Лекція Тема. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на безпеку
Скачати 120.5 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.12.2016
Розмір120.5 Kb.
ТипЛекція

1
Лекція
2. Тема. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на
безпеку
життєдіяльності населення України
Питання
для обговорення
1. Класифікація надзвичайних ситуацій
2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки
3. Надзвичайні ситуації природного характеру
4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру
1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.
В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку а небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна.
Тенденція зростання кількості природних і, особливо, техногенних надзвичайних ситуацій, вагомість наслідків об'єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища, а також стабільності розвитку економіки країни.
Руйнівну силу техногенних катастроф і стихійних лих у деяких випадках можна порівняти з військовими діями, а кількість постраждалих значною мірою залежить від типу, масштабів, місця і темпу розвитку ситуації, особливостей регіону і населених пунктів, що опинились в районі події, об'єктів господарської діяльності. Несподіваний розвиток подій веде до значного скорочення часу на підготовку рятувальних робіт і їх проведення.
Деякі надзвичайні ситуації за масштабами поширюються майже на всі сфери життя, негативно впливають на соціально-психологічний стан і економіку нашої країни. У певних регіонах України з високою густотою населення розташовані об'єкти з підвищеною небезпекою, а це різко посилює небезпеку можливих стихійних лих, аварій і катастроф техногенного походження. Внаслідок надзвичайних ситуацій гинуть люди, завдаються матеріальні збитки населенню і державі.
Надзвичайна
ситуація (далі НС) — це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою,

2 стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосовуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних витрат.
Епідемія – масові інфекційні захворювання (чума, холера, тиф, грип, оспа).
Україна – на межі епідемії туберкульозу.
Епізоотій – масові захворювання тварин. (у Англії – коров’ячий сказ, ящур).
Епіфітотій – масові захворювання рослин.
За останні роки щороку в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій природного походження і до 500 надзвичайних ситуацій техногенного походження.
Найбільше таких надзвичайних ситуацій виникає у Запорізькій, Донецькій,
Дніпропетровській, Луганській, Львівській і Одеській областях.
Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України (рис. 1) і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення у мирний і воєнний час, поділяються за наступними основними ознаками:
- за сферою виникнення; - за галузевою ознакою; - за масштабами можливих наслідків.
Рис
. 1. Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України
Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є:
- наявність або загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності;
- заподіяння економічних збитків;
- істотне погіршення стану довкілля.

3
Всі надзвичайні ситуації за масштабом можливих наслідків поділяються з урахуванням територіального поширення, характеру сил і засобів, що залучаються для ліквідації наслідків, на ПС:
- загальнодержавного рівня - надзвичайна ситуація розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідною бюджету;
- регіонального рівня - надзвичайна ситуація розгортається на території двох та більше, адміністративних або загрожує перенесенням на територію суміжної області держави, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;
- місцевого рівня - надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкту, але не менш одного відсотку обсягів видатків відповідного бюджету;
- об'єктового рівня - надзвичайні ситуації, які не підпадають під зазначені визначення.
2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЇХ МОЖЛИВІ
НАСЛІДКИ
Надзвичайні
ситуації техногенного характеру транспортні аварії
(катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи загрози, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних біологічних речовин, раптове руйнування
споруд та будівель, аварії в інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення,
гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.
Надзвичайні ситуації техногенного походження виникають, як правило, на потенційно техногенне небезпечних виробництвах: хімічно небезпечні об'єкти,

4
радіаційно небезпечні об'єкти, вибухо- та пожежонебезпечні об'єкти, а також
гідродинамічно небезпечні об'єкти.
У останні роки значно зросла також небезпека від аварій і катастроф на транспорті.
В Україні функціонує 1610 об’єктів господарювання, на яких зберігається чи використовується у виробництві понад 283 тис.СДОР, у тому числі 9,8 тис. хлору,
178,4 тис. тонн аміаку. З них— І ступеня хімічної небезпеки -76 об'єктів; II — 60 і III
— 1134 об'єкти.
Усього в зонах можливого хімічного зараження від цих об'єктів проживає понад
20 млн. чоловік (38,5 % населення країни).
Довжина магістральних газопроводів на території України становить 3,9 тис. км.
Їх роботу забезпечують 31 компресорна станція перекачування нафти і 69 газових перекачувальних станцій.
Досить критичне становище в країні склалося в комунальному господарстві.
Четверта частина водопровідних очисних споруд і систем фактично відпрацювали свій термін експлуатації, 22 % систем перебувають в аварійному стані. Закінчився термін експлуатації кожної п'ятої насосної станції. Планово-попереджувальний ремонт виконується на 73 %. У системах каналізації відпрацювали термін експлуатації 26 % систем і 17 % насосних станцій.
Нині у водойми скидається без попереднього очищення близько 250 м
3
/доба стічних вод.
Аварія
— це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті,
території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей та призводить до руйнування
будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.
Катастрофа
- це велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до
тяжких, трагічних наслідків.
3. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЇХ МОЖЛИВІ
НАСЛІДКИ
Надзвичайні
ситуації природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей,

5 сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.
В Україні щороку виникає до 300 НС природного походження (стихійні лиха).
За даними 00Н за останні 20 років майже один мільярд жителів нашої планети потерпіли від стихійних лих. Кожне стихійне лихо має свої причини виникнення, притаманні тільки йому особливості впливу на навколишнє середовище, фізичну суть і рушійні сили. Проте їм характерні й загальні властивості — це великий просторовий захват, сильна психологічна дія на населення і значний вплив на навколишнє середовище.
Особливості географічного положення України, атмосферні процеси, наявність гірських масивів, близькість теплих морів обумовлюють різновид кліматичних умов.
У результаті взаємодії всіх цих факторів виникають небезпечні стихійні явища. В окремих випадках вони носять катастрофічний характер для навколишнього середовища і населення.
В Україні найчастіше спостерігаються такі надзвичайні ситуації природного походження:
а
) небезпечні геологічні явища: зсуви, обвали, просадки земної поверхні різного
походження
Обвал (осип) — це відрив мас гірських порід від схилу чи укосу гір або снігових
(льодяних) мас та їх вільне падіння під дією сили тяжіння.
Виникненню цих явищ сприяють геологічна будова місцевості, наявність на схилах тріщин та зон дроблення гірських порід, послаблення їх зв'язаності під впливом вивітрювання, підмивання, розчинення і дії сил тяжіння. До 80 % обвалів виникають у результаті порушень при проведенні будівельних робіт та гірських розробок.
Ці явища спостерігаються на берегах морів, обривах берегів і у горах.

б
) небезпечні метеорологічні явища: зливи, урагани, сильні снігопади, сильний
град
, ожеледь.
Щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних метеорологічних явищ: град, посухи, сильні морози.
Урагани, бурі, смерчі — це рух повітряних мас з величезною швидкістю (до 50 м/с
і більше) і руйнівною силою зі значною тривалістю.

6
Причиною виникнення таких явищ є різке порушення рівноваги в атмосфері, яке проявляється у незвичних умовах циркуляції повітря з дуже високими швидкостями повітряного потоку.
У липні 2000 р. шквальний вітер з дощем і градом на території 9 областей України
(Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської,
Хмельницької, Харківської та Чернівецької) пошкодив 25 069 будинків, 212 489 га сільгоспугідь, було знеструмлено 827 населених пунктів.
Ураганний вітер — це вітер силою до 12 балів за шкалою Бофорта, зі швидкістю більше 25 м/с. Буває на більшості території України майже щорічно, частіше на
Донбасі, в Криму і Карпатах.
Шквали — це короткочасне різке збільшення швидкості вітру зі зміною його напрямку. Таке посилення вітру (на декілька або десятки хвилин), інколи до 25—70 м/с, частіше буває під час грози, є загрозою для всієї території України. У Харківській обл. спостерігається закономірність виникнення шквалів раз на 3—5 років. Для території України небезпечними є не тільки урагани, а й пилові бурі й смерчі.
Пилові бурі — це довготривале перенесення великої кількості пилу і піску сильним вітром зі швидкістю більше 15 м/с і тривалістю від 10 до 24 год., інколи більше доби.
Пилові бурі виникають щорічно в Україні в різних областях, але частіше в
Степовій зоні. У зимово-весняний період у центральних та східних областях України бувають сніжно-пилові бурі.
Особливо небезпечні пилові бурі для сільського господарства: знищується орний шар ґрунту, зносяться і руйнуються посіви, засипаються шаром пилу, піску великі території сільськогосподарських посівів, засипаються піском сільськогосподарські рослини.
Зараз є можливість зафіксувати час виникнення урагану, бурі й вказати можливий напрямок їх переміщення, ймовірну потужність і час підходу до певного району.
Гідрометеослужба попереджає про наближення урагану, бурі, адміністративні органи областей, районів, органів управління цивільного захисту, сільськогосподарські, лісогосподарські і промислові об'єкти. Місцеві органи повинні повідомити населення, а керівники, власники підприємств і органи управління цивільного захисту —

7 працюючих і привести в готовність формування цивільного захисту для ліквідації наслідків стихійного лиха.
Населення, робітники, службовці приступають до проведення запобіжних заходів.
Укріплюють споруди, будівлі, закривають двері, вікна, горища, прибирають предмети, які можуть травмувати людей, закривають тваринницькі й комірні приміщення, сільськогосподарських тварин переводять у приміщення, а в польових умовах перега- няють у яри, долини. Вживають заходів для збереження техніки. Людей направляють у захисні укриття, а тих, хто знаходиться в лісі, — виводять на відкриту місцевість.
Треба зупинитися, якщо ви їдете автомобілем. Не залишайтеся в ньому, а виходьте і швидко ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення.
Уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику, мостів, естакад, трубопроводів, ліній електропередач, водойм, дерев, потенційно небезпечних промислових об'єктів.
Сильні вітри здіймають величезні хвилі на морі, які накочуються на берег, і це небезпечно для життя, тому не наближайтеся до води.
Якщо буря застала людей у полі, в дорозі, необхідно укритися в яру, у крайньому випадку лягти на землю і щільно притиснутися до неї.
При виході з будинку слід бути обережним; остерігатися обірваних дротів від ліній електропередач, радіо, частин конструкцій та предметів, що нависають на будівлях, розбитого скла.
Не можна виходити на вулицю відразу після бурі, тому що через кілька хвилин шквал вітру може відновитися. Після бурі перевірте, чи немає загрози пожежі. У разі необхідності треба сповістити пожежну охорону.
Сильні снігопади і заметілі — це інтенсивне випадання снігу більше 20 мм за півдоби (визначається шаром талої води), що призводить до погіршення видимості та припинення руху транспорту.
Снігові замети утворюються під час інтенсивного випадання снігу при буранах, заметілях. Шість населених пунктів Закарпаття перебувають під загрозою снігових лавин. Великі снігопади один раз на три роки спостерігаються в Черкаській, Київській,
Вінницькій, Чернівецькій областях і в Криму, а один раз на п'ять років у Чернігівській,
Сумській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській і
Запорізькій областях. Майже щорічно виникають заметілі в різних регіонах України, особливо в Донбасі, Криму і Карпатах.

8
При наближенні снігопадів, буранів, заметілей, важливо, щоб система повідомлення своєчасно попередила підприємства, сільськогосподарські об'єкти та населення.
в
) небезпечні гідрологічні явища: повені (басейни річок), паводки (Карпати, Крим), підвищення рівня ґрунтових вод, селі (в горах Криму і Карпат); підйоми та спади рівня
Чорного і Азовського морів.
Через останній фактор постійно знижується біологічна продуктивність моря, щорічно гине близько 100 га прибережних територій, з яких значна доля — сільсько- господарські угіддя. Тут під постійною загрозою перебувають виробничі будівлі, житлові будинки, курортні комплекси, інженерні комунікації, сільськогосподарські поля. Паводки формуються в будь-який сезон року і часто мають катастрофічні наслідки, ведуть до масових руйнувань і до загибелі людей. Тривалість повенів та
затоплень (Дніпро, Дністр, Дунай, Сіверський Донець, річки Карпат і Криму) може бути від 7 до 20 діб і більше. Головне завдання – організація пошуку людей на затопленій території. Люди, які знаходяться в цей час на роботі (виробництво, поле, ліс), повинні припинити роботу і перейти на підвищені місця.
Причинами руйнування морських берегів є природні фактори, пов'язані з зануреннями Північного Приазов'я, а також антропогенні: забруднення водних басейнів і зниження їх продуктивності, зарегульованість твердого стоку рік, безсистемна забудова берегової смуги та кіс, використання малоефективних, інколи шкідливих берегоукріплювальних заходів і конструкцій при "самозабудовах", бу- дівництво берегозахисних споруд, які не відповідають характеру наявних гідродинамічних процесів, відступи від проектних рішень.
Селевий потік — це бурхливий потік води, грязі, каміння, який виникає несподівано під час великих злив або швидкого танення снігу, льодовиків у горах та їх сповзання в русла річок. До причин виникнення селевих потоків належать і антро- погенні фактори: вирубування лісів і деградація ґрунтів на гірських схилах, роботи в кар'єрах, вибухи гірських порід при прокладанні доріг, неправильна організація обвалів та ін. Необхідно пам'ятати, що від селевого потоку можна врятуватися, лише уникнувши його. Не можна виходити в гори у сніг та непогоду. Слід стежити в горах за зміною погоди. Найбільш небезпечний період сходження лавин — весна — літо, від

9 10-ї години ранку до заходу сонця. Почувши шум селевого потоку, що наближається, необхідно негайно піднятися з дна лощини вгору не менше ніж на 50—100 метрів.
Запобіжні заходи – споруда підпірних стінок різних конструкцій.
г
) природні пожежі лісових та торф'яних масивів.
д
) масові інфекції та хвороби людей, тварин, рослин.
Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному-заході і півдні. У сейсмологічному відношенні найбільш небезпечними областями в Україні є
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська.
Характерними для України є також посухи, циклони, пилові бурі.
Знаючи характер стихійних лих, причини їх виникнення, можна завчасно вжити заходів і тим самим запобігти деяким з них або значно зменшити їх руйнівний вплив, спланувати правильні дії населення для проведення рятувальних робіт.
Велике значення має проведення профілактичних робіт з метою запобігання збиткам від стихії або зменшення їх. Важливо своєчасно провести роботи, спрямовані на локалізацію стихійного лиха, щоб зменшити зони руйнувань, скоротити до мінімуму збитки і своєчасно надати допомогу потерпілим.
Населення має бути готовим до надзвичайних ситуацій, приймати грамотну, активну участь у ліквідації наслідків стихійних лих, виробничих аварій і катастроф.
Розглянемо надзвичайні ситуації природного характеру більш детально.
4. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО І ВОЄННОГО
ХАРАКТЕРУ
Надзвичайні
ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними
діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза
терористичного акту (збройний напад, захоплення і утримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден,
захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення, крадіжка
зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру можуть виникати в будь-якому місті, населеному пункті, районі, області або регіоні України.

10
Тероризм
став небезпечною хворобою суспільства дуже давно. Ще в І ст. нашої ери в
Іудеї діяла секта сикаріїв (сика - кинджал або короткий меч), що знищувала представників
єврейської знаті, які співпрацювали з римлянами. Однак тільки в сучасному світі масштаби тероризму досягли таких розмірів, що він став глобальною проблемою - нарівні з ядерною загрозою й екологічними небезпеками.
Терористи повною мірою стали користуватись усіма досягненнями сучасної науки і техніки - від супутникового зв'язку і мережі Інтернет до ракет з тепловою головкою наведення. Причини виникнення тероризму як явища мають соціальний характер і пов'язані з
існуванням занадто великих відмінностей між умовами життя людей, а також дотриманням прав і свобод особистості у різних країнах світу. За причинами виникнення тероризм ділиться на такі види:
- соціальний (ідеологічний) тероризм, який має на меті корінну або часткову зміні/
економічного чи політичного устрою власної країни. Прикладами такого тероризму є
діяльність народовольців у Російській імперії, метою яких був "протест проти суспільства
споживання", італійських "Червоних бригад", що "боряться проти господарів і тих, хто їм
служить";
- національний тероризм, який здійснюється за етнічною ознакою та включає
організації сепаратистського плану, що мають на меті боротьбу протії економічного та
політичного диктату національних держав і монополій. Прикладами слугують акції
чеченських бойовиків у Москві та Владикавказі; Беслан
- релігійний тероризм, який виникає у випадках, коли релігійна самосвідомість стає
визначальною в політичному протистоянні. Сюди належить діяльність палестинських
терористів;
- світоглядний тероризм, мотивом якого є принципова незгода з панівними нормами
та стосунками в суспільстві (наприклад, з будівництвом ядерних об'єктів, вбивством
тварин, забрудненням навколишнього середовища, явищами глобалізації). Яскравим
прикладом цього виду тероризму є широкомасштабна терористична операція 11 вересня
200І р., коли декілька пасажирських літаків, одночасно захоплених у повітрі терористами,
таранили об'єкти, які вважались символами економічної і військово політичної могутності
США -Всесвітній торговий центр і Пентагон. Варварська акція призвела до масових жертв
серед мирного населення (майже 7 тис.);
- кримінальний тероризм, який має особливий вплив під час проведення суспільно-
економічних перетворень, змін у законодавстві. Цей вид тероризму характерний і для
України, де є випадки вбивств кримінальними угрупованнями своїх конкурентів.

11
Оскільки тероризм виявляється у різних формах (від погроз по телефону до вибухів у повітрі авіалайнерів з пасажирами на борту), то розглянемо докладніше такі форми його прояву, жертвою яких найімовірніше може стати кожний з нас.
Часто ми маємо можливість зіткнутися з телефонним тероризмом або його наслідками
(повідомляється про нібито мінування вокзалів, кінотеатрів, адміністративних будинків, шкіл
і т. д). За твердженням працівників міліції, в основному подібними витівками займаються 10-
15-літні підлітки, які мають на меті зірвати таким чином контрольну роботу чи батьківські збори. Незважаючи на те, що повідомлення в переважній більшості не підтверджуються, на перевірку кожної заяви відволікається багато людей і техніки (міліція, співробітники спеціальних підрозділів, пожежники, рятувальники, медики) та завдаються матеріальні збитки.
Телефонне хуліганство і телефонний тероризм є злочинами, за які передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно з Кримінальним кодексом України, за такі витівки можна отримати штраф у розмірі 17 тис. гривень або ж обмеження волі на строк до 5 років. За неповнолітніх платити доведеться батькам, про що варто пам'ятати і дорослим, і дітям.
У наш час для вчинення замаху на жертву злочинці іноді вдаються до послуг пошти, що класифікується як поштовий терор (випадки в США, коли поштою надсилались вибухівка або листи, заражені спорами сибірської виразки). Для терористичних актів використовуються бандеролі, посилки і звичайні листи. Якщо ви отримали таке поштове відправлення, то потрібно негайно припинити будь-які маніпуляції з ним, покласти його в місце далі від прямих сонячних променів, джерел тепла або вологи і якомога швидше сповістити про цей випадок правоохоронні органи.
Останніми роками в світі збільшилась кількість випадків захоплення заручників.
Найбільш резонансним терористичним актом останнього часу є захоплення в заручники глядачів та акторів мюзиклу "Норд-Ост" у Театральному центрі на Дубровці в Москві, де були громадяни України. Такі злочини, як правило, супроводжуються образою честі і гідності захоплених людей, заподіянням їм моральних і фізичних страждань, тілесних ушкоджень і навіть смерті.
Водночас не слід забувати, що головним завданням терористів є не розправа із заручниками, а тиск, під погрозою цієї розправи, на органи влади зробити те, що вони вимагають. Тому, якщо вас захопили злочинці як заручника і ваше життя та здоров'я перебувають у небезпеці, варто пам'ятати ось що:

12
- намагайтесь бути розважливими, спокійними, якомога миролюбнішими, не піддавайте себе
зайвому ризику;
- якщо злочинці перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то
намагайтеся максимально обмежити всілякі контакти з ними, оскільки їхні дії можуть
бути непередбаченими;
- не посилюйте агресивність злочинців непокорою, лайкою, зайвим опором, оскільки перевага
сил у таких випадках складається не на вашу користь;
- виконуйте вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій, запитуйте дозволу
переміститись, сходити в туалет, відкрити сумочку і т. д.
- уникайте будь-яких дискусій, особливо політичних, зі злочинцями, будьте насамперед
уважними слухачами;
- з першої ж нагоди намагайтесь повідомити про своє місцезнаходження рідним чи в
міліцію;
- зберігайте свою гідність і нічого не просіть;
- якщо ви тривалий час перебуваєте разом зі злочинцями, постарайтесь встановити з ними
контакт, викликати гуманні почуття і завести розмову, не наводячи їх на думку, що ви
хочете щось довідатися;
- намагайтесь запам'ятовувати будь яку інформацію (вік, зріст, голос, манеру розмовляти,
звички тощо) про злочинців, яка в майбутньому допоможе встановити їхнє
місцезнаходження;
- не дозволяйте собі падати духом, використовуйте будь-яку можливість поговорити з
самим собою про свої надії і бажання, проблеми, що трапляються в житті, намагайтесь
заспокоюватись і розслаблюватись за допомогою медитації, читайте різні тексти;
- уважно стежте за поведінкою злочинців та їхніми намірами, будьте готові рятуватися
втечею, якщо абсолютно впевнені в безпечності такої спроби;
- намагайтесь віднайти найбезпечніше місце у приміщенні, де вас утримують і де можна
було б захиститися під час штурму терористів, у разі відсутності такого місця падайте на
підлогу при будь якому шумі або стрілянині;
- при застосуванні спеціальними підрозділами сльозоточивого газу дихайте через мокру
тканину, швидко і часто моргайте, викликаючи сльози;
- під час штурму в жодному разі не беріть зброї терористів, щоб не постраждати від
штурмовиків, які не мають змоги розрізнити, хто терорист, а хто заручник, і стріляють по
озброєних людях;

13
- при звільненні виходьте якомога швидше, речі залишайте там, де вони лежать, оскільки
там можливі вибух або пожежа, беззастережно виконуйте команди групи захоплення.
Велика ймовірність реалізації терористичних актів існує на потенційно небезпечних об'єктах, на яких є можливість швидко та порівняно просто ініціювати надзвичайні ситуації, що супроводжуються значними негативними наслідками (і людськими жертвами, і матеріальними збитками, і екологічними наслідками). В Україні до таких об'єктів належать атомні електростанції, транспортні вузли (в тому числі аеропорти, залізничні станції), магістральні трубопроводи, військові склади і арсенали, промислові підприємства, склади, установи, організації, які виробляють, використовують, зберігають, продають біологічні препарати, високотоксичні і отруйні речовини.
Надзвичайні
ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї
масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних та гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних й токсичних речовин і відходів, нафтопродуктів, вибухових, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру з ураженням населення вторинними факторами внаслідок руйнування об'єктів економіки і військової інфраструктури можливі тільки у воєнний час на території держави.

Література
1.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник.-3-тє вид.-К.: Знання, 2004.-490 с., с.30-203 2.
Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист): Навчальний посібник. - Львів, 2004.-
354 с., с.33-91 3.
Шоботов В.М. Цивільна оборона : Навчальний посібник. - Київ, 2006.-436 с., с.40-79


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал