Конспект заняття №3 Предмет: "Охорона праці в галузі " Тема заняття: Тема: Система управління охороною праці в галузі Вид заняття: Лекція
Скачати 353.5 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації05.01.2017
Розмір353.5 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3

План - конспект заняття №3
Предмет: "Охорона праці в галузі "
Тема заняття: Тема: Система управління охороною праці в галузі
Вид заняття: Лекція
Методи: ________________________________________________
Мета заняття :Навчальна: оволодіти знаннями нового матеріалу щодо питань системи управління охороною праці
Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу у процесі навчання, сприяти формуванню поглядів на ефективність функціональної структури СУОП.
Міжпредметні зв'язки: Безпека життєдіяльності, охорона праці,будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг, виробнича практика.
Конкретні завдання навчання і рівні засвоєння знань:
Студенти повинні
- Ознайомитись з основними елементами системи управління охороною праці в галузі
- Запам’ятати поняття та призначення заходів з охорони праці.
- Розуміти і вміти пояснити показники для аналізу і обліку охорони праці
- Вміти пояснити органіаційні та функціональні структури СУОПГ.
Забезпечення заняття:
А.Наочні посібники: _________________________________________
Б. Роздатковий матеріал: ___________________________________
В. Технічні засоби навчання:_________________________________
Г. Навчальні місця (для практ. занять, лаб. робіт):_______________
Д. Література:
Основна: Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.
Основи охорони праці: Підруч. Для студ. Вищих навч. Закладів. За ред. М.П.
Гандзюка. - К.: Каравела, 2004. - 408 с.
Додаткова: Типове положення про службу охорони праці. К.:
Норматив, 1993. - 31 с.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємств. К.: Норматив, 1993. -

Питання, що вивчаються:
1. Елементи системи управління охороною праці.
2. Розподіл функціональних обов’язків з охорони праці, керівників, посадових осіб і фахівців підприємства в галузі.
3. Планування заходів з охорони праці.
4. Показники з охорони праці.
Суть, принципи організації та функціонування системи управління
охороною праці на підприємстві
В умовах переходу до ринку командні методи адміністративної системи управління охороною праці з боку вищих органів поступово замінюються на ринкові механізми. Основним чинником поліпшення стану охорони праці на сучасних приватних і державних підприємствах відповідно до вимог нормативних актів де- далі рішучіше виступає економічна заінтересованість самих підприємств.
Наслідки нещасних випадків і порушень нормативних актів стали настільки відчутні, що підприємства самі заінтересовані в додержанні всіх вимог охорони праці.
У роботі підприємств з охорони праці все більшого значення набувають такі фактори:
― економічна заінтересованість власника (керівника) в одержанні максимального прибутку, зменшенні витрат на штрафні санкції, ремонт пошкодженого устаткування, відшкодування шкоди потерпілим;
― необхідність постійного підвищення якості й конкурентоспроможності продукції, що можливо лише за сприятливих і безпечних умов праці;
― моральна та юридична відповідальність власника за нещасні випадки і відшкодування збитків потерпілим та їх сім’ям;
― необхідність змінювати позиції підприємства на ринку серед вітчизняних і зарубіжних конкурентів;
― необхідність підвищувати продуктивність праці й віддачу кожної затраченої людино-години, збільшувати відсоток прибутку щодо вкладених інвестицій, підвищувати ефективність використання людських, матеріальних і фінансових ресурсів;
― забезпечення технологічної переваги підприємства перед конкурентами;
― забезпечення досягнення перспективних цілей підприємства, що неможливо без підвищення рівня охорони праці.
Названі фактори створюють певний моральний і матеріальний тиск на власника підприємства, що змушує його постійно і систематично вирішувати питання охорони праці. Однак цей тиск, як і приписи державних інспекцій та численні нормативні акти, сам по собі не дасть ефекту, якщо власник не буде озброєний механізмом зменшення рівня виробничого ризику, тобто науково- обґрунтованою системою управління охороною праці (СУОП) на підприємстві.
Управління охороною праці на підприємстві є складовою, підсистемою загальної системи управління підприємством, оскільки лише за високого рівня охорони праці може бути забезпечено ефективне виконання завдань, що постають перед підприємством, і досягнення найкращих економічних результатів.
Управління — це сукупність дій, спрямованих на підтримання та поліпшення функціонування об’єкта відповідно до існуючої програми чи мети функціонування. У процесі управління орган управління одержує певну
інформацію про стан об’єкта управління та стан навколишнього середовища, в якому він перебуває. На основі цієї інформації виробляється рішення, за яким здійснюється вплив на об’єкт управління.

В узагальненому вигляді процес управління охороною праці повинен передбачати такий алгоритм дій, виконуваних за замкнутим циклом: діагностику (аналіз та оцінку) стану системи прогнозування виробничого ризику й можливих наслідків планування запобіжних заходів прийняття управлінських рішень; організацію виконання; контроль за виконанням, процесом виробництва і діями персоналу діагностики.
Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини під час трудової діяльності. Мета управління може бути досягнута шляхом виконання певних функцій управління. Функція управління — це комплекс взаємозв’язаних видів діяльності, що здійснюються суб’єктом управління при цілеспрямованому впливі на об’єкт управління. Управління охороною праці забезпечує виконання таких функцій:
― організацію й координацію робіт з охорони праці;
― контроль стану охорони праці;
― облік, аналіз та оцінку показників стану умов і безпеки праці;
― планування та фінансування робіт з охорони праці;
― стимулювання забезпечення високого рівня охорони праці.
Управління охороною праці має включати виконання таких основних завдань:
― навчання працівників безпеці праці та пропаганду питань охорони праці;
― забезпечення безпеки виробничого обладнання;
― забезпечення безпеки виробничих процесів;
― забезпечення безпеки будівель і споруд;
― нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці;
― забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
― забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;
― організацію лікувально-профілактичного обслуговування працівників;
― санітарно-побутове обслуговування працівників;
― професійний відбір працівників за певними спеціальностями.
Під час виконання зазначених завдань власник (уповноважений ним орган) має керуватися ст. 153, 160, 161, 163—168 Кодексу законів про працю
України, Законом України «Про охорону праці», а також нормативними актами з перелічених питань, розробленими й затвердженими відповідними органами та зареєстрованими в установленому порядку в Державному реєстрі міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
Важливе значення має створення системи управління охороною праці.
Кафедрою охорони праці Державного університету «Львівська політехніка» науково обґрунтована побудова системи управління охороною праці на підприємствах для сучасних умов господарювання. Розробка її проводилася на базі системного підходу шляхом послідовного визначення цілей, завдань, органів і критеріїв ефективності управління охороною праці, функцій, складу системи та організаційної структури управління, розробки й вибору механізмів, методів, технічних засобів і технології управління. Це забезпечує перехід від вжиття розрізнених ситуаційних заходів з охорони праці до
єдиної цілісної СУОП.
З методологічних позицій системного підходу визначається перелік і склад спеціальних функцій
(завдань) управління охороною праці в
їх безпосередньому зв’язку з функціональними підсистемами управління підприємством зі встановленням локальних цілей роботи, органів та критеріїв ефективності управління за кожною спеціальною функцією.
Система управління охороною праці конкретного підприємства повинна розроблятися з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписуватися в існуючу структуру й схему управління підприємством у цілому, де органи (суб’єкти) управління діяльністю підприємства одночасно є органами (суб’єктами) управління охорони праці. Зокрема, суб’єктами управління виступають відповідні служби, відділи, посадові особи; об’єктами управління — діяльність функціональних служб і структурних підрозділів щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на підприємстві в цілому.
СУОП може бути побудована за ієрархічною трирівневою схемою. При цьому управління здійснюється на всіх рівнях і стадіях виробничого циклу

(трудової діяльності працівників): на стадії підготовки — у процесі виробництва
— після його завершення в умовах нормального функціонування та непланових, нестандартних (надзвичайних) ситуацій.
В основу СУОП підприємства повинна бути покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.
Комплексний підхід до розв’язання завдань і проблем у галузі охорони праці реалізується на основі принципів:
― спрямованості системи управління на реалізацію цільових завдань;
― безумовного пріоритету професійної та екологічної безпеки щодо інших категорій господарської діяльності, підкріпленої фінансовими й матеріальними ресурсами;
― масової участі всіх працівників підприємства в забезпеченні професійної та екологічної безпеки, а також реалізації заходів працеохоронного характеру й управлінських впливів на всіх рівнях і стадіях виробничих і трудових процесів;
― ненульового ризику, тобто усвідомлення необхідності підготовки виробництва й організації дій на випадок нестандартної (надзвичайної) ситуації;
― соціальної та економіко-цільової оцінки наслідків припустимих дій і рішень, які приймаються на основі прогнозування ризику й усунення джерел потенційної небезпеки;
― достовірності, повноти й оперативності зовнішньої та внутрішньої
інформації, доведення її до кінцевої ланки всього управлінського ланцюга по вертикалі і горизонталі;
― експрес-реагування на інформацію, яка надходить: оперативної оцінки й аналізу ситуації, вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на усунення професійної та екологічної небезпеки, причин її виникнення;
― безперервності функціонування системи навчання, яка забезпечує достатню професійну компетентність менеджерів і працівників у галузі охорони праці та інженерної екології;
― безперервності контролю (нагляду) за дотриманням нормативних вимог на виробничих ділянках і робочих місцях;
― економічної мотивації й обопільної відповідальності всіх працівників
(адміністрації, посадових осіб і робітників) — учасників трудових процесів на підприємстві — за створення і дотримання нормативних умов, забезпечення професійної та екологічної безпеки.
Функціональна повнота СУОП підприємства досягається реалізацією таких видів забезпечення безпеки та охорони праці
1
:

нормативно-методичного
забезпечення, тобто створення на підприємстві нормативно-правової бази з охорони праці;

організаційного, що передбачає таку організацію процесу виробництва, контролю за дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці, контролю за технічним станом і експлуатацією устаткування й інструментів, будівель, споруд, яка виключала б вплив на працівників небезпечних виробничих факторів, а також усувала б або знижувала до допустимого рівня вплив на працівників шкідливих виробничих факторів;

технічного — сукупності технічних засобів і технічних заходів, які забезпечували б безпечну експлуатацію устаткування й технологічних процесів, безпечні та нешкідливі умови праці;

санітарно-гігієнічного — проведення аналізу впливу виробничих факторів на здоров’я працівників, визначення фактичних значень конкретних параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

лікувально-профілактичного — періодичного контролю за станом здоров’я працівників, наданням медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, організацією лікувально-профілактичного харчування працівників;


соціально-економічного забезпечення — дотримання прав і соціальних гарантій працюючих, надання пільг та компенсацій особам, зайнятим на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, створення умов для економічної заінтересованості власника та працівників у поліпшенні умов і безпеки праці.
Найважливішими функціями СУОП на підприємстві є такі:
― організація та координація роботи в галузі охорони праці;
― планування роботи й прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки);
― кадрове і професійне забезпечення;
― проектно-конструкторське забезпечення;
― технологічне забезпечення;
― технічне забезпечення;
― енергетичне забезпечення;
― забезпечення безпечної експлуатації гідротехнічних та інженерних споруд;
― матеріально-технічне забезпечення;
― метрологічне забезпечення;
― нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці, лікувально- профілактичне й соціальне забезпечення;
― правове забезпечення;

інформаційне, нормативно-медичне і методичне забезпечення;
― економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи;
― контроль за станом охорони праці;
― облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування
СУОП.
Реалізацію всіх цих функцій здійснюють відповідні служби і підрозділи.
Аналіз ефективності функціонування
СУОП на підприємствах проводиться за такою методикою:
― за наявністю цільових програм щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
― цілеспрямованістю щорічних комплексних заходів та інших планів роботи щодо зменшення рівня виробничого травматизму і профзахворювань, підвищення рівня охорони праці, виконанням планів, заходів, приписів, пропозицій з охорони праці;
― наявністю посадових інструкцій з охорони праці та врахуванням у них усіх завдань і функцій управління охороною праці;
― створенням мотивації роботи з охорони праці на підприємстві;
― контролем, обліком і аналізом роботи з охорони праці;
― за виконанням завдань з охорони праці. За результатами перевірки визначається середній коефіцієнт виконання завдань і функцій управління охороною праці на підприємстві та надаються пропозиції щодо поліпшення функціонування СУОП.
З метою систематизації роботи з охорони праці необхідно розробити технологічну схему управління цією діяльністю на підприємствах.
Користуючись схемою як алгоритмом, керівник підприємства (підрозділу, служби охорони праці) послідовно перевіряє виконання завдань і функцій управління охороною праці. Це дає можливість системно та комплексно вирішувати всі питання охорони праці, підвищувати її ефективність, зменшувати виробничий ризик.

Організаційна структура управління охороною праці на виробництві
Організація роботи в царині охорони праці полягає у виборі та формуванні такої структури управління охороною праці на підприємстві, яка найповніше відповідала б меті створення безпечних і сприятливих умов праці.
Об’єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах та підприємстві в цілому.
Організація й координація робіт у галузі охорони праці повинні передбачати формування органів управління охороною праці, встановлення обов’язків і порядку взаємодії осіб, які беруть участь в управлінні, а також у прийнятті та реалізації управлінських рішень. Управління охороною праці на підприємстві здійснює власник підприємства (роботодавець), а у структурних підрозділах — відповідні керівники підрозділів.
Зобов’язання, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій щодо питань охорони праці розглядаються в посадових інструкціях, форма яких розроблена Держнаглядохоронпраці.
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці»
1
роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі та на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. З цією метою він забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:
― створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують функціонування системи охорони праці;
― розробляє за участю сторін колективного договору й реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні досягнення з охорони праці;
― забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
― організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування;
― розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства;
― здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил та вимог щодо охорони праці;
― організовує пропаганду безпечних методів праці й співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.
У випадку відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник зобов’язаний вжити заходів, що забезпечать безпеку працівників.
У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець зобов’язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.
У колективному договорі
(угоді, трудовому договорі) сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників:

― зайнятих на важких роботах;
― зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також на роботах, де є потреба у професійному доборі;
― осіб віком до 21 року — щорічний обов’язковий медичний огляд.
Здійснення медичних оглядів покладається на медичні заклади, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Перелік професій працівників, які підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Державним департаментом з нагляду за охороною праці.
Роботодавець має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний звільнити його від роботи без збереження заробітної плати. На прохання працівника або за своєю ініціативою він організовує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язано з умовами праці. За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи
(посада) і середній заробіток.
Роботодавець повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Розслідування здійснюється за участю представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, передбачених законодавством, також за участю представників органів державного нагляду, управління охороною праці та профспілок.
За підсумками розслідування нещасного випадку або професійного захворювання роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування. У разі відмови роботодавця скласти такий акт чи незгоди потерпілого або іншої заінтересованої особи зі змістом акта питання вирішується у порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.
Роботодавець зобов’язаний надавати інформацію й звітність про стан охорони праці, повідомляти працівникам про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх усунення й для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про охорону праці»
1
працівник зобов’язаний:
― дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих людей;
― знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й
індивідуального захисту;
― додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
― проходити у встановленому законодавством порядку попередні й періодичні медичні огляди;
― співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю людей, які його оточують у навколишньому природному середовищі, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або
іншу посадову особу.
Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі трудової діяльності проходять на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, мають проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів
про охорону праці. Перелік таких робіт затверджується Державним департаментом України з нагляду за охороною праці.
Посадові особи згідно з переліком, затвердженим
Державним департаментом України з нагляду за охороною праці, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці в органах галузевого або регіонального управління охороною праці за участю представників органу державного нагляду та профспілок. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється. У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні повторно навчатися.
Згідно з Типовим положенням про службу охорони праці
1
служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних
і лікувально- профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям у процесі праці. Вона входить до структури підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо- технічних служб. Її ліквідація допускається лише в разі ліквідації підприємства.
На підприємствах (у виробничих або науково-виробничих об’єднаннях) при чисельності працюючих від 51 до 500 осіб (невиробнича сфера — від 101 до 500 осіб) службу охорони повинен представляти один спеціаліст. На підприємствах, де використовуються вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, у такій службі має бути два спеціалісти.
Чисельність працівників служб охорони праці на підприємствах із кількістю працівників понад 500 осіб розраховується за формулою:
Ф
2
в ср
1
K
Р
М, де М
1
— чисельний склад служби охорони праці на підприємстві;
Р
ср
— середньооблікова чисельність працівників підприємства;
Ф — ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці, що дорівнює 1820 год, який враховує втрати робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;
K
в
— коефіцієнт шкідливості та небезпечності виробництва: ср а
в в
1
Р
Р
Р
K, де Р
в
— чисельність працівників із шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;
Р
а
— чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал