Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради
Pdf просмотр
Сторінка1/16
Дата конвертації09.11.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Кафедра теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання


Розробки конспектів уроків з навчального
предмета «Природознавство» для 1 класуХерсон
2013

2
Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 1 класу / за заг. ред. А.О.Соценко, О.В.Стребної. – Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти». – 2013. – с. 236


Упорядники: обласна творча група вчителів.

Рецензенти:
Туркот Т.І. – канд. пед. н., доцент кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
Клюєва Т.М. – завідувач науково-методичної лабораторії початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Цей збірник практичних матеріалів містить розробки уроків природознавства у 1 класі, складені відповідно до нової (2011 р.) програми.
Різноманітний навчальний матеріал допоможе вчителеві зацікавити дітей предметом, прищепити любов до природи, розвинути дослідницькі вміння. У ньому пропонуються ігрові завдання, загадки, кросворди, описи дослідів, фізкультхвилинки.
Видання призначене для вчителів початкових класів, методистів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.


Рекомендовано до друку на засіданні кафедри дошкільного виховання і початкового навчання (протокол № від .11.2013р.)

3
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………...4 1.
Програма «Природознавство» 1– 4 класи……………………………6 2.
Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу «Природознавство»……………………………………………12 3.
Витяг
4.
Конспекти уроків:
Вступ…………………………………………………………………………..17
Тема І. «Світ, у якому ти живеш»……………………………………………19
Тема ІІ. «Світ неживої природи»…………………………………………….55
Тема ІІІ. «Світ живої природи»………………………………………………95
Тема IV. «Рідний край»……………………………………………………….147
Тема V. «Моя країна – Україна»……………………………………………..191
Використана література…………………………………………………….229
Відомості про авторів уроків……………………………………………….231
Члени творчої групи ………………………………………………………232
4

Вступ
Конспекти уроків складено у відповідності до нової програми курсу
«Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак, Д. Д. Біда, К.: «Освіта»,
2012 р.), нових підручників «Природознавство» (автор І. В. Грущинська) та
«Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак) для першого классу.
Упорядники збірки практичних матеріалів мали на меті забезпечити вчителів матеріалами для підготовки до уроків, сприяти впровадженню активних форм навчання, формуванню стійкого інтересу до предмета.
Дана збірка містить плани-конспекти, що допоможе учителеві зробити уроки насиченими і цікавими. Матеріал уроків допоможе вчителю відновити й поповнити свої знання з деяких питань. Дійовий методичний апарат збірки виконує мотиваційну функцію (стимулювання вивчення теми різними засобами), розвивальну функцію (збагачення словника, варіативність відповідей, дослідницькі вміння і здатність учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи тощо).
Матеріал до кожної теми спрямований на розвиток зацікавленості дітей,
їхньої кмітливості, він дає можливість оволодіти різними способами навчальної діяльності, стимулює допитливість та інтерес до пізнання навколишнього середовища.
Різноманітний навчальний матеріал збірки подано послідовно, відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, творчих здібностей першокласників, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх маленьких учнів, виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на життя, наблизити дітей до самостійного вирішення життєвих ситуацій. Конспекти уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно–значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у маленьких школярів загальнонавчальних умінь і навичок. Зокрема, уміння аналізувати життєві явища, порівнювати, узагальнювати й класифікувати природні об’єкти, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у природі, самостійно працювати з інформацією. Особлива увага приділяється питанню всебічного виховання учнів, у тому числі засвоєнню норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.
Уміщені в збірці плани уроків є орієнтовними. Кожний учитель має творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, ураховуючи особливості свого класу, а також може змінювати або доповнювати на свій розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід зазначити, що кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань практичного спрямування. Тематика цих завдань також може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

5
Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета
«Природознавство» в першому класі відводяться дві години на тиждень.
Загальний обсяг навчального часу становить 68 годин на рік, із них – 6 годин резерву, який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.
Сподіваємося також, що ця збірка стане у пригоді й студентам вищих педагогічних навчальних закладів.


6
1. Програма «Природознавство» 1 клас
(автори Гільберг Т. Г., Сак Т.В., Біда Д.Д., Грущинська І.В.)
Загальна характеристика навчального предмета
Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, її зміст структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей. Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії.
Основна мета навчального предмета «Природознавство» – формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

формування базових, загальнопредметних і предметних компетентностей;

формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;

формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки у системі «жива – нежива природа», «природа – людина», усвідомлення свого місця у навколишньому світі;

формування дослідницьких умінь та умінь учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;

формування досвіду навчально-пізнавальної й практичної природоохоронної діяльності учнів;

формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причинно- наслідкові зв’язки у природі;

формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією;

засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.
Відповідно до базового навчального плану навчальний предмет
«Природознавство» вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень у кожному класі. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них
18 – резерв навчального часу, який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.

7
Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними стандартами, у програмі предмета «Природознавство» визначені такі змістові лінії: «Об’єкти природи», «Взаємозв’язки у природі», «Земля – планета
Сонячної системи», «Україна на планеті Земля», «Рідний край», «Охорона і збереження природи», «Методи пізнання природи».
Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.
При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками
(спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку «Запитай у батьків».
Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить розділ «Запитання до природи». У цьому розділі запропоновані орієнтовні запитання, пошук відповіді на які вимагає інтеграції знань і передбачає застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.
Тематика завдань може змінюватись учителем відповідно до матеріально- технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.
Особливості організації вивчення програмового матеріалу
Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології)
У навчальних цілях варто використовувати місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи, планетарій, обсерваторію. Важливе значення для емоційно- естетичного сприйняття природи відіграють спостереження за природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів, власні дослідження, творчі завдання, екологічні акції тощо. Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку уяви, фантазії, мислення, уваги.
Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно залучати молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова робота)
із застосуванням інноваційних методик, використанням інформаційно–
комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт).
Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам,

8 виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони природи.
Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

Програма
1 клас
(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.)

Зміст навчального матеріалу
Державні
вимоги
до
рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
ВСТУП (1 год.)
Для чого ми вивчаємо природознавство.
Учень:
розповідає що вивчає предмет природознавство.

РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год.)
Що треба знати про природу.
Жива і нежива природа. Як людина пізнає світ.
Спостереження та досліди. Природні та рукотворні об’єкти (тіла). Живі організми, їхні ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність.
Значення природи для життя людини.
Бережливе ставлення до природи.

Екскурсії.

Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи.

Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.
Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
Дослідницький практикум. З чого це виготовлено?
(«Запитай у
Учень:
наводить приклади
об’єктів живої та неживої природи; об’єктів створених руками людини; природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;
називає органи чуття людини;
має уявлення про:
спостереження та досліди як методи вивчення природи; ознаки живих організмів; прилади, за допомогою яких досліджують природу;
групує об’єкти неживої і живої природи, природи і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;
спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої природи;
досліджує природні об’єкти та об’єкти, створенні людиною;
порівнює об’єкти (тіла) неживої і

9 батьків»). живої природи;
знає правила поведінки в природі;
аналізує ілюстрації у підручнику і здобуває з них необхідну
інформацію;
працює в групі: обговорює в групах
і складає розповідь про екскурсію;
дотримується правил поведінки під час екскурсій.
РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (7 год.)
Сонце та його значення для життя на
Землі.
Вода та її властивості. Вода в природі та в житті людини. Повітря та його властивості. Значення повітря для живої природи.
Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини.
Гірські породи, їх значення для людини.

Практична робота. Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю.
Демонстрація властивостей води
(безбарвна, прозора, приймає форму посудини, тече).
Демонстрація властивостей повітря
(існує навколо нас, без запаху, прозоре, намагається зайняти увесь доступний простір).
Дослідницький практикум. Куди зникає вода з калюжі?
Учень:
називає складові неживої природи;
має уявлення про значення Сонця для живої природи; називає властивості повітря, води, склад ґрунту;
спостерігає:
досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту;
досліджує властивості повітря;
розпізнає 2–3 види гірських порід своєї місцевості;
розповідає:
про значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини; про використання людиною гірських порід (2–3 приклади); про економне використання води;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні демонстраційних дослідів, практичних робіт.
РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (17 год.)
Рослини, їхня будова. Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні та хвойні рослини. Дикорослі і культурні рослини.
Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами. Тварини. Дикі і свійські тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі.
Учень:
називає
частини
(квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів;
знає правила поведінки в природі;
порівнює дерева, кущі, трав’янисті рослини; листяні і хвойні рослини; будову різних видів комах, риб,

10
Тварини живого куточка, домашні улюбленці.

Практична
робота.
Вивчення будови рослин.
Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами.
Екскурсії:

у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки у природі.

у краєзнавчий музей, шкільний живий куточок, зоопарк (на вибір).
Дослідницький
практикум.
Як живуть мурахи?
птахів, звірів;
групує зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування;
класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації;
розглядає ілюстрації підручника і здобуває з них необхідну
інформацію;
працює в парі: доглядає за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку;
працює в групі: аналізує малюнки підручника, розповідає про отриману
інформацію, про результати спостережень за тваринами;
спостерігає за життям тварин у природі, в живому куточку;
допомагає птахам узимку;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, практичних робіт, екскурсій;
оцінює
конкретні приклади поведінки в природі,
власну діяльність.
РОЗДІЛ ІV. РІДНИЙ КРАЙ (10 год.)
Природа в місті/селі та її околицях.
Водойми рідного краю. Охорона водойм. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин.
Червона книга.
Червонокнижні рослини рідного краю. Культурні рослини рідного краю.
Тварини рідного краю.
Охорона тварин. Свійські тварини рідного краю. Праця людей в місті/селі.
Екскурсія до водойми (у ліс).
Правила поведінки поблизу водойми
(у лісі).
Учень:
знає назву свого міста (села); домашню адресу;
називає водойми рідного краю; пам’ятки природи в рідному краї;
2–4 представники вивчених систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості (дикорослі
(лікарські рослини), культурні рослини; дикі, свійські тварини; гриби; рослин і тварин, занесених до
Червоної книги України;
дотримується правил поведінки поблизу водойм;

11
Міні–проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі).
Дослідницький практикум.
Чим славиться моє місто (село).


пояснює
господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості;
знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань про природу свого краю та обговорює отриману інформацію;
формулює
висновки про необхідність захищати рослин і тварин рідного краю;
працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, аргументи, судження щодо розв’язання сумісного завдання;
працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст підручника, розповідає про отриману інформацію; про результати спостережень у природі; презентує міні-проект;
спостерігає за життям тварин;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій;
досліджує особливості природи рідного міста (села);
оцінює власну діяльність.
РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА (8 год.)
Україна – моя Батьківщина. Карта
України. Умовні позначення на карті
(рівнини, гори, водойми). Водойми
України. Найбільші річки та озера
України їх значення для людини.
Чорне та Азовське моря. Значення морів.
Гори
України.
Природа
Українських
Карпат.
Природа
Кримських гір.

Міні-проект.
Як облаштувати джерело?
Дослідницький
практикум.
Мандрівка Україною, про яку ти мрієш.
Учень:
має уявлення про
карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;
знає:
назву Батьківщини, столицю України, назви(2–3) морів, гір та найбільших річок України;
знаходить на карті України рівнини, гори, водойми;
пояснює
господарське значення водойм;
наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи;

12


моделює в процесі навчальної гри оптимальні форми поведінки у взаємовідношеннях з природою;
працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, щодо розв’язання сумісного завдання;
працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст підручника, розповідає про отриману інформацію;
оцінює власну діяльність.
РОЗДІЛ VІ. Запитання до природи (5 год., впродовж року, тематика за
вибором учителя)

З чого виробляють папір?

Звідки береться рослинне масло?

За що нам вдячні домашні улюбленці (рослини, тварини)?

Як економно використовувати воду вдома?

Чи розуміють тварини одне одного?

Чому малює твій олівець?

Чому підстрибує м’яч?

Чим снідає їжачок?
Учень:
працює з інформацією:
читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;
дотримується правил екологічної поведінки у побуті (економія води);
знаходить (за завданням вчителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію, яка допомагає шукати відповіді на запитання до природи (про рослин, тварин, явища у живій та неживій природі), готує розповіді та обговорює їх.
РЕЗЕРВ 6 год.

2. Витяг з додатку до листа МОНмолодьспорту України
від 01.06.20012 № 1/9-426
«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій
із базових дисциплін»
… Навчальний предмет «Природознавство» у початковій школі має велике значення для розвитку особистості молодшого школяра…
Навчальний предмет «Природознавство» виконує важливу пропедевтичну функцію: сприяє підготовці дітей до вивчення у школі інших природничих дисциплін. Ця підготовка здійснюється як по лінії змісту, так і по лінії розвитку особистісних якостей і навичок навчальної праці.
Програма першого класу побудована на дослідницькому принципі. Вона починається з теми «Як вивчають природу», в ході вивчення якої діти ознайомлюються зі способами пізнання природи. У наступних темах, наприклад, «Світ, у якому ти живеш», «Світ неживої природи», «Світ живої

13 природи», активно використовується дослідницькій підхід. У розділах «Рідний край», «Моя країна – Україна» передбачено вивчення природи рідного краю.
Вивчення матеріалу у 1-му класі завершується розділом «Запитання до природи», який має узагальнюючий характер. Дидактичне завдання цього розділу – формувати вміння використовувати узагальнені знання для розв’язання визначеної питання проблеми, узагальнений підхід до застосування методів пізнання природи (спостереження, дослідження), уміння працювати з різними джерелами інформації. Учитель може змінювати тематику завдань
(ускладнюючи чи спрощуючи), зважаючи на різні можливості учнів класу. Така організація навчального процесу сприяє цілісному засвоєнню навчального матеріалу у межах як теми, так і курсу загалом, що є першою сходинкою до формування у дітей природничо-наукової картини світу.
Програма дає вчителю право творчо підходити до реалізації її змісту, на власний розсуд добирати об’єкти для вивчення та вводити у зміст освіти приклади зі свого регіону. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можуть бути використані для узагальнюючих уроків, проектної діяльності, екскурсій, досліджень тощо.
… У процесі виконання «Дослідницького практикуму» учні 1-го класу набувають перші навички дослідницької діяльності. У цьому віці учням складно виконувати роботу самостійно. Основним помічником є вчитель. До роботи варто залучати зацікавлених батьків. Вони можуть допомогти дітям дібрати необхідну літературу, забезпечити місце для виконання роботи (піти з ними у парк, ліс, на річку), оформити роботу, а у деяких випадках можуть бути науковими керівниками…
…Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення шкільних екскурсій.
Необхідність використання такої форми навчання як екскурсії пояснюється тим, що під час їх проведення об’єкти і явища природи спостерігаються
(досліджуються) не ізольовано, а у взаємозв’язку з іншими об’єктами.
Програмою для 1-го класу передбачено проведення п’яти екскурсій, тематику, місце та час проведення яких учитель може змінювати відповідно до особливостей регіону.
На першому етапі підготовки дітей до екскурсії клас поділяється на дві групи, кожна з яких отримує завдання. Вчитель повинен пояснити, за якими об’єктами слід вести спостереження і як фіксувати ці спостереження.
На другому етапі проведення екскурсії учні досліджують об’єкти, роблять відповідні помітки, фотографують природні тіла тощо.
На завершальному етапі обов’язково проводиться аналіз та узагальнення отриманих результатів. Учням пропонується зробити малюнки, підібрати вірші, загадки тощо. Отримані результати доцільно використовувати у подальшій навчальній роботі…

14
Пізнання дітьми природи не обмежується рамками уроків. Воно продовжується постійно в школі і за її стінами. Сам навчальний курс є переважною мірою системоутворюючим стержнем цього процесу. Ось чому важливо, щоб робота з дітьми, розпочата на уроках, продовжувалася у тій чи
іншій формі і після уроків, наприклад, у групі продовженого дня, на позакласних заходах. Необхідно прагнути до того, щоб батьки учнів у щоденному спілкуванні зі своїми дітьми підтримували їхні пізнавальні
ініціативи, які пробуджуються на уроках. Це можуть бути і конкретні завдання для домашніх дослідів, читання і отримання інформації для дорослих.
3. Орієнтовне календарно–тематичне планування з курсу
«Природознавство»
1 клас (68 год. 2 год. на тиждень)

Тема уроку
Стор. Дата
Для чого ми вивчаємо природознавство
1.
Світ, у якому ти живеш.

2.
Що потрібно знати про природу.

3.
Жива і нежива природа.

4.
Екскурсія. Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи.

5.
Як людина пізнає світ.

6.
Як людина пізнає світ.

7.
Спостереження та досліди.

8.
Спостереження та досліди. Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.

9.
Екскурсія на пришкільну ділянку. Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.

10.
Природні та рукотворні об’єкти (тіла).

11.
Дослідницький практикум. З чого це виготовлено?

12.
Запитання до природи. З чого виготовляють папір? Чому малює твій олівець?

13.
Запитання до природи. З чого виготовляють папір? Чому малює твій олівець?

14.
Живі організми, їх ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність.

15.
Значення природи для життя людини.

16.
Бережливе ставлення до природи.

Світ неживої природи
17.
Сонце та його значення для життя на Землі.

18.
Вода та її властивості. Демонстрація властивостей води

15
(безбарвна, прозора, набуває форми посудини, тече).
19.
Вода в природі та в житті людини. Дослідницький практикум. Куди зникає вода з калюжі?

20.
Запитання до природи. Як економно використовувати воду вдома?

21.
Повітря та його властивості. Демонстрація властивостей повітря (існує навколо нас, без запаху, прозоре, намагається зайняти весь доступний простір).

22.
Значення повітря для живої природи.

23.
Запитання до природи. Чому підстрибує м’яч?

24.
Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини.

25.
Гірські породи, їх значення для людини. Практична робота.
Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю.

Світ живої природи
26.
Рослини, їх будова. Практична робота. Вивчення будови рослин.

27.
Дерева, кущі, трав’янисті рослини.

28.
Листяні та хвойні рослини.

29.
Екскурсія у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки у природі.

30.
Дикорослі та культурні рослини.

31.
Кімнатні рослини. Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами.

32.
Тварини.

33.
Дикі та свійські тварини.

34.
Запитання до природи. Чи розуміються тварини між собою?
35.
Комахи.

36.
Дослідницький практикум. Як живуть мурахи?

37.
Риби.

38.
Птахи.

39.
Звірі.

40.
Запитання до природи. Чим снідає їжачок?

41.
Тварини «живого куточка», хатні улюбленці.

42.
Запитання до природи. За що нам удячні хатні улюбленці
(рослини, тварини)?

43.
Екскурсія до краєзнавчого музею, шкільного «живого куточка», зоопарку (на вибір).

Рідний край
44.
Природа в місті (селі) та його околицях.

45.
Міні–проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі).


16 46.
Водойми рідного краю.

47.
Охорона водойм.

48.
Екскурсія до водойми (у ліс). Правила поведінки поблизу водойми (у лісі).

49.
Дикорослі рослини рідного краю.

50.
Лікарські рослини.

51.
Охорона рослин.

52.
Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю.

53.
Культурні рослини рідного краю.

54.
Запитання до природи. Звідки береться олія?

55.
Тварини рідного краю.

56.
Охорона тварин.

57.
Свійські тварини рідного краю.

58.
Праця людей у місті (селі).

59.
Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село).

Моя країна – Україна
60.
Україна – моя Батьківщина. Дослідницький практикум.
Мандрівка Україною, про яку ти мрієш.

61.
Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми).

62.
Водойми України.

63.
Міні–проект. Як облаштувати джерело?

64.
Найбільші річки та озера України, їх значення для людини.

65.
Чорне та Азовське моря. Значення морів.

66.
Гори України.

67.
Природа Українських Карпат.

68.
Природа Кримських гір.17

4. Конспекти уроків
ВСТУП
О.М. Володарська
Урок 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал