Кадастр І моніторинг земель
Скачати 128.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.01.2017
Розмір128.19 Kb.

Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
150
КАДАСТР І МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
УДК 332.5:332.1
В.М. Горбатюк, К.В. Клименко
Південна філія Кримський агротехнологічний університет Національного аграрного університету
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
©
Горбатюк В.М., Клименко К.В., 2007
Наведено проект створення організаційно-технологічної схеми
моніторингу стану земель. Розроблена просторова схема організації моніторингу
стану земельна регіональному рівні. Подано приклад зонування території регіону
за даними моніторингу стану земель.

The project of creation of technological-organizational е of monitoring of land state is presented
in work. The spatial е of organization of monitoring of land state is developed at regional level.
The example of zoning of territory of region based on data of monitoring of land state is presented.

Постановка проблеми. Земельні ресурси – одне з найцінніших багатств людства. На жаль, сучасне використання земельних ресурсів в Автономній Республіці Кримі в Україні загалом не відповідає вимогам раціонального природокористування. Порушення якісного складу земель сьогодні існує практично на всіх освоєних територіях. Наприклад, в Україні водній і вітровій ерозії піддається понад 15 млн. га сільськогосподарських угідь, або 35,2 % їх загальної площі, деградовано 60 % чорноземів. Економічні збитки від ерозії грунтів всіх видів становлять близько
22,6 млрд грн. [7] Основною функцією моніторингу земель є контроль поточного стану і оцінка перспектив розвитку несприятливих процесів для інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію використання земель. Тому організація дієвої системи моніторингу стає першочерговим завданням для органів управління земельними ресурсами всіх ієрархічних рівнів. Методологічно і організаційно, на наш погляд, найважливішою ланкою в ієрархії моніторингу земель є регіональний рівень, на якому формуються основні початкові дані для ухвалення управлінських рішень. Як об'єкт для створення моделі організації системи моніторингу вибраний Сакський район, один з найбільших в АР Крим, який об’єднує всю різноманітність умові чинників, що впливають на стан земель Рівнинного Криму різного функціонального призначення. Землі Сакського району, загальною площею 2,3 тис.км
2
, розташовані в західній частині півострова. У геоморфологічному відношенні Сакський район знаходиться в межах Євпаторійської пологохвилястої і Альмінської хвилястої западини. Зручні для сільського господарства рівнини нині на 60–90 % освоєні під сільськогосподарські угіддя. У Сакському районі майже немає річок, проте, багато озер, але вони мілководі, з солоною водою – рапою, яка не годиться ні для пиття, ні для поливання полів. Ґрунтоутворюючі породив основному представлені плейстоценовими відкладами. Південні чорноземи характеризуються гипсоносністю і карбонатністю. Під ріллю в основному відводиться південний чорнозем, чорноземи карбонатні на елювії і делювії карбонатних порід. Багаторічні насадження переважно розміщені на чорноземах південних, а також на чорноземах карбонатних. Пасовища та сінокоси – більшою мірою на чорноземах карбонатних [6].

Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
151 Територія Сакського району належить до степової кліматичної області. Вона характеризується континентальністю й посушливим, помірно жарким кліматом. Особливістю території районуєте, що із заходу вона омивається водами незамерзаючого Чорного моря, яке декілька пом'якшує континентальність клімату. Несприятливими для цієї території є природні процеси вітрової і водної ерозії, карст, на заході – підтоплення, засолення грунтів, для берегової зони характерні процеси морської абразії і акумуляції. Вітровій ерозії в Сакському районі піддається 94–96 % території [5]. Ступінь прояву карстонебезпечності оцінюється як висока. Значні ділянки морського узбережжя складені рихлими суглинками, які легко розмиваються під час штормів [4]. Несприятливі природні процеси супроводжуються проявом антропогенних дій, що призводять до втрати якості земель. Використання під ріллю більшої частини грунтів в умовах частої повторюваності засух і суховіїв спричиняє посилення дефляційних процесів. У центральній частині району відбувається підтоплення території унаслідок недотримання норм поливу. Повсюдно спостерігається забруднення грунтів внаслідок використання хімікатів і неочищених стічних вод для поливу. Несприятлива ситуація в Сакському районі склалася з відпрацьованими кар'єрами [4]. Існує загроза знищення бальнеологічних ресурсів Сакського озера внаслідок розмиву греблі. Господарське використання земель району – різноманітне. Значна їх частина використовується під сільськогосподарські угіддя на богарних та зрошуваних землях. Промислове використання території – слабке, невеликі промислові підприємства розташовані в Саках, Євпаторії, Мирному. На значній площі поширені родовища будівельних матеріалів (неогенових вапняків, які використовуються для виробництва штучного каменя. Ці родовища розробляються відкритим способом
(кар'єрами). Значну роль в розвитку економіки Сакського району відіграють мінеральні ресурси. Видобуток солі біля м. Євпаторії і на оз. Сасик є сьогодні єдиними соляними промислами на території півострова. Оскільки територія Сакського району із заходу омивається водами Чорного моря, це дає можливість широко використовувати західну частину району в цілях рекреації. Озера
Мойнаки, Сасик-Сиваш (Сасик), Сакське, Кизил-яр містять унікальні лікувальні ресурси. Головним методом дослідження під час розробки організаційно-технологічної схеми моніторінгу стану земель Сакскького районує метод системного аналізу, заснований на функціональному аналізі системи землекористування. Система землекористування розглядається як складна ієрархічна система, що складається з природної, техногенної і соціальної підсистем, має складну структуру прямих і зворотних зв'язків, що забезпечують її стійке функціонування. Сутність проектування системи моніторингу повинна полягати в створенні функціональної моделі її роботи, в плануванні всього технологічного ланцюга отримання інформації від постановки завдань до видання інформації споживачам для прийняття рішення, а також контролю за виконанням прийнятих рішень. Оскільки всі ці етапи отримання інформації тісно пов'язані між собою, недостатня увага до розробки будь-якого етапу призводить до різкого зниження цінності всієї отримуваної інформації.
Обговорення результатів. Вимоги до проектування системи моніторингу на національному, регіональному і локальному рівнях повинні бути засновані на розв’язанні п’яти головних завдань [9]: визначення завдань системи моніторингу земель і вимог до інформації, необхідної для їх виконання створення організаційної структури моніторингу земель розробка проекту мережі режимних спостережень за об'єктами моніторингу і розробка порядку проведення цих спостережень розробка технології отримання і передання даних, надання інформації споживачам створення системи перевірки отриманої інформації на відповідність початковим вимогам і перегляду, за необхідності, системи моніторингу.

Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
152
Розв’язання перших двох завдань запропоноване в нормативних документах Кабінету Міністрів України і Держкомзему України [2]. У межах цієї статті розглянуті питання технологічного забезпечення і організації мережі режимних спостережень. Організація системи МСЗ має дві складових просторову та інформаційну.
Організаційно-технологічна схема моніторингу стану земель (МСЗ) Сакського району АРК рис) розкриває зміст етапів, що відповідають вимогам до проектування систем МСЗ на регіональному рівні. На схемі просторової організації МСЗ Сакського району АРК (рис) зображено просторове розміщення дослідницьких полігонів. Схема складена на основі топографічної карти, грунтової карти, а також матеріалів дистанційного зондування Landsat, SPOT. Дослідницькі полігони розміщені на територіях, де явно спостерігається наявність негативних процесів, на особливо цінних землях, на порушених землях, на зрошуваних землях у межах розповсюдження основних агропромислових груп грунтів. Система даних повинна мати ієрархічну структуру збору і отримання інформації пункти спостережень → адміністративний інформаційний центр → районний інформаційний центр. Контрольні пункти МСЗ, також зображені на схемі просторової організації моніторингу стану земель Сакського району АРК, розміщені в центрах сільських рад. Тут повинно відбуватися узагальнення інформації про стан земельного фонду на території сільської ради, а потім отриману інформацію передають в районний інформаційний центр, який розміщується в м. Саки. У районному інформаційному центрі відбувається узагальнення інформації загалом по району. Далі з урахуванням розробки вищевикладених етапів складається програма спостережень, в якій чітко обумовлюються на яких ділянках, які показники, в які терміни із якою періодичністю необхідно спостерігати. За наслідками МСЗ проводиться зонування території і складаються оперативні і прогнозні картографічні матеріали карта ерозійних процесів, карта дефляційних процесів, карта карстопроявлень, карта підтоплення, карта забруднення грунтів, карта несприятливих екологічних процесів, карта комплексної оцінки збитків земельним ресурсам, карта районування за ступенем небезпеки деградації земель тощо. На основі первинних картографічних матеріалів здійснюється картографічне моделювання, підсумком якого є карти еколого-економічного районування (на картографічних матеріалах відображаються ступінь змін якості земель внаслідок антропогенного впливу, рівень використання земельних ресурсів, стійкість земель до антропогенного навантаження, рівень цього навантаження, а також ступінь несприятливих антропогенних та природних процесів і еколого-економічна оцінка території районування за станом еродованності грунтів, інтенсивності ерозійних процесів, їх динаміки екологічного районування – зонування земель за ступенем забрудненості грунтів пестицидами, важкими металами, радіонуклідами тощо. Для потреб сільського господарства здійснюється також районування (зонування) земель за ступенем забезпеченості грунтів живильними речовинами, мікроелементами і за придатністю вирощування основних сільськогосподарських культур [3]. Зонування території Сакського району проводиться за допомогою оверлейного аналізу в географічній інформаційній системі (ГІС. У роботі використано програмне забезпечення ArcView
GIS 3.3. У результаті здійснено зонування земель за придатністю і ефективністю використання. Територія Сакського району підрозділяється на 21 категорію за ефективністю використання. Для кожної з цих категорій необхідно провести певні заходи для оптимізації використання території. Заплановані заходи повинні привести до балансу між антропогенним навантаженням на територію і її природними характеристиками. Заходи можуть мати організаційний, технологічний, економічний і нормативний характер. Нарис показано зонування земель за видами заходів для оптимізації використання території. Проведення того або іншого виду заходів визначається залежно від категорії земель і сучасного господарського використання цієї території. На територіях, які належать до категорій безумовно придатні або придатні, але використовуються неефективно, необхідно проводити нормативні і організаційні заходи. На територіях, що мають категорію мало-

Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
153
Підготовчий етап
1.
Розробка методичного забезпечення МСЗ. Розробка вимог до технологічного і програмного забезпечення МСЗ. Розробка мережі спостережень моніторингу, визначення виконавців, їх функцій.
4.
Обгрунтування режиму МСЗ. Розробка програми спостережень. Розробка техніко-економічного обгрунтування. Визначення методичних і методологічних підходів до імітаційного прогностичного моделювання.
Виробничий етап
1.
Збір і критичний аналіз наявної інформації картографічних матеріалів, матеріалів ДЗЗ, агрохімічного, земельно-кадастрового, радіологічного, токсикологічного та інших обстежень. Оцінка інформаційної достовірності наявних даних, проектування нових дослідницьких полігонів для забезпечення необхідною і достатньою інформацією. Створення мережі дослідницьких полігонів інформаційного забезпечення МСЗ Формування штатів, комплектування їх устаткуванням, забезпечення інструкціями, засобами зв'язку. Узгодження дій структурних підрозділів МСЗ. Розробка автоматизованої інформаційної системи (бази даних. Розробка методики дистанційного зондування, автоматизації дешифрування матеріалів ДЗЗ. Проведення досліджень за оцінкою початкового і поточного стану об'єктів. Формування бази даних нормативних документів, що регламентують моніторинг і оцінку стану земель (бази знань. Розробка критеріїв оцінки стану земельних ресурсів. Оцінка реального стану земельного фонду району.
Поповнення бази даних МСЗ
1.
Сервісне обслуговування автоматизованої системи управління базами даних
(АСУБД). Забезпечення оперативності введення, збереження даних, прав доступу до них.
Представлення результатів МСЗ
1.
Розробка порядку представлення і змісту звітів за результатами моніторингу Складання оперативних картографічних матеріалів за результатами МСЗ Розробка рекомендацій по раціональному використанню земельного фонду району за результатами імітаційного моделювання.
Перевірка і вдосконалення системи МСЗ
1.
Контроль режиму і якості спостережень. Оцінка достовірності прогнозованих показників. Обслуговування і вдосконалення бази даних і бази знань. придатні, потенційно придатні землі або умовно придатні землі, але також неефективно використовуються, бажано проводити технологічні заходи для підвищення якості грунтів. Економічні заходи бажано проводити на всіх категоріях земель, але передовсім на тих категоріях, які є придатними, але використовуються менш ефективно, для отримання більшого економічного ефекту.
Рис. 1. Схема етапів організації моніторингу стану земель Сакського району АРК

Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
154
Рис.2. Схема просторової організації моніторингу стану земель Сакського району

Схема просторової організації моніторингу стану земель Сакського району АРК
земли водного фонда землі лісового фонду iрілля зрошувана машинами "Фрегат "

рілля богарна
землі сільськогосподарського призначення землі житлової та громадської забудови межа Сакського району
#
S
#
S
межі сільських рад
#
S
вин огра дники
сад и
землі прир одо-заповідного та іншого природоохоронного призначення землі оздоровчого призначення землі рекреаційного призначення землі історік о-кул ьтурного призначення
озера
канал
море
кар'єри
дороги
соляний промисел
гребля
межі суміжних районів
Чо рноморський район назва суміжних районів -iзвалкиiiрілля зрошувана машинами "Дніпро"

землі промисловості, транспорту, зв'язк у, енергетики, оборони та
іншого призначення
Умовні позначки
Рівні організації моніторингу земель землі сільськогосподарського призначення М зрошувані землі сільськогосподарського призначення М 1:10000
землі сільських населених пунктів М 1: 2000
землі міст М 500
землі рекреаційного призначення М порушені землі М Контрольні пункти моніторингу земель
Дослідницькі полігони спостережень землі рекреації
грязелікарні
землі населених пунктів соляні розробки ділянки підтоплення зрошувані сільского сподар ські землі
порушені землі (кар'єри)
Сі
мф ер о польський район Чер воно гвардійський район Пер шотр а внев ий район Разд о льнен ськ ий район Чорноморський район
Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
155


Рис. 3. Зонування земель за видами заходів
Раздол ьненсь кий район Першотравневий район
Чо рн ом ор сь кий район Ч орне море Чер воно гвардійський район Сімферопольський район Зонування земель по видах заходів, необхідних для оптимізації використання території Сакського району землі м. Саки ст. Прибрежне озера межа С акського району межі суміжних районів Б категорія придатності земель для господарського використання Умовні позначки
За ходи для оптиміза циї використання земель організаційні економічні виноградн ики машинами "Дніпро"
маши нами "Фрегат"
сади
Сільськогосподарське використання земель багаторічні насадження рілля зрошувана
#
S
норм ативні
Б категорія економічної ефективності використання земель землі м. Євпаторія технологічні
V Б
V А
V Г
I Б
V А
II Б
V А
V А
II Б
V Б
II А
V Е
II Б
VI А
V Б
V В
V В
V Б
I В
VI Б
III Б
VI А
VI Б
V Б
V А
II В
V Б
VI А
V А
III Е
V Б
V В
III А
III Б
III В
V Б
II Б
VI В
II Б
V Б
VI А
II Е
III Б
IV Б
VI Б
IV Б
V А
II Б
III А
III А
VI Б
II В
II Г
за видами

Геодезія
,
картографія

і

аерофотознімання
.
Вип
. 69. 2007
156
Висновки. Основою ефективної роботи системи моніторингу стану земель повинно стати оновлення картографічних матеріалів формування просторових та атрибутивних даних про якісний склад земель створення мережі постійно діючих полігонів з експериментально-виробничого моніторингу земель створення еталонних стаціонарних ділянок для спостереження за негативними процесами по всій території району створення аналітично-інформаційної системи ГІС. На основі даних МСЗ розробляються заходи щодо попередження і запобігання наслідків негативних процесів, здійснюється планування використання земель, визначаються пріоритети інвестиційної діяльності. Зонування земель Сакського району за оцінкою придатності земель для господарського використання є основною ланкою в проведенні робіт з організації і розвитку території Сакського району, має значення для оптимізації використання земель, полегшує завдання органів управління земельними ресурсами у видаванні рекомендацій з раціонального використання земель. Розроблені на основі початкових картографічних матеріалів просторова структура МСЗ та схема зонування території Сакського району можна розглядати як методичну основу для створення мереж МСЗ та проведення зонування території в інших адміністративних районах АРК і впровадження елементів державної системи моніторингу стану земель в окремих регіонах.
1. Положення про державну систему моніторингу довкілля Затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від р, Земельний кодекс України з постатейними
матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики За станом
нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого р. / Упор. А.М. Мірш-
ниченко. Наук. ред. ВВ. Носік. – К Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р.С.,
2006. – 720 с. 2. Положення про моніторинг земель Затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від р, №661 // Земельний кодекс України з постатейними матеріалами Збірн.
норм.-правов. актів та матер. судової практики За станом нормативно-правових актів та актів
органів судової влади на 1 лютого р. / Упор. А.М. Міршниченко. Наук. ред. ВВ. Носік. – К
Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р.С., 2006. – 720 с. 3. Порядок здійснення
природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів
районування (зонування) земель Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.
05.2004 р, №681 // Земельний кодекс України з постатейними матеріалами Збірн. норм.-правов.
актів та матеріалів судової практики За станом нормативно-правових актів та актів органів
судової влади на 1 лютого р. / Упор. А.М. Міршниченко. Наук. ред. ВВ. Носік. – К Фізична
особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р.С., 2006. – 720 с. 4. Республиканский отчет О
состоянии окружающей природной среды в АРК” / Руков. С.Г. Мусияненко; гл. ред. С.А. Карпенко.
– Симферополь, 1997. 5. Республиканский отчет О состоянии окружающей природной среды в
АРК” / Руков. ММ. Лесов; гл. ред. С.А. Карпенко. – Симферополь, 2002. 6. Почвы Крыма и
повышение их плодородия: Справочное издание / П.Г. Гусев, И.Я. Половицкий. – Симферополь:
Таврия, 1987. – 152 с. 7. Сучасний стан земельної реформи в Україні / АС. Даніленко, М.Ю. Гарбуз,
В.В. Жмуцький та ін. – К Урожай, 2005. – 100 с. 8. Горбатюк В.М. Науково-методичні засади
організації моніторингу стану земель в Криму // Землевпорядкування. – 2002. – №2. – С. 9.
Медведев ВВ, Лактионова Т.Н .Концепция почвенного мониторинга // Вісник аграрної науки. –
1992. – №9. – с. 10. Електронний атлас АР Крим. Версія 4.1. / Під ред. М.В. Багрова, Л.Г.
Руденко / ЗАТ Інститут передових технологій. – К, 2004.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал