Конспекти уроків 4 клас До підручника Богдановича М. В., Лишенка Г. П. Тернопіль навчальна книга богдан
Скачати 168.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.11.2016
Розмір168.36 Kb.
ТипКонспект

БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ
Н.Б. Шост
МАТЕМАТИкА
конспекти уроків
4 клас
До підручника Богдановича М.В., Лишенка Г.П.
ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 51:371.32
ББК 22.1я71
Ш78
© Навчальна книга — Богдан, 2016
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
Шост Н.Б.
Ш78
Математика. Конспекти уроків : 4 кл. : до підручника Богдановича М.В., Лишен- ка Г.П. / Н.Б. Шост. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2016. — 288 с. — (серія «Бібліо- тека вчителя»).
ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)
ISBN 978-966-10-4309-0
У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків, зміст яких відповідає навчальній програмі МОН України з мате- матики для 4 класу з урахуванням змін та доповнень, вне- сених у 2015 р., та підручнику «Математика. 4 клас» (авт.
Богданович М.В., Лишенко Г.П.).
Пропонуються різнорівневі картки для опитування, ці- каві завдання для усних обчислень, зразки бесід під час ви- вчення нового матеріалу, завдання для самостійної роботи, розв’язки і відповіді до вправ і задач, тексти контрольних робіт.
Для вчителів початкових класів та студентів педагогіч- них навчальних закладів.
УДК 51:371.32
ББК 22.1я71
Серію засновано 2007 року
Навчальне видання
ШОСТ Наталія Богданівна
МАТЕМАТИкА
конспекти уроків
4 клас
Головний редактор Богдан Будний
Редактор Наталія Гаврішко
Обкладинка Аліни Воронкової
Комп’ютерна верстка Тетяни Золоєдової
Технічний редактор Оксана Чучук
Підписано до друку 22.09.2015. Формат 60х84/8. Папір офсетний.
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 33,48. Умовн. фарбо-відб. 33,48.
Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 4221 від 07.12.2011 р.
Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com www.bohdan-books.com
9 789661 043090
ISBN 978-966-10-4309-0


Тема уроку № с. Дата
з/п
ОрієНТОвНИй кАлЕНДАрНИй плАН
1.
Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно- ження і ділення (№№ 1–10).
2.
Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження зна- чень буквених виразів. Розв’язування рівнянь. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження тре- тього доданка (№№ 11–21).
3.
Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання виразів і знахо- дження їх значення. Складання і розв’язування задач за короткими запи- сами (№№ 22–31).
4.
Зв’язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0
(№№ 32–41).
5.
Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№ 42–51).
6.
Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число (№№ 52–61).
7.
Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифро- ве число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62–70).
8.
Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 71–81).
9.
Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною (№№ 82–91).
10. Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92–101).
11. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 102–111).
12. Письмове множення на двоцифрове число (закріплення). Ділення з оста- чею (№№ 112–119).
13. Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на кру- глі (№№ 120–129).
14. Письмове ділення на двоцифрове число (№№ 130–138).
15. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач складанням виразу (№№ 139–145).
16. Письмове ділення на одноцифрове число з остачею (№№ 146–154).
17. Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота.
18. Аналіз контрольної роботи. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення
і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч (№№ 155–166).
19. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч (№№ 167–175).
20. Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки.
Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176–184).
21. Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження час- тини числа (№№ 185–193).
22. Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000.
Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194–205).
23. Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка
(№№ 206–216).
24. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Утворення числа 20000. Ліч- ба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифро- вих чисел (№№ 217–225).
25. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами.
Розв’язування задач з геометричним змістом (№№ 226–235).
26. Порівняння чисел. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Письмо- ве ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 236–245).
27. Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Нумерація чотирицифро- вих та п’ятицифрових чисел».
28. Аналіз контрольної роботи. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмо- вого ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 246–256).
29. Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до здач на знаходження суми двох добутків (№№ 257–266).
7 9
12 14 16 19 22 25 28 30 32 34 37 39 41 43 45 46 48 50 52 54 56 59 61 64 67 69 71

30. Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267–274).
31. Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів.
Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 275–282).
32. Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10,
100 і 1000 (№№ 283–293).
33. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294–304).
34. Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100,
1000 разів. Римські цифри (№№ 305–314).
35. Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач (№№ 315–326).
36. Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв’язуються способом відно- шення (№№ 327–337).
37.
Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими.
Розв’язування задач (№№ 338–349).
38. Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач (№№ 350–361).
39. Міри часу. Розв’язування задач з буквеними записами (№№ 362–373).
40. Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Шестицифрові числа. Оди- ниці вимірювання величин».
41. Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони дода- вання. Задачі, які розв’язуються додаванням (№№ 374–381).
42. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням (№№ 382–389).
43. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390–396).
44. Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв’язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 397–404).
45. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв’язування задач (№№ 405–411).
46. Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника (№№ 412–420).
47. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421–430).
48. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжи- ни та маси. Розв’язування задач (№№ 431–438).
49. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різни- ці багатоцифрових чисел (№№ 439–447).
50. Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу. Розв’язування задач з іменованими числами (№№ 448–454).
51. Розв’язування задач на визначення тривалості події, її закінчення та по- чатку (№№ 455–462).
52. Розв’язування задач на визначення часу (№№ 463–472).
53. Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Роз- в’язування задач (№№ 473–481).
54. Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482–489).
55. Контроль навчальних досягнень учнів. Тематичне опитування (тести)
«Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Дії з іменованими чис- лами».
56. Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на зна- ходження швидкості руху (№№ 490–499).
57. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходжен- ня значень виразів на додавання і віднімання (№№ 500–509).
58. Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменовани- ми числами (№№ 510–519).
59. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над
іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл. По- вторення вивченого (№№ 520–530).
60. Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподіль- ний закони множення (№№ 531–540).
61.
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові.
Розв’язування задач (№№ 541–549).
62. Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв’язування задачі двома способами (№№ 550–557).
63. Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу
(підготовчі) (№№ 558–566).
64. Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Взаємозв’язки між величи- нами «відстань», «швидкість», «час». Множення багатоцифрових чисел»
(Комбінована контрольна робота).
65. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач на спільну роботу
(№№ 567–575).
74 77 80 83 85 87 90 93 96 98 99 101 103 105 107 110 113 115 117 120 122 125 127 128 130 132 134 137 139 142 145 148 150 152 155 156

Тема уроку № с. Дата
з/п

66. Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр.
Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
(№№ 576–582).
67. Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач (№№ 583–592).
68. Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на спільну роботу (№№ 593–601).
69. Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 602–608).
70. Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на зна- ходження площі прямокутника (№№ 609–616).
71. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення
іменованих чисел (№№ 617–624).
72. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії
(№№ 625–633).
73. Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634–644).
74. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок).
Розв’язування задач (№№ 645–654).
75. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зве- дення до одиниці (№№ 655–662).
76. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення мно- женням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663–671).
77. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672–680).
78. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли част- ка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
(№№ 681–687).
79. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені за- дачі на зведення до одиниці (№№ 688–696).
80. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
(№№ 697–705).
81. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 706–714).
82.
Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 715–722).
83. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 723–731).
84. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій.
Задачі на зустрічний рух (№№ 732–740).
85. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 741–750).
86. Контрольна робота.
87. Аналіз контрольної роботи. Частини. Порівняння частин. Задачі на зна- ходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 751–759).
88. Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 760–769).
89. Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач
(№№ 770–776).
90. Дроби. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа
(№№ 777–787).
91. Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач
(№№ 788–796).
92. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторен- ня правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел (№№ 797–805).
93. Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чи- сел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 806–813).
94. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розряд- ні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814–822).
95. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 823–830).
96. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одно- цифрові та двоцифрові числа (№№ 831–838).
158 161 163 165 167 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 199 201 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220

Тема уроку № с. Дата
з/п

97. Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Роз­
в’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення
(№№ 839–848).
98. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей
(№№ 849–857).
99. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ді- лення з остачею на одноцифрове число (№№ 858–866).
100. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 867–875).
101. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з оста- чею (№№ 876–884).
102. Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа (№№ 885–892).
103. Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 893–901).
104. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними (№№ 902–910).
105. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами.
Розв’язування задач (№№ 911–920).
106. Контрольна робота з теми «Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа».
107. Аналіз контрольної роботи.
108. Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921–927).
109. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом (№№ 928–934).
110. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). За- дачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 935–941).
111. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942–949).
112. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950–958).
113. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 959–967).
114. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403.
Розв’язування задач (№№ 968–976).
115. Ділення на двоцифрове число. Поняття про середнє арифметичне (додат- ковий матеріал) (№№ 977–986).
116. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею (№№ 987–995).
117. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь
(№№ 996–1003).
118. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок).
Розв’язування задач (№№ 1004–1012).
119. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення мно- женням (№№ 1013–1019).
120. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка (№№ 1020–1027).
121. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі.
Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028–1035).
122. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. За- дачі з буквеними даними (№№ 1036–1042).
123. Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчу-
ється нулем. Задачі на спільну роботу (№№ 1043–1050).
124. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування задач
(№№ 1051–1058).
125. Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059–1066).
126. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами.
Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування не- рівностей (№№ 1067–1075).
127. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування рівнянь. Ділення імено- ваних чисел (№№ 1076–1084).
128. Контрольна робота з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові».
129. Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові
(ознайомлення). Розв’язування задач (№№ 1085–1092).
130. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 1093–1100).
131– Повторення вивченого матеріалу (№№ 1101–1114).
132.
223 225 228 230 232 234 236 238 240 242 243 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 269 271 272 274 276 278 280 282 283 285 287

Тема уроку № с. Дата
з/п

7
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОк 1
Тема. Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно- ження і ділення (№№ 1–10).
Мета. Ознайомити учнів із підручником математики для 4 класу; повторити нумерацію трицифрових чисел, зв’язок додавання і множення, таблицю множення; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; виховувати наполегливість у навчанні.
Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця множення; математична скринька
із завданнями.
Зміст уроку
і. Організація класу. вступне слово вчителя.
Вчитель коротко розповідає про зміст уроків математики в 4 класі; знайо- мить учнів із новим підручником, його структурою, умовними позначеннями.
іі. повторення нумерації трицифрових чисел.
1. Усні вправи.
а) На дошці таблиця.
— Розгляньте зображення пучків паличок і окремих паличок.
— Що зображує один великий пучок паличок (менший пучок паличок)?
— Назвіть числа, зображені в кожному рядку. (236; 420; 503)
б) — Прочитайте числа у стовпчиках. Назвіть цифру, спільну для чисел кожного стовпчика, і поясніть, що вона означає в тому чи іншому випадку.
137 698 379 702 960 900 275 506 629
в) — Назвіть число, в якому:
2 сот. 3 дес. 7 од.
7 сот. 5 дес.
7 сот. 3 дес. 2 од.
4 сот. 8 од.
1 сот. 1 од.
8 сот. 1 дес.
2. Виконання завдання № 1.
— Назвіть число, зображене на малюнку. (422)
— Назвіть число, наступне до даного (попереднє до даного).
3. Виконання завдання № 2.
Читання чисел супроводжується аналізом порозрядного складу чисел (скіль- ки сотень, скільки десятків, скільки одиниць).
4. Практична робота (за вправою № 3).
Учні будують нумераційну таблицю і виконують відповідні завдання.
— Прочитайте записані числа в порядку зростання.
ііі. розвиток математичних знань.
1. Повторення табличного множення і ділення.
а) Учні складають і записують таблицю множення чисел 6 і 7. Завдання виконують «ланцюжком».
б) Виконання завдання № 4 (в парах).

8
в) Самостійне виконання завдання № 6 (із взаємоперевіркою).
Фізкультхвилинка.
2. Розв’язування задач.
а) Робота над задачею № 5.
Учні складають задачу за даними таблиці. (Наприклад: у їдальні за 7 днів
витратили 42 кг моркви. Скільки кілограмів моркви витратили за 5 днів, якщо
щоденна витрата була однакова?)
Після колективного аналізу задачі учні записують її розв’язання на дошці та в зошитах.
(42 : 7 • 5 = 30 (кг).)
— Складіть обернену задачу до даної.
б) Складання і розв’язування задач за малюнками (№ 7).
Учням із початковим рівнем знань учитель надає допомогу, решта — пра- цюють самостійно.
в) Колективне розв’язування задачі № 8. Учитель пропонує скласти план розв’язування задачі і записати розв’язання.
Учні з високим рівнем знань складають вираз для розв’язування задачі та обчислюють його значення, якщо а = 14.
(56 : (а : 2) = 56 : (14 : 2) = 8 (год).)
3. Гра «Математична скринька».
Клас ділиться на три команди. Учасники гри по черзі підходять до скриньки, виймають картку із завданням і розв’язують його. Учні-«контролери» перевіряють виконання завдань і видають фішки. Команда, яка набрала більше фішок, виграє.
4. Цікаві вправи.

Вираз 5 • 10 + 3 запишіть двоцифровим числом. Яке число отримаємо, якщо цифри знайденого двоцифрового числа запишемо в зворотному порядку?
(35)

Знайдіть трицифрове число, у якому кожне наступне число на 1 більше від попереднього. Скільки може бути різних відповідей? (Усього є 7 чисел: 123;
234; 345; 456; 567; 678; 789.)

Скільки всього різних трицифрових чисел? (Оскільки найбільше трици-
фрове число 999, а найбільше двоцифрове — 99, то всього трицифрових чисел 900.)

До даного двоцифрового числа ліворуч приписали цифру 5. На скільки при цьому збільшилося число?

У числі 325 закреслили цифру 2. На скільки зменшилося при цьому число?
IV. підсумок уроку.
V. Домашнє завдання.
№№ 9, 10 (с. 4); повторити таблицю множення.

9
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОк 2
Тема. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження зна- чень буквених виразів. Розв’язування рівнянь. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 11–21).
Мета. Повторити прийоми письмового додавання і віднімання трицифрових чисел, ділення і множення круглих чисел; удосконалювати вміння зна- ходити значення буквених виразів; розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; закріпити поняття про вертикальне і горизонтальне положення відрізків.
Обладнання. Схеми задач; таблиця усних обчислень; картки для опитування; картки з числами; посібник «Картки для поточного контролю знань.
4 клас» (авт. Походжай Н.Я., Шост Н.Б.)
Зміст уроку
і. контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання.
а) Зачитати тільки ті значення виразів із № 9, які виражені двоцифровим числом. (60, 14, 17)
б) Пояснити розв’язання задачі № 10.
(Розв’язання:
1) 45 : 5 = 9 (д.) — в одному ряду;2) 12 – 5 = 7 (р.) — стільки рядів треба ще посадити;3) 9 • 7 = 63 (д.).)
(Відповідь: потрібно посадити ще 63 дерева.)
2. Картки для опитування.
№ 1
1) Запиши числа: дев’ятсот один; триста тридцять; п’ятсот п’ятнадцять; сто шістдесят дев’ять.
2) Обчисли.
48 : 6 + 8 35 : 7 • 3 49 – 21 : 3 8 • 3 – 6 • 4
№ 2
1) Запиши число, в якому: 1 сот. 1 дес.; 2 сот. 2 дес. 3 од.; 5 сот. 8 од.
2) Обчисли.
49 : 7 + 9 64 : 8 • 4 67 – 27 : 9 6 • 3 – 2 • 9
3. Робота з «Картками для поточного контролю знань» (№№ 1–2).
4. Усні обчислення.
а) «Ланцюжок».
30 · 3 
– 45 
: 9 
· 7 
+ 35 
: 10
(Відповідь: 7.)
б) Гра «Хто швидше?»
Учитель показує вираз, записаний на таблиці, а учні знаходять картку з відповіддю і піднімають її.
100 – 2 325 – 25 600 + 200 705 + 5 202 – 2 397 – 90 158 + 2 324 + 6 900 + 100
в) Задачі.

Школярі вирішили посадити в парку 150 беріз. Вони посадили 70 дерев.
Скільки беріз залишилося ще посадити? (80)

У магазин привезли 227 телевізорів. Через тиждень залишилося 120 телевізорів. Скільки телевізорів продали за тиждень? (107)

Спортсмен виконав підряд два стрибки. Довжина першого стрибка 3 м
12 см, а другого — на 1 дм більша, ніж першого. Яка довжина другого стрибка?
(3 м 22 см)

10
г) Математичний диктант.

Записати результати:
100 : 20; 8 • 4; 16 • 2; 16 • 2; 9 • 1; 30 • 2; 7 •0.

Невідоме число збільшили у 2 рази й одержали 140. Знайти невідоме число. (70)

Скласти і записати три вирази на множення з числом 8.
ґ) Гра «Весела лічба».
Два учні виходять до дошки, беруть указки і починають лічбу одночасно.
Завдання: знайти і назвати вголос на таблиці всі числа по порядку. Перемагає той, хто закінчив лічбу першим і не допустив помилки.
Доцільно викликати учнів з різних рядів, щоб увесь клас уважно стежив за указками і виправляв помилки у разі потреби.
101 111 105 103 112 108 115 110 106 114 100 117 107 116 119 113 104 109 102 118
д) Виконання завдань №№ 11, 12, 13.
іі. повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел.
1. Обчислити з коментуванням.
232 905
+548
–139
Учні докладно пояснюють обчислення.
2. Виконання завдання № 15 (із самоперевіркою).
3. Виконання завдання № 14.
Перші два рівняння учні розв’язують із коментуванням, решту — самостійно.
4. Виконання завдання № 16 (із коментуванням).
(а) Якщо а = 507, в = 328, то а + в = 507 + 328 = 835.
Якщо а = 507, в = 328, то а – в = 507 – 328 = 179.
б) 437 – 340 + 185 = 282
525 – (408 – 113) = 230)
Фізкультхвилинка.
ііі. розвиток математичних знань.
1. Розв’язування задач.
а) Робота над задачею № 17.
Учні аналізують задачу за схемою.
І — 127 кг
ІІ — ? на 65 кг більше, ніж з І 450 кг
ІІІ — ?
Розв’язання задачі записують самостійно. Учням з початковим та середнім рівнем знань учитель надає допомогу.
(Розв’язання:
1) 127 + 65 = 192 (кг) — зібрали з другої ділянки;2) 192 + 127 = 319 (кг) — зібрали з двох ділянок;3) 450 – 319 = 131 (кг) — зібрали з третьої ділянки.)
б) Творча робота над задачею № 17.
— Змініть умову задачі так, щоб у другій дії потрібно було виконувати від- німання.
— Складіть задачу, обернену до даної.

11
в) Розв’язування задачі № 19*.
Спочатку учні намагаються самостійно виконати завдання. Якщо їм це не вдається, учитель пропонує знайти суму трьох послідовних чисел, наприклад,
4, 5, 6; повторити, що кожне наступне число більше від попереднього на 1; сформулювати обернене завдання: «Відомо, що сума трьох чисел, які стоять поряд, дорівнює 15. Які це числа?»
— Пригадайте, яка різниця номерів сусідніх будинків.
— Щоб визначити номери будинків, які стоять поряд на одному боці ву- лиці, потрібно знайти такі три числа, сума яких становить 54. Такими числами
є: 16, 18, 20.
2. Робота з геометричним матеріалом.
Виконання завдання № 18 (самостійно).
3. Цікаві завдання.

Від дня народження Тетянки до дня народження Іванка минає 52 дні.
Скільки днів минає від дня народження Іванка до дня народження Тетянки, якщо рік не високосний? (Відповідь: 313 днів.)

Шляхом їде вантажівка, маса якої 1000 кг. Керує нею дядько Степан.
Його маса — 50 кг. У кузові вантажівки стоїть «Запорожець», маса якого 500 кг.
У «Запорожці» сидять дядько Василь і тітонька Софія. Маса кожного з них —
100 кг. Визначте загальну масу. (Відповідь: 1750 кг.)

Один з розділів книжки починається зі сторінки 465 і закінчується сторінкою, номер якої записано тими самими цифрами, але в іншому порядку.
Скільки сторінок може мати розділ? (Остання сторінка розділу може бути: 546,
564, 645, 654. Отже, розділ може мати 82, 100, 181, 190 сторінок.)

На аркуші записали двоцифрове число, а потім перевернули аркуш так, що верхній і нижній краї помінялися місцями. З’ясувалося, що число не змінилося. Яке число записали? (88, 96 і 69)
IV. підсумок уроку.
— Виконайте дії з коментуванням.
420 329
–176
+285
V. Домашнє завдання.
№№ 20, 21 (с. 5 – 6).

12
УрОк 3
Тема. Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання виразів і зна- ходження їх значення. Складання і розв’язування задач за короткими записами (№№ 22–31).
Мета. Удосконалювати обчислювальні навички, уміння складати вирази, зна- ходити значення буквених виразів, розв’язувати задачі, складати обер- нені задачі до даних; формувати вміння складати і розв’язувати задачі за короткими записами.
Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.
Зміст уроку
і. контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання.

Після повідомлення повної відповіді до задачі № 20 учитель пропонує учневі записати на дошці вираз, яким знаходили кількість зошитів у косу лінію.
(206 – 95 = 111 (з.).)

Із № 21 учні пояснюють прийом обчислення виразів:
502 – 237 = 265;
96 + 456 = 552.
2. Завдання для опитування.
а) Обчислити значення виразів а + b і а – b, якщо а = 306, b = 149.
б) Перевірити віднімання додаванням:
891
–356
(Відповідь: 535; 535 + 356 = 891.)
3. Картки для опитування.
№ 1
1) Обчисли.
146 + 354 802 – 235
(Відповідь: 500; 567.)
2) Розв’яжи задачу.
У шкільних змаганнях з легкої атлетики взяло участь 267 хлопчиків, це на
70 більше, ніж дівчаток. Скільки всього дітей взяло участь у змаганнях? (Від-
повідь: 464 дитини.)
№ 2
1) Обчисли.
880 – 236 542 + 399
(Відповідь: 644; 941.)
2) Розв’яжи задачу.
У господарки було 250 грн. Вона купила сукню за 120 грн, а потім — три пари шкарпеток, по 2 грн за пару. Скільки грошей залишилося у господарки?
(Відповідь: 124 грн.)
4. Усні обчислення.
а) Гра «Мовчанка».
3 32 36 + 4

5 16
: 8 ⋅ 3 9
24 4
64
(Відповідь: 48; 56; 72; 52.)

(Відповідь: 12; 6; 9; 24.)
б) Виконання завдання № 22.
іі. розвиток математичних знань.
1. Знаходження значення виразів (№ 23).
Учні перевіряють за схемами, чи правильно складено вирази, та знаходять
їх значення із взаємоперевіркою.
а) (340 + 230) – 450 = 120 890 – (340 + 230) = 320
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

13
б) Якщо а = 120, b = 2, с = 560, то саb = 560 – 120 • 2 = 320.
2. Складання виразів та знаходження їх значення (№ 27).
(1) (324 + 548) – (130 – 67) = 809

2) (308 – 136) = (354 + 98) = 624)
3. Виконання завдання № 26 (із коментуванням).
Фізкультхвилинка.
4. Робота над задачами.
а) Задача № 24 (самостійно із взаємоперевіркою).
Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівни- цтвом учителя складають план розв’язування задачі; пояснюють, що знайшли кожною дією, а потім самостійно записують розв’язання задачі.
(Розв’язання:
1) 90 • 3 = 270 (ос.) — відвідали музей другого дня;


2) 270 + 90 = 360 (ос.) — відвідали музей за два дні;


3) 360 : 6 = 60 (ос.).)
(Відповідь: 60 учнів четвертих класів відвідали музей за 2 дні.)
б) Задача № 25 (із коментуванням).
(Розв’язання:
1) 130 • 5 = 650 (кг) — маса диванів;


2) 980 – 650 = 300 (кг) — маса стільців;


3) 300 : 6 = 50 (кг).)
(Відповідь: маса одного стільця 50 кг.)
в) Складання оберненої задачі.
— Складіть обернену задачу, щоб знайти число 950.
г) Складання і розв’язування задач за короткими записами (№ 28).
— Змініть умову задачі, щоб у результаті отримати більше число.
ґ) Задача № 29*.
Можна запропонувати учням зробити схематичний малюнок до задачі.

к.

Б.-Я.

в.
Висновок: до Водяного можна дійти 6-ма способами.
ііі. підсумок уроку.
IV. Домашнє завдання.
№№ 30, 31 (с. 7).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал