К-ть годинСкачати 118.47 Kb.
Дата конвертації27.01.2020
Розмір118.47 Kb.
ТипУрок

Розвиток мовлення

4 клас I семестр
Тема уроку

К-ть годин

Дата

проведення

МОДУЛЬ І. СЛУХАННЯ-АУДІЮВАННЯ (ПРОВІДНИЙ АНАЛІЗАТОР: СЛУХОВИЙ)

1.

Сприймання на слух текстів різних стилів, жанрів і типів, які містять не тільки прості речення, а й ускладнені однорідними членами, порівняльними зворотами, та складні.

Робота над усвідомленням фактичного змісту тексту. Запам’ятовуванн послідовності подій, встановлення

причинно-наслідкових зв’язків, визначення виражальних засобів мови у прослуханому висловлюванні. Висловлювання власних думок з

приводу почутого. Опрацювання навчальних інструкцій.1

01.09

МОДУЛЬ ІІ. ГОВОРІННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ І СЛУХОВИЙ)

2.

Розвиток базових психологічних функцій і міжфункціональної взаємодії.

Розвиток психологічних передумов навчання (сприймання, уваги, пам'яті, мислення), комунікативної готовності до навчання (уміння слухати та розуміти), комунікативних умінь і навичок відповідно до потреб навчальної діяльності (звертання, прохання, відповіді на запитання).

Розвиток зорових функцій (об'єму і концентрації уваги, пам'яті, поля зору); слухових функцій (уваги, пам'яті); зорово-моторної координації; графомоторних навичок; вибірковості сприймання звуків, букв, складів, слів, речення, тексту.


1

06.09

3.

Розвиток загальномовленнєвих умінь і навичок.

Логопедична гімнастика: вправи для удосконалення енергетичної системи дихальних органів (нижньодіафрагмальне дихання); вправи для удосконалення генераторної (голосової) системи; вправи для удосконалення резонаторної (артикуляційної) системи.1

08.09

4.

Мовленнєва гімнастика: вправи та ігри для удосконалення розуміння звукового, складового, словесного рядів та речення

1

13.09

5.

.Удосконалення лексико- граматичного боку мовлення. Приголосні та голосні звуки й букви.

Голосні першого і другого ряду. Приголосні: тверді та м'які, дзвінкі та глухі приголосні.1

15.09

6.

Наголос. Поділ слів на склади. Ненаголошені голосні. Визначення ненаголошеного голосного в корені, що вимагає перевірки. Виділення слів із ненаголошеним голосним.

1

19.09

7.

Парні приголосні. Оглушення дзвінких приголосних у середині слова та у кінці.

Письмо складів, слів і речень під диктовку з виділенням цього звуку.1

22.09

8.

Робота з словом. Зіставлення слів – предметів, ознак, дій.

Склад слова. Корінь як головна частина слова. Суфікс. Зменшувально-пестливі суфікси. Суфікси прикметників. Префікси. Закінчення.1

27.09

9.

Словозміна іменників: іменники однини та множини, що змінюються за відмінками (Називний відмінок. Родовий відмінок. Давальний відмінок. Знахідний відмінок. Орудний відмінок. Місцевий відмінок). Закріплення відмінкових форм в словосполученнях і реченнях.

1

29.09

10.

Словозміна дієслів: теперішній час дієслів. Узгодження дієслів із іменниками в числі. Минулий час дієслів. Узгодження дієслів із іменниками в роді. Суфіксальне і префіксальне словотворення: прийменники та префікси.

1

04.10

11.

Співвідношення прийменників та дієслівних префіксів. Слова-синоніми. Слова-антоніми. Роздільне написання дієслів з прийменниками та написання разом із префіксами. Диференціація прийменників і префіксів різних і однакових за написанням. Освоєння прийменниково-відмінкових форм (числівник, прислівник, займенник).

1

06.10

12.

Робота з реченням. Речення: мовний аналіз речення. Відновлення деформованих речень. Головні члени речення: підмет і присудок. Поширені та непоширені речення. Встановлення зв'язку слів у реченні з питань.

1

11.10

13.

Складання речень за запитаннями та опорними словосполученнями. Поняття про другорядні члени речення. Складання складносурядних речень із сполучниками і, але, а. Побудова складнопідрядних речень із словами щоб, тому що, який, їх перебудова. Поділ складних речень на прості.

1

13.10

14.

Словосполучення: виділення словосполучень з речення. Складання речень із словосполучень. Узгодження. Узгодження слів за числом. Узгодження слів за родом. Зв'язок слів у словосполученнях і реченнях. Розбір словосполучень. Визначення значення.

1

18.10

15.

Складання речень за картинками. Прості речення. Складні речення. Поширення і скорочення. Відновлення деформованого тексту. Робота з деформованим текстом: визначення меж речення; послідовності речень у тексті.

1

20.10

16.

Розвиток і удосконалення умінь і навичок зв'язного мовлення. Формування поняття "текст" на основі усвідомлення його основних ознак: смислова єдність; заголовок; тема; зміст; основні думки; структура тексту (початок, основна частина, кінець). Порівняння тексту та набору слів; тексту та його різних деформованих варіантів (пропуск початку, середини або закінчення): відновлення пропущених звуків, складів, слів; дописування складів, слів; складання слів із складів; заміна картинки словом у реченні та зв'язному тексті.

1

25.10

17.

Тема та основна думка в тексті: знайомство з поняттям "тема", "основна думка тексту". Розвиток уміння визначати в тексті його тему та основну думку. Заголовок та його роль у структурі тексту: визначення заголовку з опертям на тему та основну думку. Учити підбирати назви до текстів і віршів. Ділення тексту на частини: абзац як структурна частина тексту. Вдосконалення уміння визначати смислову структуру кожної частини. Навчання короткому переказу.

1

27.10

18.

План тексту. Знайомство з поняттям "план" тексту. План – віддзеркалення змісту тексту. Формування уміння складати план. Переказ тексту за планом. Види переказу. Формування уміння переказувати текст. Знайомство з послідовним, вибірковим і коротким переказом. Вибірковий короткий і творчий перекази. Типи тексту: опис, оповідання, міркування. Знайомство з трьома типами тексту. Розвиток уміння орієнтуватися в типології тексту. Визначення типу тексту за його початком.

1

08.11

19.

Складання оповідань: з питань, за картинками. Описова розповідь. Складання розповіді за планом. Відновлення розповіді. Складання опису за опорними словами. Розповідь за серією картинок.

1

10.11

20.

Складання оповідань за серією картинок. Логічне розставляння сюжетних картинок і з'ясування прихованого змісту. Запис розповіді в зошит. Розповідь за сюжетною картиною. Розгляд картини, з'ясування її змісту з питань.

1

15.11

21.

Розповідь за заданим початком. Читання початку розповіді та самостійне продовження. Запис розповіді в зошит. Складання розповіді на задану тему. Запис розповіді в зошиті.

1

17.11

МОДУЛЬ ІІІ. ЧИТАННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: ЗОРОВИЙ, СЛУХОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ).

22.

Розвиток мовного аналізу та синтезу.

Розвиток аналізу структури речення: визначення меж речення в тексті; формулювання речення за сюжетною картинкою і визначення кількості слів, формулювання речення з певною кількістю слів; збільшення кількості слів у реченні; складання речення із поданих безладно слів або за кількома картинками, на яких зображений один і той же предмет у різних ситуаціях; формулювання речення з певним словом; складання графічної схеми речення; формулювання речення та визначення місця слів у реченні (за графічною схемою).

1

22.11

23.

Розвиток складового аналізу і синтезу: уточнення артикуляції і звучання голосних і приголосних звуків різних за акустичними та вимовними ознаками. Виділення голосного звуку із складу: називання голосного звуку складу; підняття букви, що відповідає звуку; запис тільки голосних звуків складів; формулювання складу з відповідною голосною; визначення місця голосного звуку в складі, формулювання складу, в якому голосний звук знаходиться на першому, другому чи третьому місці.

1

24.11

24.

Виділення голосного звуку із слова: називання голосних звуків у 1-2-3-ох складових словах й запис за схемою тільки голосних; виділення голосних звуків із слів, підбір відповідних букв із розрізної абетки; розкладання картинок під відповідними голосними буквами; розкладання картинок під відповідними графічними схемами, на яких вказані тільки голосні букви; формулювання слів із різними графічними схемами, на яких зазначені голосні букви.

1

29.11

25.

Складовий аналіз і синтез: повторення заданих слів за складами, перелік кількості складів; визначення кількості складів у названих словах і підняття відповідної цифри; розклад картинок у два ряди в залежності від кількості складів у їх назві; виділення першого складу з назв картинок та їх запис, об'єднання складів у слово, слів у речення і їх читання; складання слів із складів, що подаються безладно; називання слів із 1-2-3-ох складів за сюжетною картинкою.

1

01.12

26.

Складовий аналіз і синтез на основі слуховимовних уявлень: формулювання слів із 2-3-ма складами; формулювання слів з певним складом на початку та в кінці; визначення кількості складів у назві картинки (без попереднього промовляння); підняття цифр, що відповідає кількості складів. Формування фонематичного аналізу та синтезу. Прості форми.

1

05.12

27.

Виділення звуку на тлі слова: показ букви, якщо в слові є відповідний звук; запис букви, якщо у почутому слові є заданий звук, немає звуку – прочерк; повторення слів із заданим звуком й показ відповідних букв; виділення із слів заданого звуку та показ відповідної букви; підбір до букв слів із заданим звуком.

1

08.12

28.

Виділення звуку на початку та в кінці слова: першого наголошеного голосного, приголосного із слова, кінцевого голосного, приголосного, визначення місця звуку в слові (початок, середина, кінець). Складні форми: визначення послідовності звуків у слові; кількості звуків у слові; місця звуку по відношенню до інших звуків: по-перше з опорою на допоміжні засоби, на зовнішні дії; по-друге – в мовному плані; по третє – в розумовому плані.

1

13.12

29.

Формування фонематичного сприймання (диференціації фонем). Уточнення вимовного та слухового образу змішуваних звуків: уточнення артикуляції звуку з опорою на зорове, слухове, тактильне сприймання, кінестетичне відчуття, виділення звуку на тлі складу, слова, визначення місця звуку в слові, виділення слова з цим звуком у реченні.

1

15.12

30.

Диференціація змішуваних фонем: ізольованих звуків, у складах (відкритих, закритих, зі збігом приголосних), словах (1, 2, 3-ох складових), реченнях та зв'язному мовленні.

1

19.12

31.

Диференціація дзвінких і глухих приголосних: читання відкритих складів і слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками та слів (на початку, у кінці слова та в середині слова).

1

22.12

32.

Диференціація твердих і м'яких приголосних: читання відкритих складів і слів із м'якими та твердими приголосними звуками, приголосними звуками перед Я, Є, Ю, Ї та слів із позначення м'якості приголосних за допомогою Ь у кінці слова та в середині слова.

1

27.12

33.

Формування навичок фонематичного аналізу та синтезу звуків: диференціація значення слів із опорою на картинки, порівняння звучання двох слів і визначення кількості звуків у словах та складання графічної схеми слів під картинками; визначення кінцевого звуку в першому та другому слові; позначення буквами кінцевих звуків слів; прочитання слів за схемою, складання слів з букв розрізної абетки.

1

29.12


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка