Концепція розвитку тернопільського національного технічного університету імені івана пулюя 9
Скачати 292.94 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації06.01.2017
Розмір292.94 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3


2
№№ з/п
Зміст
Стор.
МІСІЯ
і
МЕТА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
3
Місія
3
Мета
4
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ДО 2020 РОКУ
5
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
9 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
9 1.1. Коротка характеристика Тернопільського національного технічного університету ім.
Івана Пулюя станом на 01.01.2010 року.
9 1.2. Основні напрями розвитку Тернопільського національного технічного університету
ім. Івана Пулюя.
10 1.3. Завдання концепції і напрями її реалізації. 11 2. СТРУКТУРА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
11 2.1. Технічний університет - розгалужена система закладів різного рівня. 11 2.2. Політика кадрового забезпечення структурної перебудови. 11 2.3. Перспективи відкриття нових напрямів підготовки бакалаврів та магістратури. 12 3. ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В
УНІВЕРСИТЕТІ
12 3.1. Принципи організації навчального процесу в університеті та його науково-методичне забезпечення
12 3.2. Удосконалення єдиної структури контролю за якістю навчального процесу. 14 3.3. Інтеграція навчальної системи коледжів, технікумів, ліцеїв, інших довузівських закладів у структуру університету.
15 3.4. Розвиток системи ступеневої підготовки в університеті 15 3.5. Перспективні тенденції дипломного проектування 15 4. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 16 4.1. Комп'ютеризація навчального процесу, як основа нових технологій навчання 16 4.2. Неперервність освіти з інформаційних технологій в університеті. 16 5. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В
УНІВЕРСИТЕТІ
17 5.1. Неперервність та інтегрованість економічної освіти сучасного спеціаліста 17 5.2. Інтернаціоналізація навчальних планів і програм економічної освіти 17 5.3. Підготовка і перепідготовка кадрів з проблем ринкової економіки 17 6. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
18 6.1. Основні напрямки наукової діяльності. 18 6.2. Шляхи поєднання педагогічної і наукової діяльності. 18 6.3. Перспективи розвитку та формування нових наукових шкіл. 18 6.4. Розвиток магістратури, аспірантури і докторантури, як основних структурних ланок підготовки науково-педагогічних кадрів.
19 6.5. Розширення співпраці з науково-освітніми закладами України та інших держав. 19 6.6. Перспективи наукової роботи. 19 7. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ 19 8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 20 8.1. Інтегрованість державного технічного університету в європейський освітній простір. 20 8.2. Інформаційна система університету із забезпечення міжнародних зв'язків. 21 9. ЗМІЦНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ТА РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 21 9.1. Напрями розвитку навчальної і наукової матеріально-технічних баз. 21 9.2. Розширення джерел фінансування діяльності університету. 21 9.3. Розвиток соціально-культурної інфраструктури університету. 21
Лідерство в освіті та науці 22

3
МІСІЯ і МЕТА
Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя
Місія
Створити умови для надання якісної сучасної освіти через вільне творче навчання та наукові дослідження відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком Української держави, науки, економіки та культури, а також глобальних процесів розвитку людської цивілізації.
Наші цінності – поведінка й риси, які ми очікуємо від усіх, хто хоче долучитися до університету; вони обумовлюють взаємне ставлення тих, хто працює і навчається у ньому.
Людина, її гідність і честь
Ми докладаємо особливих зусиль до пошуку, зацікавлення, залучення до роботи й утримання найкращих людей на кожній посаді.
Ми заохочуємо неперервне навчання і розвиток творчої особистості.
Ми створюємо професійне середовище, в якому ефективно працюють
для розвитку університету й України люди різних культур і різного походження, щоденно підвищуючи рівень освіти й науки.
Ми надаємо можливості для науково-професійного і творчого зростання і відзначаємо співробітників за єдиним критерієм –
результатами.

Довіра
Ми ставимось одне до одного з довірою і повагою.
Ми маємо довіру до здібностей і намірів одне одного. Ми віримо, що люди краще працюють на основі довіри.

Лідерство й високі стандарти
Ми заохочуємо персональне лідерство, відповідальність і почуття
обов’язку.
Ми вимагаємо від себе дотримання високих стандартів і етичної
поведінки.
Ми дотримуємося Статуту ТНТУ ім.І.Пулюя і є полімовним університетом.
Ми запроваджуємо міжнародні стандарти ІSO серії 9000 в усіх сферах життєдіяльності університету.
Ми з повагою ставимося до духовних і культурних традицій
університету, зберігаємо та розвиваємо їх.

4
Мета
Сприяти самореалізації студентів, викладачів, працівників ТНТУ
ім.І.Пулюя та формуванню високоосвіченої, національно свідомої та гармонійно розвиненої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості.
Своє призначення університет реалізовує через:
- упровадження збалансованих і побудованих на базі передового світового досвіду бакалаврських, магістерських, кандидатських і докторських програм;
- поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою;
- орієнтацію на фундаментальні навчальні курси світового стандарту, що дають широку освіту, виховують культуру мислення і дадуть змогу випускникові університету реагувати на динамічні зміни на ринку праці;
- орієнтацію на оригінальні авторські програми вибіркових навчальних курсів;
- упровадження передового світового досвіду підготовки фахівців та інтеграцію українського досвіду в світову освітню систему;
- розвиток системи профорієнтації, спрямованої на відбір обдарованої молоді для навчання;
- творення духовного середовища на засадах загальнолюдських і професійних цінностей, що сприятиме вихованню незалежних, критично мислячих, національно свідомих особистостей.
Стратегічні завдання
Підвищення якості навчального процесу, що відповідає міжнародним стандартам шляхом упровадженням новітніх освітніх технологій і відповідного кадрового забезпечення; перетворення університету в потужний науково-навчальний комплекс, який створює умови для теоретичної і практичної підготовки випускників шляхом розгортання мережі навчально-науково-виробничих комплексів і структурних підрозділів в Україні та за кордоном; забезпечення фінансової стабільності; формування соціальної інфраструктури, яка б забезпечувала ефективне функціонування університету.
Основні напрямки діяльності
1. Навчальний процес (статус, якість освіти, інформатизація).
2. Науково-дослідна та інноваційна діяльність (міжнародна співпраця, трансфер технологій).
3. Управління людськими ресурсами (УЛР)
4. Фінансово-економічна сфера.
5. Управління та адміністрування.
6. Студентське самоврядування.
Для кожного напрямку визначені:
- пріоритети;
- цілі;
- джерела фінансування;
- показники якості;
- довгострокові та короткотермінові завдання.

5
Стратегія розвитку
Тернопільського національного університету імені
Івана Пулюя до 2020 року
Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя прагне стати:

провідним технічним університетом у Західному регіоні України;

бажаним місцем роботи для науковців і викладачів;

науково-освітнім центром гарантовано високої якості;

привабливим для
інвестицій науково-освітньо-виробничим проектом;

динамічною науково-навчальною структурою, що відповідає на вимоги часу;

спільнотою, що сповідує загальнолюдські цінності й демократичні принципи свободи і відповідальності.
Реалізація місії та мети університету ґрунтується на наступних новаціях:
Навчальний процес
1. Підвищення престижу університету.
Збільшення кількості студентів за напрямками бакалаврів, спеціалістів, магістрів денної форми навчання до 5000, студентів-іноземців до 500 осіб і загалом до 10000 осіб. Підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців. Створення спільних факультетів із закордонними
ВНЗ. Розширення навчально-науково-виробничих комплексів.
Мета: підвищити престиж університету, якість навчання, ефективність наукових досліджень, престиж студентів, викладачів і випускників, розширити матеріально- технічну базу.
Бюджет: кошти загального і спеціального фондів державного бюджету, національні й міжнародні гранти.
Відповідальні: ректорат, декани факультетів, ЦМС, ЦМО.
2.

Розвиток автоматизованої системи управління навчальним
процесом (АСУ НП (LMS – Learning Management System))
Починаючи з 2010 року АСУ НП, ґрунтуючись на міжнародних стандартах та форматах зберігання навчальної інформації, має поетапно включати в себе: навчально-методичні матеріали по дисциплінах в електронному вигляді; єдину базу даних електронних навчальних курсів бакалаврату, магістерської підготовки і аспірантури на базі системи дистанційного навчання; підтримку електронного запису на вибіркові курси (сертифікатні програми) та авторизованого доступу до них; запровадження у використання системи тестування та контролю знань; ведення в електронному вигляді первинної навчальної документації (журналу

6
викладача, залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості); підтримка групової роботи користувачів (як студентів, так і викладачів) з використанням технологій соціальних мереж на базі технологій мультимедіа, введення системи рейтингу навчальних курсів на основі кількісних та якісних показників з врахуванням думки студента, який пройшов курс.
Мета: забезпечити моніторинг і підвищення якості навчання та адміністрування; економію часу і матеріалів; раціональне використання праці й часу викладачів та студентів.
Бюджет: спеціальний фонд державного бюджету, національні й міжнародні гранти.
Відповідальні: інститут дистанційного навчання; викладачі; навчальний відділ.
3. Інтенсифікація самостійної роботи студентів.
З урахуванням специфіки дисциплін - зменшення кількості аудиторних занять (лекцій, семінарів та ін.) і збільшення обсягу самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій дистанційного навчання, не порушуючи обсягів педагогічного навантаження викладача.
Мета: зміна принципу розрахунку педагогічного навантаження; встановлення надбавок за нові методи роботи; поліпшення якості навчання; економія часу; вивільнення площ.
Бюджет: спеціальний фонд державного бюджету.
Відповідальні: інститут дистанційного навчання; комісія з проблем навчання вченої ради; викладачі; навчальний відділ.
4.

Осучаснення методик навчання.
В 2010 р. створити при Інституті дистанційного навчання відділ
інноваційних методик та технічних засобів навчання. Здійснити технічне оснащення лекційних аудиторій та конференц-залів мультимедійною та мереженою апаратурою, у т.ч. з використанням технологій бездротового зв’язку.
Мета: модернізація навчального процесу і методики викладання.
Бюджет: спеціальний фонд державного бюджету (додаткова штатна посада; надбавки для викладачів), гранти.
Відповідальні: ректорат, інститут дистанційного навчання, комісія з проблем навчання вченої ради університету, викладачі, навчальний відділ.
5.

Підвищення об’єктивності в оцінюванні індивідуальних знань.
Запровадження для усіх програм показника відповідності результатів підсумкового контролю знань за європейською системою оцінювання
ECTS. Розроблення та розвиток якісної системи оцінювання знань шляхом тестування.
Мета: підвищити престиж випускника і диплому університету на ринку праці, забезпечити конвертованість диплома.
Бюджет: не потребує додаткових коштів.
Відповідальні: комісія з проблем навчання вченої ради університету, викладачі, навчальний відділ, декани, завідувачі кафедр, викладачі.
6.

Розроблення і впровадження циклу освіти за типом PhD.
Упродовж 2010-2011 років розробити власні програми підготовки кандидатів наук (PhD) у певних визначених галузях, підготовка PhD спільно із закордонними ВНЗ.

7
Мета: кардинальна модернізація підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації за типом
PhD, підвищити результативність аспірантури нового типу.
Бюджет: грантові проекти; кошти загального і спеціального фондів державного бюджету (надбавки за розроблення програм).
Відповідальні: науково-дослідна частина; аспірантура; комісія з проблем науки вченої ради.
Науково-дослідна діяльність
7.

Запровадження посадових ставок наукових співробітників.
Реалізація ідеї реального поєднання науки та освіти; залучення до постійної роботи в ТНТУ перспективних науковців, зокрема – талановитої молоді; запрошення на посади наукових співробітників у науково-дослідні лабораторії аспірантів (PhD).
Мета: активізація наукової діяльності і посилення освітнього фундаменту, залучення до наукової діяльності аспірантів, розширення міжнародної співпраці.
Бюджет: загальний та спеціальний фонди державного бюджету, спонсорські кошти.
Відповідальні: ректорат, планово-економічний відділ, науково-дослідна частина, кафедри/лабораторії.
8.
Розвиток науково-дослідної бази.
Щорічно створювати/модернізувати як мінімум одну спеціалізовану науково-дослідну підструктуру (центр, лабораторію, кабінет); забезпечити основу для реального поєднання науки та освіти, розвитку PhD програм,
індивідуальних та колективних, у тому числі й міжнародних досліджень.
Мета: розбудова науково-дослідної бази для підвищення якості навчання; розширення можливості залучати вітчизняних та іноземних партнерів для розвитку університету через виконання спільних проектів, а вітчизняний бізнес – до фінансування конкретних проектів.
Бюджет: загальний та спеціальний фонди державного бюджету, спонсорські кошти, угоди про співпрацю з інститутами НАНУ, міжнародні угоди.
Відповідальні: планово-економічний відділ, центр трансферу технологій, науково- дослідна частина, особи, що ініціюють створення даної підструктури і готові бути координатором даного проекту.
Управління людськими ресурсами (УЛР)
9. Іменні стипендії для працівників.
З метою стимулювання наукової творчості та видавничої діяльності запровадження довгострокових іменних стипендій для працівників університету за результатами рейтингу.
Мета: додаткове матеріальне заохочення для працівників університету, поліпшення кадрового забезпечення.
Бюджет: українські та закордонні спонсори, спеціальний фонд державного бюджету.
Відповідальні: ректорат.
Фінансово-економічна сфера
10. Високорентабельні науково-навчальні послуги.
До початку 2010/11 н. р. визначитись з можливостями контрактного навчання (чисельність-площі; чисельність-якість навчання; чисельність- ліцензійні обсяги); розширення діючих і високорентабельних та
ініціювання нових форм науково-навчальних послуг (дистанційне навчання, трансфер технологій, конструкторсько-проектні роботи тощо).
Мета: пошук додаткових джерел фінансування розвитку університету.
Бюджет: додаткових коштів не потребує.

8
Відповідальні: ректорат, навчальний відділ, інститут дистанційного навчання, центр трансферу технологій.
Управління та адміністрування
11. Удосконалення університетського менеджменту.
У 2010 році деталізація, уточнення і затвердження посадових
інструкцій усіх адміністративних посад; розмежування прав і сфер відповідальності та прийняття рішень;
Завершення побудови адміністративної мережі, робочих місць адміністративного персоналу; запровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.
Запровадження у 2010 році автоматизованої системи управління університету (АСУ ТНТУ) .
Забезпечення навчання і запровадження обов’язкової вимоги при працевлаштуванні й продовженні контракту професорсько-викладацькому, адміністративному й навчально-допоміжному персоналу вміння використовувати сучасні інформаційні технології (ІТ).
Мета: вдосконалення і розвиток нормативно-правової бази університетського менеджменту, забезпечення практичного використання сучасних інформаційних технологій у сфері управління, мотивація персоналу до використання ІТ.
Бюджет
: спеціальний фонд державного бюджету, спонсорські кошти; більшість із запланованого слід зробити у межах посадових обов’язків, тому додаткових коштів не потребує.
Відповідальні: ректорат, відділ кадрів, декани, завідуючі кафедрами; юридичний відділ.
Студентське самоврядування
12. Поліпшення умов студентського життя.
До вересня 2010 року вивчити можливості й розробити план конкретних заходів із поліпшення умов студентського життя на 2010-2020 роки.
У визначенні, утвердженні та дотриманні норм студентського життя пріоритет надавати органам студентського самоврядування. Сюди входять: поселення і виселення з гуртожитків; правила поведінки в гуртожитках; матеріальна допомога; культурні заходи; конкурси, студентські міжнародні зв’язки; нормативно-правова база студентського життя в університеті.
Мета: забезпечення гідних умов проживання, навчання та відпочинку студентів, можливості їх самореалізації через роботу в органах студентського самоврядування.
Бюджет
: загальний та спеціальний фонди державного бюджету.
Відповідальні: ректорат, органи студентського самоврядування.

9
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА
ПУЛЮЯ
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
1.1.
Коротка характеристика Тернопільського національного технічного
університету ім. Івана Пулюя станом на 01.01.2010 року.
Статус національного Тернопільському державному технічному університету
імені Івана Пулюя ТДТУ ім. І.Пулюя надано Указом Президента України №1024 від
11 грудня 2009 року.
ТНТУ ім. І.Пулюя готує спеціалістів для регіону, що охоплює Тернопільську,
Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку і Рівненську області.
У складі університету є такі факультети: механіко-технологічний; комп'ютерних технологій; електромеханічний; комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії; переробних і харчових виробництв; управління та бізнесу у виробництві, економіки і підприємницької діяльності; контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем, а також Технічний коледж ТНТУ ім.І.Пулюя,
Гусятинський коледж ТНТУ ім.І.Пулюя, Зборівський коледж ТНТУ ім.І.Пулюя, 36 кафедр, які готують спеціалістів із 22 спеціальностей та 19 напрямів.
ТНТУ ім. І.Пулюя – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.
Ліцензований обсяг прийому 500 (945) чол.
ТНТУ ім. І.Пулюя – засновник і провідний заклад навчально-наукового об'єднання "Технічні кадри", в яке входять: технічні навчальні заклади області І-ІІ рівнів акредитації, два технічні ліцеї, гімназії, професійно-технічні училища.
Університет забезпечує ступеневу підготовку фахівців, починаючи від робітника до магістра, кандидата і доктора наук;
На базі ТНТУ ім. І.Пулюя організовано навчально-науково-виробничі комплекси "Світло", "Достаток", "Ґазда", "Агромаш", "Комп'ютер".
Контингент студентів - 9421 чоловік, в т.ч. 6777 в ТНТУ ім. І.Пулюя, з них 145
іноземців.
Кадровий склад: 371 штатних викладачів, з них 30 докторів наук, професорів,
195 кандидатів наук, доцентів, 518 працівників.
За час існування навчального закладу підготовлено більше 25500
інженерів, програмістів, менеджерів, маркетологів та психологів.
В аспірантурі й докторантурі ТНТУ ім. І.Пулюя здійснюють підготовку кандидатів і докторів наук за 26 спеціальностями.
ТНТУ ім. І.Пулюя є членом Європейської асоціації університетів з 1999 року.
ТНТУ ім.І.Пулюя - організатор міжнародних конференцій, підтримує міжнародні зв'язки з провідними навчальними закладами Європи і світу.
В університеті працює перша в Україні регіональна академія СІSСО з підготовки фахівців у галузі комп'ютерних мереж.
За останні 3 роки отримано 7 свідоцтв на авторське право, 2 патенти, 178 деклараційних патентів на корисні моделі, опубліковано 804 фахові статті, 26 монографій, 4 підручники, 121 навчальний посібник.
Основні наукові школи і напрямки:
- розроблення методів прогнозування і підвищення утримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій;
- оптимізація керування напружено-деформованим станом деформівних твердих тіл;

10
- електричні та магнітні властивості матеріалів з вузькими зонами провідності;
- розроблення технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів;
- моделювання та розроблення транспортно-технологічних процесів та систем,
- розроблення методів синтезу машин, металорізальних верстатів та
інструментів;
- автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані технології;
- критеріальна оцінка міцності і прогнозування ресурсу роботи основних утримувальних конструкцій сільськогосподарських машин;
- статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів;
- багатоканальні інформаційно – вимірювальні системи;
- регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи;
- формування методологічних та організаційних засад бухгалтерського обліку, економічного аналізу та фінансового контролю в Україні;
- харчова біотехнологія;
- розроблення та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем.
1.2. Основні напрями розвитку Тернопільського національного технічного
університету ім. Івана Пулюя:
ТНТУ ім.І.Пулюя - багатопрофільний навчальний заклад, розгалужена система навчальних закладів регіону різного рівня;
- структура технічного університету передбачає системний підхід і демократичні принципи навчання й виховання, управління, узгодженості всіх елементів, ефективний науковий пошук, саморозвиток і удосконалення;
- навчальний процес організовано за принципами неперервності, наскрізності, наступності й професійності навчання на всіх рівнях;
- ступенева університетська структура забезпечує підготовку фахівців, починаючи від робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра до спеціаліста, магістра, кандидата і доктора наук;
- модель освіти в університеті передбачає професійну підготовку належної якості і здійснення цілеспрямованих програм: а) посиленої фундаментальної освіти; б) підвищення рівня комп'ютерної підготовки і на цій базі реалізацію сучасних
інформаційних (у тому числі дистанційних) технологій навчання, проектування і наукових досліджень; в) неперервної економічної освіти і вивчення основ бізнесу; г) гуманізації і гуманітаризації навчального процесу; д) реалізацію вільної траєкторії навчання студентів; е) інтенсивне вивчення іноземних мов; е) підвищення рівня правової освіти фахівців;
є) виховання національно свідомого громадянина;
- необхідна умова успішного розвитку університету - поліпшення якості професорсько-викладацького складу, створення умов для його неперервного зростання;
- технічний університет - центр наукових досліджень сучасної техніки і технологій; осередок виховання, підбору і підготовки вчених і спеціалістів високого рівня; формування і розвитку наукових шкіл;
- технічний університет – науково-освітній заклад, який тісно інтегрований у національну і міжнародну систему освіти й науки, має і розвиває зв'язки з провідними

11
науковими та навчальними закладами, забезпечує можливості для мобільності студентів, науковців і викладачів;
- права університету, його автономія і юридичний статус, статутні норми забезпечують реалізацію ефективної системи освіти, науки і виховного процесу, демократичні основи управління університетом, фінансову і матеріально-технічну бази його розвитку.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал