«Київський політехнічний інститут»
Pdf просмотр
Сторінка10/10
Дата конвертації30.01.2017
Розмір2.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Питання для контролю:

1.

На які сфери діяльності спрямовується соціальна відповідальність українських підприємств?
2.
Які фактори здійснюють вплив на формування соціальної відповідальності в Україні?
3.

Дайте характеристику основним перешкодам впровадження соціальної відповідальності в Україні. Яким чином їх можна подолати?
4.
Чому наявна нормативно-правова база України не стимулює розвиток соціальної відповідальності бізнесу?
5.

Дайте характеристику основним напрямкам державної політики сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
6.

Які завдання ставить проект Стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до
2020 р.?

Тестові завдання:
1. Особливості соціальної відповідальності в Україні обумовлені:
а) історичними особливостями бізнесу; б) специфікою громадської думки по відношенню до бізнесу; в) специфікою законодавства.

2. Який тип корпоративної соціальної відповідальності найбільше
використовується в Україні:
а) корпоративний соціальний маркетинг; б) корпоративна філантропія; в) волонтерська робота;

Соціальна відповідальність

163 г) немає правильної відповіді.

3. Скільки організацій в Україні є підписантами Глобального договору
ООН щодо КСВ:
а) жодна; б) десять; в) понад сто сорок; г) понад двісті.

4. Основними перешкодами впровадження соціальної відповідальності в
Україні є:
а) брак відповідного законодавства, фінансів, досвіду та механізмів впровадження соціальної відповідальності; б) достатня кількість необхідної інформації стосовно соціальних проблем; в) достатня кількість урядових і неурядових організацій, що підтримують соціально відповідальну діяльність.

5. Основними завданнями «Стратегії сприяння розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні» є:
а) запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності бізнесу в Україні всіма групами зацікавлених осіб; б) сприяння розвитку СВБ, розвиток програм ресурсозбереження та енергоефективності; в) створення передумов для забезпечення прав людини, етичного виховання та освіти членів суспільства; г) всі відповіді вірні.

6. Які основні напрямки державної політики сприяння розвитку
соціальної відповідальності бізнесу в Україні?
а) зниження державної підтримки проведення публічних заходів з питань упровадження та результативності СВБ; б) забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для розвитку соціального відповідального бізнесу в українському суспільстві.

Соціальна відповідальність

164
Література
1.
Амоша О. Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу / О. Амоша, О. Новікова // Держава і суспільство, С. 122–27. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ pubupr/2011-
1/doc/3/01.pdf
2.
Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній / Д.О. Баюра // Теоретичні та прикладні питання економіки .- К: ВПЦ «Київський університет». – 2009. – № 18. – С. 259–264.
3.
Баюра Д.О. Формування системи корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності/ Д. О. Баюра // Вісник
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. –
Серія «Економіка». – 2013. – № 10. – С. 18–22.
4.
Бебик В. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: навч.-метод. посібн. / В. Бебик,
В. Бортніков, Л. Дегтерьова, А. Кудряченко (за заг. ред.
В.Бебика) – К.: Інститут громадянського суспільства, 2006. – 248 с.
5.
Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція поглядів на проблему / К.С. Белявська // Вісн. Хмельниц. нац. ун.
– 2011. – №1. – С. 228–233.
6.
Білявський В. Підвищення рівня соціальної відповідальності торгівельного підприємства / В. Білявський // Вісн. КНТЕУ. –
2009. – №5. – С. 84–91.
7.
Будьонна Л. Шляхи та напрями формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні. / Л. Будьонна // Соціальна політика. – 2008. №8 – С. 9–10.
8.
Вергун Л.І. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / Л.І. Вергун //
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. –
К., 2010. – Вип. 23. – С. 165–170.
9.
Волосковець Н.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної

Соціальна відповідальність

165 економіки [Електронний ресурс] / Н. Ю. Волосковець // Наук. праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 125–131. –
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/index.html.
10.
Воробей В. Соціальна звітність: стан та перспективи / В.
Воробей // Матеріали зборів мережі Глобального Договору ООН
(16 грудня 2009р.). – К.: 2009. – 11с.
11.
Гідна праця – основа соціального добробуту та економічного прогресу: програмна резолюція VІ З’їзду Федерації професійних спілок України від 24.03.2011 № 6з – 7 [Електроний ресурс] /
Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/dokumentifpu/programni- rezolyutsiji-ta-postanovi-vi-z-jizdu-federatsiji-profesijnikh-spilok- ukrajini
12.
Глобальный договор ООН (UN Global Compact, 2000)
[Электронный ресурс]. – Режим доступу: globalcompact.org.ua
13.
Гриненко А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект оцінювання соціальної діяльності / А. М. Гриценко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. –
К.: КНЕУ, 2012. – 680 с. – С. 58 – 68.
14.
Грищук В.К. Соціальна відповідальність. Навчальний посібник,
Львівський університет внутрішніх справ – 2012. – 152 с.
15.
Грицина Л.А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» /
Л.А. Грицина; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с.
16.
Гуменна О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті
інноваційного розвитку економіки / О. В. Гуменна [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7/09ga vdoe.pdf
17.
Грішнова О.А., Думанська В.П. Екологічний вектор соціальної відповідальності / О. А. Грішнова, В. П. Думанська // Экономика и управление. – № 3. – 2011г. – с. 32–41.

Соціальна відповідальність

166 18.
Дементов
В.
Особливості забезпечення соціальної відповідальності державної служби у контексті демократичних перетворень. Держава та суспільство [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-
1/doc/4/07.pdf
19.
Дементов В.О. Особливості розвитку державної служби в умовах демократизації державного управління / В. О. Дементов // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Вип. 4 (35). –
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 135–141.
20.
Дзюба О. М., Зюзіна В. П. Ефективність внутрішньої складової корпоративної соціальної відповідальності підприємства / О.М.
Дзюба, В.П. Зюзіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . – 2012 . – N 725: Проблеми економіки та управління . – С. 277-281.
21.
Деркач С. Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stepanderkach. com.ua/socialna- vidpovidalnist-biznesu
22.
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф.
Новікова, М.Є. Дейч, О. В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 296 с.
23.
Євтушенко В.А. Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності / В. А. Євтушенко
// Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2013. - № 1.
– С. 40–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/piprp_2013_1_10.pdf
24.
Євтушенко
В.А.
Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники // В.А. Євтушенко /
Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – №46. –С. 53–63.
25.
Задирак Д. Социальная ответственность бизнеса / Д. Задирак,
В. Сморчкова // Социальное партнерство. – №2. – 2008. – С. 14–
17.
26.
Зінченко А. Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005–
2010: стан та перспективи розвитку / А. Г. Зінченко, М. А.
Саприкіна. – К. : Фарбований лист, 2010. – 56 с.

Соціальна відповідальність

167 27.
Ільніцький Я.В. Концептуальні основи формування системи соціальної відповідальності суб’єктів ринку праці [Електронний ресурс] / Я.В. Ільніцький // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім.
Володимира Даля. – 2011. – Ч. І. №14. – Режим доступу: www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_14_1/Ilnitskiy.pdf.
28.
Ільніцький Я. В. Соціальна відповідальність партнерів у сфері зайнятості населення. – Автореф. дис. канд. екон. наук: спец.
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Я. В. Ільніцький. – Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 19 с.
29.
Иванова Е. А. Корпоративный социальный отчет: как правильно рассказать о вкладе Вашей компании в развитие общества / Под ред. Литовченко С. Е. - М.: Ассоциация менеджеров России,
2004. – 56 с.
30.
Касич А. О., Яковенко Я. Ю.Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності // Ефективна економіка. –№10. –2014 31.
Казмерчук
М.Т.
Корпоративний кодекс як інструмент управління поведінкою персоналу підприємства / М. Т.
Казмерчук // Управління розвитком. – 2013. – № 21. – С. 7–10.
32.
Коваленко О.В. Соціальна відповідальність бізнесу як наслідок державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О.В.
Коваленко. – Режим доступу: http://www.icp-ua.com/ru/node/1155.
33.
Клюквіна М.С. Відповідальне управління ланцюгами постачань як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства //
Економічний часопис. – 2011. – № 9–10.
34.
Козаков В.М. Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні: дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 – теорія та історія державного управління / В.
Козаков. – К., 2008. – 446 с.
35.
Колот А. М. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади / А. М. Колот //
Україна: аспекти праці [Електронний ресурс] : наук.-екон. та

Соціальна відповідальність

168 сусп.-політ. журнал / Вид-во «Праця»; гол. ред. О. Варецька. –
2011. – № 3. – С. 3–9.
36.
Коновалова Л. Н., Корсаков М. И., Якимец В. Н. Управление социальными программами компании / Под ред. Литовченко С.
Е. - М.: Ассоциация менеджеров России, 2003. – 152 с.
37.
Концепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.org.ua/index.php?get=14&id=5817 38.
Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. - М.: Ассоциация менеджеров России, 2003. – 100 с.
39.
Король С. Інституційний підхід до соціальної відповідальності бізнесу // Вісник КНТЕУ.-2013.-№3. – С. 42–55.
40.
Костин А. Е. Цена роста (КСО как капиталообразующий фактор)
// Формула карьеры. – № 12. – С.33 – 40.
41.
Котлер Ф., Н. Лі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства
/ пер. з англ. С. Яринич. - К.: Стандарт, 2005. – 302 с.
42.
Кравчук Л.С. Заробітна плата на сучасному ринку праці України
/ Л.С.Кравчук, Т.В.Бессчастна // «Вісник Полт. держ. аграр.
Академії»
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/ 255.pdf
43.
Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф. Корпоративная социальная ответственность – М.: Прогресс, 2006. – 195с.
44.
КСВ як основа політики. Національний порядок денний з КСВ для республіки Македонія: Мат. четвертого засідання
Консультативної Ради з розробки проекту Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні
8.11.2010. [Електронний ресурс]. – Режим до ступу: http://www.csr-ukraine.org/chetverte_zasidannya_ konsultativnoi_.html.
45.
Лазоренко О. «Корпоративна соціальна відповідальність в
Україні: експертна думка: зб. статей та рекомендацій» /– К. :
Стилос, 2007. – 152 с.

Соціальна відповідальність

169 46.
Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова
інформація з корпоративної соціальної відповідальності» / – К.:
Видавництво «Енергія», 2008.
47.
Ласукова А.С. Порівняльний аналіз моделей корпоративної соціальної відповідальності в банках світу // Вісник Запорізького національного ун-ту –2012–№3– с. 181–188.
48.
Лебедев И.В. Концепция социальной ответственности бизнеса: перспективы развития в Украине // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 2– с. 44–51.
49.
Левицька Є. Г. Теоретико-методологічні засади розвитку соціальної відповідальності вітчизняних підприємств сфери послуг // Є.Г. Левицька //Ефективна економіка. – №5. – 2012.
50.
Македон В.В. Дослідження процесів забезпечення соціальної відповідальності у провідних моделях корпоративного управління // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.
126. — Харків: ХНТУСГ. – 2012. – С. 198–206.
51.
Международный HR-стандарт SA 80001997 «Социальная ответственность» / HR-Portal / Сообщество HR-менеджеров
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hr- portal.ru/article/mezhdunarodnyi-hr-standart-sa-80001997 sotsialnaya-otvetstvennost%C2%BB
52.
Мельник С.В. Концепція формування в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (проект) [Електронний варіант] / С.В. Мельник, В. Д. Матросов, М.К. Гаврицька //
Міністерство праці та соціальної політики, Науково-дослідний
інститут соціально-трудових відносин. – Луганськ, 2008. –
Режим доступу: www.lir.lg.ua/Konzep_naz_model.htm.
53.
Мельник С.В. Шляхи стимулювання соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу [Електроний ресурс] / С. В. Мельник, Т.А.
Тресвятська, Л. В. Будьонні. – Режим доступу: www. lir.lg.ua/shlahi.doc.
54.
Меморандум про соціальну відповідальність бізнесу в Україні, затв. рішенням громадського об’єднання «Форум соціально відповідального бізнесу України» 16 грудня 2005 р.

Соціальна відповідальність

170 55.
Наше общее будущее. – Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР): Пер. с англ./под ред. и с послесл. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета/М.:Прогресс, 1989. – 376 с.
56.
Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу. Воробей В., Журовська І.– К.: ФОП Костюченко О.М.–
2010.– 77 с.
57.
Оболенський О.Ю. Державна служба: навч. посіб. / О.Ю.
Оболенський. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.
58.
Панов А.Т. Социальная ответственность личности в развитом социалистическом обществе / А.Т. Панов, В.А. Шабалин. –
Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1976. – С. 29–33.
59.
Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики: монографія. – К.: КНЕУ, 2013. – 372 с.
60.
Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 60 с.
61.
Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: монографія / О.М. Петроє. -
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 152 с.
62.
Полякова О.М. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні / О.М. Полякова, П.Ю.
Кас // Вісн. економіки трансп. і пром-ті. – 2010. – №32. – С. 284–
289.
63.
Полякова С. В. Соціальний аудит як технологія управління соціальними процесами / С. В. Полякова // Економіка розвитку,
2011. — № 1. — С. 46–49.
64.
Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін. –
К.: Видавництво «Енергія», 2008/ – 96 с.
65.
«Про благодійництво та благодійні організації» [Електронний ресурс]: Закон України від 16.09.1997 року № 531/97-ВР. –

Соціальна відповідальність

171
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/531/97-
%D0%B2%D1%80.
66.
Роль государства в продвижении корпоративной социальной ответственности: обзор международного опыта / Л.А. Истомина,
Т.В. Елецких, О. Л. Елова. – Минск, 2010. – 48 с.
67.
Самофалова Т.О. Соціальна відповідальність бізнесу як об’єктивна категорія соціально-економічної системи
[Електронний ресурс] / Т. О. Самофалова // Теорія та практ. держ. управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ
«Магістр»,
2011.

Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2011-2/doc/2/11.pdf
68.
Савченко І.Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін- т держ. управління. – Х., 2007. – 202 с.
69.
Савченко І.Г. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр»,
2005. – № 2(24): У 2 ч. – Ч. 1. – С. 55–63.
70.
Свод основных признаков социально ответственной компании //
Бизнес и общество. – 2004. – № 4–5 –C. 23–24/
71.
Серікова О.М.Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методологічний підхід / О.М. Серікова //
БІЗНЕСІНФОРМ.-2013.- № 11.- С.237 72.
Сиченко О. О. Концепція корпоративного громадянства в контексті державної соціальної політики [Електронний ресурс] /
О. О. Сиченко // Публічне адміністрування: теорія та практика.
Електронний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2 (6). –
Режим доступу
: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-
02(6)/11soodsp.pdf.
73.
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: моногр. / за ред. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501 с.

Соціальна відповідальність

172 74.
Соціальна відповідальність бізнесу: монографія / О. П. Гогуля,
І. П. Кудінова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. – Ніжин : Лисенко, 2011. – 175 с.
75.
Соціальна відповідальність бізнесу – виклик часу // Фармацевт- практик. – 2012. – №7–8. – С. 6–7.
76.
Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная отчетность
– новый фактор взаимодействия бизнеса и общества.: сб. ст., лекций и выступлений / Под общ. ред. Л. Г. Лаптева. – М.: ЗАО
Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2004. – 310 с.
77.
Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / Под ред. Литовченко С.Е., Корсакова М.И. – М.: Ассоциация менеджеров России, 2003. – 208 с.
78.
Сперанский В.И. Социальная ответственность бизнеса: сущность и особенности проявления [Електронний ресурс] / В.И.
Сперанский // Вісн. Харк. нац. ун-ту. внутр. – 2009. – Вип. 44. –
Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vkhnuvs/2009_44/index.htm.
79.
Стандарт верификации отчетов АА1000, «AccountAbility» /
Перевод с английского и общая редакция Агентства социальной информации. – М., 2003. – 26 с.
80.
Стецик А.Р. Теоретико-методологічні засади управління соціальною відповідальністю підприємництва в ринкових умовах / А.Р. Стецик // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2011. – Вип. 21.18. – С. 260–266.
81.
Супрун
Н.А.
Інститут корпоративної соціальної відповідальності: принципи, завдання та пріоритети розвитку / Н.
А. Супрун // Наук. праці Донец. нац. техн. ун-ту. Сер.: економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – Вип. 40-2. – С. 190–
196.
82.
Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник / ред. О.
В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
83.
Ткаченко, Л. Г. Конкурентні межі зростання оплати праці в
Україні / Л. Г. Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. −
2008. − №2 (10). – С. 115–124.

Соціальна відповідальність

173 84.
Умаева Н. Н. Роль человеческих ресурсов в формировании современной украинской модели менеджмента в условиях повышенной конкуренции / Н. Н. Умаева // Бизнес Информ. –
2009. – № 7. – С. 97 – 103.
85.
Харчишина О. В. Теоретико-методологічні засади розробки корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості /
О. В. Харчишина // Сталий розвиток економіки. – 2011. –
№ 2. – С. 152 – 156.
86.
Шира Н.О. Напрями впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності в практику українських підприємств
[Електронний ресурс] / Н.О. Шира, А.І. Іващенко // Ефективна економіка.

2013.

№11.

Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502 87.
Юзик Л.О. Підходи щодо оцінки впливу КСВ на показники діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л.О. Юзик. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/
Vdnuet/econ/2010_3/Yuzik.pdf.
88.
Carroll A. B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct / A. B. Carroll // Business and Society. – 1999.
– Vol. 38 (3). – P. 268–295.
89.
Frans Paul van der Putten A Research Agenda for International
Corporate Social Responsibility, NRG working paper series
November 2005 no. 05-09 [Electronic resource]. - Access mode:URL: http://www.nyenrode.nl/download/NRG/ workingpapers/NRG05-09.pdf
90.
Matten D. Corporate Citizenship: Towards an Extended Theoretical
Conceptualization / D. Matten, A. Crane // ICCSR Research Paper. –
№ 04. – Nottingham, 2003.
91.
Mirvis Ph. Stages of Corporate Citizenship: A Developmental
Framework / Ph. Mirvis, B. K. Googins. – Centre for Corporate
Citizenship at Boston College, 2006.
92.
Moon J. Can Corporations Be Citizens? Cоrporate Citizenship as a
Metaphor for Business Participation in Society (2nd ed.) / Moon J.,
Crane А., Matten D. – ICCSR Research Paper №13. – Nottingham,
2003.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал