Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради
Pdf просмотр
Сторінка1/21
Дата конвертації08.11.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Кафедра теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології


Розробки конспектів уроків з навчального предмета
«Природознавство» для 3 класуХерсон
2015

2

Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 3 класу / за заг. ред. О.В.Стребної. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – 2015. – 292 с.


Упорядники: обласна творча група вчителів.


Рецензенти:
Комінарець Т.В. – канд. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»;
Клюєва Т.М. – завідувач науково-методичної
лабораторії початкового навчання Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти».


Цей збірник практичних матеріалів містить розробки уроків природознавства для 3 класу, складені відповідно до зміненої програми.
Різноманітний навчальний матеріал допоможе вчителеві зацікавити дітей предметом, прищепити любов до природи, розвинути дослідницькі вміння. У ньому пропонуються ігрові завдання, загадки, кросворди, описи дослідів, фізкультхвилинки.
Видання призначене для вчителів початкових класів, методистів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.Матеріали друкуються в авторській редакції.


Рекомендовано до друку на засіданні кафедри дошкільного виховання і початкового навчання (протокол №7 від 26.11.2015 р.)

3


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….....4 1.
Нова редакція програми «Природознавство» для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів………………………....………….5 2.
Особливості організації вивчення програмового матеріалу……………. 6 3.
Програма з природознавства, 3 клас……………………………………....6 4.
Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу
«Природознавство», 3 клас…………………………………..………..….11 5.
Конспекти уроків:
Вступ ………………………………………………………………………..13
Розділ I. Вода…………………………………………………………...…..17
Розділ II. Повітря…………………………………………………………...34
Розділ III. Гірські породи. Ґрунти………………………..…......................48
Розділ IV. Сонце джерело енергії на Землі……………..………………...79
Розділ V. Живі організми та середовища їхнього існування…………..110
Розділ VI. Людина та її організм…………….…………………………...242
Використана література…………………………………………………..287
Відомості про авторів уроків…………………………………….………288
Члени творчої групи ………………………………………………..….....291

4
Вступ

Конспекти уроків складено у відповідності до зміненої програми курсу
«Природознавство» (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами). – Тернополь : Мандрівець, 2015. – 256 с.). Збірник практичних матеріалів створено з метою: забезпечення вчителів початкових класів матеріалами для підготовки до уроків, для ефективного впровадження компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів до навчання природознавства, формування стійкого інтересу до предмета.
Цей збірник містить плани-конспекти, що містять цікаві уроки.
Матеріаіл уроків допоможе вчителю відновити й поповнити свої знання зпевних питань. Дійовий методичний апарат збірки виконує мотиваційну функцію (стимулювання вивчення теми різними засобами), розвивальну функцію (збагачення словника, варіативність відповідей, дослідницькі вміння
і здатність учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи тощо).
Матеріал до кожної теми спрямований на розвиток зацікавленості дітей,
їхньої кмітливості, він дає можливість оволодіти різними способами навчальної діяльності, стимулює допитливість та інтерес до пізнання навколишнього середовища.
Різноманітний навчальний матеріал збірника подано послідовно, відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, творчих здібностей учнів, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх дітей, виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на життя, наблизити вихованців до самостійного вирішення життєвих ситуацій. Конспекти уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно-значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у третьокласників загальнонавчальних умінь і навичок. Зокрема, уміння аналізувати природні явища, порівнювати, узагальнювати й класифікувати об’єкти природи, установлювати причиново- наслідкові зв’язки у природі, самостійно працювати з інформацією. Особлива увага приділяється питанню всебічного виховання учнів, у тому числі засвоєнню норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.
Уміщені в збірнику плани уроків є орієнтовними. Кожен учитель має творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, ураховуючи особливості свого класу, а також може змінювати або доповнювати на свій розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід зазначити, що кожний розділ програми передбачає проведення дослідницької діяльності, мета якої – вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань практичного спрямування. Тематика цих завдань також може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

5
Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета
«Природознавство» в 3 класі відводяться дві години на тиждень (68 годин на рік).
Сподіваємося також, що цей збірник стане у нагоді вчителям початкових класів й студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

1.Нова редакція програми «Природознавство»
для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка
Загальна характеристика навчального предмета

Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає ознайомлення учнів з основами знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку. Базовим поняттям предмета є природа як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчання.
Основна мета навчального предмета «Природознавство» в початковій школі
– сприяти формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних ставлень до природи, до самого себе. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких важливих завдань: формування цілісної природничо-наукової картини світу, яка відображає основні закономірності у природі та місце в ній людини; формування елементарних уявлень і понять про об’єкти і явища природи, їх взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа»,
«природа – людина»; формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності, які засвоюються молодшими школярами у формі розумових і практичних умінь і навичок; оволодіння початковими дослідницькими уміннями під час проведення практичних робіт, спостережень, дослідів; набуття досвіду навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності – здатність учня застосовувати знання, уміння і навички для розв’язання природознавчих задач та життєвих ситуацій в конкретних умовах; засвоєння норм морального, етичного, естетичного ставлення до природи; ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи.
Зміст природознавства і його структурування визначаються єдністю загальнодидактичних (гуманізації, науковості, наступності, доступності тощо) і природничих (екологічний, планетарний, українознавчий, краєзнавчий, фенологічний) принципів. Такий підхід до розробки змісту забезпечує активність навчально-пізнавальної, природоохоронної діяльності кожного школяра.

6
Відповідно до базового навчального плану предмет «Природознавство» вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин.

2. Особливості організації вивчення програмового матеріалу
Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології). У навчальних цілях варто використовувати місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи.
Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи відіграють спостереження за природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня
Землі, води, прильоту птахів і, власні дослідження, творчі завдання, екологічні акції тощо. Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку уяви, фантазії, мислення, уваги.
Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно залучати молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова робота)
із застосуванням
інноваційних методик, використанням
інформаційно- комунікаційних засобів. Урізноманітнюючи методи, прийоми
і засоби навчання, першорядне значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності з охорони природи. Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання
інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та
інтегрований зміст.
Програма
3 клас
(68 годин, 2 години на тиждень)

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
ВСТУП (1 год.)
Вступ. Різноманітність природи.
Вивчення природи людиною
Учень/учениця:
має
уявлення
про різноманітність неживої і живої природи;
знає методи дослідження природи.

7
РОЗДІЛ І. ВОДА (9 год.)
Вплив Сонця на природу.
Вода в природі. Світовий океан, його частини. Властивості води. Три стани води. Знаходження води на
Землі у трьох станах. Температура плавлення льоду та кипіння води.
Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Використання води людиною. Охорона води.
Практичні завдання.

Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

Опріснення води

Навчальний проект.

Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?
Учень/учениця:
має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; опріснення морської води; незамінну роль води для природи і для життя людини, а також руйнівну дію водної стихії;
знає про вплив Сонця на природу Землі й стани води; три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води;
розуміє, як властивості води визначають існування життя на
Землі; обмеженість запасів прісної питної води на нашій планеті; важливість вивчення властивостей води і її економного використання для практичних потреб людини;
уміє проводити досліди, що демонструють властивості води;
застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні у воді речовин й інші властивості води; в побуті дотримується правил ощадливого використання прісної води.
РОЗДІЛ ІІ. ПОВІТРЯ (5 год.)
Повітря, його склад та властивості.
Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність
і пружність.
Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею.
Рух повітря. Виникнення вітру.
Вплив вітру на природу Землі.
Охорона повітря від забруднення.
Практичні завдання.

Виявлення властивостей повітря.

Встановлення джерел забруднення повітря
Учень/учениця:
має уявлення про склад і властивості повітря та його вплив на природу
Землі; джерела забруднення повітря;
знає про розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність, особливості нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею;
розуміє значення кисню для життя; причини виникнення вітру та його вплив на природу Землі; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб;
уміє досліджувати властивості

8 повітря; встановлювати джерела забруднення повітря в своєму довкіллі;
застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону від забруднення
РОЗДІЛ ІІІ. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ (9 год.)
Поняття про гірські породи, їх різноманітність.
Корисні копалини, способи їх видобування.
Види корисних копалин.
Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.
Значення корисних копалин в житті людини.
Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід.
Значення і охорона ґрунтів.

Практичні завдання
Учень/учениця:
має уявлення про гірські породи, корисні копалини та способи їх видобування; утворення
ґрунту із гірських порід;
знає назви найпоширеніших гірських порід та корисних копалин рідного краю, їх властивості і використання; склад і властивості
ґрунту;
розуміє значення гірських порід та корисних копалин у господарській діяльності людини; родючість ґрунту як його основну властивість; роль живих організмів в утворенні ґрунту;

Ознайомлення з колекцією корисних копалин.

Виявлення складу ґрунту.

Навчальний проект

Корисні копалини рідного краю.
уміє відрізняти гірські породи і корисні копалини рідного краю; досліджувати склад і властивості
ґрунту;
застосовує на практиці знання про шляхи покращення родючості
ґрунту; необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості
РОЗДІЛ ІV. СОНЦЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ (5 годин)
Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Вплив енергії Сонця на природу Землі. Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії.
Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною.
Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.
Навчальний проект.
Учень/учениця:
має уявлення про енергію, її види, невичерпні джерела енергії;
знає для чого потрібна енергія, як її економити в побуті; як зменшити втрати тепла і електроенергії у власній оселі;
розуміє, який вплив здійснює енергія Сонця на природу Землі;
уміє розрізняти різні види енергії,

9
Економне використання тепла і світла у побуті встановлювати, які з них невичерпні;
застосовує знання про переваги використання невичерпної енергії
Сонця, вітру та рухомої води для охорони природи; збереження тепла та електроенергії у побуті.
РОЗДІЛ V. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО
ІСНУВАННЯ (27 години)
Рослини
- живі організми.
Різноманітність рослин.
Квіткові рослини. Хвойні рослини.
Розмноження квіткових рослин.
Умови розвитку рослин.
Пристосування рослин до різних умов існування (світло, тепло, вода, родючість ґрунту).
Різноманітність культурних рослин.
Значення рослин для природи.
Вплив тварин на природу Землі.
Різноманітність тварин. Комахи.
Риби. Земноводні і плазуни. Птахи.
Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні,
Учень/учениця:
має уявлення про рослини, тварин, гриби і бактерії як живі організми; ланцюги живлення; гербарії рослин; заповідні території рідного краю; розмноження тварин
і піклування їх про своє потомство;
знає
про різноманітність рослин, тварин у природі; різні групи тварин; походження культурних рослин
і свійських тварин; пристосування рослин і тварин до різних умов існування; способи розмноження квіткових рослин;
Червону книгу України;
розуміє значення і вплив рослин, тварин, грибів і бактерій на життя природи і людини; роль державних заповідників і ботанічних садів у справі охорони природи; поділ тварин за способом живлення; свою роль в охороні природи рідного краю;
уміє відрізняти квіткові й хвойні рослини,
їхні органи, розмножувати кімнатні рослини, встановлювати умови, необхідні для твариноїдні, всеїдні тварини).
Ланцюги живлення.
Розмноження і розвиток тварин
(комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів).
Піклування тварин про потомство.
Свійські тварини.
Походження свійських тварин від диких. Пристосування тварин до життя в різних умовах.
Гриби – живі організми. Будова грибів.
Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні.
Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини.
Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України.
Заповідні території рідного краю.
Державні заповідники. Ботанічні

10 сади.
Екскурсія.
Ознайомлення з різноманітністю рослинного
і тваринного світу рідного краю.
Практичні завдання.

Встановлення умов, необхідних для розвитку рослин.

Ознайомлення з гербарними зразками квіткових рослин.
Навчальні проекти.

Школа – квітник
(висаджування кімнатних рослин і догляд за ними) розвитку рослин;
розрізняти їстівні та отруйні гриби, культурні рослини
і свійських тварин своєї місцевості;
застосовує знання про рослин, тварин, гриби
і бактерії в різноманітних життєвих ситуаціях, на практиці втілює правила поведінки у природі.
РОЗДІЛ VІ. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (12 годин)
Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини.
Опорно-рухова система.
Травна система.
Харчування. Правила здорового харчування. Дихальна система.
Учень/учениця:
має уявлення про організм людини як єдине ціле, окремі органи, системи органів;
знає будову і функції основних систем органів в організмі людини
Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.
Шкіра.
Значення шкіри для організму людини та її гігієна.
Органи чуття. Гігієна органів чуття.
Запобігання виникнення захворювань.
Здоровий спосіб життя.
Практичне завдання

Складання раціону здорового харчування.
(опорно-рухової, травлення, дихання, кровообігу, шкіри, органів чуття); значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження;
розуміє залежність між будовою, функціями органів та систем органів у тілі людини;
уміє піклуватися про стан свого здоров’я;
застосовує правила здорового харчування; запобігає виникненню захворювань органів тіла людини11
3.Календарне планування з природознавства 3 клас
№ уроку
Тема уроку
Стор. Дата
1.
Вступ. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною.


ВОДА
2.
Де на Землі міститься вода?

3.
Які незвичайні властивості має звичайна вода?

4.
Як знайти на карті частини Світового океану?

5.
Яке значення води в житті людини?

6.
Як охороняти безцінний скарб землі – воду?

7.
Запитаємо у Матінки – Природи: вода – руйнівник чи вода – рятівник?

ПОВІТРЯ
8.
Які властивості має повітря?

9.
З чого складається повітря? Розширення повітря при нагріванні. Теплопровідність і пружність.
Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею.

10.
Чому повітря рухається? Рух повітря. Виникнення вітру.

11.
Як повітря впливає на природу Землі? Вплив вітру на природу Землі.

12.
Як охороняти повітря від забруднення? Охорона повітря від забруднення.

ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ
13.
Що таке гірські породи? Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

14.
Що таке корисні копалини? Корисні копалини, способи їх видобування.

15.
Яке значення мають корисні копалини для життя людей? Види корисних копалин.

16.

Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.

17.
Значення корисних копалин в житті людини

18.
Склад ґрунту. Родючість – основна властивість
ґрунту.

19.
Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід.

20.
Значення і охорона ґрунту.

21.
Корисні копалини рідного краю.


12

СОНЦЕ – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ
22.
Поняття про енергію.

23.
Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії

24.
Вплив енергії Сонця на природу Землі.

25.
Сонце, вітер, вода – невичерпні джерела енергії.

26.
Використання енергії сонця, вітру та руху води людиною.

27.

Поняття про збереження тепла та енергії у побуті.

28.
Навчальний проект: економне використання тепла і світла.

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ ТА ЇХ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ
29.
Які ознаки мають рослини? Різноманітність рослин.
30.
Рослини – живі організми.

31.
Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин.

32.
Умови розвитку рослин.

33.
Як виростити нову рослину без насіння.

34.
Навчальний проект «Школа – квітник»
(висаджування кімнатних рослин і догляд за ними).

35.
Пристосування квіткових рослин до різних умов
існування.

36.
Різноманітність культурних рослин.

37.
Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи.

38.
Тварини. Різноманітність тварин.

39.
Комахи.

40.
Риби.

41.
Птахи.

42.
Звірі, або ссавці.

43.
Хто чим живиться. Ланцюги живлення.

44.
Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких.

45.
Гриби – організми. Значення грибів для природи.

46.
Гриби їстівні та отруйні.

47.
Бактерії.

48.
Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?

49.
Віруси.

50.
Охорона рослинного і тваринного світу.

51.
Червона книга України.

52.
Заповідники. Ботанічні сади.

53.
Заповідні території рідного краю.


13 54.
Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури?

55.
Перевірна робота

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ
56.
Як працює наш організм?

57.
Для чого потрібні скелет і м’язи?

58.
З яких органів складається травна система?

59.
Що корисно їсти?

60.
Для чого потрібне дихання?

61.
Яке значення має кровообіг?

62.
Яке значення має шкіра?

63.
Про що повідомляють органи чуття?

64.
Як попереджувати захворювання органів чуття?

65.
Здоровий спосіб життя.

66.
Перевір, як ти вмієш застосовувати знання про людину та її організм.


4. Конспекти уроків
ВСТУП

Ситарук Ольга Миколаївна
УРОК 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал