Книга богдан м.І. Пугач Фізична ГеоГраФія украЇниСкачати 120.12 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.02.2017
Розмір120.12 Kb.

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН
М.І. Пугач
Фізична ГеоГраФія УКраЇни
Зошит для узагальнення знань
(за типологією завдань для зовнішнього незалежного оцінювання)
8 клас
Видання друге, перероблене і доповнене
Схвалено комісією з географії
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України

Рецензенти:
методист ХОІППО
Галкін Д.В.
вчитель географії НВО №28 м. Хмельницького
Мала І.Л.
вчитель географії середньої загальноосвітньої школи №25 м. Хмельницького
Савка Н.І.
ISBN 978-966-10-1430-4
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
© Навчальна книга — Богдан, майнові права, 2011
ББК
65.04я72
УДК
911.2
П88
П88
Пугач Микола Іванович
Фізична ГеоГраФія УКраЇни
зошит для узагальнення знань (за типологією завдань для зовнішнього незалежного оцінювання)
8 клас
Видання друге, перероблене і доповнене
Головний редактор Богдан Будний
Редактори Донара Пендзей, Василь Герасимчук
Обкладинка Володимира Басалиги
Комп’ютерна верстка Тетяни Золоєдової, Ольги Постумент
Підписано до друку 10.02.2011. Формат 70×100/16. Папір офсетний.
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 4,55. Умовн. фарбо-відб. 4,55
Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
ДК №370 від 21.03.2001 р.
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м.Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-06-07, 52-05-48, 52-19-66
publishing@budny.te.ua www.bohdan-books.com

Пугач М.і.
Фізична географія України. Зошит для узагальнення знань (за типологією завдань для зовнішнього незалежного оцінювання). — 2-ге вид., переробл. і доповн. —
8 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 48 с.

ISBN 978-966-10-1430-4
Пропонований посібник укладено згідно з чинною програмою курсу географії для 11-річної школи та вимог Міністерства освіти і науки України щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Структура посібника така, що до кожної з п’яти рекомендованих для тематичного оцінювання тем виділено: основний обсяг знань і вмінь, що їх повинен набути учень на кожному рівні навчальних досяг- нень; тестові завдання (за типологією завдань для зовнішнього оцінювання) для перевірки досягнень учнів з географії (початковий і середній рівні); теоретичні питання, які вимагають уміння робити зіставлення та висновки; комплексні питання, що дають змогу учневі проявити творчі здібності (достат ній і високий рівні); місця для виконання завдань при проведенні тематичного оцінювання; загальна шкала навчальних досягнень учня “Сходинки навчальних досягнень”.
Для учнів 8-х класів, учителів географії, батьків.
ББК 65.04я72
УДК 911.2
Схвалено комісією з географії Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист від 27.10.10 № 1.4/18-Г-733)

5

ПочатКовий рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Вкажіть, в межах якого кліматичного поясу переважно розташована територія
України: а) тропічного; б) помірного; в) субекваторіального; г) субтропічного.
2. Вкажіть, на які групи поділяють картографічні проекції за формою геометричних фігур: а) рівнокутні; б) рівновеликі; в) довільні; г) циліндричні.
3. Вкажіть автора першої детальної військової топографічної карти України: а) Пліній Старший; в) Гійом Левассер де Боплан; б) Ібн Якуба; г) Гіппократ.
4. Вкажіть визначення музею: а) культурно-освітні та науково-дослідні заклади, які збирають, вивчають, збе- рігають і популяризують пам’ятки і документи людської діяльності, а також цікаві природні об’єкти; б) переважно короткочасні подорожі, що проводяться з пізнавальною метою; в) установи, в яких зберігаються документи різноманітної діяльності людини; г) культурно-освітні заклади, які збирають, вивчають, зберігають і популяри- зують пам’ятки і документи людської діяльності.
СереДній рівень
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть моря, до яких має вихід Україна: а) Чорне; б) Каспійське; в) Азовське; г) Червоне.
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. На які групи поділяються картографічні проекції залежно від характеру і розмірів спотворень?
Закінчіть речення.
7. Математичні способи зображення кулястої поверхні Землі на площині нази - ваються ... .
ДоСтатній рівень
8. Встановіть відповідність між часовими поняттями та їхніми визначеннями:
1) поясний час; а) час на певному меридіані в певний момент;
2) місцевий час; б) час в межах одного годинного поясу;
3) київський час; в) час 2-го годинного поясу на території України;
4) літній час. г) переведення годинника на одну годину вперед в неділю останнього тижня березня;
д) переведення годинника на одну годину назад з суботи на неділю.
9. Назвіть держави, з якими межує Україна. (Дайте розгорнуту відповідь).
вступ. Україна та її географічні дослідження.
Фізико-географічне положення України
Варіант 1
Тематичне
Прізвище, ім’я_________________________________
оцінювання №1
Клас______________ Дата _____________________
ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНь ЗАПишІТь У БЛАНК ВІДПОВІДей,
ПОДАНий НА ЗВОРОТІ СТОРІНКи

6
виСоКий рівень
10. Україна має вигідне фізико-географічне положення. Доведіть це. (Дайте роз-
горнуту відповідь).
БланК віДПовіДей
У завданнях 1-4 (початковий рівень) правильну відповідь позначайте так
У завданні 5 (серед- ній рівень) правильну відповідь позначайте так
У завданні 8 (достатній рівень) правильну відповідь позначайте так
На завдання 9 і 10 дайте розгорнуту відповідь.
9.
10.
Оцінка:
_________________
А Б В Г
1
2
3
4
Відповідь на завдання 6 та 7 (середній рівень) впишіть в клітинки друкованими літерами.
6.
7.
А Б В Г
5
А Б В Г Д
1
2
3
4

31

ПочатКовий рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Вкажіть форму рельєфу, в якій переважно лежить зона мішаних лісів: а) низовина; б) височина; в) плоскогір’я; г) гори.
2. Вкажіть затоку Чорного моря: а) Бердянська; б) Обитічна; в) Таганрозька; г) Каркінітська.
3. Вкажіть природно-заповідний об’єкт, який організовано у північній придніпров- ській частині Дніпропетровської області на межі з Полтавщиною в 1990 році: а) Український степовий заповідник; б) Дніпровсько-Орільський природний заповідник; в) природний заповідник Єланецький Степ; г) Опукський природний заповідник.
4. Вкажіть визначення яйлів: а) безлісі вершини гірських хребтів Українських Карпат; б) гірські пасма й уступи в рельєфі, в яких один схил короткий і стрімкий, а
інший — довгий і пологий; в) плоскі та безлісі вершини Кримських гір; г) знижена ділянка на краю гірських масивів.
СереДній рівень
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть форми рельєфу, що розташовані на Правобережній Україні: а) Донецький кряж; в) Подільська височина; б) Придніпровська височина; г) Придніпровська низовина.
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. Вкажіть три головні пасма Кримських гір.
Закінчіть речення.
7. Велику частину суходолу, що займає сотні тисяч і навіть мільйони квадратних кілометрів, називають ... .
ДоСтатній рівень
8. Встановіть відповідність між фізико-географічними регіонами та рослинним світом:
1) Лісова; а) різнотравно-типчаково-ковилова та полиново-злакова рослинність;
2) Лісостепова; б) дуб, граб, бук, сосна, вільха, береза, липа серцелиста, папороть, осока;
3) Степова; в) дуб, граб, бук, сосна, липа, ломикамінь болотистий, верес, журавлина;
4) Кримські гори. г) дуб, бук, сосна, граб, глід, тис ягідний, ліщина, шипшина, терен; д) смерека, бук, дуб, ялиця, граб.
9. Охарактеризуйте ґрунти Українського Полісся. (Дайте розгорнуту відповідь).
ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНь ЗАПишІТь У БЛАНК ВІДПОВІДей,
ПОДАНий НА ЗВОРОТІ СТОРІНКи
Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування.
зона мішаних лісів. зона лісостепу. зона степу. Українські Карпати.
Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну
Варіант 2
Тематичне
Прізвище, ім’я_________________________________
оцінювання №4
Клас______________ Дата _____________________

44
виСоКий рівень
10. З’ясуйте, в чому суть і зміст моніторингу навколишнього природного середовища в Україні. (Дайте розгорнуту відповідь).
Оцінка:
_________________
Відповідь на завдання 6 та 7 (середній рівень) впишіть в клітинки друкованими літерами.
6.
7.
Оцінка:
_________________
У завданні 5 (серед- ній рівень) правильну відповідь позначайте так
У завданні 8 (достатній рівень) правильну відповідь позначайте так
На завдання 9 і 10 дайте розгорнуту відповідь.
9.
10.
Оцінка:
_________________
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
5
А Б В Г Д
1
2
3
4
У завданнях 1-4 (початковий рівень) правильну відповідь позначайте так
БланК віДПовіДей

45

зміст
тематичне оцінювання №1. Вступ. Україна та її географічні дослідження.
Фізико-географічне положення України ........................................................... 5
тематичне оцінювання №2. Тектонічні структури. Геологічна будова.
Геоморфологічна будова. Рельєф. Мінерально-сировинні ресурси.
Кліматичні умови та ресурси ............................................................................13
тематичне оцінювання №3. Внутрішні води. Ґрунти і земельні ресурси.
Рослинний покрив. Тваринний світ . ................................................................21
тематичне оцінювання №4. Природно-територіальні комплекси.
Фізико-географічне районування. Зона мішаних лісів. Зона лісостепу.
Зона степу. Українські Карпати. Кримські гори.
Природні комплекси морів, що омивають Україну ........................................29
тематичне оцінювання №5. Використання та охорона природних умов
і природних ресурсів ..........................................................................................37
Основний обсяг знань і вмінь ..................................................................................46

46
основний обсяг знань і вмінь
теМа 1. вступ. Україна та її географічні дослідження.
Фізико-географічне положення України
Учні повинні знати:
 крайні точки і розміри території України, суміжні з нею держави;
 кордони та особливості географічного положення України, положення України щодо годинних поясів;
 джерела географічної інформації;
 видатних учених-дослідник в природних умов і природних ресурсів України.
Учні повинні вміти:
 визначати координати крайніх точок України, показувати на карті одиниці адміністративно- територіального поділу;

розпізнавати картографічні проекції, види карт, їх зміст і призначення;

показувати на карті координати України з сусідніми державами;

аналізувати фізико-географічне положення та оцінювати його вигідність;

використовувати різні джерела географічних знань;

користуватися топографічними картами, атласами, географічними енциклопедіями, словниками, довідниками;

характеризувати періоди географічного вивчення території України.
теМа 2. тектонічні структури. Геологічна будова. Геоморфологічна будова. рельєф.
Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні умови та ресурси
Учні повинні знати:

основні тектонічні структури України;

геохронологію розвитку території України;

класифікацію родовищ корисних копалин України;

вплив дніпровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

основні кліматичні чинники.
Учні повинні вміти:

показувати на карті Поліську, Придніпровську, Причорноморську, Північнокримську, Закарпатську низовини; Придніпровську, Приазовську, Волинську, Подільську, Донецьку височини; Українські
Карпати, Кримські гори, Чорноморську глибоководну западину, основні вершини гір і височин, річкові долини; простягання основних тектонічних структур та їх вираження в сучасному рельєфі, аналізувати і пояснювати взаємозв’язок сучасної орографії, простягання і вираженість в рельєфі низовин, височин, гір залежно від їх приуроченості до тектонічних структур;

називати і показувати на карті основні орографічні одиниці України: низовини, височини, гірські пасма, головні річкові долини, найвищі точки рівнинної частини Українських Карпат і Кримських гір, перевали;

наводити приклади поширення гірських порід різного віку, поширення родовищ корисних копалин, основних типів і форм рельєфу;

визначати стратиграфію порід різних регіонів;

визначати породи у відслоненнях, використовувати їхні зарисовки;

читати геологічну і морфологічну карти;

визначати стратиграфію порід різних регіонів, генетичні типи і форми рельєфу, їхні морфо логічні характеристики; пояснювати закономірності поширення корисних копалин;

вести інструментальні спостереження за погодою;

складати прогноз погоди за синоптичними картами, народними прикметами;

давати господарську оцінку кліматичних умов і ресурсів України;

робити висновки про закономірності розподілу кліматичних показників по території України.

47

теМа 3. внутрішні води. Ґрунти і земельні ресурси. рослинний покрив.
тваринний світ
Учні повинні знати:

основні річкові басейни України;

загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів, озер, лиманів, водосховищ
України;

ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод;

приклади небезпечних явищ природи;

основні чинники ґрунтоутворення;

умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;

меліоративні заходи, шляхи запобігання ерозії ґрунту;

основні типи рослинного покриву України;

фауністичний склад лісів, лук, степів, боліт, водойм;

види тварин, занесених до Червоної книги України.
Учні повинні вміти:

показувати на картах річки: Дніпро з притоками, Сіверський Донець, Південний Буг, Молочну,
Салгір, Дністер з притоками, Дунай, річки Закарпаття; канали: Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий
Ріг, Сіверський Донець-Донбас, Північнокримський; озера: Світязь, Ялпуг, Синевир; водосховища
Дніпровського складу;

пояснювати зв’язок гідрологічного режиму річок і озер із кліматичними умовами, підземними водами;

давати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів;

робити висновки про закономірності в розділ річкового стоку, поширенні озер, боліт на території
України;

характеризувати земельні ресурси України;

аналізувати карту ґрунтів України;

робити висновки про закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України і в горах;

розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України;

наводити приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин;

характеризувати видовий склад рослинності, стан рослинних ресурсів;

робити висновки про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні;

наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин;

характеризувати видовий склад і поширення тварин, тваринні ресурси України;

робити висновки про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ре сурсів.
теМа 4. Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування.
зона мішаних лісів. зона лісостепу. зона степу. Українські Карпати.
Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну
Учні повинні знати:

чинники формування природно-територіальних комплексів (ПТК);

особливості взаємодії компонентів природи у ПТК;

одиниці фізико-географічного районування;

схему фізико-географічного районування;

природні зони рівнинної частини України;

чинники формування висотної ландшафтної поясності Українських Карпат і Кримських гір;

орографію Українських Карпат і Кримських гір;

загальні риси природних умов морів;

берегову лінію, великі острови, коси;

природні ресурси морів та їх екологічні проблеми.
Учні повинні вміти:

обґрунтувати межі фізико-географічних країн, зон, провінцій;

показувати їх на карті та схемі фізико-географічного районування;

характеризувати взаємозв’язки між зональними компонентами природи у природних зонах;

наводити приклади природоохоронних територій у природних зонах;

розпізнавати межі природних країн, зон, підзон;

48

аналізувати схему фізико-географічного районування рівнинної частини України;

складати повітряні характеристики природних регіонів;

робити висновки про прояви широтної зональності на території України;

характеризувати природу Українських Карпат і Кримських гір;

наводити приклади проявів висотної поясності;

розпізнавати географічне положення та межі географічних областей Українських Карпат
Кримських гір;

аналізувати відмінності у природі Українських Карпат і Кримських гір;

пояснювати причини виникнення і проявів стихійних природних явищ і процесів у горах;

робити висновки про закономірності високої поясності в горах, вплив природних умов та господарювання в Українських Карпатах і Кримських горах;

характеризувати природні умови Чорного й Азовського морів;

пояснювати причини наявності сірководню в Чорному морі;

показувати на карті найбільші острови, коси, затоки, протоки і течії;

робити висновки про стан природних ресурсів Чорного і Азовського морів, проблеми їх використання й охорони.
теМа 5. використання та охорона природних умов і природних ресурсів
Учні повинні знати:

суть поняття “геоекологічна ситуація”;

сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, законодавчі акти про екологічну ситуацію, природно- заповідний фонд України;

вплив аварії на Чорнобильській АеС на стан навколишнього середовища;

географічне положення, межі, розміри своєї області;

природоохоронні проблеми своєї області, заповідні об’єкти.
Учні повинні вміти:

наводити приклади сучасних ландшафтів, проявів несприятливих природних процесів;

розрізняти категорії природно-заповідного фонду України;

пояснювати зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища;

робити висновки про створення національної екологічної мережі, основні шляхи використання й охорони природних ресурс в України;

аналізувати стан природних ресурсів своєї області;

проводити елементарні спостереження й характеризувати компоненти природи, сучасні ландшафти;

робити висновки про можливі зміни природних умов, природних ресурсів області у зв’язку з господарською діяльністю.

Document Outline

  • Pygach_TO_8kl(nova)1Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка