«Комунальний заклад освіти Привільнянський дошкільний навчальний заклад дитячий садок
Скачати 161.4 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.01.2017
Розмір161.4 Kb.

1
«Комунальний заклад освіти
Привільнянський дошкільний навчальний заклад дитячий садок «Веселка»
Привільнянської сільської ради
Солонянського району
Дніпропетровської області»
2011

2Баралей Надія Григорівна;вихователь.
Привільнянський дошкільний навчальний заклад


Обсяг – 25 сторінок.
У даному посібнику розкрито збагачення та вдосконалення «Я – образу» дитини через розширення сфери її діяльності.
Досвід сприяє розвитку творчої особистості. Допомагає вихователям дати дошкільнику можливість самовиразитися та самоствердитися.

3


1.Анотація с. 2 2.Передмова, ст. 4-7.
3.Формування креативного розвитку у процесі роботи з дітьми, ст 8 -20.
4.Батьківська порадниця щодо формування креативного розвитку, ст. 21 – 22.
5.Методична допомога по організації роботи з креативного розвитку, ст. 23- 24.
6. Бібліографія, ст. 25.
ЗМІСТ

4


Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної освіти,увагою до розвитку творчих здібностей особистості,створення умов для їх виявлення.
Під
творчістю найчастіше розуміють створення нових матеріальних або духовних цінностей. Творча діяльність є антиподом наслідування,копіювання діяльності за шаблоном,готовим взірцем,правилом,алгоритмом.
Творчими можуть бути не лише результати діяльності,а й прийоми та операції,за допомогою яких вона здійснюється.
Креативність
– творчі можливості людини,які виявляються у сприйнятливості до нового,у дивергентному мисленні (тобто в знаходженні неочікуваних рішень),у здатності до пошукових дій. Відомі вчені :
Г.Айзенк,А.Алейніков,М.Бердяєв,Л.Виготський,В.Лернер,А.Маслоу,О.Моляко,Г
.Альтшулер,С.Лисенкова,Ю.Кулюткін розглядають креативність як основу,психологічний механізм,що зумовлює творчу активність людини для само актуалізації та творчої самореалізації у різних видах життєдіяльності.
Отже,креативність є характерною ознакою творчої особиcтості,спроможної реалізувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів.
В системі освіти творчі можливості,закладені в кожній людині природою,мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Дошкільний заклад повинен закласти підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу. Креативна освіта відповідає такій організації навчання,виховання і розвитку творчої активності,де педагог і дитина мають сприяти умови для самореалізації,прагнуть отримати творчий продукт
інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.
Розвиток креативності як здатності до творчості набуває сьогодні такої значущості тому,що вона є базовою якістю особистості дошкільника,її ядром,центральною характеристикою. Базова програма розвитку дошкільника
«Я у світі» вперше в освітньому просторі України заявила,що креативність – одна з пріоритетних ліній розвитку дошкільника.
Аналізуючи та оцінюючи особисті якості,здібності дошкільника,педагог вживає поняття креативності.
Показниками її сформованості в дошкільника є :

Чутливість до проблем, готовність їх розв'язувати власними силами; відкритість до нових ідей, інтерес до невідомого;

Схильність руйнувати чи змінювати стереотипи, відмовлятися від шаблонів, відходити від зразків; спроможність виходити за рамки заданої іншими ситуації;

Швидкість аналогій, протиставлень, асоціацій;

Загострене сприйняття неточностей, недоліків, відхилень, незвичності, складності;

Уміння підійти до проблеми з різних точок зору;
ПЕРЕДМОВА

5

Уміння вносити щось нове, творити оригінальні ідеї, розв'язувати нові завдання,досягати незвичних результатів;

Пошуково-перетворювальне ставлення до дійсності, висока пізнавальна активність, допитливість;

Уміння швидко переходити від одного способу розв'язання задачі до
іншого, переключатися, переконструйовувати елементи в нових комбінаціях
(комбінаторні властивості);

Дотепність, почуття гумору, інтерес до парадоксів;

Сміливість та незалежність суджень; здатність до постановки власної мети;

Об'єктивність суджень, неупередженість оцінок;

Самокритичність, здатність посміятися з власних недоліків;

Використання різних форм доказів;

Уміння помічати зв'язки між ознаками, формально між собою не пов'язаними;

Здатність сприймати об'єкти комплексно, цілісно, виділяти в них головне,
істотне, відкривати потенційне;

Розвинена уява, метафоричність (створення фантастичних ідей);

Уміння дивуватися;

Здатність прогнозувати, передбачати, висувати гіпотези, робити припущення;

Орієнтація на високі стандарти якості, ідеальні еталони.
Працюючи над проблемою ,педагогічні працівники ДНЗ повинні керуватися методичними аспектами реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та «Виховуємо креативність».
Педагог має диференціювати різні стадії дошкільником творчої активності,їх чотири :
1. Наслідування
2.
Творче наслідування
3.
Репродукована творчість
4.
Справжня творчість,створення нового.

ПЕРША.
Наслідування – копіювання готового. Потрапляючи у нову ситуацію,дитина репродукує відомий спосіб дії,повторює його за дорослим для досягнення бажаного результату.
ДРУГА.
Творче наслідування – внесення елементів новизни,вияв самодіяльності без внесення істотних змін у запропонованому іншими схему дій,зразок,ідею. Це – перша заявка дитини про себе,своє бажання самовиразитися. Саме на цій стадії вона ознайомлюється з різними варіантами

6 здійснення інноваційної діяльності,визначає свої переваги відповідно до власних схильностей та вмінь.
ТРЕТЯ.
Репродуктивна творчість – уміння взяти за основу запропоновану схему (ідею),але істотно її не переробити,внести зміни. Тут дитина відпрацьовує переробку інновацій,пропускаючи їх крізь себе,перевіряє їхню відповідальність вимогам ситуації,вносить елементи новизни й оригінальності. Ця стратегія характерна для дошкільників – креатинів.
ЧЕТВЕРТА.
Справжня творчість,створення нового. Вона недоступна дошкільникові,адже створити оригінальну ідею можна лише на піку свого креативного розвитку й у сфері своїх інтересів,здібностей.
Виховати креативність у дошкільників допоможуть :

Основними завданнями розвитку креативної освіти є вдосконалення можливості дитини діяти самостійно,на власний розсуд,ініціативно,творчо. Сприяти вияву вигадки й логіки на різних етапах діяльності – у виборі мети,доборі засобів її досягнень,способів долання труднощів,оцінці досягнень. Розвивати критичні ставлення до оточуючої дійсності,вміння помічати життєві суперечності,виявляти інтерес до нового,надзвичайного. Виховувати зацікавленість до проблемних ситуацій,дослідництва,експериментування,розв’язування життєвих задач.
У своїй роботі вихователь прагне створити умови для розвитку достатньо високої самооцінки дітей. Правильна самооцінка є визначальним фактором становлення позитивної Я – концепції особистості. Вона є основою розгортання певного сценарію життя людини. Сценарій,що формується і закріплюється у дитячому віці,стимулює процеси саморозвитку та самореалізації особистості
Нерегламентоване
середовище

Демократичні
стосунки

Можливість
наслідувати творчу
особистість

7 через мотивацію досягнення успіху та усвідомлення власної мети. Самооцінка формується та змінюється протягом всього дошкільного віку.
З метою розвитку самооцінки потрібно використовувати можливі самодіагностики,психологічні тренінги (для формування навичок взаємодії та розвитку рефлексії),різноманітні проекти (для стимулювання самостійної творчої діяльності відповідно до потреб та інтересів).
Технологія навчально – виховного процесу значною мірою побудована на механізмах рефлексії,коли вихованці постійно розмірковують над питаннями :
Що ми взнали сьогодні такого,чого не знали раніше ?Чого ми навчилися такого,чого не вміли раніше?Що ми при цьому відчували?Що нас здивувало,порадувало на занятті?Які питання ми задали б герою казки,автору,мандрівнику тощо?
Виховуючи в дошкільнят здатність до креативності :
>
Уникайте чіткого, деталізованого формування проблеми, творчого завдання, загальні моменти, які вводять у проблему, уточнюють її зміст;
>
Пропонуйте дітям не спинятися, коли з'являються ідеї (навіть якщо їм здається, що завдання розв'язане);
>
Розділяйте на під проблеми творче завдання, якщо дитині не вдається розв'язати його цілком;
>
Пропонуйте дошкільникам вдаватися до аналогій;
>
Є тактовними, винахідливими;
>
Стимулюйте вияви творчої уяви, дотепності, фантазії;
>
Удосконалюйте своє вміння ставити запитання, робити часткові підказки, вносити уточнення, роз'яснення, вставляти репліки, які спонукають до пошуку;
>
То звужуйте,то розширює поле пошуку розв'язання творчого завдання;
>
Зважено аналізуйте й добирайте найбільш оригінальні дитячі ідеї;
>
Спонукайте вихованців відмовлятися від найбільш очевидного способу розв'язання завдання; пропонує шукати нові напрямки та ідеї;
>
Заохочуйте дітей щоразу аналізувати предмет уваги з несподіваної точки зору;
>
Пропонуйте дітям висловлювати у процесі розв'язання творчого завдання ідеї, які виникли спонтанно.

Дуже важливу роль Надія Григорівна приділяє розвитку спонтанності,тобто вмінню швидко реагувати в нестандартних ситуаціях,приймати правильні рішення. Спонтанності сприяють дидактичні,сюжетно-рольові ігри,вирішення проблемних ситуацій.


8
«Так нехай же перед дітьми відкривається прекрасний світ у живих фарбах,
яскравих і тремтливих звуках у казці і в грі, в красі, що одухотворяє серце,
в стремлінні робити добро людям.»
В. О. Сухомлинський

Формування креативного розвитку у процесі роботи з
дітьми.


Заняття
Туристичні
переходи
Пошуково –
дослідницька
діяльність
Екскурсії
Бесіди,
Спостереження.
Проблемні
запитання
Свята, розваги.
Театралізована
діяльність
Ігри та вправи на
розвиток творчої
уяви, фантазії,
винахідницьких
здібностей.

Дидактичні та
сюжетно-рольові
ігри


9


це основна форма організації навчання.

Заняття.
Аплікація.

Тема: Будинок моєї мрії.
Мета: Вчити дітей способам обриву створювати предмет. Вправляти у виготовленні будинку з маленьких шматочків кольорового паперу.
Розвивати творчу уяву ,фантазію. Виховувати акуратність, самостійність, любов до праці.

Заняття.
Аплікація .

Тема: Новорічна ялинка.
Мета: Продовжувати вчити дітей аналізувати зразок. Складати план виконання роботи, порівнювати форми, складати композицію; продовжувати навчати виконання аплікації за принципом орігамі – згинати лист паперу певної форми у визначеній послідовності; продовжувати вчити працювати парами постійного складу, допомагати одне одному , аналізувати виконання напарником частини роботи; виховувати бажання приносити радість своїм близьким напередодні свята.
Заняття


10
Заняття.
Малювання.
Тема: Портрети мами і тата.
Мета: Учити передавати характерні риси обличчя, дотримуватись пропорцій,форми; розвивати художній смак. Самостійність; викликати у дітей емоційне ставлення до образу; розвивати вміння передавати в малюнку основні деталі костюма; підвищувати свідомість під час виконання дій; діагностувати вміння свідомо обирати розмір зображення для досягнення поставленої мети; формувати вміння співвідносити зображення за розмірами; продовжувати закріплювати поняття «великий», «середній», «маленький»; розвивати точність рухів руки; учити сприймати віршовану форму викладання; виховувати вміння співпереживати, включатися в гру.
Заняття.
Мовленнєве спілкування + художня література +
малювання.
Тема: Найважливіша людина у світі
Мета: Формувати вміння усвідомлювати взаємозв’язок між почуттями та емоціями, визначати свої зовнішні ознаки та статеву приналежність.
Розвивати у дітей ставлення до себе як до цінності, формуючи адекватну самооцінку, розвивати здатність дитини до загальної та часткової самоіндетифікації, позитивне ставлення до свого імені, зовнішності та статевої приналежності. Виховувати вміння взаємодіяти в колективі однолітків та спілкуванні зі старшими.
Заняття.
Математика + логіка + конструювання.
Тема: Математичні міста.
Мета : Вправляти дошкільників у розрізнянні геометричних фігур, розв’язанні логічних задач; закріпити знання про цифри, вміння орієнтуватися у просторі, сприяти розвитку фантазії, збагачувати лексичний запас словами – антонімами, виховувати позитивне ставлення до занять з математики, бажання працювати разом.

це така діяльність дітей, в якій
систематизуються, розширюються і уточнюються знання про навколишню
дійсність.

Дидактична гра
«Розкажи історію».
Мета: Продовжувати вчити самостійно складати розповіді за серією картинок, розвивати процеси мислення, зв’язне мовлення.
Дидактична гра
«Оживи фігуру».
Мета: Розвивати творчу уяву, фантазію, креативність.
Дидактична гра

11
Ігри з піском та водою.
Дидактична гра
«Спечемо торт для мами».
Мета: Вчити складати вологий пісок купкою, гіркою, прикрашати його паперовими візерунками.
Дидактична гра
«Цукерки в дарунок».
Мета: Вчити гратися з вологим піском. Запропонувати зробити цукерки в дарунок лялькам. Використати обгортки із цукерок.

12


це гра, що діти створюють самостійно у
відповідності до сюжету.
Сюжетно – рольова гра
«Лікарня».
Мета: Розвивати вміння дітей об’єднатися в гру, домовлятися про наслідки сумісних дій, відображати характерні особливості ігрового образу. Розширювати знання дітей про працю лікаря та медичної сестри. Формувати цінне ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.
Сюжетно – рольова гра
«Магазин».
Мета: Створювати моральні ситуації для активізації характерних стосунків в культурі спілкування продавців та покупців.

Сюжетно – рольова гра

13
Нові казки

Дітям пропонують слова, на основі яких вони мають вигадати свою історію.
Наприклад, називають п'ять слів з однієї казки, а шосте слово — чуже.
Варіант 1
Спочатку дитина розповідає відому казку, а ближче до кінця чи вже наприкінці дорослий вводить нового персонажа.
Варіант 2
Разом з набором картинок вводиться незнайомий об'єкт, якого немає в реальній казці.
Дітям показують кілька картинок із зображенням героїв будь-якої казки. їх можна замінити іграшками, персонажами настільного театру. Визначивши, з якої казки герої, малюки починають розповідати (по одному чи по черзі). Аж тут серед картинок (іграшок театру) з'являється нова, яка не стосується цієї казки.
Наприклад: дівчинка, вовк, бабуся, вертоліт.

Казка навпаки

Гра складається з казки чи казкової теми навпаки. Пригадавши з дітьми добре відому казку, запропонуйте їм змінити характери героїв: позитивний характер на негативний, і навпаки. Діти міркують і розповідають, як змінюються герої, їх характер, вчинки; яким стане сюжет казки. Найбільш цікавих результатів досягають тоді, коли фантастична тема дається без підготовки, після коротень- кого пояснення.

Що було потім

Діти прагнуть почути продовження казки і неохоче розлучаються з улюбленими казковими героями. А чому з ними треба розлучатися? Можна в кінці казки, відштовхнувшись від найцікавішого місця, запропонувати дітям поміркувати: «А що було потім?».
Зразок. Діти потрапляють у казку і...
— будують будинок для звірят;
— дарують Попелюшці нові черевички;
— допомагають Червоній Шапочці обдурити вовка.
Ігри та вправи на розвиток творчої уяви, фантазії, винахідницьких
здібностей

14Проблемні запитання :

1.Чому всі книжки (домашні, дикі, рисі) набагато охайніші, ніж собаки (вовки, лисиці).
2.Чому ластівки в хорошу погоду літають високо, а в сиру – низько над землею?
3.Для чого кури общипують пір’я перед дощем?
4.Як дізнатися про наближення дощу, спостерігаючи за мурашками?
5.Як готуються до зими мурашки?
6.Чи однакові очі у кішки вночі і вдень?


Відповіді:

1.Кішки повинні бути дуже чистими, щоб від них не пахло,бо в іншому випадку, за запахом, їх почують здалеку і вони не наблизяться до здобичі.
2.Літаючи, ластівки ловлять мошок, комарів та інших комах. У ясну погоду повітря сухе, тому комахи піднімаються високо. У сиру погод у повітря важке, вологе, і не дає їм можливості піднятися вище ( не вистачає сил).
3.Відчуваючи дощ, кури змащують своє пір’я жиром з куприкової залози, яка є під хвостом, і жирне пір’я не мокне.
4.Вони ховаються в мурашник і закривають щільно всі ходи.
5.Закривають усі входи і виходи у мурашнику, а самі збираються докупи.
6.Не однакові. Вдень при сонячному світлі зіниці малі, а вночі вони дуже розширюються.15


радісні і яскраві події в житті дитини.


Спортивне свято.

Тема: Веселі старти.
Мета:Викликати бажання брати участь в іграх – естафетах і перемагати в них, уболівати за друзів. Підвищувати емоційний тонус у батьків та дітей.
Виховувати взаємоповагу, доброзичливість, витримку.
Свята і розваги

16
Розвага.

Тема:Осінь в гості завітала.
Мета:Розширити знання дітей про особливості осінньої природи, життя тварин, комах, рослин у цей період. Вчити сприймати об’єкти та явища без поспіху, розсудливо, вдумливо. Розвивати творчу уяву, бажання бути акторами.
Виховувати товариськість, емоційність, допитливість.


розігрування в особах певного літературного
твору і відтворення за допомогою виразних засобів (інтонацій, міміки,
жести, пози, ходи).
Гра
«Гарбузова родина».

Мета:Розділити ролі за бажанням дітей. Поміркувати : персонажами яких героїв ми можемо доповнити інсценівку,щоб було цікавіше і щоб залучити якомога більшу кількість дітей.

Театралізовані ігри

17
Театралізована казка
«Ріпка».

Мета: Викликати у дошкільників інтерес до інсценізації казки за ролями, розвивати творчу уяву, бажання бути акторами, виховувати товариськість, емоційність, гарний настрій.
Театралізоване дійство
«Пан Коцький»


Мета:Продовжувати вчити дітей розігрувати дії за змістом художніх творів, використовуючи й не мовленнєві виражальні засоби (міміку, жести, відповідні рухи). Розвивати емоційність, виразність голосу під час промовляння віршів, уміння входити в образи персонажів. Формувати вміння оцінювати певну моральну ситуацію й висловлювати свою думку щодо неї. Виховувати доброту, ввічливість, щирість, бажання допомагати іншим.

це організована , цілеспрямована розмова вихователя з
дітьми на певну тему, яка складається із запитань та відповідей.

Бесіда за демонстративним матеріалом на тему «Як працюють люди на продовольчих підприємствах» з використанням уривків з літературних творів, наприклад, з вірша «Калачик та зернинка», а також загадок, прислів’їв.
Мета: Формувати у дітей уявлення про працю людей. Які виготовляють продукти харчування на заводах : фабриках (наприклад,кондитерській фабриці,на хлібозаводі , молоко - заводі); про взаємозв’язок праці трудівників підприємства харчової промисловості та сільського господарства. Виховувати
інтерес до праці дорослих, бажання прилучатися до неї, формувати вміння раціонально використовувати харчові продукти.
Бесіда

18
Бесіда про жуків ,комах, метеликів.

Мета: Розширювати і поглиблювати знання про комах, їх значення, корисність і шкідливість. Пояснити залежність між метеликами, бджолами та наявністю квітучих рослин, де вони знаходять собі їжу. Виховувати любов до природи.
Бесіда : «Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться»
Мета: Формувати знання дітей про об’єкт неживої природи – пісок.
Вчити дбайливо ставитися до піску : не кидатися піском у вічі товаришам, не руйнувати створене іншими дітьми, закріпити знання про те, як гратися з піском.

це вид діяльності, в процесі якого дитина
пізнає навколишній світ.

Спостереження:
«Як живуть мурашки».

Мета. Розширити уявлення дітей про життя комах, їх живлення і користь для природи. Виховувати повагу до всього живого, бажання бути природі другом.
Хід спостереження.
Запропонувати дітям придивитися до світу комах : все рухається, кудись поспішає. Невтомні комахи побудували собі великий гарний будинок, який називається мурашник. А як називаються комахи7
Розглянути, де в них голова, черевце, ноги, вусики. Запропонувати навколо мурашника побудувати огорожу та почитати вірш:
Спостереження

19
Мов гірка, виріс дім,
Кімнат багато в нім.
Підземні ходи – все нове,
Сім’я велика тут живе.
Робота знайдеться усім
Мурашечки будують дім.
Тема: Ознайомлення дітей з бібліотекою.
Мета:Збагатити знання дітей про бібліотеку, познайомити з бібліотекарем та дитячою літературою, яка знаходиться у приміщенні. Виховувати любов до книги, як джерела знань, культуру користування нею.


Екскурсія до сільської
бібліотеки

20


Тема: Мандруємо до річки.
Мета: Вчити розуміти роль води для живого організму. Розвивати у дітей рухову активність. Виховувати бажання займатися спортом, загартовуватися, викликати радісні почуття від сприйняття краси весняної природи.
Туристичний перехід


21
«Початкове виховання належить батькам – це найприродніший обов’язок і
повинність…Батьки є першими вихователями своїх дітей.»
О.В.Духнович


Батьківські збори.
Тема :Діти – дзеркало батьків.
Мета: Збагатити знання батьків про сутність виховання у сім’ї, надихнути на емоційно – ціннісне ставлення, спонукати особистим прикладом стати взірцем для своєї дитини.
– одна з найрозповсюдженіших інтерактивних форм.
Відноситься тема, яку необхідно розглянути з різних боків : психологічного, педагогічного, дидактичного тощо.

Круглий стіл
Тема: Граючись – навчаємось.
Мета: Подати батькам інформацію, що головною умовою розвитку креативної освіти є ігрове середовище, що розвиває інтелект, логічне мислення, спонукає дітей до творчості, фантазії, театралізованої діяльності. Через діалог з батьками визначити, які ігрові осередки є у дошкільників вдома. Створити атмосферу доброзичливості, щирості у взаєминах батьків та вихователів.
Бесіда.
Тема: Здібності, коли і як вони розвиваються.
Мета: Розширити знання батьків про здібності та розвиток їх у дітей. Сприяти пробудженню інтересу до різних видів діяльності та залученню дітей до участі в них.
Консультація.
Тема: Мова дорослих – зразок для дітей.
Мета:Підвести батьків до розуміння того, що діти унаслідують не тільки звички, але й мову своїх рідних, тому для того, щоб виплекати виховану,
інтелігентну особистість, потрібно самим бути взірцем для дитини, прагнути розвивати інтерес до художнього слова.
Батьківська порадниця щодо формування креативного
розвитку
Круглий стіл

22
Тренінг.
Тема: Вихователі і батьки – співробітники.
Мета:Прагнути переконати батьків, що дитячий садок і сім’я – єдине ціле у вихованні креативної особистості. Заохочувати батьків до участі у спільній роботі з дитиною і педагогом, колективом дитячого садка.

Ділова гра.
Тема: Сім’я та її вплив на дитину.
Мета:Підвищення ефективності спільної роботи дошкільного закладу та родини з метою гармонійного розвитку дітей, їхніх здібностей, сприяти створенню довірчих позитивних відносин у сім’ї через залучення до спільної творчості та спільної діяльності.
Анкетування
Тема: Здібності, коли і як вони розвиваються.
Мета: Ознайомити батьків із характеристикою різних видів здібностей; допомогти виявити їх у дітей; націлити батьків на створення умов для розвитку здібностей своїх дітей.

Свята та розваги.
Тема: Тато, мама і я – родина моя.
Мета: Розвивати бажання вести активний спосіб життя, дбати про свій фізичний
і духовний стан, створити умови для всебічного відпочинку дошкільнят і їхніх батьків.

Дні відкритих дверей.
Тема: Креативність у навчально – виховному процесі ДНЗ.
Мета: Залучити батьків до участі у формуванні у дітей творчих навичок, ознайомити з окремими осередками ігрових середовищ та значенні ролі ігрових методів у розвивальній та виховній роботі з дітьми.

23
«Педагогічна ідея – це крила, в яких ширяє педагогічна майстерність».
В. О. Сухомлинський


Педагогічна нарада ( за участю педагогів початкової школи).
Тема: Комунікативні вміння та розвиток гуманних взаємин.
Мета: Інтерактивними методами сприяти типовим моделям спілкування; розвивати гуманні взаємини між колегами під час виконання спільної роботи4 продовжувати формувати самооцінку та саморегуляцію, вміння пристосовуватися до типу роботи групи.
Консультація.
Тема: Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням.
Мета: Ознайомити вихователів з рухливими іграми – вправами з
інтелектуальним навантаженням, з’ясувати на прикладах доцільність використання ігор – вправ в ігровій діяльності та на заняттях. В ході консультації засвоїти 10 нових рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням4 в діловій грі «Я знаю…» закріпити поняття, доцільність, значення вищенаведених ігор та використання методичних прийомів при їх проведенні; стимулювати творчі пропозиції педагогів.
Консультація.
Тема: Наука навчання творчості.
Мета: Уточнити і закріпити основні умови для розвитку творчості дитини, сприяти впровадженню в практику роботи педагогів ТРВЗ.
Засідання творчої групи.
Тема: Розвиток творчої уяви.
Мета: Впровадження в практику педагогічної роботи технології ТРВЗ.
Викликати у вихователів розвиток комунікативних та креативних вмінь і навичок. Сприяти творчій співпраці.
– це обговорення певного проблемного питання.
Тема: Впровадження креативної освіти в практику роботи ДНЗ.
Мета:. Обговорити з колегами роль креативного всебічного розвитку дошкільника у різних сферах життєдіяльності. Дати можливість вихователям висловити власну думку щодо питань, які обговорюються під час дискусії.
Методична допомога по організації роботи з креативного
розвитку
Дискусія

24
Ділова гра
(обмін досвідом).
Тема: Філософський стіл.
Мета: Пробудити у кожного педагога потребу і бажання ставити собі запитання.
Проблемний семінар
Тема: Від творчості педагога – до творчості дитини.
Мета: Відпрацювати ефективні методики та технології пошуку, навчання й виховання здібностей дітей та стимулювання їх інтелектуального і творчого розвитку.
Тренінг

Тема: Педагогічна інноватика : сучасний погляд.
Мета.:Налаштування педагогів на постійний пошук нового, креативного в навчально – виховному процесі.

251. Базова Програма розвитку дитини дошкільного віку «Світич» ,Київ -2008 2. Бібліотечка вихователя дитячого садка №1, 2006 3. Бібліотечка вихователя дитячого садка №3-4, 2006 4.Бібліотечка вихователя дитячого садка №4, 2007 5.Бібліотечка вихователя дитячого садка №11, 2010 6 Бібліотечка вихователя дитячого садка №3, 2007 7.Бібліотечка вихователя дитячого садка №9, 2009 8.Бібліотечка вихователя дитячого садка №11, 2009 9.Бібліотечка вихователя дитячого садка №7, 2007 10 Бібліотечка вихователя дитячого садка №10, 2009 11.Дошкільне виховання №5, 2005.
12.Ірина Біла. Феномен дитячої творчості. Дошкільне виховання №1, 2011.
13.Крамаренко С.Г. Креативна інноваційна особистість – мета нової гуманістичної освіти «Нива знань», № 3, 2010.
14.Н. А. Горошко. Зображувальна діяльність у дошкільних навчальних закладах.
Малювання, ліплення, аплікація. Видавництво «Ранок», 2007 р.

БІБЛІОГРАФІЯ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал