, це допоможе формувати свою особистiсть за сучасними дидактичними принципами для прищеплення прагнення і навичок до самонавчання, самовиховання і самовдосконалення протягом усього активного трудового життя, підтримання високої конкурентоспроможності на динамічному ринку праці.БЛОК ТЕСТІВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Найважливішою умовою ефективності самостійної роботи є її:

а) обґрунтування;

б) планування;

в) забезпечення.2. В Україні прийнята і відображена в навчальних планах система побудування навчального процесу:

а) предметна;

б) планова;

в) курсова.3. Необхідність у проведенні лекцій виникає за умов:

а) студент не вміє працювати з конспектом і має слабкі знання з дисципліни, яка вивчається;

б) відсутні підручники та навчальні посібники за новими курсами, які тільки складаються;

в) підручники та посібники створені на основі складних понять і з великою кількістю незрозумілої студентам термінології;

г) деякі розділи курсу викликають великі труднощі під час самостійного вивчення за підручниками та навчальними посібниками і вимагають методичної переробки, які здійснює лектор;

ґ) окремі розділи курсу важко засвоюються студентами і відсутні практичні заняття з дисципліни;

д) вихідні положення курсу в посібниках та наукових статтях викладені суперечливо.

4. Головна мета лекції:

а) дати студентам можливість сформувати вміння та навички використовувати теоретичні знання з дисципліни на практиці;

б) формування орієнтовної основи для подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу;

в) розвиток творчих дослідницьких навичок студентів.5. Основні структурні компоненти лекції складаються з таких частин:

а) теоретична – практична – узагальнююча з висновками;

б) вступна – теоретична – аргументована з висновками й узагальненнями;

в) вступна – основна – заключна з висновками й узагальненнями.6. Лекція як одна з форм організації навчання виконує такі основні функції:

а) інформаційна;

б) навчальна;

в) орієнтувальна;

г) пояснююча;

ґ) наукова;

д) виховна та розвиваюча;

е) активізуюча.7. Обведіть літеру

а) якщо правильне тільки 1, 2, 3, 6;

б) якщо правильне тільки 1, 3, 5;

в) якщо правильне тільки 1, 4, 6;

г) якщо правильне тільки 2, 3, 6;

ґ) якщо правильне тільки 2, 3, 4;

д) якщо усе правильне;

е) якщо усе неправильнеВідповідно до поставленої мети завдання семінарських занять полягають у тому, щоб:

1) використовувати дидактичні матеріали і технічні засоби під час навчання;

2) сформувати у студентів уміння і навички розумової праці;

3) систематично контролювати роботу студентів і перевіряти їхні знання, уміння і навички з окремих тем і розділів програми;

4) ураховувати рівень усвідомлення студентами особистісного смислу в набутті знань у певній галузі науки;

5) управляти пізнавальною діяльністю студентів під час навчання;

6) поєднати лекційну форму навчання з системною самостійною роботою студентів над підручниками, посібниками.

8. Головна мета практичного заняття:

а) розширення, поглиблення, систематизація наукових знань, одержаних студентами на лекціях й у процесі самостійної роботи;

б) чітке планування і структурування навчального теоретичного матеріалу;

в) удосконалення практичних знань студентів із дисципліни, яка вивчається.9. Практикуми проводяться у вищій школі із метою:

а) розвитку наукового мислення і мовлення та здійснення взаємозв’язку між розглядуваною теорією і практикою;

б) здійснення взаємозв’язку між розглядуваною теорією і практикою та поточного контролю знань студентів;

в) поточного контролю знань студентів та розвитку наукового мислення і мовлення студентів.10. Ділова гра це:

а) розвиток навичок дослідницької діяльності;

б) практична підготовка висококваліфікованих фахівців у вищій школі;

в) створення ситуації вибору і прийняття рішення, коли відтворюються умови, близькі до реальних.11. Тренінг – це:

а) система завдань для вдосконалення знань, вмінь і навичок студентів;

б) система вправ, спрямованих на розвиток здібностей студентів, на набуття ними професійних умінь і навичок;

в) творче обігравання складних професійних ситуацій.12. Методи навчання розглядаються в різноманітних класифікаціях з урахуванням їх практичних функцій і можливостей, а саме :

а) відповідно до логіки суспільно-історичного пізнання;

б) безпосередньо в залежності від складності навчальних дисциплін;

в) пропорційно рівню розумових можливостей студентів;

г) залежно від засобів передачі й одержання інформації та основних етапів навчально-пізнавального процесу.

ґ) згідно зі специфікою навчального матеріалу і формами мислення;

д) відносно вікових особливостей студентів;

е) щодо переліку навчальних дисциплін.

13. Класифікації з урахуванням практичних функцій і можливостей методів навчання – це методи навчання :

а) відповідно до логіки суспільно-історичного пізнання;

б) відповідно до специфіки навчального матеріалу і формам мислення;

в) відповідно до вікових особливостей студентів;

г) залежно від засобів передачі і одержання інформації та від основних етапів навчально-пізнавального процесу.

14. Укажіть на співвідношення стилів керівництва і стилів педагогічного спілкування. Відповідь має містити 5 двозначних показників.

Стилі педагогічного спілкування: Стилі керівництва: 1. Спілкування на основі дружнього ставлення А) авторитарний;

2. Спілкування на основі захоплення спільною діяльністю Б) ліберальний;

3. Спілкування – загравання В) демократичний.

4. Спілкування – дистанція

5. Спілкування залякування.

15. Як Ви розумієте поняття “ Педагогічна майстерність викладача”?

а) професійна компетентність;

б) розвинені педагогічні здібності;

в) досконала педагогічна техніка;

г) гуманістична спрямованість особистості;

ґ) вкажіть щось інше.16. Як Ви розумієте поняття “ Педагогічне спілкування ”?

а) обмін інформацією і співпереживаннями;

б) пізнання особистості і самоствердження;

в) організація взаємодії;

г) особистісно орієнтований контакт;

ґ) вкажіть щось інше.17. Функції педагогічного спілкування:

а) практично-пізнавальні;

б) регуляційно-комунікативні;

в) інформаційно-комунікативні;

г) пізнавально-комунікативні;

ґ) практично-комунікативні;

д) афективно-комунікативні.

18. Група методів контролю має такі підгрупи (запишіть види контролю у дужках замість крапок):

1. Методи усного контролю (……………………………………………….….).

2. Методи писемного контролю (……………………………..………………).

3. Методи лабораторно-практичного контролю (……………………………).

19. Пояснення це……………………………………………………………….

20. Бесіда – це…………………………………………………………………

21. Група методів стимулювання має дві підгрупи:

1. Методи стимулювання (стимулювання інтересу до навчання) – це:………...

2. Методи стимулювання (обов’язку і відповідальності у навчанні) – це:… 22. Назвіть чотири підгрупи групи методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (у дужках запишіть їх види).1…………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………4.…………………………………………………………………………………

23. Назвіть основні функції викладача:


а) здатність активно впливати на особистість, "володіти іншими";

б) співпереживання, розуміння будь-якого почуття, яке переживає інша людина, і відповідний вияв цих почуттів;

в) спрямованість на особистість іншої людини, утвердження словом і ділом вищих духовних цінностей, моральних норм поведінки і стосунків;

г) педагогічна мета, передбачена в певних умовах;

ґ) фрагмент педагогічної діяльності, який містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями виховання учнів (студентів) і колективу;

д) здатність проникати у внутрішній світ людини ;

е) прогнозування розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній.

24. Які з наведених понять, на Вашу думку, є компонентами педагогічної діяльності?


а) система знань, умінь і навичок;

б) мета-діяльність;

в) засоби;

г) експеримент;

ґ) об’єкт;

д) суб’єкт;

е) формування особистості;

є) розвиток особистості;

ж) результат;

з) ваш варіант.


25. Які з наведених понять, на Вашу думку, є компонентами педагогічної діяльності?


а) система знань, умінь і навичок;

б) мета-діяльність;

в) засоби;

г) експеримент;

ґ) об’єкт;

д) суб’єкт;

е) формування особистості;

є) розвиток особистості;

ж) результат;

з) ваш варіант.


26. Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте у вигляді поєднання цифри та букви.


1. Мета-діяльність

2. Педагогічна діяльність

3. Результат педагогічної діяльності

4. Рефлексивна діяльність

5. Викладач


а) реальні зміни особистості студентів у процесі педагогічної взаємодії;

б) осмислення й аналіз людиною закономірностей і механізмів своєї діяльності чи діяльності іншої людини;

в) діяльність педагога як управління діяльністю студентів у навчально-виховному процесі, спрямоване на розвиток їхньої особистості;

г) спеціаліст, який веде навчальну й виховну роботу з тими, хто навчається, в навчальних закладах різних типів;

ґ) діяльність, спрямована на управління іншою

діяльністю.


27. Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте у вигляді поєднання цифри та букви. До невідповідних визначень доберіть, якщо зможете, потрібний термін ("к" - це...).


1. Гуманістична

спрямованість

2. Динамізм

3. Педагогічна ситуація

4. Педагогічна задача

5. Емпатія
а) здатність активно впливати на особистість, "володіти іншими";

б) співпереживання, розуміння будь-якого почуття, яке переживає інша людина, і відповідний вияв цих почуттів;

в) спрямованість на особистість іншої людини, утвердження словом і справою вищих духовних цінностей, моральних норм поведінки і стосунків;

г) педагогічна мета, передбачена в певних умовах;

ґ) фрагмент педагогічної діяльності, який містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями виховання студентів і колективу;

д) здатність проникати у внутрішній світ молодої людини;

е) прогнозування розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній.

28. Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте у вигляді поєднання цифри та букви. До невідповідних визначень доберіть потрібний термін ("к" - це...).


1. Педагогічний талант

2. Педагогічна техніка

3 . Рефлексія

4. Емоційна стабільність

5 . Kреативність


а) здатність володіти собою в будь-якій ситуації, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію незалежно від сили зовнішніх факторів;

б) здатність генерувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації;

в) здатність уявити себе на місці іншої людини,

подумки бачити, програвати за неї ту чи іншу

ситуацію;

г) природний хист, виняткова здатність людини до

педагогічної діяльності;

ґ) стійка усвідомлена система ставлень педагога до

своєї професії, об’єктів професійної діяльності;

д) уміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. Це прийоми володіння собою і прийоми впливу на інших;

е) діяльність щодо управління іншою діяльністю.

29. Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте у вигляді поєднання цифри та букви. До невідповідних визначень доберіть потрібний термін ("к" - це...).


1.Зовнішній вигляд

2. Педагогічний імідж

3.Зовнішня техніка

4.Внутрішня техніка

5. Міміка


а) професійний образ, який створює викладач відповідно до його уявлень про зовнішній вигляд, поведінку, характер діяльності у заданій ситуації;

б) різноманітні зовнішні особливості свого "я" і способи його вираження;

в) уміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу;

г) підкреслене виявлення почуттів, переживань;

ґ) техніка створення внутрішнього переживання особистості, психологічне настроювання викладача на майбутню діяльність;

д) самоподача, здатність створювати й підтримувати в очах студентів такий свій образ, який найбільш "вигідний" з погляду ефективності впливу;

е) фіксований погляд співрозмовників один на одному, який означає зацікавленість партнерів і зосередженість на тому, про що говориться;

є) техніка втілення внутрішнього переживання особистості викладача, елементами якої є міміка, голос, мовлення, рухи, пластика;

ж) виражальні рухи м’язів обличчя; додатковий засіб вираження й сприймання емоційного стану людини;

з) виражальні рухи всього тіла або окремих його частин, пластика тіла;

и) виражальні рухи рук, пальців, що використовуються як засіб у спілкуванні людей;

і) звичне положення тіла людини, набуте під впливом умов життя.


30. Серед нижченаведених оберіть способи самовиховання. Відповідь запишіть у вигляді буквеного ряду.


а) самоаналіз;

б) самопрогнозування;

в) самостимулювання;

г) самоконтроль;

ґ) самопізнання;

д) самозвіт;

е) самооцінка;

є) самопереконування;

з) самовиховання.


ДОДАТКОВІ ТЕСТИ З КУРСУ

1. Назвіть не менше 5 основних правил правильного педагогічного (і не тільки) спілкування.

2. Перелічить, які, на Вашу думку, основні шляхи вдосконалення культури спілкування.

3. Перелічить не менше 5 основних видів самостійної роботи, що розвиває творчу активність студента, зв’язує його знання і вміння з практикою.

4. Назвіть не менше 3 основних недоліків в організації самостійної роботи студентів.

5. Перелічить не менше 5 форм самостійної роботи у практиці вищих навчальних закладів.

6. Перелічить не менше 5 основних функцій лекції як однієї із форм організації навчання.

7. Перелічить не менше 5 основних видів лекцій за дидактичними завданнями.

8. Назвіть не менше 3 основних методів, застосовуваних на практичних заняттях.

9. Назвіть не менше 3 основних видів дискусій, які можуть відбуватися у вищій школі як навчальна форма роботи.

10. Назвіть не менше 5 найважливіших характеристик дискусії.

11. Назвіть не менше трьох основних проблем комп’ютерного навчання на сучасному етапі розвитку науки і освітніх технологій (відповідь за бажанням).

12. Якщо можете, дайте відповіді на запитання: "У чому перевага модульно-рейтингової системи навчання над традиційною?"

13. Які, на вашу думку, недоліки модульно-рейтингової системи навчання ?

14. Запишіть, будь ласка, які ще, окрім зазначених, Вас цікавлять питання (теми) або проблеми вдосконалення професійної майстерності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. – К.:Либідь, 1998.

2. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования: Монография. – К.: Вища шк., 1997.

3. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя: Монографія. – Одеса: Маяк, 1998.

4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

5. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. – К.: Вища шк., 1990.

9. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. – К., 2001.

10. Методика викладання у вищій школі. Опорний конспект лекції для студентів рівня підготовки „Магістр” усіх спеціальностей та слухачів вищої школи педагогічної майстерності: Навч.-метод.видання.– К.: КНТЕУ, 2002.

11. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 1998.

12. Основи психології та педагогіки / За ред. Степанова О.М., Фіцула М.М. та ін. – К., 2003.

18. Педагогічні технології: теорія та практика: Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. проф. М.В.Гриньової. – Полт. держ. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – П., АСМІ: 2004.

19. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навч. посібник. – К., 1996.

20. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

21. Тарасевич Н.М. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях: Спецкурс. Тексти лекцій. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2005.

22. Федоришин Б.О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації.– К., 1996.

Додаток 1.

Анкета 1.

щодо вивчення курсу «Методика викладання у вищій школі»?


 1. Чи сподобався Вам курс «Методика викладання у вищій школі»?

 2. Чи вважаєте Ви доцільність вивчення цього курсу?

 3. Які недоліки, на Вашу думку, присутні в проведенні цього курсу?

 4. Які теми Вам сподобались більше, які не сподобались зовсім(Ви вважаєте їх непотрібними в курсі)?

 5. Чи збираєтесь Ви далі працювати у вищій школі?

 6. Чи будуть Вам потрібні знання, які Ви отримали підчас навчання, у подальшій діяльності?

 7. Чи сподобалось Вам, що курс читався українською мовою?

 8. Чи були у Вас труднощі в засвоєнні матеріалу під час навчання?

 9. Чи цікаво Вам було працювати під час практичних занять?

 10. Які у вас є зауваження щодо подальшого проведення занять із курсу «Методика викладання у вищій школі»?


Додаток 2.

Анкета 2.

щодо вивчення курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти»?


 1. Чи сподобався курс «Педагогіка і психологія вищої освіти»?

 2. Чи вважаєте Ви доцільність вивчення цього курсу?

 3. Які недоліки, на Вашу думку, присутні в проведенні цього курсу?

 4. Які теми Вам сподобались більше, які не сподобались зовсім(Ви вважаєте їх непотрібними у курсі)?

 5. Чи збираєтесь Ви далі працювати у вищій школі?

 6. Чи будуть Вам потрібні знання, які Ви отримали підчас навчання, у подальшій діяльності?

 7. Чи сподобалось Вам, що курс читався українською мовою?

 8. Чи були у Вас труднощі у засвоєнні матеріалу під час навчання?

 9. Чи цікаво Вам було працювати під час практичних занять?

 10. Які у вас є зауваження щодо подальшого проведення занять із курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти»?ЗМІСТ

Передмова………………….……………………………………......……..…3

Блок тестових завдань………………………………………………………..5

Додаткові тести з курсу …………………………………………………….15

Література........................................................................................................16

Додаток 1.…………………..………………………………………………..17

Додаток 2.…………………..………………………………………………..18

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Тести з курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» (для самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603– «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108– «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи»)

Укладач: Ірина Петрівна Дроздова
Редактор: М.З.Аляб’єв

Комп’ютерний набір і верстка: І.П.Дроздова
План 2008, поз 56 – М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 7.07.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 0,9 Обл. – вид арк.1,4

Замов. № Тираж 75 прим.

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка