Конспекти уроків завдання для контрольного тестуванняСкачати 211.03 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір211.03 Kb.
  1   2   3   4

До посібника БЕЗКОШТОВНО додається
календарно-тематичне планування (www.ranok.com.ua)
Л. О. Грінченко
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ
для шкіл з російською
мовою навчання
конспекти уроків
завдання для контрольного тестування
контрольні диктанти
тексти для контрольного аудіювання
та читання мовчки
цікаві нетрадиційні уроки
7 9 786175 406311
ISBN 978-617-540-631-1 7
НОВИЙ МАЙСТЕР-КЛАС
Створено вчителями для вчителів!
«НОВИЙ МАЙСТЕР-КЛАС»
зробить ваш урок яскравим!
НОВИЙ
майс
тер-
клас
ПОСІБНИК ДОПОМОЖЕ ВЧИТЕЛЮ:
збагатити власний досвід;
урізноманітнити навчальну діяльність учнів;
розвивати уяву і творчі здібності дітей;
виховувати в учнів відчуття прекрасного;
прищепити школярам любов до мови;
реалізувати принципи розвивального та особистісно-
орієнтованого навчання;
здійснити обєктивне оцінювання знань учнів
УКРАЇНСЬКА
МОВА
Українська мова
(для шкіл з російськ
ою мовою нав
чання)

2
Верстальщик: Кожанова
Страниц: 272
Знаков: 480083
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр
Г85
Серія «Новий майстер-клас»
Грінченко Л. О.
Г85
Українська мова. 7 клас: Плани-конспекти для шкіл з росій- ською мовою навчання.— Х.: Видавництво «Ранок», 2012.—
304 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–617–540–631–1.
Посібник містить детальні плани-конспекти уроків з української мови для учнів 7-х класів. Видання укладено відповідно до вимог чинної програми для
5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.
У посібнику подано детальні розробки 70 уроків, включаючи уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи, нетрадиційні уроки. Враховано вік семикласників; учитель знайде в книжці багато цікавих завдань; застосування
інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
Календарний план ви знайдете на сайті видавництва.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних фа- культетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр
Н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н е в и д а н н я
Серія «Новий майстер-клас»
Грінченко Людмила олександрівна
УКраїнсьКа мОва
7 клас
Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання
Редактор Г. В. Доніна. Технічний редактор М. С. Жубр. Коректор М. М. Бірченко
Код Ф15771У. Підписано до друку 28.10.2011. Формат 60×90/16.
Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Папір друкарський. Ум. друк. арк. 19,0.
ТОВ Видавництво «Ранок». Свідоцтво ДК № 3322 від 26.11.2008.
61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.com.ua
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
З питань реалізації: (057) 712-91-44, 712-90-87. E-mail: commerce@ranok.com.ua
«Книга поштою»: (057) 717-74-55, (067) 546-53-73. E-mail: pochta@ranok.com.ua
www.ranok.com.ua
© Л. О. Грінченко, 2011
ISBN 978–617–540–631–1
© ТОВ Видавництво «Ра нок», 2012 15771 7 ( ).indd 2 09.01.2012 22:00:37

3
Передмова
Шановні колеги!
Посібник, що пропонується вашій увазі, містить детальні пла- ни уроків з української мови для учнів 7-х класів шкіл з російською мовою навчання. Укладений відповідно до вимог чинної програми для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (автори Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Па- ламар, В. Л. Кононенко.— Чернівці: Видавничий дім «Букрек»,
2005).
У посібнику подається календарне планування та деталь- ні розробки 70 уроків, включаючи теоретичний матеріал. Серед них — уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи та зразки тестів, нестандартні уроки з використанням інтерактивних технологій кооперативного навчання тощо. Для зручності деякий теоретичний матеріал подано в таблицях, у формі схем-опор. Усе це має на меті зацікавити учнів, що сприятиме поліпшенню засвоєння навчального матеріалу.
Кількість поданих вправ і завдань до кожного уроку свідо- мо збільшено, вони розраховані на класи з різним психологічним мікрокліматом. Саме тому, користуючись цим посібником, кожен учитель має можливість якомога краще підготуватися до уроків, обираючи з кількох варіантів запропонованих завдань ті, які най- більшою мірою відповідатимуть освітньому рівневі кожного кон- кретного класу. Ту саму тему в одному класі можна розглянути на традиційному уроці, в іншому — на уроці з елементами інтерактив- них технологій, у третьому — у ході ділової гри.
Посібник розрахований на використання двох підручників з української мови для 7-го класу. Умовні позначки [1] та [2] ви- користані з метою зорієнтувати вчителя щодо того, за яким під- ручником запропоновано розгляд теорії, виконання вправ, завдань.
[1] — Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: під- ручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан- ням російською мовою.— К.: Освіта, 2007;
[2] — Ворон А. А., Солопенко В. А. Українська мова: підруч- ник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.— К.: Освіта, 2007.
Кожен урок структуровано згідно з його метою і завдання- ми. Посібник включає різні типи уроків, що охоплюють усі аспек- ти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення, уза- гальнення й систематизація знань, засвоєних у попередніх класах,
15771 7 ( ).indd 3 09.01.2012 22:00:37

4
вивчення нового матеріалу, контроль, оцінка та корекція знань, умінь та навичок тощо.
У кожному уроці зазначено мету, очікувані результати, моти- вацію, зафіксовано всі етапи роботи, конкретизовано прийоми, зміст питань та завдань для організації навчально-пізнавальної діяльно- сті. Передбачено індивідуальний підхід при визначенні домашнього завдання, для розгляду певних тем запропоновано випереджальні завдання, завдання пошукового характеру.
Структура уроків, зміст і послідовність методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів 7-х класів.
Посібник містить уроки розвитку зв’язного мовлення, у яких ураховано вимоги програми щодо форм і видів роботи, запропонова- но тексти для читання мовчки, аудіювання, переказів, перекладів
(з питаннями та завданнями до них).
Видання містить зразки тестових завдань для контрольних робіт, опитувальники з теорії, тренувальні тести, тексти для трену- вальних, вибіркових та контрольних диктантів, ситуативні вправи тощо. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідають програ- мовим нормам.
Користуючись цим посібником, кожен учитель може долучити до скарбнички власної педагогічної майстерності елементи досвіду роботи автора, на власний розсуд використавши поданий матеріал.
Бажаємо успіхів, здоров’я та натхнення!
15771 7 ( ).indd 4 09.01.2012 22:00:37

5
КаЛеНдарНе ПЛаНУваННЯ
70 годин на рік, 2 години на тиждень
№ уроку
Тема
Дата
Вступ
1
Місце української мови серед інших слов’янських мов
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу
2
Розділові знаки в синтаксичних конструкціях. Повторення відомостей
із синтаксису та пунктуації
3
Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми
4
Розвиток зв’язного мовлення. Мова й мовлення, види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
Морфологія. орфографія
Дієприкметник
5
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
6
Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, типи й стилі мовлення. Публіцистичний стиль. Тренувальний переказ
7
Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
8
Дієприкметниковий зворот. Виділення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)
9
Правильна побудова речень з дієприкметниковим зворотом
10
Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників
11
Розвиток зв’язного мовлення. Особливості опису зовнішності людини.
Переказ тексту-розповіді з елементами опису зовнішності людини
12
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках діє прикметникового походження
13
Не з дієприкметниками
14
Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту з елемен- тами опису зовнішності людини (з творчим завданням)
15
Безособові дієслівні форми на -но, -то
16
Узагальнення вивченого матеріалу. Морфологічний розбір дієприк- метника. Робота над помилками, допущеними в переказі
17
Контрольна робота № 1. Тестування
15771 7 ( ).indd 5 09.01.2012 22:00:37

6
№ уроку
Тема
Дата
Дієприслівник
18
Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
19
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями або за картиною
20
Не з дієприслівниками
21
Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз твору-опису зовнішності людини
22
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
23
Дієприслівник. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір дієприслівника
24
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний (усний) переказ тексту з описом процесу праці. Особливості опису процесу праці
25
Дієприслівники недоконаного та доконаного виду, їх творення
26
Контрольна робота № 2. Диктант. Читання мовчки
27
Контрольна робота № 3. Тестування. Аудіювання
28
Аналіз контрольної роботи
Прислівник
29
Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
30
Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту, що містить опис про- цесу праці (письмово)
31
Ступені порівняння прислівників
32
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними в переказі тексту з елементами опису процесу праці
33
Способи творення прислівників
34
Букви н та нн у прислівниках
35
Не і ні з прислівниками
36
И та і в кінці прислівників
37
Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням
38
Дефіс у прислівниках
Продовження таблиці
15771 7 ( ).indd 6 09.01.2012 22:00:37

7
№ уроку
Тема
Дата
39
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі процесу праці
40
Написання прислівників разом й окремо
41
Розбір прислівника як частини мови. Підсумковий урок з теми
« Прислівник»
42
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом
43
Контрольна робота № 4. Тестування
44
Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допущених у творі- оповіданні та при виконанні тестових завдань з теми «Прислівник»
Службові частини мови. Прийменник. Сполучник
45–46 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученнях
47
Непохідні та похідні прийменники
48
Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс
49
Розбір прийменника як частини мови. Тренувальне тестування з теми «Прийменник»
50
Розвиток зв’язного мовлення. Конструювання діалогу на основі тексту публіцистичного характеру (за аналогією). Телеграма
51
Сполучник як службова частина мови
52
Сполучники сурядності й підрядності, їх види. Уживання сполучників у простому й складному реченнях
53
Написання сполучників разом й окремо
54
Уживання деяких сполучників у російській та українській мовах.
Використання в мові сполучників-синонімів. Розбір сполучника як частини мови
55
Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ розповідного тексту з елементами роздуму
56
Контрольна робота № 5. Тестування
57
Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допущених у переказі та при виконанні тестових завдань
Частка. Вигук
58
Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
59
Написання часток бо, но, то, от, таки. Уживання часток як засобу увиразнення мови
Продовження таблиці
15771 7 ( ).indd 7 09.01.2012 22:00:38

8
№ уроку
Тема
Дата
60
Не і ні з різними частинами мови. Розбір частки як частини мови
61
Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на тему дискусійно- го характеру
62
Розвиток зв’язного мовлення. Допис дискусійного характеру в газету
63
Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках
64
Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка. Доручення
65
Контрольна робота № 6. Тестування
66
Контрольна робота № 7. Диктант. Аудіювання
67
Розвиток зв’язного мовлення. Переклад з російської мови україн- ською. Переказ-переклад тексту
68
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення й систематизація вивчено- го: самостійні та службові частини мови
69
Узагальнення й систематизація вивченого: найскладніші орфограми
70
Підсумковий урок
Закінчення таблиці
15771 7 ( ).indd 8 09.01.2012 22:00:38

9
Вступ
УроК № 1
Тема. Місце української мови серед інших слов’янських мов.

Мета: визначити місце української мови серед слов’янських мов; показати місце і роль української мови серед групи східнослов’янських мов; формувати почуття при- четності до зростання ролі української мови й її нерозривної єдності з процесом зміцнення державності; виховувати почуття гордості та шанобливе ставлення до рідної мови.
очікувані результати: учні визначають місце української мови серед інших слов’янських мов, розкривають засоби милозвучності рідної мови, визначають статус української мови в нашій державі; простежують історичний шлях розвитку та становлення мови.
обладнання: підручник, картки, дидактичний матеріал.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
I. Організаційний етап
Учитель пропонує ознайомитися із вступною статтею авторів підручника, будовою, структурою підручника; розповідає про ви- моги до виконання домашніх завдань у 7 класі.
іі. актуалізація ОпОрних знань учнів
робота з картками.

;
(Учні зачитують тексти з карток.)
(Див. с. 6.)
Завдання та запитання до учнів.

;
— Визначте тему кожного з прочитаних уривків.
— Який статус має українська мова в нашій державі?
— Пригадайте, які ви знаєте засоби милозвучності україн- ської мови.
(Колективно визначається тема уроку.)
15771 7 ( ).indd 9 09.01.2012 22:00:38

10
КАРТКА 1
МОЯ МОВА
Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.
І тобі рости й не в’януть зроду,
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа.
(В. Симоненко)
КАРТКА 2
Шаную мову кожного народу,
У кожного — прекрасна лиш одна.
Якщо мою довкруг почути годі,
У тому біль мій і моя вина!
(П. Біба)
Мово, рідна матусю,
За руку мене ведеш!
Ітиму! Вже! Не боюся:
Дорога свята — без меж!
(М. Самійленко)
КАРТКА 3
Любіть красу своєї мови,
Звучання слів і запах слів:
Це квітка ніжна і чудова
Широких батьківських степів.
(Т. Масенко)
Ой, яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс — лісок — лісочок, пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс. Є ще і байрак.
(о. Підсуха)
Iіі. МОтивація навчальнОї діяльнОсті шкОлярів.
ОгОлОшення теМи й Мети урОку
Погляньте на дошку, порівняйте слова з різних колонок.
15771 7 ( ).indd 10 09.01.2012 22:00:38

11
Українська мова
російська мова
Білоруська мова
успіх скорочення батько голова молодий гриміти успех сокращение батя голова молодой греметь поспех скарачэнне бацька галава малады грымець
— Який ми можемо зробити висновок?
— Чи всі з нас знають, наприклад, білоруську мову? (Ні.)
— А коли б зараз перед нами говорила людина щось білорусь- кою, ми б її зрозуміли? (Так.)
А чому це так — поміркуємо сьогодні.
іV. вивчення нОвОгО навчальнОгО Матеріалу
фронтальне опитування.

;
— До якої мовної групи належить українська мова?
— Яка мова є спільною основою для трьох груп: східно слов’- ян ської, західнослов’янської та південнослов’янської? (Спільно- слов’янська або старослов’янська (до V–VII ст.).)
— Які мови входять до кожної із цих груп?
робота з підручником.

;
[1] § 1, впр. 1, 2, 4, 5 (усно), 6, 8 (письмово).
[2] § 1, впр. 1, 2, 4 (усно), 5, 6 (письмово).
Переклад українською мовою*.

;
І варіант
Перекладіть і запишіть текст, поясніть орфограми.
Страна растет, строится, становится богаче, и молодежь в ней — участница всех дел и свершений. Она делает свое дело че- стно и на совесть.
Она не швартует свои корабли в тихих гаванях. Под натяну- тыми парусами, на свежем воздухе двадцать первого столетия вы- ходит она в жизненный океан. В походе закаляется воля, мужают характеры, крепнут руки…
(В. русанівський)
* Тут і далі вчитель може запропонувати учням скористатися виданням: Шкіль- ний російсько-український, українсько-російський словник / Упоряд. Г. В. Доніна,
В. Ф. Жовтобрюх.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок».
15771 7 ( ).indd 11 09.01.2012 22:00:38

12
ІІ варіант
Перекладіть речення з української мови російською.
Будинок її, єдиний на ціле селище двоповерховий, височить з-поміж темної зелені парку, далеко видніє в степ своїми великими вікнами і блакитним фронтоном. Як вулик, гуде вона взимку, цілу весну шкільне подвір’я повниться дитячим галасом, а потім настає нарешті той день, коли лунає останній дзвоник.
(о. Гончар)
додаткове завдання до текстів випишіть слова, схожі за написанням та звучанням в українській і ро- сійській мовах, і слова не схожі.
V. систеМатизація й узагальнення вивченОгО Матеріалу
Тренувальний диктант.

;
Рідна мова — то неоцінне духовне багатство, у якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, куль- туру й традиції. (В. Сухомлинський)
Мова є найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живі й майбутні покоління народу в одне вели- ке історичне живе ціле. (к. Ушинський)
Український етнос із давніх-давен мав свою мову, спілкувався нею тисячоліттями, творив свою етнокультуру, літературні шедев- ри. (А. Ярещенко)
Внукам через обрій зводити мости, не міняти прізвищ, мову берегти! (В. Швець)
фронтальне опитування.

;
— Як виникли слов’янські мови?
— Назвіть групи слов’янських мов.
— Які мови належать до східнослов’янської групи?
— За допомогою чого досягається милозвучність нашої мови?
— Яка роль кожного з нас у розвитку та процвітанні рідної мови?
Vі. дОМашнє завдання
І–ІІ рівні
Підготувати усне оповідання на задану тему.
[1] впр. 9 (ІІ).
15771 7 ( ).indd 12 09.01.2012 22:00:38

13
[2] впр. 9.
III–IV рівні
[1] вивчити теоретичний матеріал § 1, впр. 7 (усно), 9 (І) (письмово).
[2] вивчити теоретичний матеріал § 1, впр. 7 (письмово).
Vіі. підбиття підсуМків урОку
Заключне слово вчителя.

;
оголошення оцінок, обговорення підсумків уроку.
15771 7 ( ).indd 13 09.01.2012 22:00:38
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка