Кадрове забезпечення позашкільної освіти в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
Скачати 83.53 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір83.53 Kb.

1
Науменко Р.А.,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
начальник відділу державного управління
та аналізу державної політики ІПДУМС НАДУ

Кадрове забезпечення позашкільної освіти в Україні:
проблеми та шляхи удосконалення

У статті на основі вивчення та узагальнення досвіду кадрового забезпечення позашкільної освіти розкрита необхідність створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для позашкільної освіти в Україні. Аналіз стану функціонування мережі позашкільних навчальних закладів у сучасних умовах дав змогу виділити низку актуальних проблем, які мають визначати державну кадрову політику в галузі позашкільної освіти, спрямовану на її удосконалення.
Ключові слова:
позашкільна освіта, кадрове забезпечення, система підготовки та підвищення кваліфікації, державна кадрова політика у галузі позашкільної освіти.
Науменко Р.А
.
Кадровое

обеспечение

внешкольного образования

в Украине:
проблемы и пути усовершенствования

В статье на основе изучения и обобщения опыта кадрового обеспечения внешкольного образования раскрыта необходимость создания системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для внешкольного образования в Украине. Анализ состояния функционирования сети внешкольных учебных заведений в современных условиях позволил выделить ряд актуальных проблем, которые должны определять государственную кадровую политику в области внешкольного образования, направленную на его усовершенствование.
Ключевые слова:
внешкольное образование, кадровое обеспечение, система подготовки и повышения квалификации, государственная кадровая политика в области внешкольного образования.

Naumenko R.A. The problems of staffing extracurricular education
The article shows the necessity to create a system of training and professional teaching staff for extracurricular education based on research and experience of extracurricular education staffing in Ukraine. Analysis of the functioning of the network- extracurricular educational institutions in modern conditions allowed to allocate a number of topical issues that determine the state employment policy in extracurricular education, aimed at its improvement.
Key words: extracurricular education, staffing, system training and development, public personnel policy in extracurricular education.
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань сучасної державної політики у сфері позашкільної освіти є поліпшення якості освітніх послуг, що насамперед залежить від професійної компетентності педагогічних кадрів. У Законі
України "Про позашкільну освіту" підкреслюється особлива роль закладів цієї ланки системи освіти як одного з визначальних чинників соціального та професійного самовизначення дітей та молоді [1].
Нові підходи до проектування навчально-виховного простору позашкільного навчального закладу, спрямованого на надання дітям і молоді якісної, практично спрямованої освіти, потребують переосмислення виховної парадигми та оновлення змісту освітньої діяльності й передбачають:
• високий рівень підготовки педагога-професіонала, який здатний вибудувати
індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, розвинути його індивідуальні здібності й талант, а також спроможний оперативно приймати стратегічні рішення з огляду на кон’юнктуру освітніх послуг;

2
• гнучку систему асортименту освітніх послуг, технологій і процесів їх реалізації з урахуванням вимог суспільства;
• надання молоді якісних освітніх послуг, спрямованих на розвиток життєвих компетентностей та які користуються і будуть користуватися попитом на ринку;
• проектування демократичного управління позашкільним навчальним закладом.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Практичне вирішення цих завдань підвищує вимоги до якості підготовки педагогічних кадрів для системи позашкільної освіти, подальшого вдосконалення їхньої професійної компетентності. Результати досліджень російських і українських учених А.В.Єгорової [2], І.В.Каліш [3],
С.В.Крисюка [4], Т.І.Сущенко [5], А.І.Щетинського [6] показують, що сучасна післядипломна педагогічна освіта педагогів позашкільних навчальних закладів потребує системного реформування, приведення у відповідність з тими принциповими змінами, що відбуваються в процесі модернізації системи освіти.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Кадрове забезпечення позашкільної освіти розглядалося частково і не було предметом спеціального дослідження.
Мета статті – обґрунтування шляхів удосконалення кадрового забезпечення позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти та розвитку демократії в
Україні, що передбачає створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для позашкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан підготовки педагогічних кадрів у системі позашкільної освіти характеризується збільшенням майже на 5% загальної кількості педагогічних працівників позашкільних установ порівняно з попереднім роком. Разом з тим істотно зменшився відсоток педагогів-чоловіків, що пояснюється, насамперед, низьким рівнем заробітної плати. Поступово зростає відсоток педагогічних працівників, які мають вищу освіту, проте майже на 2% зменшилася кількість молодих педагогів у віці до 30 років. Значно зросла кількість педагогів пенсійного віку, що є наслідком неефективної соціальної політики і оплати праці в галузі освіти. Тенденція заповнення вакансій за рахунок педагогів пенсійного віку сьогодні є предметом стурбованості Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою.
З метою подолання ситуації, що створилася, зусилля уряду спрямовуються головним чином на вирішення кадрового питання шляхом поетапного збільшення заробітної плати педагогічних працівників та рівня їх соціального захисту.
За оперативними даними Міністерства освіти і науки України на 30 червня 2009 р., в Україні 26 педагогічних і класичних університетів здійснювали підготовку фахівців для сфери позашкільної освіти. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 16 червня 2005 р. № 363 "Про затвердження змін до Переліку напрямів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" у розділ "Соціальні науки" додано напрям підготовки 04404 "Реабілітаційна освіта" за спеціальністю "Соціальна реабілітація" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст" [7].
Для підвищення рівня професійної майстерності майбутніх педагогів позашкільних закладів у ВНЗ вводяться нові дисципліни практичної спрямованості. У рамках державних стандартів вищої освіти відкриваються нові спеціальності й вводяться спеціалізації, такі як "Соціальна педагогіка", "Практична психологія" та ін. Це, безсумнівно, є важливим кроком у підготовці висококваліфікованих кадрів для сфери позашкільної освіти і на сучасному етапі виконує, насамперед, соціально-адаптаційну

3 та реабілітаційну функції і вирішує одне з пріоритетних виховних завдань – соціалізація дітей та молоді.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року" від 5 жовтня 2009 р. № 1622-р (рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2008 р. протокол № 14/3-3) та відповідно до наказу МОН України № 1/9-351 від 19 травня 2010 р. "Про підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю "Позашкільна освіта" [8] в Інституті гуманітарно- технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова розпочато підготовку фахівців з вищою освітою за спеціалізацією "Позашкільна освіта".
У 2010 р. прийом на навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, галуззю знань 0101 "Педагогічна освіта", напрямом підготовки 6.010103
"Технологічна освіта" та спеціалізацією "Позашкільна освіта". Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету, пільгових довгострокових кредитів та кошти юридичних і фізичних осіб.
Виходячи з існуючих освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти підготовку педагогів для системи позашкільної освіти слід проводити на рівні магістра. Закон
України визначає, що "магістр" – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності" [9].
Зважаючи на зміни пріоритетів в освіті, у процесі підготовки фахівця, магістра до професійної діяльності акценти необхідно ставити не на здобуття декларативних знань, все більше доступних учням від телекомунікаційних інформацій, а технологічних знань, насамперед інноваційного характеру, спрямованих на розвиток системного мислення. У наш час формування системного мислення є найважливішим завданням вищих навчальних закладів [10, с. 18]. Тільки такий підхід дасть змогу особистості розвиватися, підвищувати здібності та мати бажання задовольняти особисті потреби, а також законні бажання та потреби інших [11]. Саме з позицій демократії необхідно розглядати підготовку фахівців для системи позашкільної освіти, оскільки специфіка позашкільної освіти як соціального інституту вимагає від педагога системного вивчення дитини у форматі просування її в межах обраної
індивідуальної освітньої програми.
Разом з тим у практичній підготовці майбутніх педагогів позашкільних навчальних закладів існує низка проблем. Це, передусім, ті, які пов’язані з організацією та проведенням науково-дослідної роботи в Малій академії наук і наукових товариствах позашкільних закладів; оволодінням методиками і
інноваційними технологіями роботи з обдарованою молоддю, дітьми з особливими потребами, методиками проектування особистості, діагностичними методиками
інтелектуального розвитку дітей. Крім того, існує не менш складна проблема кадрового забезпечення системи позашкільної освіти компетентними молодими фахівцями – їх поповнення, стимулювання та підготовки до вирішення сучасних завдань на високому професійному рівні. Матеріальні умови роботи в системі позашкільної освіти не дають змоги достатньою мірою залучати молоді кадри як керівників позашкільних навчальних закладів, так і педагогів, здатних займатися найбільш популярними серед дітей та молоді видами творчої діяльності.
Епоха інноваційного освітнього розвитку підвищує вимоги не тільки до якості підготовки майбутнього педагога-новачка, але і подальшого вдосконалення його

4 професійної майстерності протягом усього періоду роботи в позашкільному навчальному закладі. Виконання цього завдання покладається на систему післядипломної освіти, яка охоплює підготовкою та перепідготовкою всі категорії педагогічних працівників, у тому числі й позашкільних закладів.
Згідно із сучасними потребами розширюється і кількість видів та форм післядипломної освіти. Паралельно із традиційними курсами, діючими у всіх
інститутах післядипломної освіти, введено такі форми, як: перепідготовка (отримання
іншої спеціальності на основі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня), стажування (придбання слухачами досвіду виконання завдань певної спеціальності) та спеціалізація (придбання слухачами вмінь виконувати завдання, що мають свої особливості в межах спеціальності).
Аналіз і моніторинг післядипломної педагогічної освіти дали змогу визначити такі проблеми:
• консерватизм деяких педагогів стосовно впровадження інноваційних форм організації навчально-виховного процесу;
• відсутність у більшості з них стійкої мотивації до безперервної самоосвіти;
• недостатність умов (насамперед організаційних) для вибору змісту підвищення кваліфікації;
• дискретний характер залучення їх до системи післядипломної педагогічної освіти.
Тому перед сучасною системою післядипломної освіти постає завдання розробки та експериментальної апробації нових форм дидактичної взаємодії з педагогічними працівниками – такої взаємодії, яка відбувалася б не один раз на п’ять років, а продовжувалася б безперервно і ґрунтувалася на усвідомленні значущості процесу самостійного й цілеспрямованого отримання сучасної освітньої інформації.
Це є визначальною умовою професійного зростання педагога в умовах
інформаційного суспільства, адже саме самоосвіта допомагає ефективно сприймати і засвоювати знання, необхідні для творчого виконання службових обов’язків.
У зв’язку з актуальністю модернізації форм післядипломної педагогічної освіти та переходу до безперервної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Центральним
інститутом післядипломної педагогічної освіти
Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук (НАПН)
України розроблено Програмно-цільовий проект "Створення системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників". У рамках цього проекту для системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів автором статті розроблена Програма курсу "Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна система". Програма спрямована на поглиблене вивчення змісту та наукове обгрунтування проблем позашкільної освіти, оволодіння варіативними методиками і технологіями управління інноваційним розвитком позашкільної освіти, проектування педагогічного процесу навчання та виховання дітей та учнівської молоді в позашкільних навчальних закладах. Необхідною умовою цього проекту є кредитно-модульне, пролонговане протягом п’яти років, навчання педагогів. Суть такої форми полягає в щорічному дозованому навчанні за окремими модулями, введенні дистанційних форм навчання, упровадженні короткочасних спецкурсів та тематичних семінарів, тренінгів.
Однією з ефективних форм роботи з удосконалення професійної майстерності педагогів регіональних позашкільних навчальних закладів стало проведення практичних занять для слухачів курсів Центрального інституту післядипломної

5 педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України на базі
Українського державного центру позашкільної освіти. У рамках програми підвищення кваліфікації триває міжнародна співпраця з обміну досвідом з питань організації змістовного дозвілля учнівської молоді з колегами з Російської Федерації,
Республіки Молдови, Республіки Білорусі, Республіки Сербії. Проводиться спільна робота з посольством Японії з оволодіння технологіями дитячої творчості.
Очікувані результати з упровадження Програми курсу "Позашкільний навчальний заклад - освітньо-виховна система" включають:
• задоволення потреб педагогів у професійному зростанні відповідно до сучасних завдань модернізації позашкільної освіти;
• створення умов для самостійного вибору індивідуальної освітньої траєкторії в системі післядипломного навчання педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів відповідно до професійних інтересів та рівня професійної підготовки;
• створення умов для системної самоосвіти протягом міжатестаційного періоду;
• стимулювання мотивації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів до безперервного професійного удосконалення;
• забезпечення потреб регіону в кваліфікованих педагогічних кадрах для системи позашкільної освіти.
Враховуючи роль та перспективи сучасного інформаційного забезпечення для розвитку позашкільної освіти, особлива увага має зосереджуватись на питаннях, пов’язаних із впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес професійної підготовки педагогів та керівників позашкільних навчальних закладів.
До шляхів удосконалення кадрового забезпечення позашкільної освіти можна віднести:
• упровадження практики взаємодії місцевих органів управління освітою з ректорами вищих навчальних закладів з питань працевлаштування випускників педуніверситетів за спеціалізацією "Позашкільна освіта";
• розробку міжгалузевої програми підготовки фахівців для роботи в позашкільних навчальних закладах;
• створення цілісної системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів цих навчальних закладів;
• розробку нормативно-правової бази, яка передбачає підвищення статусу та соціальної захищеності педагога позашкільного навчального закладу.
Висновки. Важливим аспектом формування зваженої кадрової політики в галузі позашкільної освіти є питання підвищення престижності професії працівників позашкільних навчальних закладів та фінансового вирівнювання оплати праці педагогів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Для цього необхідно розробити механізми удосконалення структури оплати праці педагогічних працівників, створити систему дієвих матеріальних, моральних, психологічних стимулів їх творчого зростання.
Автор статті в складі робочої групи працює над проектом "Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року", яка включає розділ "Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільної освіти" і передбачає тісний зв’язок з реалізацією завдань державної, регіональної освітньої політики та демократичного управління.
До подальших напрямів дослідження цієї проблеми можна віднести комплекс питань, пов’язаних з удосконаленням політики держави щодо кадрового забезпечення

6 позашкільної освіти, що має обов’язково передбачати вжиття низки заходів, спрямованих на впровадження управлінської етики та підвищення адміністративної культури державних службовців – керівників освіти. Особливої уваги потребують питання щодо розробки механізмів підвищення якості управлінської підготовки керівників позашкільної освіти всіх рівнів.
Список використаних джерел
1. Про позашкільну освіту : Закон України : прийнятий 22 черв. 2000 р. № 1841-III [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
2. Єгорова А. В. Про досвід роботи з педагогічними кадрами закладів додаткової освіти дітей в
Ростовській області / А. В. Єгорова // Внешкольник. – 1998. – № 7-8. – С. 31-32.
3. Каліш І. В. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації педагога додаткової освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Каліш Ігор Васильович. – М., 2000. – 22 с.
4. Крисюк С. В. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система / С. В. Крисюк //
Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 37-47.
5. Сущенко Т. І. Основи позашкільної педагогіки : посіб. клас. керівників, педагогів позашкіл. установ / Т. І. Сущенко. – Мн. : Бел. наука, 2000. – 221 с.
6. Щетинський А. І. Теорія і практика розвитку творчого потенціалу педагога в умовах моніторингу якості додаткової освіти дітей / А. І. Щетинський. – Казань, 1998. – 43 с.
7. Про затвердження змін до Переліку напрямів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями : наказ МОН України від 16 черв. 2005 р. № 363 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua
8. Про підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю "позашкільна освіта" : наказ
МОН України від 19 трав. 2010 р. № 1/9-351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua
9. Про вищу освіту : Закон України : прийнятий 17 січ. 2002 р. № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
10. Лобанов А. С. Формування системного мислення як найважливіше завдання вузу / А. С. Ло- банов // НТІ. Серія 1. – 2001. – № 1. – С. 18-21.
11. Акофф Р. Акофф про менеджмент / Р. Акофф. – СПб. : Пітер, 2002. – 448 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал