Конспекти уроків 3 клас До підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка Тернопіль Навчальна книга Богдан
Скачати 108.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.11.2016
Розмір108.15 Kb.
ТипКонспект

СЕРІЯ «БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ»
О.М. Добровольська, М.С. Грицина, Л.Л. Заверуха
МАТЕМАТИкА
конспекти уроків
3 клас
До підручника
М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка
Тернопіль
Навчальна книга – Богдан

УДК 371.32:51
ББК 74.262.21
Д56
ISBN 978-966-10-1765-7 (серії)
ISBN 978-966-10-3877-5
© Навчальна книга – Богдан, 2014
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
Рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент
Гладюк Т.В
вчитель вищої категорії, старший вчитель
Походжай Н.Я.
Добровольська О.М.
Д56 Математика : конспекти уроків : 3 клас : до підр.
М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка / О.М. Добровольська,
М.С. Грицина, Л.Л. Заверуха. — Тернопіль : Навчальна книга
– Богдан, 2014. — 320 с. — (Бібліотека вчителя).
ISBN 978-966-10-1765-7 (серії)
ISBN 978-966-10-3877-5
У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з ма- тематики, зміст яких відповідає навчальній програмі МОН
України, Державному стандартові початкової загальної освіти та підручнику «Математика. 3 клас» (авт. М.В. Богданович,
Г.П. Лишенко).
Пропонуються зразки бесід під час вивчення нового мате- ріалу, цікаві завдання з лічильним матеріалом та для усного рахунку, нестандартні матеріали ігрового та творчого характе- ру, різноманітні прийоми роботи над задачами, вправи логіч- ного характеру, схеми, таблиці тощо.
Для вчителів початкових класів і студентів педагогічних на- вчальних закладів.
Серію засновано 2007 року

№ з/п Тема уроку № с. Дата
ОрієнТОвнИй кАлЕнДАрнИй плАн
1.
Повторення вивченого у 2 класі. Числа першої сотні. Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків.
2.
Додавання та віднімання чисел в межах сотні. Периметр мно- гокутників.
3.
Ділення та віднімання чисел частинами. Порівняння виразу та числа. Коло. Круг.
4.
Зв’язок дії ділення та віднімання. Перевірка ділення відніман- ням. Творча робота над задачею.
5.
Рівняння. Корінь рівняння. Розв’язування рівнянь на знахо- дження невідомого доданка.
6.
Повторення додавання та віднімання виду 38 + 2, 80 – 4.
Розв’язування задач на знаходження суми.
7.
Додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 – 8. Порівняння чисел.
Розв’язування задач, які включають в себе дворазове збільшен- ня/зменшення числа на кілька одиниць.
8.
Перевірка дії віднімання дією додавання. Складання задач за виразом. Трикутник. Периметр трикутника.
9.
Повторення додавання та віднімання двоцифрових чисел.
Складання і розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на різницеве порівняння.
10.
Додавання виду 46 + 49. Розв’язування задач двома способами.
Прямокутник. Квадрат.
11.
Віднімання виду 73 – 28, перевірка віднімання додаванням.
Задачі на три дії.
12.
Контрольна робота № 1.
13.
Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Знаходження значення виразів, що містять дії різ- ного ступеня.
14.
Табель – календар. Розв’язування складених задач, які вклю- чають дію множення.
15.
Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв’язок дії ділення з дією множення.
16.
Ділення на 2 і на 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня.
17.
Множення числа 4 і ділення на 4. Складання і розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Творча робота над задачею.
18.
Множення числа 5. Ділення на 5. Знаходження частини від числа. Задачі на порівняння.
19.
Множення числа 6. Ділення на 6. Складання і розв’язування задач за коротким записом. Розв’язування рівнянь.
20.
Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач з використан- ням одиниць вимірювання часу. Вивчення часу за годинни- ком.
21.
Співвідношення ціни, кількості і вартості. Складання і роз- в’язування задач. Дії з іменованими числами.
22.
Розв’язування задач, що включають співвідношення ціни, кількості і вартості. Порівняння виразів. Обчислення виразів.
23.
Розв’язування задач на зведення до одиниці. Вирази з дужка- ми. Рівняння.
24.
Повторення і узагальнення вивченого матеріалу. Дії з іменова- ними числами. Рівняння.
25.
Перевірна робота.
26.
Множення числа 7 та ділення на 7. Задачі на зведення до оди- ниці.
27.
Вирази з буквеними даними. Задачі, що включають буквені дані.
28.
Розв’язування задач, що містять буквені дані. Кратне порів- няння чисел. Обчислення виразів.
29.
Нерівності. Знаходження значень нерівностей. Розв’язування задач.
30.
Обчислення виразів і розв’язування задач, які включають ді- лення на 7. Кратне порівняння чисел.
31.
Вирази з буквеними даними. Рівняння. Обчислення виразів, що включають ділення на 7.
32.
Повторення і узагальнення. Самостійна робота.
33.
Множення числа 8. Ділення на 8. Обчислення виразів. Робота над задачами.
7 9
11 13 15 18 20 23 26 29 32 34 35 37 39 42 44 47 50 53 56 59 61 64 67 68 70 73 75 78 80 82 84

№ з/п Тема уроку № с. Дата
34.
Розв’язування задач на зведення до одиниці. Трикутник. Види трикутників. Порівняння виразів.
35.
Знаходження невідомого діленого і дільника. Розв’язування за- дач складанням рівняння.
36.
Розв’язування задач різних типів. Знаходження значень виразів.
37.
Множення числа 9. Ділення на 9. Задачі на знаходження суми двох добутків. Складання і розв’язування рівнянь.
38.
Складання і розв’язування виразів. Робота над задачами.
39.
Знаходження частини від числа. Розв’язування задач.
40.
Вирази, що включають дію ділення на 9. Розв’язування задач двома способами.
41.
Переставний закон множення. Обчислення виразів.
42.
Сполучний закон множення. Обчислення виразів зручним спо- собом. Творча робота над задачею.
43.
Правило множення числа на 1, на 0. Використання переставно- го і сполучного законів множення при обчислюванні виразів.
44.
Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Розв’язування задач на зменшення або збільшення числа у кілька разів.
45.
Ділення 0. Неможливість ділення на 0. Складання і роз в’язування задач.
46.
Повторення і закріплення нового матеріалу.
47.
Контрольна робота №2.
48.
Аналіз контрольної роботи.
ТИСЯЧА. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ
49.
Нумерація трицифрових чисел. Утворення та запис трицифро- вих чисел у нумераційній таблиці. Визначення кількості сотень, десятків і одиниць у трицифрових числах.
50.
Запис трицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків.
Читання чисел в нумераційній таблиці. Лічба сотнями. Число тисяча.
51.
Розряди. Читання і запис трицифрових чисел. Розв’язування за- дач на спільну роботу.
52.
Утворення і запис трицифрових чисел. Розв’язування задач.
53.
Додавання і віднімання розрядних чисел. Творча робота над за- дачею.
54.
Запис трицифрових чисел. Порівняння чисел в межах 1000.
Розв’язування задач за схемою. Периметр прямокутника.
55.
Визначення кількості розрядних одиниць у трицифровому числі.
ВІДНІМАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ.
56.
Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями вимірю- вання довжини. Креслення і вимірювання відрізків.
57.
Кілометр. Порівняння одиниць вимірювання довжини. Вимірю- вання відрізків.
58.
Міри маси. Грам. Центнер. Тонна. Розв’язування задач.
59.
Повторення і узагальнення вивченого матеріалу. (Виконання додаткових вправ на с. 73.)
60.
Перевірна робота.
61.
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.
62.
Додавання і віднімання круглих чисел в межах 1000. Кути. Пря- мий кут.
63.
Закріплення усного додавання і віднімання круглих трицифро- вих чисел. Розв’язування задач на зведення до одиниці.
64.
Додавання виду 520 + 340. Правило усного додавання трициф- рових чисел.
65.
Віднімання виду 470 – 320. Правило віднімання. Розв’язування задачі, що включає знаходження суми двох і трьох доданків.
66.
Усне додавання круглих трицифрових чисел. Розв’язування задач.
67.
Різні способи додавання круглих трицифрових чисел виду 560 +
230. Творча робота над задачею.
68.
Різні способи віднімання круглих трицифрових чисел виду 860
– 250. Розв’язування задач.
69.
Додавання виду 230 + 70 та віднімання виду 200 – 60.
Розв’язування задач.
70.
Закріплення усного додавання і віднімання круглих трицифро- вих чисел. Знаходження та порівняння периметрів трикутника і прямокутника.
71.
Додавання виду 380 + 590. Розв’язування задач.
72.
Різні способи віднімання виду 420 – 70. Шестикутник.
73.
Віднімання виду 650 – 290. Розширена задача на зведення до одиниці.
86 88 91 93 95 98 102 105 108 111 114 117 120 122 123 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 143 144 145 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

158
УрОк 68
Тема. Різні способи віднімання круглих трицифрових чисел виду 860 – 250.
Розв’язування задач.
Мета. Закріплювати вміння учнів віднімати круглі трицифрові числа різними способами; працювати над розв’язуванням задач на три дії.
Хід уроку
I. Організація класу.
II. контроль, корекція та закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання.

Задача № 524
– Скільки грошей стало в касі на кінець дня? (670 грн стало в касі.)

Завдання № 525
– Яке слово ви розшифрували? (Покрова.)
– Що дізнались про це свято?
Інформація для вчителя:
Свято Покрови відзначають 14 жовтня. Вперше його почали святкува- ти в Греції. Воно пов’язане з легендою про облогу Константинополя ворогами
і допомогу Божої матері. Мешканці міста зібралися в церкві й молилися в храмі про охорону міста. Опівночі над ними з’явилося видіння Божої Матері – Богородиці, яка підняла над головами людей вишите церковне покривало. Це був своєрідний знак, який символізував майбутню перемогу. Звідси і пішла назва свята – Покрова.
2. Завдання для індивідуального опитування.
Картка 1
1. Сума трьох чисел становить 690. Перше число – 240, друге – на 120 більше, ніж перше. Знайдіть третє число.
2. 3 м 8 дм = … дм
700 см = … м
2 дм 6 см = … см
1 см 2 мм = … мм
Картка 2
1. Сума трьох чисел становить 920. Сума першого і другого чисел – 490, а другого і третього – 670. Знайди кожне число.
2. 4 м = … см
5 дм = … см
98 см = … дм … см
3 см 1 мм = … мм
3. Фронтальне опитування.
а) Обчислити.
46 дес. + 23 дес.
37 дес. + 52 дес.
100 + 200 + 300 200 + 200 + 20 28 дес. + 41 дес.
62 дес. + 33 дес.
б) Завдання № 527.
– Знайдіть помилки в обчисленнях і запишіть правильно.
4. Усні обчислення.
– Обчисліть «ланцюжок».
420 + 120 – 400 + 250 – 90 + 300 =
(600)
200 + 180 – 150 + 320 – 500 + 50 =
(100)
5. Хвилинка каліграфії із завданням.
– Продовж ряд чисел до 500: 375, 380, 385, …
III. вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення нового матеріалу.
Завдання № 530.
Учні роглядають таблиці. Доходять висновку, що від числа 860 відняти
250 можна трьома способами.
У першому способі від сотень зменшуваного відняли сотні від’ємника. Піс- ля того від десятків зменшуваного відняли десятки від’ємника. Тоді до сотень додали десятки й отримали результат.
У другому способі від зменшуваного відняли спочатку сотні, а потім десят- ки від’ємника.
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

159
Третій спосіб: визначають кількість десятків у зменшуваному і від’ємнику,
і віднімають їх як двоцифрові числа.
– Обчисліть вирази з коментуванням.
2. Первинне закріплення.
– Обчисліть з коментуванням.
480 – 360 930 – 720 840 – 420 670 – 530 790 – 580 560 – 260
– Обчисліть вирази (завдання № 531) і виконайте перевірку.
Фізкультхвилинка.
IV. розвиток математичних знань.
1. Розв’язування задачі № 526.
48 кг картоплі – 8 кг крохмалю.
30 кг картоплі – ? кг крохмалю.
– Про що запитується в задачі? (Скільки кілограмів крохмалю можна одер-
жати із 30 кг картоплі?)
– Чи можемо одразу про це дізнатись? Чому? (Не можемо, бо невідомо,
скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб одержати 1 кг крохмалю.)
– Чи можна дізнатись, скільки кілограмів картоплі потрібно для виготов- лення 1 кг крохмалю? (Можемо дізнатись, бо відомо, що з 48 кг картоплі одер-
жали 8 кг крохмалю.)
Коли дізнаємось, скільки кілограмів картоплі потрібно для виготовлен- ня 1 кг крохмалю, то зможемо дізнатись, скільки кілограмів крохмалю можна одержати із 30 кг картоплі? (Так.)
– Складемо обернену задачу. Із 48 кг картоплі одержали 8 кг крохмалю.
Скільки кілограмів картоплі потрібно, щоб одержати 5 кг крохмалю?
2. Розв’язання задачі № 528.
– Чому друга схема не підходить?
– Яке слово треба змінити в задачі, щоб задача розв’язувалась за другою схемою? (Слова «на 60 менше» замінити на слова «на 60 більше».)
Про що дізнаємось, коли віднімемо від 110 число 60? (Скільки ялинок
лісник позначив на зруб.)
– Про що дізнаємось, коли до числа 110 додамо результат першої дії?
(Скільки ялинок і сосен лісник позначив на зруб.)
– Про що дізнаємось, коли від 980 віднімемо результат другої дії? (Скільки
дерев залишиться на ділянці.)
3. Розв’язання задачі № 529.
Картоплі –
990 кг Моркви – 80 кг на ? більше
Буряків – 420 кг
Міркують так: відомо, що у їдальню завезли 990 кг овочів. Відомо, що моркви було 80 кг, буряків 420 кг. Невідомо, скільки було картоплі. Щоб від- повісти на запитання задачі, потрібно спочатку дізнатися, скільки кілограмів буряків і моркви завезли у їдальню, для цього потрібно виконати дії додавання.
Далі можна дізнатися, скільки кілограмів картоплі завезли. Треба виконати дію віднімання. Маючи ці числові дані, можемо відповісти на запитання задачі.
1) 420 + 80 = 500 (кг) – буряків і моркви;
2) 990 – 500 = 490 (кг) – картоплі;
3) 490 – 420 = 70 (кг)
Відповідь: у їдальню завезли на 70 кг більше картоплі, ніж буряків.
Учні, які розв’язали швидше, виконують завдання № 532.
V. Домашнє завдання.
1. Обчислити вирази (завдання № 533).
2. Розв’язати задачу № 534.
VI. підсумок уроку.

308
3. Первинне закріплення.
– Обчислити з коментуванням.
325 : 5 585 : 9 498 : 6 392 : 7 272 : 4 576 : 8 224 : 7 192 : 6
IV. розвиток математичних знань.
1. Розв’язування рівнянь (завдання № 1162).
х · 3 = 966
х · 4 = 444
х : 2 = 428
х = 966 : 3
х = 444 : 4
х = 428 · 2
х = 322
х = 111
х = 856 322 · 3 = 966 111 · 4 = 444 856 : 2 = 428 966 = 966 444 = 444 428 = 428
2. Завдання № 1165 (усно).
3. Задача № 1166.
244 : 2 = 122 (кг)
Відповідь: одержали 122 кг насіння.
4. Задача № 1167.
126 : 3 = 42 (кг)
Відповідь: можна одержати 42 кг олії.
5. Задача № 1168.
1) 72 · 9 = 648 (кг) – вугілля витратили;
2) 648 : 8 = 81 (день)
Відповідь: вугілля вистачить на 81 день.
6. Задача № 1169.
1) 300 + 300 = 600 (кг) жолудів посадили;
2) 600:10 = 60 (кг) – жолудів не зійшло;
3) 600 – 60 = 540 (кг)
Відповідь: зійшло 540 саджанців дуба.
7. Самостійна робота.
– Виконати ділення письмово.
1 варіант. Завдання № 1170.
393 : 3 = 131 426 : 6 = 71 568 : 8 = 71
2 варіант. Завдання № 1171.
535 : 5 = 107 340 : 2 = 170 915 : 3 = 305
8. Робота в зошиті з друкованою основою.
V. підсумок уроку.
VI. Домашнє завдання.
Задача № 1163
1) 600 : 6 = 100 (кг) – кавунів продали першого дня;
2) 100 + 27 = 127 (кг) – кавунів продали другого дня;
3) 100 + 127 = 227 (кг) – кавунів продали за два дні;
4) 600 – 227 = 373 (кг)
Відповідь: залишилося 373 кг кавунів.
Задача № 1172
322 : 2 = 161 (кг)
Відповідь: вийшло 161 кг сухих плодів шипшини.

309
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОк 145
Тема.
Підсумкова контрольна робота №8 (матеріал для вибору вчителю).
І варіант
1. Математичний диктант.

Множник 8 і 2. Знайти добуток.

Ділене 35, дільник 7. Знайти частку.

У скільки разів 6 менше 12?

Збільшити 6 на 8.

Записати число, в якому 5 сот. 4 дес. 2 од.; 4 сот. 3 од.; 7 сот. 1 дес.

Записати число, в якому 2 од. ІІІ розряду, 6 од. ІІ розряду, 8 од.
І розряду; 9 од. ІІІ розряду, 4 од. І розряду; 3 од. ІІІ розряду, 5 од ІІ розряду.

Знайти четверту частину від 24.
2. Обчислити.
9 · (50 – 41)
550 – (60 + 50)
30 · 3 · 0 35 + 8 · 62 40 + (700 – 340)
21 · 3 : 1 24 : 3 – 2 541 – 193 – 128 48 : 4 · 6 32 : 4 : 2 236 + 395 + 187 98 : 14 · 100 3. Розв’язати рівняння.
х : 2 = 260 – 20
х · 16 = 60 + 4 4. Знайти частку й остачу. Зробити перевірку.
6 : 4 7 : 3 5. У парку росте 150 каштанів, тополь – на 30 менше, ніж каштанів, а берізок – у 3 рази менше, ніж каштанів і тополь разом. Скільки росте в парку берізок?
ІІ варіант
1. Математичний диктант.

Множник 6 і 3. Знайти добуток.

Ділене 45, дільник 9. Знайти частку.

У скільки разів 4 менше 16?

Збільшити 7 на 6.

Записати число, в якому 8 сот. 6 дес. 3 од.; 2 сот. 5 од.; 3 сот. 7 дес.

Записати число, в якому 5 од. ІІІ розряду, 8 од. ІІ розряду, 2 од.
І розряду; 4 од. ІІІ розряду, 2 од. ІІ розряду; 7 од. ІІІ розряду, 1 од. І розряду.

Знайти третю частину від 24.
2. Обчислити.
9 · (11 – 5)
760 – (30 + 80)
40 · 4 · 0 40 + 7 · 6 450 + (600 – 250)
31 · 2 : 1 36 : 4 – 9 720 – 324 – 296 46 : 2 · 4 54 : 6 : 3 135 + 407 + 329 72 : 12 · 100 3. Розв’язати рівняння.
х : 2 = 340 – 20
х · 39 = 70 + 8 4. Знайти частку й остачу. Зробити перевірку.
7 : 4 8 : 3 5. Підсобне господарство мало 70 свиней, корів – у 2 рази більше, ніж свиней, а коней – на 20 більше, ніж свиней і корів разом. Скільки у госпо- дарстві було коней?

Навчальне видання
Добровольська Оксана Михайлівна
Грицина Мар’яна Степанівна
Заверуха Людмила Любомирівна
МАТЕМАТИкА
конспекти уроків
3 клас
До підручника М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка
Головний редактор Богдан Будний
Редактор Марія Мигаль
Обкладинка Аліни Воронкової
Комп’ютерна верстка Тетяни Золоєдової
Технічний редактор Оксана Чучук
Підписано до друку 04.08.2014. Формат 60х84/8. Папір офсетний.
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 37,20. Умовн. фарбо-відб. 37,20.
Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 4221 від 07.12.2011 р.
Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com www.bohdan-books.com
“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529
. Т
, 46008
. (0352) 287489, 511141
(067) 3501870, (066) 7271762
mail@bohdan-books.com


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал