Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні
Скачати 112.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір112.67 Kb.
ТипКонцепція

Проект
Концепція підтримки та сприяння розвитку
дитячого громадського руху в Україні
Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в
Україні (далі – Концепція) визначає мету і завдання, вектори основних зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науки щодо сприяння і підтримки дитячих громадських об'єднань (далі – ДГО), що створить умови для їх подальшого розвитку.
Концепція є документом, що відображає сукупність поглядів практиків,
науковців, громадськості на роль та місце дитячого громадського руху (далі –
ДГР) в соціальній структурі України, у вирішенні соціально значущих проблем і вихованні юних громадян.
Концепція спрямована на реалізацію державної політики щодо соціалізації, виховання та розвитку підростаючого покоління, підтримку та сприяння розвитку ДГР як складника суспільного руху в демократичній державі, привернення уваги органів державної влади, бізнес-структур,
громадськості до проблем ДГО і організацій як суб’єктів соціального виховання дітей та важливої ланки у розбудові громадянського суспільства.
Правова основа Концепції
Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України, Конвенції
ООН про права дитини, Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські
організації», «Про громадські об’єднання»,«Про освіту», «Про позашкільну освіту», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–
2020 роки, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, Концепції національно- патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Європейської Хартії
участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні та
інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.
Сутність сучасного дитячого громадського руху
ДГР є суспільним явищем й нині представлений сукупністю ДГО різного спрямування. Вони є самостійними суб’єктами виховання й виступають компенсуючим чинником, створюючи можливості для цілеспрямованого виховання дітей.
Виховна діяльність у ДГО спрямована на соціалізацію та персоналізацію особистості з урахуванням інтересів дітей, забезпечення їх прав на участь в ухваленні рішень і житті суспільства. Водночас як член суспільства, дитина вчиться підпорядковуватись вимогам соціального середовища. Виховання у

2
ДГО через залучення особистості у різноманітні види діяльності та спілкування спрямоване на узгодження її інтересів з інтересами оточуючих та суспільства загалом, на особистісне становлення її як громадянина.
Місія ДГР полягає у сприянні соціальному становленню особистості
дитини, забезпеченні й реалізації її прав у громадському житті суспільства через організовану діяльність різноманітних ДГО в інтересах формування духовно збагаченої, фізично здорової, соціально активної, творчої особистості.
Основні поняття Концепції
Дитячий громадський рух – складник соціального руху, що являє собою спільну діяльність дітей і дорослих в межах громадських об’єднань, з метою накопичення соціального досвіду, формування системи цінностей,
самореалізації, самовизначення і соціалізації особистості.
Основою ДГР є дитяче громадське об'єднання – унікальний виховний простір для продуктивної і соціально конструктивної організації життя дитини та її діяльності, через яку вона набуває необхідні особистісні, соціально значущі якості, що забезпечують її самовизначення, успішну соціалізацію. Це простір особистої стратегії самореалізації дитини, розвиток її ініціативності й активності через участь у суспільно значущих справах, розвиток здібностей,
набуття соціального досвіду, випробування різних соціальних ролей,
становлення громадянина своєї країни.
ДГО можуть розпочинати діяльність шляхом офіційної реєстрації або повідомлення про свою діяльність в державних органах юстиції, або діяти без такої реєстрації у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та за місцем проживання для задоволення інтересів дітей як організовані дитячі
спільноти. ДГО створюються та діють у позаурочний і канікулярний час,
можуть бути тимчасовими або (та) постійними, мають висловлювати волю,
бажання, соціальні потреби дітей та молоді, виступати як самоврядні й такі,
що самостійно організовані та самостійно визначені.
Найбільш організованою і структурованою формою ДГР є ДГО, яка діє на основі статуту, розгалуженої структури органів управління та координації
діяльності, розроблених програм та проектів.
Дитячі громадські організації – це об’єднання громадян віком від 6 до
18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів,
які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства (Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські
організації»). Такі об’єднання реалізують права дітей на розвиток, на участь у житті суспільства та ухвалення рішень, збереження індивідуальності, свободу думки, совісті та релігії, свободу висловлення думки з усіх питань, що торкаються їх інтересів, свободу зборів, освіту, гру та відпочинок, що закріплені у відповідних документах про права дитини. У ДГО діти

3
здобувають соціальні знання й уміння, реалізують особистісний ресурс та власні інтереси у соціально значущих справах.
Актуальність розроблення Концепції
Діти як соціально-демографічна група населення посідають особливе місце в соціальній структурі суспільства. Дітям, як віковій категорії,
притаманне прагнення до самореалізації.
ДГР як складник соціальної системи за усіх часів спрямовувався на збагачення соціальної практики підростаючого покоління відповідно до запитів держави і суспільства та водночас створення умов для задоволення потреб й інтересів самих дітей.
Як зазначено в Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, «активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної
держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування». Участь у житті ДГО дозволяє дітям не тільки задовольняти їх інтереси та потреби, але й набувати і застосовувати у соціальній практиці знання і уміння, отримані в школі та інших навчальних закладах. Використання можливостей ДГР через участь у діяльності ДГО дає
дитині змогу формувати необхідні компетенції в обраній сфері
життєдіяльності, розвивати соціальну активність та ініціативність, формувати важливі особистісні та громадянські якості.
ДГР в Україні за нинішніх умов потребує нового рівня суспільного осмислення та державної підтримки для забезпечення його функціонування й ефективного розвитку.
Шляхи розвитку й умови реалізації соціального
призначення ДГР в Україні
Діяльність у ДГО основана на інтересах, потребах та вимогах, що висуваються до дітей, і спрямована на вирішення таких завдань:
- допомогти дитині впоратися з інтенсивними соціальними змінами, які вимагають особистісної зрілості, гнучкості та швидкодії;
- знайти надійну життєву опору, яка ґрунтується на духовних цінностях, осмисленні себе і свого місця у житті, набуття впевненості у власних силах;
- розширити можливості набуття знань, умінь та навичок, які
дають змогу ефективно діяти в умовах інформаційного і технічного прогресу;
- ствердити відчуття власної причетності до розвитку суспільства,
держави, соціальної значущості та корисності, власної відповідальності за майбутнє України;
- навчити усвідомлювати важливість та силу індивідуальної
ініціативи;

4
- сформувати навички співробітництва та уміння працювати в команді;
- навчити розуміти свої почуття та володіти ними;
- навчити протидіяти небажаному впливу; утримуватися від соціально неприйнятної поведінки, оволодівати досвідом самопідтримки;
протистояти тиску зовнішніх та внутрішніх факторів;
- навчити брати відповідальність на себе і бути мобільним за різних життєвих обставин.
Важливість тієї частки роботи, яку можуть брати на себе ДГО у розвитку демократичних засад суспільства,зумовлює необхідність їх підтримки з боку держави, створення правових, економічних, організаційних, соціальних умов для самореалізації молодих громадян у суспільно значущих справах.
Особливі функції ДГО в соціалізації, вихованні та розвитку підростаючого покоління:
- забезпечення педагогічними засобами цілісного процесу становлення особистості дитини;
- підтримка юного покоління у пошуках сенсу життя, зняття напруження перед невизначеністю і плинністю навколишнього світу, в усвідомленні і
реалізації власної життєвої стратегії;
- створення умов і реалізація можливостей у задоволенні потреб щодо засвоєння надбань культури, її цінностей, самовизначення у світі;
- реалізація власної суб’єктної позиції дитини в соціально значущій діяльності та права на ухвалення рішень та участі в житті суспільства.
ДГО є важливим соціальним інститутом, у якому здійснюється позаформальне виховання – організована виховна діяльність поза встановленими формальними системами, водночас доповнюючи виховання,
здійснюване іншими соціальними інститутами.
ДГО через постійну і добровільну співпрацю у творенні суспільства, нації,
держави є школою демократії та громадянського духу, можливістю реалізації
реальної соціальної активності дітей. Їх соціальний потенціал та значення у вихованні громадянської культури є такими, що набувають для держави ресурсу стратегічної значущості.
ДГО сприяють особистісному та громадянському становленню індивіда,
оскільки:
- засвоєння цінностей відбувається у діяльності і спілкуванні з однолітками у малій групі;
- виховання й особистісний розвиток здійснюються через конкретні соціально значущі справи, у ситуаціях, в яких особистість осмислює
свою соціальну відповідальність.
Упродовж останнього десятиліття в Україні виникла принципово нова ситуація в ДГР, що потребує:
- здійснення необхідних змін у законодавчій базі для забезпечення ефективного функціонування ДГО на всіх рівнях;

5
- укладання трьохсторонньої угоди Міністерства молоді та спорту
України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної
політики щодо підтримки та сприяння розвитку ДГР та забезпечення дієвої
організаційно-методичної, інформаційної підтримки та забезпечення діяльності ДГО на всіх рівнях;
- визначення на державному рівні відповідального суб’єкта
(відповідний орган виконавчої влади та місцевого самоврядування) з метою надання системної підтримки і координації щодо діяльності ДГО;
- налагодження системи підготовки (навчання) кадрів, дітей- лідерів та дорослих координаторів, керівників ДГО всіх рівнів;
- ефективного оновлення діяльності з національно-патріотичного виховання дітей в умовах ДГО;
- збагачення діяльності ДГО соціально значущим змістом;
- консолідації дорослих лідерів для ефективного розвитку ДГР в
Україні загалом, передбачення наступності у діяльності;
- розширення соціального партнерства ДГО з іншими соціальними інституціями, бізнес-структурами тощо;
- охоплення більшої кількості дітей та підлітків різними формами діяльності ДГО.
Мета і завдання Концепції
Мета Концепції – створення умов щодо забезпечення додаткових можливостей державної підтримки для подальшого розвитку ДГР, які
сприятимуть соціалізації, вихованню та розвитку дітей, забезпечуватимуть простір для реалізації їх інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу,
участі дітей в ухваленні рішень, що їх стосуються, й у житті суспільства.
Завдання Концепції:
- удосконалення нормативно-правової бази та системи взаємодії
державних органів управління і системи освіти із ДГО;
- розроблення системи міжвідомчої координаціїз боку центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з надання державної підтримки ДГО в Україні;
- розроблення механізмів для сприяння, ефективного функціонування ДГО, співтовариств дітей у суспільстві і державі, визнання їх діяльності;
- стимулювання інноваційної, проектної, соціально значущої
діяльності лідерів та керівників ДГО;
- формування ефективного інформаційного простору, розвиток системи науково-методичного супроводу діяльності ДГО, популяризація досвіду їх діяльності, підвищення іміджу;
- сприяння розвитку системи міжгалузевої та міжвідомчої
взаємодії державних, громадських, бізнесових інституцій в інтересах ДГР;

6
- посилення виховного потенціалу ДГО у громадянському і
національно-патріотичному вихованні дітей, зокрема участі в реалізації
соціально значущих програм і проектів;
- сприяння науковим дослідженням з питань розвитку ДГР;
- розширення фінансових можливостей ДГО;
- зміцнення співробітництва на всіх рівнях.
Концепція ґрунтується на основних принципах:
- принцип гуманізації виховного простору, створення максимально сприятливих умов для розвитку інтелектуального, творчого,
потенціалу дитини як унікальної особистості, визнання самоцінності дитини;
- принцип захисту прав і свобод дітей, сприяння участі дітей у соціально-значущих відносинах;
- принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії – розвиток рівноправного партнерства в умовах спільної діяльності;
- принцип особистісної орієнтації – створення умов для формування самоцінності особистості, гармонізації гуманістичних цінностей,
розвитку здібностей, спрямування зусиль на розвиток світогляду,
самосвідомості, культури потреб, відповідальної поведінки;
- принцип соціальної відповідальності – узгодженість змісту і
методів виховання в реальній соціальній ситуації, взаємозв’язок виховних завдань і завдань соціального розвитку демократичного суспільства, орієнтація виховного процесу на реальні потреби і можливості соціуму, формування у дітей готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем;
- принцип відкритості – участь усіх зацікавлених некомерційних організацій, бізнес-структур, сім’ї, громадськості, інших соціальних інституцій у забезпеченні кожній дитині максимально сприятливих умов для духовного,
інтелектуального, творчого і фізичного розвитку, задоволення її інтересів і
потреб.
Основні вектори Концепції передбачають:
1. Удосконалення нормативно-правової бази щодо функціонування та розвитку ДГО в Україні. Зокрема:
- внесення змін до Закону України «Про молодіжні та дитячі
громадські організації» та інших підзаконних актів;
- запровадження системи цільової державної підтримки ДГО для підтримки їхньої діяльності на конкурсній основі;
- вивчення зарубіжного досвіду правового забезпечення ДГР з метою його використання в Україні.
2. Координація діяльності ДГО,зокрема:
- розроблення та реалізація програми, що забезпечуватиме залучення дітей до участі у житті суспільства, громади на всеукраїнському,
регіональному та місцевому рівнях;

7
- проведення тематичних змін навчання лідерів ДГО в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, наметових таборах;
- організація масових заходів (зльотів, акцій, зборів, форумів,
дитячих асамблей, фестивалів, конкурсів), спрямованих на активізацію діяльності ДГО;
- створення системи координаційних зв’язків між різноманітними
ДГО в Україні;
- започаткування проведення Зльоту (форуму, асамблеї) ДГО
України (один раз на два роки);
- уведення в практику зустрічей представників органів виконавчої
влади, народних депутатів з лідерами ДГО;
- активізація роботи щодо залучення батьківської громадськості,
бізнес-структур до сприяння діяльності ДГО у здійсненні соціально значущої
діяльності;
- започаткування проведення відкритих заходів ДГО, майстер- класів, презентацій діяльності;
- розширення міжнародних зв’язків, у тому числі щодо реалізації
спільних проектів та участі у заходах міжнародного рівня.
3. Удосконалення науково-методичного забезпечення, інформаційної
підтримки діяльності ДГО, системи навчання та перепідготовки дорослого і
дитячого активу:
- переосмислення, оновлення чинних та розроблення нових програм діяльності ДГО, спрямованих на формування громадянина-патріота,
розвиток соціальних компетентностей дітей, що затребувані українським суспільством;
- проведення наукових досліджень з питань розвитку ДГР
України;
- здійснення моніторингу діяльності ДГО як з метою аналізу діяльності, реалізації програм і проектів на державну підтримку, так і
прогнозування тенденцій розвитку ДГР;
- залучення лідерів-членів ДГО до системи навчання лідерів учнівського самоврядування та започаткування навчання лідерів-членів ДГО в рамках тематичних змін в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку,
наметових таборах;
- проведення семінарів, круглих столів, конференцій для організаторів ДГР з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи;
- популяризація у різних формах видань (включаючи електронні)
та соціальних мережах здобутків, соціальних і творчих досягнень, поширення соціальної реклами щодо діяльності ДГО;
- сприяння підтримці друкованих органів ДГО;
- створення в мережі Інтернет дитячих порталів.

8
Робота ДГО у розвитку демократичних засад суспільства зумовлює
соціальну необхідність підтримки з боку держави для самореалізації молодих громадян у суспільно значущих справах.
Основні напрями державної підтримки ДГО
Полем спільної виховної діяльності державних органів, управлінь у справах молоді, системи освіти, соціального захисту з ДГО є :
- широке і різнобічне залучення особистості у систему громадських суспільних зв’язків;
- підтримка системи освіти щодо участі дітей у житті суспільства через стимулювання участі дітей у шкільному житті, сприяння у наданні
приміщень для діяльності ДГО, залучення дітей до ухвалення рішень,
пов’язаних з життям громади, управлінням школою та ін.;
- реалізація спільних програм, проектів з національно- патріотичного і громадянського виховання;
- організація життєдіяльності, яка задовольняє потреби розвитку особистості;
- захист дитини від негативних впливів соціального середовища;
- надання можливостей ДГО брати участь у формуванні
державної дитячої та молодіжної політики;
- створення умов для успішної взаємодії закладів освіти з ДГО,
формування нового типу партнерства загальноосвітніх навчальних закладів і
ДГО;
- утвердження позитивного ставлення до ДГО громадськості
через різноманітні форми популяризації їх соціально значущої діяльності та
ініціатив;
- державна фінансова підтримка ДГР;
- забезпечення організаційної та педагогічної підтримки і взаємодії.
Напрями взаємодії:
- допомога дитині в соціальній адаптації до умов інтенсивних суспільних змін;
- допомога дитині у знаходженні надійної життєвої опори, яка
ґрунтується на духовних цінностях, осмисленні себе і свого місця в житті,
набутті впевненості у своїх силах;
- утвердження відчуття власної причетності до розвитку суспільства, держави;
- сприяння усвідомленню значущості та сили індивідуальної
ініціативи;
- оволодіння навичками співробітництва та роботи у команді;

9
- формування гармонійного середовища для самореалізації
особистості дитини із забезпеченням реальної солідарності та взаємодії між поколіннями;
- набуття досвіду у вирішенні ситуацій соціального неуспіху.
Стратегії взаємодії передбачають:
- широке обговорення проблеми співпраці органів управління молоді та спорту, системи освіти та соціального захисту з ДГО й використання можливостей їх виховного ресурсу;
- вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду становлення
ДГР, етапів відродження ДГР та висвітлення цього питання у фахових журналах, на науково-теоретичних і практичних конференціях, семінарах;
- створення фахового періодичного видання або внесення тематичної рубрики з досвіду діяльності ДГО до видань, що діють в Україні;
- забезпечення підготовки спеціалістів, які координуватимуть взаємодію управлінь з ДГО;
- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; внесення до програм підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів тематики щодо діяльності ДГО.
Створення системи інформаційно-методичної підтримки ДГО
- створення інформаційної платформи або тематичного блоку на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту з метою офіційної реєстрації
усіх ДГО, які діють в Україні, надання підтримки та допомоги у діяльності,
прозорої статистики та отримання зворотного зв’язку;
- надання фінансової підтримки ДГО у проведенні оглядів дитячої преси,
конкурсів, прес-конференцій; випуску дайджестів, інформаційних бюлетенів тощо;
- формування позитивного іміджу діяльності ДГО у друкованих органах,
передачах центрального і місцевого радіо- та телеканалів;
- розвиток комунікаційного складника роботи відповідних служб держадміністрацій (вивчення запитів ДГО, проведення пошуково- експериментальних досліджень, постійний аналіз ефективної співпраці служб соціальної допомоги дітям, органів освіти, культури, правоохоронних органів та ін.);
- створення «інформаційно-методичного банку даних» діяльності ДГО.
Очікувані результати реалізації Концепції
Практична реалізація Концепції передбачає створення сприятливих умов для більш масового охоплення дітей, особливо підліткового віку, різними видами діяльності ДГО. Здійснення ключових положень Концепції сприятиме

10
розвитку ДГО різного спрямування на основі розширення напрямів, оновлення програм та змісту діяльності. Надбання позитивного досвіду самореалізації у різних видах діяльності, засвоєння демократичних норм та принципів сприятиме підвищенню рівня патріотизму, громадянської активності,
соціальної ініціативності, формуванню свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я і життєдіяльності, залученню до спорту, фізичної
культури та туризму, участі у житті своєї країни.
Реалізація Концепції сприятиме:
- забезпеченню організаційних, змістових та методичних умов для розвитку ДГР в Україні;
- створенню умов щодо більш масового залучення дітей та учнівської молоді до ДГР, розширення масштабу їх участі у вирішенні
соціально значущих проблем регіонального та місцевого рівнів;
- забезпеченню можливостей для кожної дитини як суб’єкта права та соціальної діяльності здійснити вільний вибір і реалізувати запити на свій вільний час, наповнений ціннісними діяльними смислами для кожного суб’єкта, що сприятиме збільшення кількості дітей, охоплених змістовним дозвіллям;
- зниженню негативних проявів у дитячому середовищі,
посиленню протидії асоціальним, екстремістським рухах та сепаратизму;
- забезпеченню безперервності діяльності і виховання зі
створенням дитині необхідних умов для позитивної соціалізації, засвоєння соціальних ролей, зміцнення здоров’я, розвитку соціальної активності й
ініціативності;
- створенню позитивного іміджу ДГР шляхом розширення поінформованості суспільства щодо реалізації соціально значущих проектів та
ініціатив ДГО;
- удосконаленню співпраці та партнерства соціальних інститутів у вихованні підростаючого покоління;
- закладенню основ наступності ДГР;
- розвитку у контексті стратегії інтеграції України до
Європейського співтовариства міжнародного співробітництва через обмін досвідом практичної роботи і науковою інформацією, упровадження у практику інноваційних технологій.
Показники результативності:
- внесення необхідних змін до законів України та підзаконних актів щодо забезпечення ефективного функціонування ДГО;
- досягнення якісних показників як результату узгоджених дій
Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства соціальної політики у підтримці та сприянні розвитку дитячого

11
громадського руху на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях, що забезпечуватимуть створення різнорівневого культурного середовища для забезпечення прав дитини на ухвалення рішень та участі в житті суспільства;
- запровадження консолідованої участі ДГО у реалізації проектів та програм всеукраїнського і регіонального рівнів;
- збільшення кількості дітей, охоплених різними формами громадської діяльності: 2017 рік – до 10%; 2018 рік – 20%; 2020 рік – понад
30% від кількості дітей у віковій категорії 6–18 років;
- створення координаційної ради з питань діяльності ДГР для ефективного управління діяльністю, прогнозування тенденцій розвитку ДГР та аналізу результатів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал