Концепція неперервного професійного розвитку педагогічних працівників
Скачати 43.27 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір43.27 Kb.
ТипКонцепція

1
ПРОЕКТ

КОНЦЕПЦІЯ
неперервного
професійного розвитку
педагогічних
працівників
у післядипломній педагогічній освіті м. Києва

Вступ
Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України, законах
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту»,
«Про інноваційну діяльність», нормативно-правових актах чинного законодавства України з питань освіти і науки, а також враховує міжнародний освітній досвід та результати наукових досліджень у сфері післядипломної педагогічної освіти.
Концепція розвиває основні положення означених документів, уточнює та доповнює їх з урахуванням нових вимог сучасності й викликів щодо змін, на які Україна повинна мати адекватні відповіді в галузі післядипломної педагогічної освіти (ППО) і курсів підвищення кваліфікації (КПК) як її складової.
Якісні зміни у сфері науки, техніки і технологій, розвитку демократичних соціально-політичних процесів, примноження можливостей самореалізації особистості актуалізували потребу інноваційних змін освіти дорослих. Особливо важливим є перегляд підходів до організації професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти.
Перегляд освітньої парадигми, перехід усіх ланок освіти на компетентнісно орієнтовану модель навчання спонукають до зміни періодичності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та ефективних

2
шляхів її індивідуалізації з урахуванням як суспільства в цілому, так і освітніх запитів учасників освітнього процесу.
Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів у післядипломній педагогічній освіті має надавати можливість фахівцям відповідно до наявних професійних компетеностей та особистих планів професійного самовдосконалення самостійно обирати зміст та форми підвищення кваліфікації упродовж життя.
Мета
Концепції – визначення основних векторів переходу з режиму традиційного функціонування курсів підвищення кваліфікації у режим керованих інноваційних змін на основі проектування неперервного самовдосконалення педагогічних працівників у курсовий і міжкурсовий періоди, які забезпечать розвиток професійної компетентності педагога та суттєво поліпшать результати його діяльності.
Ключовим поняттям професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті є індивідуальна професійна освітня траєкторія, яка забезпечується різними формами навчання на курсах підвищення кваліфікації або накопиченням кредитного пакета професійних компетеностей у міжкурсовий період.
Професійний розвиток педагогічних кадрів в Інституті післядипломної педагогічної освіти (далі - Інститут) у перехідний період буде забезпечено за рахунок:
а) очних, очно-дистанційних та змішаних форм навчання з використанням ІКТ; б) пролонгованої системи навчання в курсовий і міжкурсовий періоди з накопичнням кредитних пакетів фахово-методичних, суспільно- гуманітарних, психолого-педагогічних модулів; в) варіативності змісту, форм і часу проходження КПК; г) побудови індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації.

3
Стратегічні
напрями професійного розвитку педагогічних кадрів

Стратегія професійного розвитку педагогічних кадрів в Інституті визначається відповідно до сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів, вимог переходу до інформаційного суспільства, інтегрування післядипломної педагогічної освіти в європейський і світовий освітній простір та передбачає:
оновлення нормативної бази КПК Інституту згідно з вимогами часу;
модернізацію структури, змісту та організації КПК Інституту на засадах компетентнісного підходу для реалізації різноманітних освітніх моделей підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у курсовий і міжкурсовий періоди; забезпечення доступності та безперервності освіти педагогічних працівників протягом усього життя;
формування безпечного інформаційно-освітнього середовища, екологізації освіти;
розвиток наукової та інноваційної діяльності в навчальних закладах;
підвищення якості освіти та реалізацію індивідуальної професійної освітньої траєкторії педагогічних працівників.
4
Реалізація
Концепції передбачає вирішення завдань:
оновлення та вдосконалення професійних компетентностей педагогічних працівників у психолого-педагогічній, науково- дослідній та організаційно-управлінській діяльностях;
удосконалення в педагогічних працівників навичок використання
інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
створення та впровадження структурно-функціональної моделі
КПК пролонгованого навчання;
організація авторських майстерень;
набуття педагогічними працівниками досвіду формування власної траєкторії підвищення кваліфікації з урахуванням цільового спрямування, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, власних інтересів і потреб відповідно до конкретних умов професійної діяльності;
запровадження інноваційних технологій навчання для його диференціації та індивідуалізації.
Реалізація Концепції детермінується дотриманням таких принципів: забезпечення провідної ролі того, хто навчається, у визначенні змісту та формуванні технології навчання; поліваріантність змісту та форм навчання; практична орієнтація змісту навчання; поєднання потенційного та актуального; розвиток тих, хто навчається, у спільній творчій діяльності; розвиток освітніх потреб; усвідомлення навчання як
інструменту самотворення; рефлексія і цілевизначення; забезпечення психологічної підтримки саморозвитку.
Шляхи
реалізації Концепції

Реалізація Концепції забезпечується:
впровадженням Положення про неперервну освіту педагогічних працівників;
інноваційним підходом до визначення змісту навчальних курсів на основі аналізу результатів експертного оцінювання та/або

5
самооцінювання рівня професійної компетентності педагогічними працівниками;
вільним вибором форми навчання, яка найповніше відповідає
індивідуальним запитам педагогічних працівників; забезпеченням науково-методичної та психологічної підтримки слухачів на етапі розробки та реалізації їхньої індивідуальної професійної освітньої траєкторії;
ефективним використанням набутого досвіду кожного окремого педагогічного працівника з метою розвитку всіх членів педагогічної спільноти через широке залучення висококваліфікованих педагогічних кадрів до розробки та реалізації окремих навчальних модулів (їх частин);
оновленням змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням актуальних запитів суспільства.6
Очікувані
результати
Реалізація основних положень Концепції забезпечить: впровадження неперервної педагогічної освіти; створення інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти на основі компетентністного підходу (знання, уміння, навички, цінності);
індивідуалізацію професійного розвитку педагогічних кадрів;
формування методичного активу з творчих педагогічних працівників.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал