Лекція Тема. Місце курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»Скачати 146.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.02.2017
Розмір146.26 Kb.
ТипЛекція

Лекція 1.
Тема. Місце курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих
таборах» та літньої виробничої педагогічної практики в системі
професійної підготовки майбутніх педагогів

Мета: здійснити загальну характеристику курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»; охарактеризувати мету й завдання літньої виробничої педагогічної практики, її специфіку, сутність змісту роботи студента-практиканта, його права і обов’язки.

Вступ. Інтеграція системи вищої освіти України в європейський освітній простір за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи неможливі без підготовки висококваліфікованих кадрів.
Закон України «Про вищу освіту» зумовлює внесення суттєвих змін у навчальні плани, здійснення перебудови навчально-виховного процесу з метою посилення ролі самостійної роботи студентів під час підготовки їх до екзаменаційної сесії, залучення до науково-дослідницької роботи кафедр та участь у безвідривній педагогічній практиці упродовж всього періоду навчання у вищому навчальному закладі. Так, стаття 51 цього закону чітко регламентує отримання практичної підготовки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до укладених вищими навчальними закладами угод або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
У цьому контексті важливе місце займають курс «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах» та його реалізація під час проходження літньої виробничої педагогічної практики (ЛВПП) в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ) – невід'ємної складової навчально- виховного процесу, що не лише завершує засвоєння студентами змісту, форм

і методів виховної роботи, а й створює умови для активної реалізації набутих умінь у здійсненні виховної діяльності. Цей вид практики дозволяє студентам усвідомити сутність і специфіку роботи тимчасових дитячих об'єднань, ознайомитися з психолого-педагогічними засадами роботи в них, засвоїти основи організації оздоровчо-виховного процесу, оволодіти системою колективного планування роботи дитячого колективу, методикою проведення різних форм роботи в умовах ДЗОВ тощо.
Організація та проведення літньої виробничої педагогічної практики регламентується Конституцією України, законами України «Про освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державною національною програмою «Освіта: Україна ХХІ століття», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Типовим положенням про дитячий оздоровчий заклад, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та ін.
Літня виробнича педагогічна практика дасть можливість студентам встановити згодом тісний зв'язок зі школою, класом, учителями, педагогами- організаторами, вихованцями, їх батьками і взяти безпосередню участь у навчальній і виховній роботі дитячого колективу, матиме позитивний вплив на якість проведення майбутніх педагогічних практик, створить психологічні передумови для свідомого засвоєння передового досвіду кращих вихователів- освітян, для оволодіння професійними уміннями навчання і виховання школярів-вихованців.
Освітньо-виховна робота студентів вищих навчальних закладів, що проходитимуть ЛВПП у ДЗОВ є важливою складовою організації відпочинку та оздоровлення дітей. Вона вимагає нового змісту підготовки педагогів- організаторів (вихователів) до роботи в дитячих таборах, зокрема має включати власне виховну роботу, медичну, соціально-педагогічну діяльність з дітьми, враховуючи особливості їх розвитку, виховання, спілкування, звички, рівень активності, самостійності, відповідальності. Провідним завданням роботи педагогічних працівників є гарантування безпеки дітей у

ДЗОВ. Тому зміст підготовки студентів, які проходитимуть ЛВПП, передбачає наявність знань з цих проблем, професійних умінь здійснювати роботу в цих напрямках з різними категоріями дітей. Ці питання зосереджені саме у навчальному курсі
«Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах».

План.
1.
Загальна характеристика курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах».
2.
Специфіка літньої виробничої педагогічної практики студентів.
3.
Мета й завдання літньої виробничої педагогічної практики.
4.
Зміст роботи студента-практиканта.
5.
Права і обов’язки студента-практиканта (загальна характеристика).
6.
Звітна документація студента-практиканта.

Зміст лекції.
1.
Загальна характеристика курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах».
Метою курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»
(МВР в ЛОТ) є забезпечення засвоєння студентами теоретичних і практичних знань про принципи, форми, методи і засоби виховання в умовах ЛОТ, ознайомлення з різними напрямами виховання та технологією їх реалізації в освітньо-виховному процесі, озброєння навичками організації та здійснення виховної роботи в літньому оздоровчому таборі.
Завдання курсу: оволодіти методикою актуалізації і розвитку ігрової, комунікативної, пізнавальної та трудової активності, творчого потенціалу дітей в умовах ДЗОВ у літній період; розвивати власну педагогічну майстерність та почуття відповідальності за самостійну педагогічну діяльність; опанувати основи створення виховної системи в ДЗОВ, зокрема в групі (загоні), яка є ядром механізму цілеспрямованого формування
соціального досвіду вихованців, уміння налагоджувати взаєморозуміння між вихователями та вихованцями, а також між адміністрацією, обслуговуючим персоналом та колегами-педагогами-організаторами ДЗОВ; розвивати творчі здібності під час організації та проведення занять у гуртках, секціях, клубах за інтересами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
– сутність основних положень Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, нормативно-правових документів, які регламентують організацію роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
– основи організації виховної роботи в літньому оздоровчому таборі;
методику створення виховної системи дитячого оздоровчого табору;
– форми організації виховного процесу в літньому оздоровчому таборі;
– сучасні виховні технології, в основі яких лежить особистісно- орієнтований підхід до виховання дітей і підлітків.
– основи планування роботи дитячих об’єднань на табірну зміну,
– організацію виховної системи в загоновому колективі; вміти:
– планувати роботу дитячих об’єднань на табірну зміну,
– організовувати виховну систему в загоновому колективі,
– готувати й проводити з дітьми колективні творчі справи,
– організовувати й проводити туристичні походи, змагання, ігрові спортивні й пізнавальні програми;
– залучати дітей до трудових і екологічних справ, природоохоронних заходів тощо;
– навчити дітей різноманітним іграм, уміти підготувати концертні програми, проводити конкурси народної творчості, свята фольклору й ремесел, фестивалі пісні, театральні дійства;
– вести туристично-краєзнавчу й пошукову роботу, знайомити вихованців з історією і символами України, звичаями й традиціями
українського народу, зокрема щодо оздоровлення душі й тіла, особливостями
Прикарпаття;
– дотримуватися та виконувати функціональні обов’язки
(протипожежних і санітарно-гігієнічних правил, техніки безпеки, організації чергування в таборі, проведення підсумків діяльності колективу табору).
Курс «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах» є складовою підготовки студентів до проходження літньої виробничої педагогічної практики. Його результатом, окрім оволодіння теоретичними знаннями та певними практичними уміннями й навичками, є накопичення матеріалу у т. зв. «Скарбничку педагога-організатора», яка повинна містити весь методичний та практичний матеріал, необхідний для роботи упродовж зміни в таборі, виокремлені основні положення, на основі яких будуть реалізовуватися провідні завдання для роботи в дитячому оздоровчому таборі.
До «Скарбнички педагога-організатора» можуть входити такі розділи:

документи та матеріали про ДЗОВ та виховну роботу з учнями влітку;

обов’язки педагога-організатора;

поради педагогу-організатору;

орієнтовний план роботи педагога-організатора й групи
(загону) на зміну (план-сітка);

конспекти заходів (сценарії) та інші матеріали колективної, групової та індивідуальної роботи з дітьми у ДЗОВ, які доцільно розподілити за такими напрямками: колективно-творчі справи (КТС); пізнавальні ігри; рухливі ігри; назви груп (загонів), девізи, примовки; пісні про літо, табір тощо; конкурси та змагання; кросворди, ребуси та головоломки; загадки, приказки, прислів’я; лічилки, «кричалки» та жарти; різноманітні тести тощо.
По завершенні вивчення курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах» кожен студент зобов’язаний пройти розподіл на літню виробничу педагогічну практику, яка починається після складання літньої
заліково-екзаменаційної сесії (зазвичай, дострокової) у зміни, затверджені департаментом освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації, УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса) та інших ДЗОВ-баз практики, з якими укладені угоди ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Результатом розподілу є отримання у завідуючого педагогічною практикою університету направлення на практику (відповідно до наказу ректора університету).
Цей процес може здійснюватись за двома напрямками:
1) за наявними місцями університету (відповідно до діючих угод з дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, зокрема УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса) чи ДЗОВ обласного підпорядкування: «Дружба» (с. Мала
Тур'я, Долинський р-н), «Едельвейс» (с. Микуличин), «Лімниця» (с. Вістова,
Калуський р-н), «Сокіл» (с. Сокіл, Галицький р-н), “Прикарпатські зорі”
(Коломийський р-н, с. Слобода), «Карпатські зорі» (м. Косів), «Верховина»
(смт. Верховина) та ін.;
2) за особистим клопотанням керівника ДЗОВ (т. зв. «відношення»), яке студент має надати керівнику літньої виробничої педагогічної практики університету за таким зразком:
Ректору
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» професору І.Є.Цепенді директора ________школи (чи іншого ДЗОВ)
____________________ області
____________________ району
____________________ П.І.П.
Клопотання
Прошу направити студента (-ку) __________________ інституту (навчально- консультаційного центру) ___________________ (П.І.П.) для проходження літньої виробничої педагогічної практики з ________ по ______________на пришкільний майданчик (табір з денним перебуванням чи інший ДЗОВ) ________________ школи (чи
іншого ДЗОВ).
Методичне керівництво гарантуємо.
Дата
Директор школи _________________________ (П.І.П.)
Підпис і печатка

Якщо ж відповідно до діючої угоди між ДЗОВ та університетом, студент направляється на педагогічну практику на І-у зміну (червень), йому необхідно достроково скласти сесію. За умови успішного її складання студент має право бути направленим до ДЗОВ для безпосередньої реалізації завдань літньої виробничої педагогічної практики у ролі педагога- організатора (вихователя).
2. Специфіка літньої виробничої педагогічної практики студентів.
Літня виробнича педагогічна практика – один із способів організації навчання студентів щодо вирішення професійних завдань у системі педагогічної діяльності. Вона характеризується низкою специфічних особливостей:
1. Вперше студенти проходять практику у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в під час літніх канікул, коли немає навчального процесу, відсутній безпосередній вплив на школярів сім'ї, різних колективів та друзів.
2. Вперше практика є самостійною роботою студентів. Вони включені у штатний розклад дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, дотримуються трудової дисципліни, отримують заробітну платню, на них поширюється дія відповідних законодавчих документів. Студенти не тільки організовують виховну роботу з дітьми, а й несуть юридичну відповідальність за життя і здоров'я дітей (статті 17, 30, 31, 33 Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (2008 р.)
3. Студенти стають повноправними членами педагогічного колективу виховного закладу, вступають у взаємодію з іншими його службами, з адміністрацією ДЗОВ, колегами-практикантами.
Базами літньої виробничої педагогічної практики можуть бути
(відповідно до статті 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей») дитячі заклади оздоровлення (
дитячий заклад санаторного типу, дитячий центр, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку
), відпочинку

(
табір з денним перебуванням, дитячий заклад праці та відпочинку, наметове містечко
), а також санаторно-курортні заклади, пансіонати, бази відпочинку, санаторії-профілакторії, оздоровчі комплекси підприємств, установ та організацій, професійних спілок
Літній виробничій педагогічній практиці передує вивчення дисциплін гуманітарного, соціально-економічного («Філософія», «Культурологія»), природничо-наукового («Анатомія і вікова фізіологія», «Основи педіатрії і гігієни», «Основи медичних знань та здорового способу життя») і професійного («Психологія»,«Педагогіка», «Вікова анатомія, фізіологія і гігієна», «Основи медичних знань та здорового способу життя», «Безпека життєдіяльності» профілю, а також курсів за вибором, що передбачають лекційні, семінарські та практичні заняття. Літня виробнича педагогічна практика є логічним завершенням вивчення дисциплін, які передбачають оволодіння студентами таких знань:
– вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей;
– специфіку виховної роботи з дітьми;
– особливості формування колективу;
– способи вирішення конфліктних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей;
– способи взаємодії з дітьми й дорослими;

планування і проведення колективно-творчих заходів.
Літня виробнича педагогічна практикає необхідною основою для подальшого вивчення педагогічних дисциплін, проходження інших виробничих практик, підготовки до державної атестації і майбутньої професійної діяльності.
3.
Мета й завдання літньої виробничої педагогічної практики.
Метою літньої виробничої педагогічної практики є закріплення, розширення і поглиблення засвоєних психолого-педагогічних знань і умінь в умовах ДЗОВ, формування досвіду самостійної організації життєдіяльності
дитячого колективу, набуття професійного емпіричного досвіду, необхідного для подальшого самовдосконалення; оцінка адекватності особистих якостей обраної спеціальності.
Завдання літньої виробничої педагогічної практики:
– практичне ознайомлення студентів з питаннями організації та функціонування позаміських дитячих оздоровчих закладів з цілодобовим (чи денним) перебуванням дітей;

поглиблення закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення навчальних дисциплін психолого- педагогічного профілю під час виконання обов'язків педагога-організатора
(вихователя) ДЗОВ;

формування професійно-педагогічних умінь і навичок організації життєдіяльності дітей в умовах ДЗОВ з урахуванням їх вікових та
індивідуальних особливостей;

опанування методик аналізу і самоаналізу діяльності педагога- організатора (вихователя);

планування та проведення колективних заходів виховного і пізнавального характеру, тематичних днів у ДЗОВ;

ознайомлення із правами та обов’язками педагогічних працівників у ДЗОВ, правилами безпеки дітей, правами дітей, планування та проведення заходів щодо навчання дітей безпеки життєдіяльності під час колективного проживання та відпочинку в лісопарковій зоні, правилам поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Завдання літньої виробничої педагогічної практики співвідносяться з педагогічною, культурно-просвітницькою професійною діяльністю та їх завданнями.
У сфері педагогічної діяльності:
– вивчення можливостей, потреб, досягнень учнів у галузі освіти та проектування на основі отриманих результатів індивідуальних підходів у їх навчанні, вихованні, розвитку;

– організація навчання і виховання у сфері освіти з використанням технологій, що відповідають віковим особливостям учнів, і відображають специфіку предметної сфери;
– організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами та батьками для вирішення завдань у професійній діяльності;

здійснення професійної самоосвіти та особистісного зростання, проектування подальшого освітнього і професійного зростання.
У сфері культурно-просвітницької діяльності:
– вивчення і формування потреб дітей і дорослих у культурно- просвітницької діяльності;
– організація культурного простору;
– розробка й реалізація культурно-просвітницьких програм для різних соціальних груп;
– популяризація художніх знань в широких верствах суспільства.
– навчання, виховання, розвиток, освіта; освітні системи.
Практика передбачає оволодіння студентами такими вміннями:
1) конструктивними: планувати виховну роботу, добирати доцільні види діяльності; здійснювати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини в умовах колективу загону; здійснювати індивідуальний підхід до учнів з урахуванням психолого-фізіологічних і вікових особливостей;
2) організаторськими: виявляти й організовувати актив загону, керувати ним у різних умовах; організовувати різні види колективної та
індивідуальної діяльності дітей, розвивати їхню активність; здійснювати контроль і допомогу у виконанні доручень дітьми;
3) комунікативними: організовувати плідну взаємодію з дітьми, регулювати внутріколективні та міжколективні стосунки; знаходити педагогічно доцільні форми спілкування; передбачати результат педагогічного впливу на стосунки з дітьми;

4) дослідницькими: вивчати індивідуальні особливості дитини і колективу; критично оцінювати свій досвід, результати своєї діяльності; усвідомлено удосконалювати педагогічну майстерність; використовувати в роботі дані психолого-педагогічних досліджень, передовий педагогічний досвід;
5) прикладними: творчі (малювати, співати, танцювати, виразно читати тощо); масово-витівницькі, спортивно-туристичні;
6) педагогічної техніки: організовувати себе, керувати своїм станом і впливати на дитячий колектив; зацікавлювати, надихати, захоплювати дітей.
4.
Зміст роботи студента-практиканта.
Під час літньої виробничої педагогічної практики студенти здійснюють:
І. Психолого-педагогічну роботу, яка передбачає:
1.
Аналіз оздоровчо-освітнього середовища системи організованого літнього відпочинку. Вона включає педагогічну підтримку, допомогу в адаптації до умов дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітям різних категорій (дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям-інвалідам; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітям внутрішньо переміщених осіб; дітям із сімей загиблих та постраждалих учасників масових акцій громадського протесту на Майдані Незалежності; дітям, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції; дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітям, які перебувають на диспансерному обліку; талановитим та обдарованим дітям; дитячим творчим колективи та спортивні команди).
2.
Створення сприятливого клімату спілкування в умовах тимчасового колективу. Діяльність педагога-організатора (вихователя ) щодо згуртування колективу.

3.
Виявлення лідерів, аутсайдерів, навчання активу.
ІІ. Виховну роботу:
1.
Розробка конспектів, сценаріїв, виховних заходів.
2. Розподіл доручень-обов'язків серед вихованців.
3. Організація та проведення виховних заходів (збори, лінійки, походи, екскурсії, ігри, конкурси, вогнища, огляди, заняття клубів, гуртків тощо).
ІІІ. Навчально-методичну роботу:
1. Складання індивідуального плану роботи і планування діяльності вихованців.
2. Розробка циклів розвивальних занять.
3. Оформлення куточка групи (загону).
На різних етапах зміни студент-практикант займатиметься різною за видом та змістовою наповненістю діяльністю.
У перші дні зміни (адаптивно-організаційний період):
1. Ознайомлення з основними завданнями та специфікою діяльності
ДЗОВ.
2. Ознайомлення з обліковим складом дітей.
3. Підготовка інструкцій з правилами поведінки для дітей у кімнатах, на території ДЗОВ, транспорті тощо, нагрудних карток із П.І.П.; списку родичів (опікунів) за місцем проживання та контактними телефонами.
4. Ознайомлення дітей із територією ДЗОВ.
5. Розміщення вихованців у спальних корпусах.
6. Отримання на групу (загін) постільної білизни, спортінвентаря, господарських товарів, канцтоварів.
7. Ознайомлення з роботою основних і допоміжних служб у ДЗОВ.
8. Заповнення журналу з техніки безпеки для дітей.
9. Ознайомлення з програмою виховної роботи ДЗОВ.
10. Участь у педрадах ДЗОВ.
11. Контроль за охопленням вихованців роботою в гуртках, студіях, майстернях тощо.

Упродовж усієї зміни:
1. Організація і проведення колективних та групових (загонових) заходів.
2. Організація змістовного дозвілля дітей і підлітків.
3. Ведення педагогічного щоденника групи (загону).
4. Підтримання сприятливого психологічного клімату в групі (загоні).
5. Контакти із батьками дітей.
6. Контакти з адміністрацією ДЗОВ, методистом.
7. Супровід дітей на екскурсії, до місць купання тощо.
8. Участь у нарадах із педагогами-організаторами (вихователями).
9. Дотримання графіка роботи.
10. Контакт з дитиною, якщо вона госпіталізована.
11. Робота з активом дітей.
12. Організація участі вихованців у гуртках, майстер-класах, творчих колективах, клубах за інтересами.
13. Організація тематичних і творчих вечорів, розважальних заходів, дискотеки, перегляд кінофільмів, шоу-програм, свят.
14. Запобігання конфліктних ситуацій, проявів лихослів'я, шкідливих звичок, порушень режиму, крадіжок і псування майна, втечі дітей.
В останні дні зміни (підсумковий період):
1. Проведення фестивалів творчості, гала-концертів.
2. Організація загонових виставок, творчих робіт вихованців.
3. Нагородження дітей.
4. Формування творчого звіту з педагогічної практики.
5. Здача майна.
6. Контроль за від'їздом дітей.
5.
Права і обов’язки студента-практиканта (загальна характеристика).
Студент-практикант підпорядковується робочому режимові та розпорядку, що встановлені в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

З усіх питань щодо проходженням практики необхідно звертатися до методиста ДЗОВ, керівника практики університету чи завідувача кафедри, яка відповідає за організацію та проведення практики.
Студент-практикант має право:
– вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки до практики в межах дисциплін психолого-педагогічного циклу, її організації та методичного забезпечення;

одержувати у керівника від бази практики та університету консультації щодо проведення виховних заходів, організації різних видів роботи з дітьми в умовах ДЗОВ;

на продовження терміну проходження практики за наявності поважних причин та відповідних документів, що їх підтверджують.
Студент-практикант зобов’язаний:
– брати участь у семінарах, у настановній та підсумковій (звітній) конференціях в університеті, у нарадах з керівництвом ДЗОВ;

до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення звіту та необхідної документації;

вчасно прибути на базу практики (за 1 день до заїзду дітей чи початку роботи пришкільного табору), маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код, санітарну книжку з відмітками про проходження медичного огляду, посвідчення про проходження інструктажу з техніки безпеки, студентський квиток, необхідні зручні речі для роботи з дітьми влітку;

у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

виконувати правила внутрішнього розпорядку ДЗОВ, розпорядження його адміністрації;

вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії;

виявляти високу відповідальність, національну і громадянську свідомість, старанність, творчу ініціативу, наполегливість, організованість,
дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність;

нести персональну відповідальність за виконану роботу;

своєчасно здати методистові на перевірку документацію з практики.
На період практики один зі студентів призначається старостою групи
(студентів-практикантів кожного ДЗОВ). До його обов’язків належать:
– облік відвідування студентами занять, які будуть проводитись;

повідомлення їх про колективні творчі справи;

виконання доручень керівників практики;

підтримка зв'язку з методистом від університету (інформування його про порушення трудової дисципліни, позаштатні ситуації тощо)

6.
Звітна документація студента-практиканта.
За результатами літньої виробничої педагогічної практики студенти здають методистові до 1 вересня нового навчального року такі документи
(взірці оформлення звітної документації представлені у «Робочому зошиті» студента-практиканта, який отримують перед початком ЛВПП):
• характеристику про роботу педагога-організатора (вихователя) з оцінкою, завірену старшим вихователем і директором дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;
• щоденник педагога-організатора (вихователя) («Робочий зошит» з друкованою основою);
• методичну розробку двох залікових виховних заходів, завірених старшим вихователем (заступником директора з виховної роботи закладу);
• наочні матеріали, відеофільми (фото-, відеопрезентаці);
• звіт про роботу.
Звіт перевіряється і затверджується керівником практики від бази
(ДЗОВ) і навчального закладу.
Літня виробнича педагогічна практика завершується екзаменом
(заліком), який проходить у формі звітної конференції, концерту «Таланти літа» чи конкурсу педагогічної майстерності тощо, диференційована оцінка
за який виставляється методистом із практики у відомість обліку успішності, залікову книжку та індивідуальний навчальний план студента упродовж вересня-жовтня (відповідно до графіку екзаменаційно-залікової сесії).
Через те, що практика закінчується після проведення літньої екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінка з літньої виробничої педагогічної практики враховується разом з оцінками наступного семестру.
Якщо студент не подав звітну документацію на перевірку у зазначений термін (з неповажних причин), практика вважається непройденою, студент отримує «незараховано» й має право на ліквідацію академічної заборгованості.
Проходження літньої виробничої педагогічної практики в ДЗОВ відбувається чітко за графіком відповідно до наказу по університету.
Перенесення її на наступний рік не допускається.
У разі невиконання завдань практики, студент відраховується з університету.
Студенту, який за станом здоров'я не пройшов практику в терміни, визначені наказом, надається право на підставі медичних документів пройти
її упродовж VІІ семестру в будинках дитячої та юнацької творчості, у службі у справах неповнолітніх тощо в позанавчальний час.
Висновки.
Таким чином, курс «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах» та літня виробнича педагогічна практика займають важливе місце в системі професійної підготовки майбутніх педагогів. Адже на педагогів- організаторів (вихователів)-студентів-практикантів у ДЗОВ покладається повна відповідальність за життя, фізичне, психічне і моральне здоров'я дітей і підлітків, їх повноцінний відпочинок і розвиток. Ця діяльність дозволить визначити, наскільки правильно студент вибрав сферу своєї професійної діяльності: чи може довго і в складній ситуації спілкуватися з дітьми не відчуваючи роздратування, неприйняття дітей; наскільки він відповідальний і
чесний у спілкуванні з дітьми, терпимий і добрий до них. І головне – наскільки він володіє методикою педагогічного спілкування в своєрідних умовах табору, методикою виховної роботи.
В результаті вивчення дисципліни «МВР в ЛОТ» студенти повинні знати особливості організаційно-педагогічної роботи у ДЗОВ; специфіку прояву вікових особливостей дітей та підлітків; технологію організації колективно-творчої діяльності в усіх напрямках виховання; педагогічні вимоги до організації режиму, активного відпочинку, проведення санітарно- гігієнічної роботи, охорони життя та здоров'я дітей; можливості
індивідуальної виховної роботи з дітьми та підлітками.
Курс «МВР в ЛОТ» орієнтований на поглиблення та структурування знань, формування умінь з теорії та практиці педагогіки, методики виховної роботи, психології та соціально-культурної діяльності в умовах ДЗОВ.
Практико-орієнтований характер навчального курсу передбачає сформованість у студентів навичок визначення мети і завдань оздоровчої та виховної роботи з дітьми та підлітками в таборі; планування оздоровчої та виховної роботи на табірну зміну і на кожен день з урахуванням інтересів та
індивідуальних особливостей дітей; створення умов для розвитку самодіяльності дітей та підлітків; організації самоврядування в колективі; організації різноманітної діяльності дітей і підлітків; встановлення педагогічно доцільних стосунків із дітьми; педагогічного осмислення та аналізу досвіду педагогічної діяльності. Тому знання специфіки літньої виробничої педагогічної практики студентів, її мети й завдань, зміст роботи студента-практиканта, його права і обов’язки, звітна документація по завершенні ЛВПП дадуть змогу успішно пройти перший у житті студентів- третьокурсників педагогічний гарт.

Література.
1.
Борчук С.М. Педагогічний щоденник для студентів-практикантів на період літньої педагогічної практики в оздоровчих закладах /

С.М.Борчук. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009.
– 104 с.
2.
Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 2-е, доповнене і перероблене / О.В.Джус. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 132 с.
3.
Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 4.
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 р. №375-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17 5.
Ковальчук В.М. Літня виробнича практика студентів ІІІ курсу університету. Програма і методичні рекомендації / В.М.Ковальчук. –
Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника, 2010. – 68 с.
6.
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0035-93
Запитання для самоконтролю.
1.
Якими є мета й завдання курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»?
2.
У чому полягають особливості літньої виробничої педагогічної практики?
3.
Що становить зміст роботи студента-практиканта?
4.
Якими правами користується студент під час проходження літньої виробничої педагогічної практики?
5.
Що входить до обов’язків студента-практиканта?
6.
Яку звітну документацію здає студент-практикант по завершенню літньої виробничої педагогічної практики?Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка