Інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради на період
Скачати 368.55 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір368.55 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
Ужгородської загальноосвітньої
спеціалізованої школи
-інтернату
з поглибленим вивченням
окремих предметів
Закарпатської обласної ради
на період
2016–2021 років

Програма розглянута і
затверджена на засіданні
педагогічної ради
28 грудня 2015 року,
протокол №3

Тип програми:
Програма розвитку

Підстави для розробки
Програми:
Необхідність удосконалення
системи освіти, вироблення
нової освітньої та наукової
стратегії із врахуванням якісних
змін в освітньому просторі
України

Нормативно
-
правова база
1.
Конституція України
2.
Закон України “Про освіту”
3.
Закон України “Про загальну середню освіту”
4.
Конвенція про права дитини
5.
Концепція загальної середньої освіти
6.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
7.
Державні стандарти початкової, базової і повної загальної
середньої освіти
8.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад
9.
Концепція Державної програми роботи з обдарованою
молоддю

Розробник програми:
Іщенко О.Т. – директор навчального закладу
Станко О.С. – заступник директора з методичної роботи
Калинич Н.В. – заступник директора з навчальної роботи

Загальні положення
Одним із завдань освітньої політики держави є формування
якісно нової системи освіти. Закономірною і обов’язковою
умовою успішної реалізації цього завдання є забезпечення
випереджального розвитку навчального закладу, головною
ознакою якої стає інноваційність.
Інноваційність в освітній
сфері є принципово важливою відповіддю на виклики
сучасності.
Інноваційний
розвиток
сучасного
навчального закладу – це цілеспрямований процес, що
забезпечує якісні зміни, перехід до нового якісного стану. До
пріоритетних
напрямів
розвитку
закладу
відносимо:
підвищення якості навчальної діяльності учнів, інформатизація
освітнього процесу в закладі, оновлення виховної системи,
інноваційна діяльність, модернізація управлінської діяльності.
Як один із шляхів побудови ефективної моделі інноваційного
розвитку
загальноосвітнього
навчального
закладу
пропонується програма інноваційного розвитку навчального
закладу.

Дана Програма ґрунтується на засадах філософії
освіти, педагогічної та психологічної наук і спрямована
на максимальне залучення всіх ресурсів для переходу
навчального закладу з режиму функціонування в режим
керованих інноваційних змін, а саме: змін педагогічної
системи, її компонентів (освітнього, дидактичного,
виховного,
управлінського,
матеріально-технічного
тощо)
та
їх
структурних
елементів,
які
суттєво
поліпшують результати діяльності закладу.
Реалізація
Програми
допоможе
консолідувати
зусилля всіх продуктивних ресурсів, спрямувати їх на
вирішення
проблем
підвищення
ефективності
використання інтелектуального потенціалу педагогів і
конкурентоспроможності
випускників,
досягнення
сталого розвитку навчального закладу.

Мета та основні
завдання програми
Метою
програми
є
забезпечення
розвитку
навчального закладу, якісних змін освітньої діяльності,
які
забезпечуватимуть
зростання
якості
загальної
середньої
освіти,
оптимізують
процес
навчання
з
урахуванням сучасних світових тенденцій та сприятимуть
формуванню особистості учня, здатного до подальшої
успішної життєвої самореалізації.
Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення
таких основних завдань:
забезпечення
системного
сучасного
психолого-
педагогічного та науково-методичного супроводження
навчально-виховного процессу;
підвищення
якості
освіти
на
інноваційній
основі
відповідно до сучасних вимог;

створення
додаткових
умов
для
самовизначення,
саморозвитку,
самореалізації
особистості,
набуття
соціально-громадського досвіду, сприяння професійній
орієнтації;
організація цілеспрямованої діяльності зі створення умов
для побудови цілісної безперервної системи виховання в
освіті й поширення головних ідей сучасного виховання,
заснованих на системі загальнокультурних і національних
цінностей;
сприяти підвищенню кваліфікації педагогів;
оновлення в навчальному закладі підходів для творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів, їх
творчих обдарувань;
розробка науково-теоретичних засад та відповідних їм
методичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку
закладу;
створення
сучасної
матеріально-технічної
бази
для
функціонування сучасної освіти;

впровадження
світових
інноваційних
педагогічних
технологій,
спрямованих
на
підвищення
рівня
інноваційного розвитку навчального закладу;
виявлення динаміки рівня інноваційного розвитку школи
шляхом
проведення
констатуючого,
поточного
та
підсумкового оцінювання.

Очікувані результати
Виконання основних завдань і заходів програми
забезпечить:
забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та
інтеграції навчального закладу у світовий освітній
простір;
підвищення ефективності управлінської діяльності за
рахунок
вдосконалення
системи
інформаційного
супроводу;
здійснення
експериментально-дослідницької
діяльності системного характеру;
створення умов для особистісного розвитку і творчої
самореалізації
учасників
навчально-виховного
процесу, укріплення їх здоров′я;
застосування новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій
у
навчально-виховному
процесі
та
управлінні школою;

удосконалення та активізація інноваційної діяльності
педагогічних кадрів;
збагачення
освіти
інноваційними
технологіями
навчання та виховання,
розширення зв'язків з
міжнародними освітянськими організаціями;
забезпечення
дієвого
соціального
партнерства
навчального закладу з державними й громадськими
організаціями та установами.

Етапи реалізації програми
Аналітико
-
практичний
Жовтень 2016 –
вересень 2021
Заключний
Вересень 2021–
грудень 2021
Розробка Програми, Коцепції розвитку освіти Ужгородської
загальноосвітньої спеціалізованої школи
-
інтернату
з поглибленим вивченням окремих предметів, визначення
основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних
проектів); виявлення ресурсів для реалізації Програми
Аналіз результатів моніторингу Програми розвитку
освіти навчального закладу на 2016
-
2021 роки;
Поширення позитивного досвіду;
Визначення перспектив подальшої діяльності
Організаційно
-
проектувальний
вересень 2015 –
Березень 2016
Практична реалізація інноваційних етапів Програми;
організація моніторингового спостереження за
результатами; координація дій та коригування Програми

Структура Програми:

В С Т У П
Наша мета полягає не в тому,
щоб зробити себе необхідними
нашим дітям, а навпаки, у тому,
щоб
допомогти
їм
скоріше
навчитись обходитись без нас.
К.Конраді

На зламі двох тисячоліть ми перебуваємо на шляху до
суспільства знань. Тому оновлення змісту освіти — найперша
справа. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що
традиційна школа, орієнтована на передавання знань, умінь і
навичок, не встигає за темпами їх нарощування.
Якісна освіта (сесія ООН) – це не рівень академічних
досягнень, а ступінь оволодіння учнями основними життєвими
навичками й розвиток особистості як суб’єкта і проектувальника
життя (освоєння технології соціального успіху та суспільної
співпраці на основі ідеї соціальної відповідальності суспільства).
Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення технологій,
духовного
становлення
особистості,
створення
умов
для
самореалізації її суттєвих рис у різних видах творчої діяльності.
Завдання сучасної школи – формувати життєві компетентності,
які являють собою життєвий досвід особистості, необхідний для
розв’язування життєвих завдань і продуктивного здійснення
життя,
як
індивідуального
проекту.
Освіта
має
набути
інноваційного характеру. Звідси – необхідність формувати
особистість,
здатну
для
сприйняття
та
створення
змін.
Актуальним стало створення умов для розгортання процесів
самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості,

набуття нею досвіду діяльності, яка лише дозволяє ефективно
гармонізувати своє власне “Я” з потребами суспільства.
Найбільш
важливою
складовою
частиною
ідеології
діяльності закладу є положення про розвиток у молоді якостей
творчої
особистості
планетарного
мислення
як
сучасного
інтелігента, що відповідає Національній доктрині. Означена
позиція співзвучна з Концепцією глобальної освіти, що прийнята
II Міжнародним Конгресом «Учителі світу—за мир», який
пройшов під девізом: «Мислити —глобально, діяти—локально».
Концепція
розвитку
Ужгородської
загальноосвітньої
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням
окремих предметів Закарпатської обласної ради керується
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
Державну
національну
програму
«Освіта»
(«Україна
XXI
століття»), «Про загальну середню освіту», «Про Національну
доктрину розвитку освіти», відповідними Указами Президента
України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки
України, Національною доктриною розвитку освіти, "Концепцією
інформатизації України", "Концепцією профільного навчання в
старшій школі", "Державною програмою "Вчитель", Державним
стандартом базової і повної середньої освіти та Типовими

навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для
основної, старшої школи та базується на педагогічній філософії,
що нерозривно зв'язана з творчим особистісним способом
існування людини.
Концепція розвитку розрахована на 5 років і являє собою
сукупність провідних науково-методичних ідей, принципів,
підходів, що визначають основні цілі, стратегію та специфіку
діяльності навчального закладу. Концепція визначає основні
положення щодо організації навчального процесу в період
реформування освіти та інтеграції у світовий простір.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
УЖГОРОДСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТУ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ
ПРЕДМЕТІВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗАГАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЗАКЛАДУ
Концепція
закладу
має
реалізувати
ідею
безперервності освіти й виховання, організувати процес навчання
і виховання учнів, щоб зробити його змістовним та ефективним,
відповідним основним потребам дитини та основним стратегічним
напрямкам освіти ХХІ ст.
В основі нашої педагогічної філософії є дитина –
найвища цінність на Землі. Насамперед потрібно намагатися
бачити особистість, яка є індивідуальною, неповторною. Коли
дитина вірить у себе і в свої пізнавальні таланти, в ній
прокидається інтерес і прагнення до пізнання.
Сучасні
соціально-економічні,
культурно-освітні
процеси розвитку країни позначили потребу в особистостях, яких
характеризує розуміння світу як єдиної системи багатогранних
форм, існування культур, мов, ідей, поглядів, яким притаманний
високий рівень усвідомлення цієї різноманітності і єдності
водночас.
Зусилля педагогічного колективу школи спрямовані
на те, щоб навчити учнів проектувати і формувати активні моделі
життя, моделі успішної людини.

МЕТА КОНЦЕПЦІЇ
Створити умови та забезпечити творчий розвиток
особистості школяра шляхом формування в учнів
інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання,
саморозвитку, самовиховання й самореалізації в
освітньому соціально-культурному середовищі, в
умовах сучасної освіти.
МІСІЯ ШКОЛИ
Школа - це будинок, в якому кожен знаходить
друзів (дорослих і однолітків), центр розкриття
здібностей і набуття впевненості, це ресурсний центр
самореалізації, це заклад, що готує до успішного
життя та набуття вмінь для того, щоб:

знати

діяти

жити разом і спільно бути.

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІДЕЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
Завдання, що проголошені в стратегічному документі
освіти - Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на
перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної
освіти,
її
конкурентоспроможність
в
європейському
та
світовому освітньому просторі, формуванні покоління молоді,
що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним
робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме
необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в
суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання
впродовж життя. Такі позиції потребують від сьогоднішньої
школи особливих підходів до оновлення змісту освіти та до
застосування нових педагогічних підходів до навчання,
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій,
які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства.
Очевидно, що освіта потребує збалансування всіх чинників.
Сучасна парадигма освіти орієнтує школу на реалізацію
особистісно-орієнтованого навчання. Метою шкільної освіти є
розвиток та виховання людини здатної впливати на особистісну
освітню траєкторію, здатної при цьому порівнювати її із
національними та загальнолюдськими досягненнями.

ЗАВДАННЯ

створення нового педагогічного середовища, налаштованого
на персональний талант дитини.

зорієнтувати навчання та розвиток учнів на індивідуальні
можливості та потреби дитини.

виховати в дитині потребу та пробудити в ній природне
бажання розвиватися.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Створення моделі компетентного випускника, здатного до
самоосвіти та саморозвитку протягом усього життя, до
творчого розв’язання будь-якої проблеми, уміє критично
мислити,
опрацьовувати
різноманітну
інформацію,
до
створення нового стабільного осередку суспільства, цінності
якого полягатимуть у балансі екологічного, економічного та
соціокультурного простору.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ
Реалізація концепції здійснюється через втілення міні-
проектів
та
комплексно-цільових
програм
з
освітньої
діяльності.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Навчально-виховний процес організовано за семестровою
формою навчання; за принципом раціональності в умовах
однозмінності навчання при функціонуванні курсів за вибором,
факультативів,
груп
самопідготовок.
При
цьому
обсяг
тижневого навчального навантаження відповідає санітарно-
гігієнічним гранично допустимим нормам, навчальні кабінети
використовуються раціонально для викладання відповідних та
суміжних предметів.
Термін навчання – IІ – III ступені:

II СТУПІНЬ (базова освіта) – допрофільне навчання;

III СТУПІНЬ (повна загальна освіта) – профільне навчання.

ЗМІСТ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
«Школа успіху» — це соціально-педагогічна система, в якій
створюються умови для розвитку й саморозвитку особистості.
Основними структурними елементами є шкільний колектив —
складна система, що само розвивається й елементом якої є
конкретний учень, конкретний учитель. Тобто умови розвитку
та
саморозвитку
особистості треба
створювати
саме в
колективі. А це можливо завдяки управлінню розвитком
колективу.
Стратегія
управління
в
умовах
утілення
проекту
передбачає
управління
школою
як
системою.
Тактика
управління — це конструювання взаємовідносин та зв’язків.
Головна ідея управління — вести до успіху кожного.

СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
Метою управління в школі є створення умов для реалізації
кожною дитиною права на отримання освіти з урахуванням
його схильностей і можливостей. Під управлінням школою
розуміється особлива діяльність, у якій її суб'єкти шляхом
аналізу, мотивації, планування, організації, керівництва та
контролю забезпечують організованість спільної діяльності
учнів, педагогів, батьків та її спрямованість на досягнення
освітніх цілей і цілей розвитку школи.
Удосконалення
управління
школою
на
основі
принципів
стратегічного
менеджменту,
орієнтованого
на
кінцевий
результат,
передбачає впровадження сучасних інформаційних систем і баз
даних,
що
забезпечують
електронний
документообіг,
підтримку
перспективних
управлінських
рішень,
що
дозволяють реалізувати місію школи.
Основу поновлення управлінської діяльності складають
принципи стратегічного менеджменту:
1. Принцип поваги та довіри до людини - основоположний і
системоутворюючий в педагогічному колективі та соціумі.

2.
Принцип цілісного погляду на людину - це другий елемент
внутрішкільної культури, спосіб мислення керівника і вчителів,
при якому кожен член педагогічного колективу розглядається
не просто як працівник, а як особистість з усіма її потребами,
мотивами, цілями, переживаннями, які вони відчувають у
процесі своєї діяльності.
3. Принцип співпраці - це переклад управління з монологічного на
діалогічну основу, перехід від комунікації до спілкування, від
суб'єкт-об'єктних до суб'єкт-суб'єктності відносинам
4. Принцип соціальної справедливості - це таке управління
педагогічним
колективом,
при
якому
кожен
учитель
знаходиться в рівному становищі з іншими.
5.Принцип
особистісного
стимулювання
(морального,
матеріального, психологічного, прямого, непрямого) - добре
продумана система особистісного стимулювання повинна грати
одну з центральних ролей у внутрішкільній культурі.
6. Принцип колективного прийняття рішень - один із шляхів
демократизації управління, люди не хочуть бути вічними
виконавцями і тому необхідно підключати вчителів до процесу
управління закладом.

7. Принцип делегування повноважень - найважливіший принцип,
що лежить в основі демократизації всієї шкільного життя і
процесу управління нею.
8. Принцип консенсусу - необхідний інструмент підтримки
позитивного мікроклімату в колективі, його демократичного
життя.

СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал