Київський університет імені бориса грінченка кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін
Скачати 253.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації21.01.2017
Розмір253.52 Kb.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ТА МЕТОДИК ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методика викладання дисциплін
освітньої галузі «Людина і світ»
спеціальність 8.01010201 Початкова освіта
Педагогічний інститут


Київ – 2014 рік
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
____________________________О.Б. Жильцов
«___»________________________2014 р.

2

УДК 378.1(073)
ББК 74.580
Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»:роб.навч.прог.
[для студ. спец. 8.01010201 «Початкова освіта»] / уклад. Кравченко Т.В.,
ВишнівськаН.В. – Київський університет імені Бориса Грінченка. 2014. – 45 с.
Розробники:
Кравченко Тамара Володимирівна, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін, доктор педагогічних наук.
Вишнівська Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін


Протокол від. «29» серпня 2014 року № 1
Завідувач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін
_______________________________________ К.І. Волинець
Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи
_________________________________________М.А. Машовець
©
КУ імені Бориса Грінченка, 2014 рік
©
Педагогічний інститут, 2014 рік.

3

ЗМІСТПояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
І. Структура програми навчальної дисципліни
Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . .. ... .7
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..9
ІІІ. Програма ……………………………………………………………………………….10
Змістовий
модуль І. Методологічні засади методики викладання освітньої галузі
«Людина і світ» …………………………………………………...................................10
Змістовий
модуль ІІ. Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ» ……………………………………………………………………………………..11
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика викладання дисципліни освітньої галузі «Людина і світ»» . . . . ……………………………………………... ....13
V. Плани семінарських занять. . . . …………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …12
VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. .13
Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….... . . . . . . . . ...14
VІІ. Індивідуальна навчально-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . . ......15
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......18
ІХ. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 20
Х. Питання для самоконтролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …21
ХІ. Рекомендована література…………………………………………………………….22

4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно- модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконання за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконання студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною, навчальною шкалою та шкалою ЕСТS.
Психолого-педагогічна наука і шкільна практика в нинішніх умовах реформування системи освіти вирішує складне питання переорієнтації на гуманістичні цінності, педагогіку дитиноцентризму, намагається узгодити суспільні
інтереси з інтересами особистісного становлення людини та її самовизначенні в суспільному та особистому житті. Тому є актуальним пошук освітніх технологій, які забезпечили б всебічний розвиток особистості, її успішну соціалізацію,
інкультурацію, адекватну самоідентифікацію, сприяли розвитку творчого потенціалу особистості.
Навчальна дисципліна „ Методика викладання дисциплін освітньої галузі
«Людина і світ»” охоплює проблеми викладання інтегрованого курсу «Я і Україна», а також висвітлює інноваційні технології вивчення цього курсу в початковій школі.
Робоча навчальна програма з дисципліни „ Методика викладання дисципліни освітньої галузі «Людина і світ»” є нормативним документом КУ імені Б. Грінченка, який розроблено кафедрою початкової освіти та методик природничо- математичних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності напряму „Початкова освіта” денної форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент-магістр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни „ Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»”, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Курс „ Методика викладання дисципліни освітньої галузі «Людина і світ»” є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку.

5
Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є формування систематичних знань та педагогічних умінь щодо викладання освітньої галузі «Людина і світ» у майбутніх вчителів початкових класів.

1.1. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- познайомити студентів із методичною системою вивчення освітньої галузі
«Людина і світ»;
- ознайомити з історією становлення та розвитку методики викладання природознавства;
- сприяти формуванню умінь проведення уроків у межах освітньої галузі «Людина і світ»;
- дати уявлення про можливості та шляхи екологічного виховання молодших школярів під час вивчення дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»;
- познайомити студентів із методикою та структурою наукових досліджень в освітній галузі методики викладання природознавства.
1.2. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
В системі підготовки фахівців вивчення курсу «Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»» розглядається як підготовка студентів до
пошуку педагогічних технологій, які б розглядали дитину як головний пріоритет і цінність, як суб’єкт культури і життя, є найбільш актуальним завданням сучасної педагогічної науки і практики. Дана дисципліна створює базу для самоосвіти, професійної підготовки студентів, для наукового осмислення ними основних концепцій і педагогічних технологій. Одержані знання допоможуть фахівцю у вирішенні професійних задач, у з’ясуванні ними необхідності комплексного підходу до формування професійних якостей.
1.5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»».
Навчальна дисципліна «Методика викладання дисциплін освітньої галузі
«Людина і світ»» – це навчальна дисципліна, яка тісно пов’язана зі спеціальними дисциплінами: «Педагогіка», «Психологія», «Теорія виховання», «Дидактика»,
«Історія педагогіки», які у свою чергу, належать до суспільних наук.
Природознавство взагалі є інтегрованою наукою, що поєднує в собі цілу низку природничих наук.

6
Знання та вміння, одержані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані у процесі самостійної та індивідуальної роботи студентів з
інших фахових дисциплін.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати й розуміти:
- форми, методи та засоби методики викладання дисциплін освітньої галузі
«Людина і світ»;
- педагогічні технології та основні концепції їх впровадження;
- провідні світоглядні ідеї, положення, що складають основу системі світорозуміння, визначають ставлення людини до природи, суспільства, самої себе;
- методи і прийоми формування загальної наукової цілісної картини світу у молодших школярів, засвоєння норм і правил моралі.
Вміти:
- визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях освітнього курсу
«Я і Україна»;
- аналізувати, порівнювати, визначати головне у змісті і структурі уроків певного обсягу розділу громадянська освіта курсу «Я і Україна»;
- вибирати оптимальні методи навчання з метою ефективного досягнення дидактичної мети курсу «Я І Україна»;
- добирати ефективні прийоми організації пізнавальної діяльності молодших школярів в рамках сучасних освітніх технологій;
- розробляти методику організації і проведення уроків громадянської освіти та природознавства всіх типів, розробляти їх детальний конспект.
1.5. Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 3 модулів.
1.5.1. У результаті засвоєння модуля № 1 «Методологічні засади методики
викладання освітньої галузі «Людина і світ»» студент повинен:
Знати:
-
історичні передумови виникнення становлення методики викладання, її сутність і характерні ознаки;
- критичний стан існування традиційних методів навчання і виховання молодших школярів;
-
інваріанти особистісно орієнтованих педагогічних технологій.
- сутність форм, методів, засобів вивчення курсу «Я і Україна» і зміст особистісно орієнтованої технології в початковій школі;

7
- принципи функціонування особистісно орієнтованого навчання;
- основні вимоги до розробки дидактичного забезпечення особистісно зорієнтованого процесу, архітектоніку уроку.
-
Вміти:
- визначати основні підходи до технологізації навчально-виховного процесу в початковій школі;
- характеризувати сучасні освітні технології у початковій школі, застосовуючи термінологію «освітні технології», «педагогічні технології» різних авторів;
- визначати ознаки технологічно організованого навчального процесу;
- моделювати і порівнювати традиційні і нетрадиційні педагогічні технології у початковій школі.
- моделювати особистісно орієнтований урок, аналізувати і передбачати кінцеві результати навчально-виховного процесу.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2“ Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ»” студент повинен:
Знати:
- шляхи використання інноваційних технологій у процесі викладання освітньої галузі «Людина і світ» у початковій школі;
- можливості застосування технології розвивального навчання, технології формування дослідницької поведінки.
Вміти:
- моделювати особистісно орієнтований урок, аналізувати і передбачати кінцеві результати навчально-виховного процесу.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 54 год., із них 10 год. – лекції, 8 год. – семінарські заняття, 4 год. –
індивідуальна робота, 20 год. – самостійна робота, 3 год. – модульний контроль,
9 год. – семестровий контроль. Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»» завершується складанням заліку.

8
Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів –
1,5
Галузь знань
0101 Педагогічна освіта
(шифр і назва)
Нормативна
(за вибором)

Напрям підготовки

(шифр і назва)
Змістових модулів – 2
Спеціальність:
8.01010201 «Початкова освіта»
Рік підготовки:
6-й
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – захист навчального проекту
Семестр
Загальна кількість годин - 54 11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 год. самостійної роботи студента – 4 год.
Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр
10 год.
Практичні, семінарські
8год.
Модульний контроль
3
год.
Самостійна робота
20 год.
Індивідуальні завдання:
4 год.
Вид контролю: залік


9
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва теоретичних
розділів
К-ть
годин
Аудитор.
Лекції Семінари Індиві
дуаль
на робота
Самостій
-на
робота
Темати-
чний
контроль
Змістовий модуль І
Методологічні засади методики викладання освітньої галузі «Людина і світ»
Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» як педагогічна дисципліна.
Зміст курсу «Я і Україна» у сучасній початковій школі.

2
2


2


Система знань та умінь у шкільному курсі» Я і Україна».

2

2

2

Матеріальна база викладання освітньої галузі «Людина і світ» .
Форми вивчення освітньої галузі
«Людина і світ».

2
2


2

Характеристика методів викладання освітньої галузі
«Людина і світ».

4
2

2
2

Екологічна освіта молодших школярів на уроках «Я і Україна».

2

2

2
1
Разом
:
23
12
6
4
2
10
1

Змістовий модуль ІІ
Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ»
Викладання курсу «Я і Україна» за системою розвивального навчання
Ельконіна-Давидова».
Формування дослідницької поведінки молодших школярів за методикою О. Савенкова.

2
2


2

Використання ТРВЗ-технологій на уроках курсу «Я і Україна»
Інтеграція знань при вивченні освітньої галузі «Людина і світ».

2
2


4

Використання інтерактивних технологій у процесі викладання курсу «Я і Україна».

2

2

2

Технологія проектування на уроках курсу «Я і Україна» в початковій школі.

4

2
2
2
2
Разом
:
22
10
4
4
2
10
2
Семестровий контроль.


9
Разом за навчальним планом.
54
22
10
8
4
20
12


10
ІІІ. ПРОГРАМА
Змістовий модуль І.
Методологічні засади методики викладання освітньої галузі «Людина і світ»
Лекція
1.
Тема
. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» як
педагогічна
дисципліна. Зміст курсу «Я і Україна» у сучасній початковій школі.
(2год.)
Ключові
поняття: методика викладання природознавства та суспільствознавства; методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» як навчальної дисципліни, предмет методики викладання освітньої галузі «Людина і світ», завдання методики викладання освітньої галузі «Людина і світ», теоретичні та емпіричні методи дослідження; загально дидактичні та конкретно предметні принципи побудови курсу «Я і Україна», компоненти змісту освіти, змістові лінії, навчальні програми.
Основні питання теми: Становлення методик викладання природничих та суспільствознавчих наук. Предмет і завдання методики викладання освітньої галузі
«Людина і світ». Методи дослідження методики викладання освітньої галузі
«Людина і світ». Зв'язок методики викладання освітньої галузі «Людина і світ» з
іншими науками. Сучасні програми з курсу «Я і Україна». Принципи побудови курсу «Я і Україна». Цілі вивчення курсу «Я і Україна».
[осн.: 1,4; дод.:7]
Семінар
1.
Тема
: Система знань та умінь у шкільному курсі «Я і Україна». (2 год.)
Лекція
2.
Тема
3. Матеріальна база викладання освітньої галузі «Людина і світ».
Форми
вивчення освітньої галузі «Людина і світ». (2 год.)
Ключові поняття: основне обладнання, допоміжне обладнання, натуральні об’єкти, аудіовізуальні засоби, ілюстрації, модель, макет, муляж, глобус, географічна карта, живий куточок навчально-дослідна ділянка, географічний майданчик.
Форми навчання, урок, класифікація уроків, домашня робота, природознавчий гурток, клуб, календарно-обрядові свята, екологічні проекти, комбінований урок, предметний урок, екскурсія, класифікація екскурсій,
інтегрований урок.
Основні питання теми: Класифікація обладнання. Обладнання живого куточка. Обладнання географічного майданчика. Обладнання навчально-дослідної ділянки. Організація навчальної екологічної тропи.
Поняття про форми вивчення освітньої галузі «Людина і світ». Урок – основна форма вивчення курсу «Я і
Україна». Позаурочні форми роботи. Позакласна робота у процесі вивчення освітньої галузі «Людина і світ».
[осн.: 1, 4; дод.7:, 33,36]
Лекція
3.
Тема
. Характеристика методів викладання освітньої галузі «Людина і
світ
». (2 год.)
Ключові поняття: демонстрація, спостереження, фенологічні спостереження, фіксація спостережень, розповідь-опис, розповідь-пояснення, проблемне

11 викладання, репродуктивна бесіда, естетична бесіда, робота з текстами книг, дидактична гра природничого змісту, експеримент, дослід, моделювання, метод моделювання маленькими чоловічками, проектування , творчий проект.
Основні питання теми: Класифікація методів. Наочні методи викладання освітньої галузі «Людина і світ». Словесні методи викладання освітньої галузі
«Людина і світ». Практичні методи викладання освітньої галузі «Людина і світ».
[осн. 1, 4; дод.: 1, 7]
Семінар
2. Екологічна освіта молодших школярів на уроках «Я і
Україна
».(2 год.)
Модульний
контроль (1 год.)

Змістовий модуль ІІ
Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ»
Лекція
4.
Тема
. Викладання курсу «Я І Україна» за системою розвивального
навчання
Ельконіна-Давидова. Формування дослідницької поведінки молодших
школярів
за методикою О. Савенкова. (2 год.)
Ключові поняття: розвивальне навчання, зона найблищого розвитку, навчальна задача, навчальна дія, змістовне узагальнення, моделювання, дослідницька поведінка, дослідницькі уміння, проблема, проблемна ситуація, класифікація, спостереження, експеримент, дослід.
Основні питання теми: Особливості розвивального навчання. Порівняльна характеристика традиційної та розвивальної системи навчання. Викладання курсу
«Я і Україна» у початковій школі за системою Ельконіна-Давидова. Структура дослідницької поведінки. Розвиток уміння бачити проблеми. Спостереження та експеримент. Методика проведення досліджень із молодшими школярами.
[осн.: 1,4; дод.: 1,4]
Лекція
5.
Тема
. Використання ТРВЗ-технологій на уроках курсу «Я і Україна».
Інтеграція
знань при вивченні освітньої галузі «Людина і світ». (2 год.)
Ключові поняття: ТРВЗ-технологія, алгоритм, методи мозкової атаки, морфологічний аналіз, моделювання, аналогія, інтеграція, інтегрований курс,
інтегрований урок, об’єкт інтеграції, цілісний світогляд, філософія, полілог, дискусія.
Основні питання теми: Сутність ТРВЗ-технології. Методи ТРВЗ-технології. Ігри та тренінги у межах ТРВЗ-технології. Сутність процесу інтеграції у педагогіці.
Інтегровані курси. Інтеграція курсу «Я і Україна» з іншими предметами.
[осн.: 4; дод.: 4,5]
Семінар
3. Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення
курсу
«Я і Україна». (2 год.)
Семінар
4. Технологія проектування на уроках курсу «Я і Україна» в
початковій
школі. (2 год.)
Модульний
контроль 2. (2 год.)12
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
Методологічні
засади методики викладання освітньої галузі «Людина і
світ
».
Семінар
1.
Тема
: Система знань та умінь у шкільному курсі «Я і Україна» (2 год.)
План роботи:
1.
Види уявлень та понять у курсі «Я і Україна».
2.
Методика формування уявлень та понять у курсі «Я і Україна».
3.
Методика формування вмінь у курсі «Я і Україна».
[осн.:1, 4; дод.:1,7]
Семінар
2.
Тема
: Екологічна освіта молодших школярів на уроках «Я і Україна».(2
год
.)
План роботи:
1.Зміст екологічної освіти.
2. Формування екологічної культури молодших школярів.
3. Формування моральних і екологічних відносин у молодших школярів
4. Дослідницькі домашні завдання екологічного змісту.
[осн.: 1,4; дод.: 1,7]


Змістовий модуль ІІ
Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ»
Семінар
3.
Тема
: Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу
«Я і Україна». (2 год.)
План роботи:
1.
Сутність інтерактивного навчання.
2.
Упровадження інтерактивних технологій на уроках курсу «Я і Україна».
3.
Навчальний діалог – комунікативна лінія інтерактивного навчання.
[осн.: 4; дод.: 3, 5]
Семінар
4.
Тема
: Технологія проектування на уроках курсу «Я і Україна» в початковій
школі
. (2 год.)
План роботи:
1.
Технологія проектування у історико-педагогічному контексті.
2.
Методико організації творчого проектування в початковій школі.
3.
Застосування технології проектування на уроках «Я і Україна».
4.
Проектування в системі «Іntel: навчання для майбутнього».
[осн.: 4; дод.: 3,5]


13
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І

Методологічні
засади методики викладання освітньої галузі «Людина і
світ
».
Завдання 1. Порівняйте Державні стандарти початкової загальної освіти 2006
(галузь «Людина і світ») та 2011 років (галузі «Природознавство» та
«Суспільствознавство») (2 год.)
Завдання 2. Порівняйте програми з курсу «Я і Україна» (2006 р.) та
«Природознавство» 1-4 кл, «Я у світі» 3-4 кл. (2011 р.) (2 год.)
Завдання 3.Ознайомившись зі змістом підручників, виконайте одне із завдань:
-
Складання системи запитань до текстів підручника;
-
Розробка завдань та запитань для роботи за малюнком;
-
Складання інструкцій до дослідної роботи:
-
Складання інструкцій для організації творчої роботи;
-
Складання контрольних завдань до тематичного оцінювання. (1 год.)
[осн.:3, 5 ; дод.:2]
Завдання 4. Розробіть конспект предметного уроку з природознавства. (2 год.)
Завдання 5. Розробіть конспект комбінованого уроку з громадянської освіти.
(1 год.)
Завдання 6. Розробіть конспект інтегрованого уроку.(1 год.)
Завдання 7. Розробіть сценарій позакласного заходу з природознавства. (1 год.)
[осн.: 1,4, 5; дод.: 7]

Змістовий модуль ІІ

Інноваційні
технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ»
Завдання 1. Розробіть урок з курсу «Я і Україна» згідно системи розвивального навчання Ельконіна-Давидова. (1 год.)
Завдання 2. Розробіть 5 вправ для розвитку спостережливості (за методикою
О. Савенкова). (1 год.)
Завдання 3. Розробіть 5 завдань для експериментальної роботи в початковій школі. (2 год.)
Завдання 4. Підготуйте комп’ютерні презентації сучасних технологій викладання освітньої галузі «Людина і світ» (робота в групах). (2 год.)
Завдання 5. Розробіть творчий проект зі створення циклу інтегрованих уроків. (2 год.)
Завдання 6. Розробіть учнівський творчий проект з екологічним змістом. (2 год.)
[осн.: 4; дод.: 2, 4,5]

14
Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА


Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали
Термін
виконання
(тижні)
Змістовий модуль І.
Методологічні
засади методики викладання освітньої галузі «Людина і світ».
Тема. Методика викладання освітньої галузі
«Людина і світ» як педагогічна дисципліна. Зміст курсу «Я і Україна» у сучасній початковій школі.
Структура та класифікація
ігор молодших школярів
Семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
Тема. Система знань та умінь у шкільному курсі
«Я і Україна»
Семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
Разом:
10
Тема. Матеріальна база викладання освітньої галузі «Людина і світ». Форми вивчення освітньої галузі «Людина і світ»
Семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
Тема.
Характеристика методів викладання освтньої галузі «Людина і світ»
Семінарське заняття, модульний контроль, залік
5
Тема. Екологічна освіта молодших школярів на уроках «Я і Україна».
Семінарське заняття, модуль ний контроль, залік
5

Разом:

15

Змістовий модуль ІІ.
Інноваційні технології вивчення освітньої галузі «Людина і світ»
Тема. Викладання курсу «Я І Україна» за системою розвивального навчання Ельконіна-
Давидова. Формування дослідницької поведінки молодших школярів за методикою О. Савенкова
Семінарське заняття, модульний контроль, залік
10
Тема. Використання ТРВЗ-технологій на уроках курсу «Я і Україна». Інтеграція знань при вивченні освітньої галузі «Людина і світ».
Семінарське заняття, модульний контроль, залік
10
Тема. Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я і Україна»
Семінарське заняття, модуль ний контроль, залік
5

Тема. Технологія проектування на уроках курсу
«Я і Україна» в початковій школі.
Презентація практичного заняття
5

Разом:

30

Разом: 20 годин
Разом:
5515
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)

Індивідуальна
навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності спеціаліста, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне
навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»» – це вид науково-дослідної роботи спеціаліста, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета
ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст
ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види
ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

конспект із теми (модуля) за заданим планом (5 балів); конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (5 балів);
анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,
історико-педагогічні розвідки (5 балів);
повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали); повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);
історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів).
науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 15 балів.
Орієнтовна
структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.
Таблиця 7.1

16
Критерії оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження
4 бали
2. Складання плану реферату
2 бал
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
10 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
4 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
6 бали
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
4 бали
Разом
30 балів
Таблиця 7.2
Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання
Кількість балів, що
відповідає рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
25-30
Відмінно
Достатній
20-24
Добре
Середній
15-19
Задовільно
Низький
0-15
Незадовільно

17
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни
«Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»»
1.Формування пізнавального інтересу в молодших школярів на природничих екскурсіях.
2.Творчі проекти в курсі „Я і Україна" як засіб підвищення пізнавальної мотивації молодших школярів.
3.Вплив інтерактивних методів навчання природознавства на розвиток пізнавальної активності молодших школярів.
4.Особливості вивчення природознавства в системі розвививального навчання.
5.Вплив дидактичних ігор на успішність вивчення природознавства в початковій школі.
6.Естетичне виховання молодших школярів на уроках природознавства.
7.Формування позитивного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів на уроках курсу „Я І Україна".
8.Диференційовані завдання з природознавства як засіб підвищення реальних навчальних можливостей молодших школярів.
9.
Педагогічні умови формування екологічної культури молодших школярів.
10.Розвиток дослідницьких умінь молодших школярів на уроках природознавства.
11.Формування екологічної культури молодших школярів у позакласній роботі.
12.Розвиток спостережливості молодших школярів на природничих екскурсіях.
13.Формування допитливості першокласників у процесі спілкування з природою.
14.Виховання громадянства молодших школярів на уроках курсу „Я і
Україна".
15.Формування в молодших школярів уявлень про природничі явища у процесі вивчення освітньої галузі „Людина і світ".
16.Формування в молодших школярів уявлень про взаємозв'язки в природі у процесі вивчення освітньої галузі „Людина і світ".
17.Формування в молодших школярів уявлень про Космос у процесі вивчення освітньої галузі .Людина і світ" .
18.Педагогічні умови формування цілісного світогляду в молодших школярів у процесі вивчення освітньої галузі „Людина і світ".
19.Формування системи природничих понять у підручниках курсу „Я і
Україна" для початкової школи.
20.Педагогічні умови організації дослідно-експериментальної роботи молодших школярів у процесі вивчення освітньої галузі „Людина і світ".
21.Трудове виховання молодших школярів у процесі вивчення курсу „Я і
Україна".
22.Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках курсу „Я і
Україна".

18 9.
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
10.
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
11.
12.
Навчальні досягнення спеціалістів в із дисципліни «Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Людина і світ»» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
13.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.
Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

п/п

Вид діяльності
Кількість
рейтингових
балів
1.
Відвідування лекцій
5 2.
Відвідування семінарських занять
4 3.
Виконання завдань для самостійної роботи
(домашнього завдання)
55 4.
Робота на семінарському заняття (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь в дискусії і т.ін.)
10 5.
Індивідуальна навчально-дослідницька робота
30 6.
Модульні контрольні роботи
50
Підсумковий рейтинговий бал/ коефіцієнт
154 / 1,54
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
У процесі оцінювання навчальних досягнень спеціалістів застосовуються такі методи:
21.
Методи
усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.
Комп’ютерного контролю: тестові програми.
Методи
самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки
ECTS
Підсумкова кількість
балів (max – 100)
Оцінка за 4-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34 35 – 59
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
«незадовільно»
F
FX

19
(з можливістю повторного складання)
60 – 74
«задовільно»
ED
75 – 89
«добре»
CB
90 – 100
«відмінно»
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4- бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.
Таблиця 8.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень спеціалістів
Оцінка
Критерії оцінювання

«відмінно»
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ- мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу спеціаліста на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Реферативні дослідження та есе, які виконує магістрант за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).
Модульний контроль знань спеціалістів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

20
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності; творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
І
. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ
. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної
діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

опорні конспекти лекцій; навчальні посібники; робоча навчальна програма; збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни
«Педагогіка вищої школи».

21
Х. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
Предмет і задачі методики викладання природознавства в умовах реформування початкової школи.
2.
Методологічні основи методики викладання природознавства, її зв'язок з
іншими науками.
3.
Історичні аспекти розвитку методики викладання природознавства як навчальної дисципліни.
4.
Реформування змісту природничої освіти.
5.
Галузь «Людина і світ». Змістові лінії, їх реалізація в програмах.
6.
Зміст курсу «Я і Україна». Компоненти змісту.
7.
Принципи побудови та цілі курсу «Я і Україна».
8.
Методика формування уявлень про предмет та явища природи.
9.
Природознавчі поняття. Методика формування елементарних природознавчих понять у молодшого школяра.
10.
Умови та шліхи формування природознавчих уявлень, понять. Види умінь.
Методика формування умінь у процесі навчання природознавства.
11.
Специфіка організаційних форм і методів навчання природознавства.
12.
Форми вивчення освітньої галузі «Людина і світ», їх класифікація і характеристика.
13.
Класифікація уроків у курсі «Я і Україна».
14.
Вимоги до сучасного уроку у курсі «Я і Україна».
15.
Види екскурсій. Методика підготовки і проведення екскурсій.
16.
Позакласна робота з природознавства. Види позакласної роботи.
17.
Урок – основна форма організації процесу навчання. Типи і структура уроків природознавства.
18.
Спостереження та його види. Методика організації і проведення спостережень.
19.
Практичні методи викладання освітньої галузі «Людина і світ».
20.
Досліди та експерименти на уроках природознавства.
21.
Особливості навчання природознавства дітей шестирічного віку.
22.
Теоретичні засади розвивального навчання.
23.
Класифікація уроків у системі Ельконіна-Давидова.
24.
Дослідницька поведінка молодшого школяра. ЇЇ структура.
25.
Розвиток уміння бачити проблеми.
26.
Основні ідеї ТРВЗ-технології.
27.
Типи проблемних задач.
28.
Ігри у ТРВЗ-технології.
29.
Структура творчого проекту. Застосування проектної технології на уроках курсу «Я і Україна».
30.
Використання інтерактивних технологій на уроках курсу «Я і Україна».


22
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1.Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: навч. посіб. / Т.М.Байбара. К.: Веселка, 1998. – 334 с.
2.Бобовая Т.1. Я і Україна. Уроки громадянської освіти. З клас: навчальний посіб. / Т.І.Бабовал, СЛ.Рябова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. –
112 с.
3.Державний стандарт початкової загальної освіти // Почат, шк. –2006. –- N-2. –
С. 23-46.
4. Лінник О.О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ».
Навчальний посібник / Автор та укладач О.О. Лінник. – К.: Видавничий дім
«Слово», 2010. – 248 с.
5. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.:
„Початкова школа", 2006. – 432 с.
Допоміжна
1.Байбара Т.М. Природознавство в 2 (3) класі: посіб. для вчителя /Т.М.Байбара.
- К.: Освіта, 2001. – 224 с.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. /
І.М.Дичківська. - К.: Академвидав. 2004. - 352 с.
3.
Іванішена С. Форми і методи інтерактивного навчання / С.Іванішена // Поч. шк. - 2006. - ЖЗ. - С. 9-11.
4.
Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства: навч. метод, посіб. / [укладачі О.О.Ліннік, Н.І.Черв'якова]. - Луганськ: Альма-матер,
2006. -85 с.
5.
Кукушин B.C. Современные педагогические технологии. Начальная школа: пособие для учителя / В.С.Кукушин. - Рос-тов-и/Д.: Феникс, 2003. - 448 с.
6.
Ліннік О.О. Творче проекування в організації життєдіяльності шестирічок: навч.-метод, посіб. / О.О.Ліннік. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - 178с.
7.
Нарочна Л.К. Методика викладання природознавства / Л.К.Нарочна.
Г.В.Ковальчук. К.Д.Гончарова. - К.: Вища школа, 1990. - 302с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал