Курс лекцій Кашина Г. С., Сергієнко В. П. Луцьк 2010 2
Скачати 27.97 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації12.01.2017
Розмір27.97 Kb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7


ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ
УКРАЇНИ
Курс лекцій
Кашина Г.С., Сергієнко В.П.


Луцьк 2010

2
УДК 37.091.26(175.8)
ББК 74.580.28 я73
К 95
Рецензенти:
Дворецька Л.П. – начальник відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти
Корець М.С. – директор Інституту гуманітарно-технічної освіти
Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Упорядники - автори:
Кашина Ганна Сергіївна, Сергієнко Володимир Петрович
К 95 Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Курс лекцій: навч. посіб. / Г.С. Кашина, В.П. Сергієнко. - Луцьк, 2010. - 115 с.

Посібник містить курс лекцій нової навчальної дисципліни «Основи зовнішнього незалежного оцінювання». У посібнику узагальнено вітчизняний та закордонний досвід впроваджування стандартизованого тестування, зародження та розвиток зовнішнього незалежного оцінювання в Україні, організації та проведення ЗНО, опрацювання та представлення результатів тестування, структур, змісту та прикладів тестових завдань.
Посібник містить навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогів-практиків, працівників системи підвищення кваліфікації вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів.Рекомендовано до друку рішенням кафедри комп’ютерної інженерії Інституту
інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(протокол № 1 від 27.08.2010 р.)УДК 37.091.26(175.8)
ББК 74.580.28 я73

© Кашина Г.С., Сергієнко В.П.


3
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
....................................................................................................................... 4
І.
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В
УКРАЇНІ
........................................................................................................................ 5
ІІ.
ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
............................................................................................. 22
ІІІ.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО
ТЕСТУВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ
........................................................................ 36
ІІІ.
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНИ
............................................................. 45
IV.
УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ
........................................................................................................ 59
V.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ
........................................................................................................ 68
VI.
ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ
........................................................................................................ 75
VII.
ОПРАЦЮВАННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
................................. 83
VIIІ.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
(на прикладі тесту з фізики 2010 р.)
.................................................................. 92
ІХ.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ
.............................................................................. 105
ЛІТЕРАТУРА
.................................................................................................................... 110
РЕСУРСИ
........................................................................................................................... 112
АДРЕСИ ГОЛОВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
........................................................................... 1134
ПЕРЕДМОВА
Проведення зовнішнього оцінювання є важливою подією в суспільно-політичному житті української держави. Зовнішнє незалежне оцінювання – одна з найпоширеніших у світі та ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінювання роботи закладів освіти зокрема й освітніх систем в цілому.
Перехід до вступу у вищі навчальні заклади за результатами зовнішнього незалежного оцінювання зумовила потребу вивчення дисципліни «Основи зовнішнього незалежного оцінювання» студентами педагогічного вузу. Ця дисципліна складає основу теоретичної бази, без якої неможливе повноцінне вивчення дисциплін циклу «Освітні вимірювання».
За допомогою навчального посібника «Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України» студенти мають можливість оволодіти програмним матеріалом з основ зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику приділяється увага теоретичним питанням запровадження стандартизованого тестування в Україні та інших країнах, практичним питанням організації та проведення ЗНО, опрацюванню та представленню результатів тестування, структурі та змісту тестів, розглянуто різні типи тестових завдань.
Використання посібника разом із дистанційним курсом з дисципліни «Основи зовнішнього незалежного оцінювання»
(http://www.moodle.ii.npu.edu.ua) забезпечить якісну підготовку майбутніх учителів із освітніх вимірювань, а також підвищення кваліфікації викладачів у галузі теорії і практики проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
5

І. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Із ХІХ сторіччя, коли універсальна система початкової освіти в багатьох країнах отримала законодавчу базу, освіта стала головним елементом формування нації – держави. У сучасному світі проблема якості освіти набуває особливої актуальності для всіх держав. Суспільства повною мірою усвідомлюють важливість набуття якісної освіти для випереджального розвитку країни.
Одним із основних елементів забезпечення якості освіти є зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень учнів. Зовнішнє незалежне оцінювання – одна з найпоширеніших у світі та ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів.
Основними передумовами запровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні було проголошення
Національною доктриною розвитку освіти доступність до якісної освіти для всіх громадян України. Визначення головною метою української системи освіти – створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування поколінь, які здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Одним із пріоритетів державної політики в розвитку освіти визначається створення однакових можливостей для дітей і молоді у здобутті якісної освіті.
Наприкінці ХХ ст. одним з найгостріших питань здобуття освіти в Україні стала проблема вступу молоді до ВНЗ, зокрема через необ'єктивність оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів, застарілі технології вступних випробувань у формі усних і письмових екзаменів з певних предметів, існування корумпованих схем зарахування студентів до вищих навчальних


6 закладів. Це викликало збурення в суспільстві, протидію корупційним проявам вступної кампанії, що в кінцевому результаті привело окремі провідні університети до намагання запровадити у себе антикорупційні заходи щодо вступу до навчальних закладів: перехід до письмових форм екзаменів, відкрите для громадськості їх проведення, телетрансляція ходу екзаменів з аудиторій, запровадження тестових технологій на вступних іспитах тощо.
Соціологічне дослідження щодо ставлення молоді до випускних і вступних екзаменів напередодні запровадження зовнішнього незалежного тестування (Центр "Соціальний моніторинг", 2002 р.) показало, що дві третини опитаних вважали
їх непрозорими і необ'єктивними, а практику їх проведення такою, що потребує істотного реформування. Більшість учнів і студентів прихильно ставилися до того, щоб результати випускних іспитів зараховувалися як вступні. Крім того, більше половини опитаних висловлювали думку, що незалежне оцінювання поліпшить прозорість системи вступу до ВНЗ і сприятиме об'єктивному оцінюванню навчальних досягнень абітурієнтів.
У 1999 році Міжнародний фонд (МФ) "Відродження"
ініціював передпроектне дослідження з незалежного тестування, яким передбачалося опрацювання нових технологій вступних
іспитів як антикорупційних заходів. Головною його метою було вивчення світового досвіду проведення тестування при вступі до
ВНЗ, а також узагальнення існуючої вітчизняної практики використання тестів у провідних університетах України (НУ
"Києво-Могилянська академія"
(НУКМА),
Київський національний університет ім. Т. Шевченка (КНУ), Львівський національний університет ім. І. Франка (ЛНУ), Одеський педагогічний університет ім. І. Мечнікова (ОДПУ), Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
(ХНПУ)). Згодом ця актуальна ініціатива розгорнулася в проект фонду "Центр тестових технологій", який започаткував системну

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
7 роботу з вивчення умов і можливості запровадження незалежного оцінювання абітурієнтів при вступі до ВНЗ.
У 2002 році між МФ "Відродження", Міністерством освіти і науки та Академією педагогічних наук України була укладена угода про співпрацю в цьому напрямі. Цим фактично був започаткований широкомасштабний педагогічний експеримент із запровадження зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів на основі тестових технологій, на початку якого опрацьовувалися різні його моделі, готувалася нормативна база з проведення ЗНО, апробувалися різні процедури і самі тести з української мови, математики та історії. Головним осередком у цій експериментальній роботі став Центр тестових технологій та ті чотири університети (НУКМА, ОДПУ, ЛНУ, ХНПУ), що розпочинали проект. З часом до них приєдналися й інші ВНЗ, які мали досвід використання тестових технологій на вступних
іспитах (Донецький національний університет, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди та ін.).
Позитивні результати пошукового експерименту, підтримка педагогічної громадськості та суспільний резонанс щодо запровадження ЗНО сприяли прискоренню запровадження цієї прогресивної технології в освітню практику України. У 2004-
2005 роках Кабінет Міністрів України видав дві постанови
("Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" від 25.08.2004 р., № 1095 та "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" від 31.12.2005 р., № 1312), які унормовували розгортання всеохоплюючого запровадження ЗНО в Україні. Зокрема, ними передбачалося, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ одночасно виконуватиме дві функції
– державної підсумкової атестації випускників ЗНЗ (ДПА) і добору абітурієнтів при вступі до ВНЗ.
Для реалізації завдань Уряду та відповідно Указу Президента
України від 4 липня 2005 р. «Про невідкладні заходи щодо


8 забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України і відповідних урядових постанов було впроваджено незалежне зовнішнє оцінювання випускників, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів.
Ця реформа найзначушіша за багато останніх років за масштабами та складністю трансформацій в українській освіті.
Система зовнішнього незалежного оцінювання — це система стандартизованих компонентів: інструментів вимірювання — тестів, процедур проведення тестувань і перевірки виконання тестів. Порушення стандартів у будь-якому із цих компонентів веде до спотворення і знецінення отриманих результатів. З моменту запровадження системи зовнішнього оцінювання в
Україні були зроблені такі кроки, спрямовані на забезпечення її функціонування:
1)
створено відповідну інфраструктуру: Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування, лабораторії при Інститутах післядипломної педагогічної освіти тощо;
2)
напрацьовано певні технології складання завдань для проведення зовнішнього оцінювання, удосконалення
їхнього змісту, навчання педагогічних працівників щодо проведення тестування, безпосередньої організації процесу, а також перевірки результатів;
3)
проведено інформаційну кампанію, спрямовану на роз’яснення населенню переваг і особливостей організації зовнішнього тестування.
Зовнішнє незалежне оцінювання - комплекс організаційних процедур (передусім — тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до вищих навчальних закладів.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
9
Рис. 1.1. Зовнішнє незалежне оцінювання є:


10
Рис. 1.2. Завдання зовнішнього незалежного оцінюванняРис. 1.3. Функції зовнішнього незалежного оцінювання як
інструмент державного управління
Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент державного управління виконує такі функції:
інформаційну діагностичну управлінську сертифікаційну коригувальну кваліметричну прогностичну аналітичну моделювальну

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
11
Для формування освітньої політики, потрібно знати провідні тенденції в галузі освіти, адже без такої інформації Міністерству освіти і науки України бракуватиме системності розуміння того, що відбувається у сфері освітніх ресурсів, процесів і конкретних результатів навчання.

Рис. 1.4. Забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання12


Рис. 1.5. Мета зовнішнього незалежного оцінювання


Рис. 1.6.1. Становлення ЗНО в Україні


Рис. 1.6.2. Становлення ЗНО в Україні


На підставі обговорення результатів ЗНО 2008-2010 років і численних соціологічних опитувань (рис. 1.7) різних учасників тестування можна стверджувати, що загальні засади запровадження незалежного оцінювання випускників ЗНЗ, за результатами якого одночасно здійснюється державна підсумкова атестація і вступ до ВНЗ, виправдало очікування більшості з них щодо забезпечення справедливості в доступі до вищої освіти.
29
23
38
6
2
2
21
22
39
10
8
15
17
39
16
11
2
7
15
49
1
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
повністю
схвалюю
скоріше
схвалюю
у чомусь схвалюю,
у чомусь - ні
скоріше не схвалюю
зовсім не схвалюю
важко сказати напевно
вчителі ЗНЗ студенти ВНЗ викладачі ВНЗ випускники ЗНЗ
Рис. 1.7. Ставлення до ЗНО за даними міжнародного фонду
«Відродження»
Водночас за підсумками ЗНО 2008-2010 років визначилась низка проблем, розв'язання яких вимагає удосконалення системи вступу до ВНЗ на основі тестування, про що свідчать численні публікації в українській пресі, аналітичні узагальнення, зроблені вітчизняними й міжнародними фахівцями.
Найвразливішими в українському варіанті ЗНО, на думку експертів, є такі елементи цілісної системи ЗНО, як законодавче і нормативне врегулювання його проведення, якість предметних тестів, організаційно-процедурні питання його забезпечення.
Насамперед законодавчого врегулювання вимагає саме запровадження ЗНО в освітню практику. Закони України про освіту, які приймалися до впровадження ЗНО, не відображають


16 цей педагогічний феномен в нормативних актах і не регулюють багато правових відносин щодо різних процедур проведення незалежного тестування. Підготовлені зміни до законодавства тривалий час не приймаються Верховною Радою України або відхиляються з технічних обставин.
Крім того, щорічно розгортається широка дискусія щодо надання пільг при вступі окремим категоріям абітурієнтів, умов прийому на заочне навчання випускників ЗНЗ минулих років та професійно-орієнтованих абітурієнтів, що закінчили ВНЗ І рівня акредитації тощо. Ця проблема особливо загострюється напередодні та після зарахування до ВНЗ, адже у суперечність вступають загальні принципи
ЗНО
(справедливості, об'єктивності, рівного доступу) і практика зарахування на навчання до ВНЗ.
Має місце також різниця в результатах випускників міських і сільських шкіл, а також учнів, що навчалися за різними програмами (наприклад, учні спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій, випускники, що вчилися і закінчили ЗНЗ у різні роки, учні ПТНЗ тощо). Зокрема, статистичний звіт ЗНО 2008 року свідчить, що якісні показники результатів предметних тестів випускників ЗНЗ з міської та сільської місцевості суттєво відрізняються в частині високих результатів. Наприклад, відсоток учасників, що отримали бали 185 і вище, в учнів з сільської місцевості в кілька разів менше, ніж в учнів із міських шкіл.
У даному випадку система критеріїв добору до університетів не охоплює всіх якостей особистості, що визначають її здатність до отримання вищої освіти. Крім рівня навчальних досягнень учнів вона повинна оцінювати й інші їхні якості, зокрема загальну навчальну компетентність, яка визначає здатність до успішного навчання, умотивованість до продовження навчання тощо.
Орієнтація ЗНО лише на предметні тести не враховує також сучасної компетентнісної парадигми освіти, змушує учнів зосереджувати увагу лише на предметах, які вони складатимуть

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
17 під час ЗНО, обмежуючи таким чином загальнорозвивальну спрямованість середньої освіти.
Система вступу до вищих навчальних закладів на основі зовнішнього незалежного оцінювання в основному забезпечує рівність різних категорій громадян у здобутті вищої освіти.
Водночас варто зазначити, що дана система потребує удосконалення щодо випускників минулих років, оскільки їхня успішність вступу до університетів не задовольняє критерію справедливості. З цією метою пропонується запровадження поряд з предметним тестуванням оцінювання здатності абітурієнта до продовження навчання у ВНЗ – так званого тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).
Таким чином, у процесі реформування процедур прийому до
ВНЗ перед органами влади і самими навчальними закладами виникає низка проблем, пов'язаних з обранням найефективнішої моделі прийому в контексті існуючих традицій та політичних викликів. В Україні найвагомішими серед них постали об'єктивність і надійність результатів виконання абітурієнтами предметних тестів, які стали чи не єдиним критерієм зарахування до ВНЗ.
Відсутність практики зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів та потреба в його запровадженні, зумовлюють необхідність пошуків ефективних оцінних моделей та оптимальних механізмів їх введення. Розроблення шляхів подолання цих проблем почато Міністерством освіти і науки
України запровадженням нової оцінної моделі. За цією моделлю проходить зміщення акценту від вимірювання обсягу набутих учнем знань на оцінювання рівня опанування вміннями і навичками, від концентрації на учнівських невдачах на оцінювання ступеня успіхів.


18

Рис. 1.8. Завдання, які мають бути виконані при організації та проведенні ЗНО

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
19
Важливим інструментом моніторингу якості освіти в контексті застосування зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів є участь України у міжнародних порівняльних дослідженнях, які проводяться за сприяння Міжнародної асоціації з оцінювання навчальних досягнень (IEA) та Організації з економічного співробітництва та розвитку (OECD). Основною метою міжнародного тестування
(що базується на репрезентативних вибірках учнів) є діагностика рівня учнівської навченості з метою порівняння та оцінювання якості освіти в країні.
Участь України в міжнародних порівняльних дослідженнях та отримані результати є інструментом для вироблення адекватних напрямів освітньої політики з метою підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку.
Як приклад системного підходу до питань моніторингу якості освіти можна навести Управління освіти і науки міста Києва, яким створено міський центр моніторингу якості освіти і розробляються методологічні засади і концепція регіональних моніторингових досліджень.
Дані, отримані завдяки участі країни в міжнародних дослідженнях, дозволяють визначити рівень якості національної освіти. Українське суспільство вперше отримало великий обсяг об’єктивних статистичних даних стосовно навчальних досягнень бажаючих вступати до вищих навчальних закладів. Природно виникає спокуса зробити на їх основі висновки про стан освіти як в окремих ЗНЗ, так і в районах, населених пунктах, областях, регіонах. Та не слід абсолютизувати ці дані, оскільки вони відображають тільки один, хоча і дуже важливий, показник якості освіти — результативність проходження тестів випускниками.
Метою цих тестів є рейтинг учасників тестування за рівнем їх навчальних досягнень для забезпечення якісного добору студентів ВНЗ, однак використання цих результатів для оцінювання діяльності навчальних закладів і стану якості освіти у різних адміністративних одиницях є неправильним.


20
Рис. 1.9. Результати ЗНО з математики 2008-2009 років
Рис. 1.10. Рівень якості змісту тестових матеріалів ЗНО за даними
МФ «Відродження»
26 4
46 22 14 38 1
8 1
12 13 16 0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
високий скоріше високий середній скоріше низький низький важко оцінити
2007 рік вчителі ЗНЗ
викладачі ВНЗ
17 5
43 20 32 39 4
10 1
6 3
20 0
5 10 15 20 25 30 35 40 45
високий скоріше високий середній скоріше низький низький важко оцінити
2009 рік вчителі ЗНЗ
викладачі ВНЗ

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНІ
21
З іншого боку, ігнорувати інформацію було б теж недоречно,
і тому потрібно неупереджено проаналізувати ці дані з комплексним урахуванням інших показників про діяльність ЗНЗ.
В українському суспільстві поступово утверджується позитивне ставлення до ЗНО, довіра до його результатів і переконання, що добір студентів на цих засадах стає прозорішим й об'єктивнішим. Результати соціологічного опитування показали
(рис. 1.5), що більше половини учнів і студентів, а також працівників ЗНЗ довіряють результатам ЗНО. Дещо нижчий цей показник у викладачів ВНЗ, проте порівняно з 2007 роком є позитивна тенденція покращення ставлення до ЗНО з боку викладачів ВНЗ.
Вчителі ЗНЗ вважають ЗНО досконалішою системою вступу до ВНЗ, ніж вступні іспити. Цю думку поділяють студенти і учні.
Проте лише третина працівників ВНЗ вважає ЗНО більш досконалою системою, ніж вступні іспити.
Статистичні показники зовнішнього незалежного оцінювання
2008-2009 років сигналізують про те, що в Українській системі освіти, а значить, і в суспільстві, є дуже серйозні проблеми, їх потрібно аналізувати, вивчати, шукати шляхи подолання.
Проведене в останні роки незалежне оцінювання якості освіти однозначно свідчить про важливість зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів як для отримання об’єктивних даних про якість національної системи освіти, так і для сертифікації реального рівня розвитку кожного учня.
Аналіз досвіду вступної кампанії до українських ВНЗ засвідчує, що з введенням ЗНО відбулися позитивні зрушення в забезпеченні рівного доступу громадян до вищої освіти на засадах об'єктивності і справедливості. Багато фахівців розцінюють цю соціально важливу акцію як одну з плідних системних реформ української освіти за останні роки.


22


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал