КонспЕкти уроків 2 клас Посібник для вчителя Тернопіль Навчальна книга Богдан ®
Скачати 91.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.11.2016
Розмір91.23 Kb.
ТипКонспект

БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ
Н.Б. Шост
МАТЕМАТИкА
конспЕкТИ уроків
2 клас
Посібник для вчителя
Тернопіль
Навчальна книга — Богдан
®

УДК 371.32:51
ББК 74.262.21
Ш78
ISBN 978-966-10-1765-7 (серії)
ISBN 978-966-10-3475-3
© Навчальна книга — Богдан, 2013
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
Шост н.Б.
Ш78 Математика. Конспекти уроків : 2 клас : посібник для вчителя / Н.Б. Шост. — Тернопіль : Навчальна книга —
Богдан, 2013. — 296 с. — (Бібліотека вчителя).
ISBN 978-966-10-1765-7 (серії)
ISBN 978-966-10-3475-3
У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з матема- тики, зміст яких відповідає навчальній програмі МОНмолодь- спорту України, Державному стандартові початкової загальної освіти та підручнику «Математика. 2 клас» (автори: М.В. Бог- данович, Г.Г. Лишенко).
Пропонуються зразки бесід під час вивчення нового мате- ріалу, цікаві завдання з лічильним матеріалом та для усного рахунку, нестандартні матеріали ігрового і творчого характеру, різноманітні прийоми роботи над задачами, вправи логічного характеру, схеми, таблиці, ілюстрації тощо.
Для вчителів початкових класів та студентів педагогічних навчальних закладів.
уДк 371.32:51
ББк 74.262.21
Серію засновано 2007 року

№ з/п Тема уроку № с. Дата
орієнТовнИй кАлЕнДАрнИй плАн
1.
Вступ. Лічба в межах 100. Знаходження значень виразів. Складан- ня і розв’язування задач (№№ 1–11).
2.
Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння чисел.
Розв’язування задач (№№ 12–21).
3.
Назви компонентів дій додавання та віднімання. Запис виразів та об- числення їх значень. Креслення і порівняння відрізків (№№ 22–31).
4.
Переставна властивість дії додавання. Розв’язування та порівнян- ня задач (№№ 32–41).
5.
Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання рівностей на від- німання з рівностей на додавання. Задачі на знаходження невідо- мого доданка (№№ 42–52).
6.
Запис виразів та обчислення їх значення. Трикутники, чотири- кутники. Складання і розв’язування задач за поданим запитанням
(№№ 53–62).
7.
Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Різні способи до- давання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через роз- ряд (№№ 63–71).
8.
Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних з ну- мерацією чисел. Творча робота над задачею. Рік, місяць, доба
(№№ 72–80).
9.
Контрольна робота.
10.
Аналіз контрольної роботи.
11.
Додавання і віднімання числа 2 з переходом через розряд. Крес- лення відрізків. Розв’язування задач (№№ 81–89).
12.
Додавання і віднімання числа 3 з переходом через розряд. Знахо- дження значень виразів на дві дії (№ № 90–98).
13.
Додавання і віднімання числа 4 з переходом через розряд. Скла- дання виразів. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії
(№№ 99–108).
14.
Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через розряд. Ви- рази зі змінною. Позначення змінної буквою (№№ 109–118).
15.
Додавання і віднімання числа 5 із переходом через розряд. Підготов- ка до ознайомлення зі складеною задачею (№№ 119–128).
16.
Додавання та віднімання числа 5 із переходом через розряд. Доповне- ння умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур.
(№№ 129–137).
17.
Додавання і віднімання числа 6 із переходом через розряд. Засто- сування переставної властивості при додаванні виду 5 + 6. Обчис- лення значень виразів зі змінною (№№ 138–146).
18.
Додавання і віднімання числа 7 із переходом через розряд. Застосуван- ня переставної властивості при додаванні. Складання і розв’язування задач за схематичними записами їх умов (№ 147–154).
19.
Розв’язування і порівняння задач. Повторення табличних ви- падків додавання і віднімання чисел з переходом через розряд
(№№ 155–161).
20.
Додавання і віднімання чисел із переходом через розряд. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного (№№ 162–168).
21.
Додавання і віднімання числа 8 із переходом через розряд.
Розв’язування задач (№№ 169–177).
22.
Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними (№№ 178–186).
23.
Додавання і віднімання числа 9 із переходом через розряд. Пери- метр многокутника (№№ 187–195).
24.
Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Закріплення додавання і віднімання з переходом через розряд. Задачі на дві дії
(№№ 196–210).
25.
Розв’язування складених задач двома способами (ознайомлення)
(№№ 211–217).
26.
Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв’язування складених задач
(№№ 218–226).
27.
Знаходження значень виразів, що містять дужки. Читання виразів по-різному. Розв’язування задачі на дві дії за складеним планом
(№№ 227–235).
28
Контрольна робота.
29.
Аналіз контрольної роботи.
30.
Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.
Кути многокутника (№№ 236–242).
7 9
11 13 15 17 19 21 25 25 27 29 33 35 37 39 41 43 47 49 51 53 57 59 61 63 65 69 69 71

№ з/п Тема уроку № с. Дата
73 75 77 81 83 85 87 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 117 119 121 123 127 129 131 133 135 137 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 163 165 31.
Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходжен- ня числових значень буквених виразів. Календар (№№ 243–249).
32.
Побудова прямокутника. Знаходження периметра прямокутника.
Розв’язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення)
(№№ 250–258).
33.
Квадрат. Периметр квадрата. Застосування різних прийомів знахо- дження суми двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задачі за малюнком (№№ 259–264).
34.
Закріплення вивченого матеріалу.
35.
Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд (загальний випадок) (№№ 265–276).
36.
Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у про- цесі розв’язування виразів і задач (№№ 277–284).
37.
Додавання виду 38+4. Розв’язування задач двома способами
(№№ 285–294).
38.
Додавання виду 76+4. Розв’язування задач на дві дії (№№ 295–302).
39.
Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух (№№ 303–310).
40.
Додавання суми до числа. Обчислення значень виразів різними спо- собами. (№№ 311–321).
41.
Віднімання числа від суми (№№ 322–329).
42.
Усне віднімання виду 40–8. Задачі з подвійним відношенням
«на ... менше» (№№ 330–338).
43.
Закріплення обчислень виду 40–8. Порівняння виразу та числа.
Складання задач за виразом (№№ 339–346).
44.
Віднімання виду 53–8. Творча робота над задачею (№№ 347–354).
45.
Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом че- рез десяток. Розв’язування задач (№№ 355–363).
46.
Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею (№№ 364–369).
47.
Віднімання виду 50–34. Розв’язування складених задач (№№ 370–378).
48.
Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (за- кріплення) (№№ 379–386).
49.
Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел (№№ 387–394).
50.
Віднімання суми від числа (№№ 395–403).
51.
Контрольна робота.
52.
Аналіз контрольної роботи.
53.
Ознайомлення з дією множення. Знак множення (№№ 404–411).
54.
Читання виразів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення (№№ 412–418).
55.
Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення
(№№ 419–427).
56.
Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2.
Розв’язування задач на множення числа 2 (№№ 428–435).
57.
Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на мно- ження (№№ 436–444).
58.
Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня (№№ 445–452).
59.
Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота
(№№ 453–460).
60.
Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення (№№ 461–467).
61.
Зв’язок дій множення і ділення. Складання виразів на ділення з ви- разів на множення (№№ 468–475).
62.
Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення (№№ 476–482).
63.
Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ді- лення на рівні частини та ділення на вміщення (№№ 483–489).
64.
Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі (№№ 490– 498).
65.
Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач. Порівняння виразів (№№ 499–508).
66.
Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв’язування задач (№№ 509–515).
67.
Контрольна робота.
68.
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.
69.
Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня (№№ 516–523).
70.
Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3
(№№ 524–532).
71.
Коло і круг. Розв’язування виразів і задач на вивчені випадки ариф- метичних дій (№№ 533–540).
72.
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Розв’язування задач за пла- ном. Вправи на закріплення таблиці множення числа 3 (№№ 541–546)
73.
Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення та ділен- ня (повторення). Знаходження довжини ламаної лінії (№№ 547–555).

73
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
урок 31
Тема. Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар (№№ 243–249).
Мета. Поглибити знання учнів про геометричні фігури, зокрема чотирикутни- ки; дати визначення, що таке прямокутник; вправляти у розв’язуванні задач на знаходження третього доданка; формувати уміння знаходити числові значення буквених виразів; ознайомити з календарем.
обладнання. Набір чотирикутників; настінний календар; кишенькові календа- рики; посібник «Картки для поточного контролю знань. 2 клас»; схеми задач; таблиця з геометричними фігурами; ребус.
Зміст уроку
і. організація класу.
іі. контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання.
а) Один учень пояснює розв’язання задачі № 241.
б) Із завдання № 242 зачитати вирази, результати яких більші від 30.
2. Завдання для опитування.
а) 5 учнів працюють з «Картками для поточного контролю знань»
(№№ 23–24, с. 16).
б) 3 учні виконують завдання біля дошки.
Завдання № 1.
Обчислити.
70 + 30 – 50 40 + (18 – 9)
60 – (10 + 40)
90 – (6 + 7)
80 – 60 + 10 86 – (14 – 8)
Завдання № 2.
Користуючись переставною властивістю дії додавання, розв’язати вирази.
40 + 6 + 20 30 + 2 + 5 + 40 4 + 10 + 50 50 + 1 + 40 + 6 70 + 6 + 10 30 + 6 + 50
Завдання № 3.
Поставити знаки >, < або =.
40 – 20 30 50 + 50 100 85 – 5 35 70 + 4 100 50 50 – 1 80 70 + 9
3. Математичний диктант.

За допомогою цифр 1, 0, 5 записати шість різних двоцифрових чисел.

Записати усі двоцифрові числа, в яких число одиниць 0 (нуль).

Записати число, яке на 1 менше, ніж 60.

Записати число, яке на 5 більше від 50.
4. Гра «Гостре око».
— Хто знайде на малюнку зліва 5 трикутників, а на малюнку справа
5 чотирикутників?
III. вивчення нового матеріалу.
1. Підготовча робота.
На дошці — малюнки чотирикутників.
— Розгляньте фігури. Скільки прямих кутів у кожному чотирикутнику?
Знайдіть фігури, у яких всі кути прямі.
1
2
3
4
5
6

74
2. Пояснення.
— Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається... А як називається, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте ребус.
(Прямокутник)
Учні ще раз повторюють визначення за підручником (с. 43).
Учитель звертає увагу учнів на форму навколишніх предметів.
Знайдіть предмети, що мають форму прямокутника. (Зошит, підручник, дошка...)
3. Первинне закріплення.
а) Виконання завдання № 244.
У процесі вимірювання довжин сторін прямокутника учні встановлюють, що прямокутники можуть бути різними (рівносторонні прямокутники і прямо-
кутники, у яких рівні лише протилежні сторони).
б) «Яка фігура?»
— Уважно подивіться на фігуру. Чи можна її назвати прямокутником? Якщо не можна, то чому?
(Ця фігура — не прямокутник, а многокутник. У прямокутника 4 сторони, а
тут 6 сторін.)
в) «Знайди прямокутник».
У кожного учня конверт з набором геометричних фігур.
— Відшукайте серед фігур прямокутник, виміряйте і запишіть довжину кожної його сторони.
Фізкультхвилинка.
IV. розвиток математичних знань.
1. Порівняння іменованих чисел.
Виконання завдання № 243 (з коментуванням).
2. Знаходження числових значень буквених виразів (№ 246).
Значення першого виразу знаходять колективно, з детальним поясненням.
— Знайдіть самостійно різницю а – 6, якщо а = 15; а = 18.
3. Розв’язування задач.
а) Задачу № 245 розв’язують колективно після детального аналізу.
б) Розв’язування задачі за скороченим записом.
І — 30 кг
ІІ — 20 кг 80 кг
ІІІ — ?
Сильнішим учням учитель пропонує розв’язувати задачу самостійно.
4. Робота в зошиті з друкованою основою (с. 30).
V. робота з календарем (№ 247).
Учні розглядають настінний календар, називають місяці.
Потім працюють з кишеньковими календариками.
— Скільки місяців має рік?
— Назвіть місяці, в яких 30 днів; 31 день.
— Який місяць має менше днів? (У лютому буває 28 або 29 днів.)
— Знайдіть у календарі день, на який припадає ваш день народження.
VI. підсумок уроку.
VII. Домашнє завдання. №№ 248, 249 (с. 44).
о

’ ’

149
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
урок 66
Тема. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв’язування задач (№№ 509–515).
Мета. Формувати уміння знаходити значення виразів на дії різного ступеня; вчити складати і розв’язувати задачі.
обладнання. Таблиця усних обчислень; схеми задач; сигнальні картки; картки для опитування.
Зміст уроку
і. організація класу.
іі. контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання.
а) Із завдання № 507 зачитати значення виразів, які є двоцифровими числами.
б) Із записаних на дошці виразів вибрати той, який є розв’язком задачі № 508.
1) 6 : 2;
2) 2 · 6 – 1;
3) 6 : 2 – 1;
4) 6 – 1.
2. Завдання для опитування.
а) Назвати результати виразів таблиці ділення на 2:
14 : 2;
10 : 2;
6 : 2;
16 : 2;
18 : 2.
б) Серед виразів, записаних на дошці, вибрати той, у якому а є діленим.
Обчислити значення виразу, якщо а = 16.
а – 3;
а · 6;
а : 2;
16 : а.
3. Робота з картками для опитування.
№ 1.
1) Дібрати потрібні числа.
: 2 = 5;
2 ·
= 18 2) Обчислити.
12 : 2 + 54 2 · 8 + 27 2 · 4 + 39 16 : 2 – 8
№ 2.
1) Знайти добуток чисел 2 і 6; 2 і 4.
Знайти частку чисел 14 і 2; 10 і 2.
2) Задача. Жабенята зібралися на 3 купинах, по 2 на кожній. Скільки було всіх жабенят?
4. Усні обчислення.
а) Гра «Який знак?»
На дошці вирази без арифметичних знаків. Учитель показує вираз, а учні за допомогою сигнальних карток вказують, який знак потрібно вставити у вираз.
27 64 = 91 2
9 = 18 22 8 = 14 18 8 = 26 2
5 = 10 30 6 = 24 18 2 = 9 12 2 = 6 16 2 = 8 67 9 = 58 53 28 = 81 2
6 = 12 42 14 = 28 8
2 = 4
б) «Назви число».
множник
доданок
дільник
2 · 8 = 16 7 + 8 = 15 18 : 2 = 9
добуток
сума
ділене
частка

150
в) Обчисліть і намалюйте.
Фізкультхвилинка.
ііі. розвиток математичних знань.
1. Розв’язування задачі № 509 за поданим планом.
Сильніші учні працюють самостійно, слабші — під керівництвом учителя.
2. Самостійне розв’язування задачі № 510.
Учитель звертає увагу учнів на вислови «8 дволітрових банок»; «одна де- сятилітрова», з’ясовує їх значення. Сильнішим учням можна запропонувати розв’язати задачу складанням виразу.
3. Складання і розв’язування задач.
а) Робота над задачею № 511.
б) Складання і розв’язування задачі за схемою.
Було — 2 б. по 2 л
Принесли — 5 л
Стало — ?
4. Виконання завдання № 513*.
На дошці записані вирази і результати, 2 з яких — неправильні. Учні зна- ходять і виправляють помилки.
10 : 2 + 28 = 32 33 – 14 – 6 = 13 12 : 2 = 8 8 : 2 = 4
5. Знаходження значень виразів (№ 512).
6. Робота в зошитах з друкованою основою (с. 62).
Учні записують вирази і обчислюють їх, коментуючи дії.
IV. підсумок уроку.
V. Домашнє завдання. №№ 514, 515 (с. 81).
8 : 2
10 : 2
6 : 2


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал