Лысенкова С. Н. Когда легко учиться: Из опыта работы учителей начальных классов №587 г. Москвы / Лысенкова С. НСкачати 98.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір98.15 Kb.
Молодь і ринок №6 (137), 2016 1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие/ Селевко Г.К. – М.:
Народное образование, 1998. – 256 с. Эрдниев П.М. Теория и методика обучения математике в начальной школе (Педагогическая наука – реформе школы) / П. М. Эрдниев ,
Б.П. Эрдниев. – Москва Педагогика, 2007. – 208 с. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться Из опыта работы учителей начальных классов № 587 г. Москвы /
Лысенкова С.Н. – М Педагогика, 1981. – 144 с. Дьяченко В.К. Новая дидактика Дьяченко В.К.
– М, 2001.
5. Сучасний урок. Інтерактивні технології:
Наук.-матод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко
Л.В. За ред О.І. Пометун. – К Видавництво АС. К. – 192 с. Коберник Г. Особливості застосування технологій навчання на уроках математики Коберник Г. // Початкова школа. –
2007. – № 12. – С. 13 – Стаття надійшла до редакції Постановка проблеми. Культурно­
історичні обставини сьогодення, ат акож значний інтерес держави визначають актуальність проблеми національно­
патріотичного виховання молоді на всіх рівнях освіти. Одним із найважливіших завдань освіти і
УДК Наталія Калита, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У статті виявлено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку системи національно- патріотичного виховання в сучасній початковій школі, що забезпечить належні педагогічні умови розвитку особистості молодшого школяра проаналізовано основні документи у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління, визначено теоретичну та практичну значимість розв’язку проблеми.
Ключові слова національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, молодший школяр, скаутські технології, патріотичні компетенції.
Літ. 6.
Наталия Калита, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики та методики начального образования
Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В статье выявлены и обоснованы теоретико-методологические основы развития системы национально-патриотического воспитания в сов ременной школе, что обеспечит надл ежащие педагогические условия развития личности младшего школьника; проанализированы основные документы в сфере образовательной политики по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
определены теоретическая и практическая значимость решения проблемы.
Ключевые слова национально-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание,
младший школьник, скаутские технологии, патриотические компетенции.
Nataliya Kalyta, Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor of the Pedagogy and Methodology of Primary Education Department
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF NATIONAL AND PATRIOTIC
EDUCATION AT MODERN ELEMENTARY SCHOOL
The article deals with the theoretical and methodological bases of the system of development of national and patriotic education at modern elementary school that will provide an appropriate pedagogical conditions of development of personality of primary school pupils; key documents in the field of education policy on patriotic education of the younger generation have been analyzed, the theoretical and practical significance of the problem solving is defined.
Keywords: the national and patriotic education, military and patriotic education, a primary school pupil,
a scouting technology, a patriotic Н. Калита, РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
виховання в умовах складної геополітичної
ситуації, стосунків України із сусідніми державами, загрози для збереження її
територіальної цілісності та суверенності є
гармонійний розвиток особистості. Нагальною потребою сьогодення є створення в початковій школі системи національно­патріотичного виховання, тобто упорядкованої цілісної
сукупності компонентів, які сприяють розвитку особистості учня, його здатності бути справжньою людиною та громадянином­патріотом. Як зазначено в Концепції національно­
патріотичного виховання дітей та молоді (наказ
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р 641), серед виховних напрямів сьогодні
найбільш актуальними виступають патріотичне,
громадянське виховання як ст рижневі,
основоположні, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності, закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і
прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу
(раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму,
соціального добробуту, демократії, свободи,
толерантності, виваженості, відповідальності,
здорового способу життя, готовності до змін”.
Водночас зазначено, що, на жаль, до сьогодні
українська освіта немала переконливої і
позитивної традиції, досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді, у попередні часи боялися взагалі терміну національний, а
“патріотичне виховання сприймали винятково в етнонародному або неорадянському вимірі Таким чином, актуальність проблеми розвитку системи національно­патріотичного виховання в початковій школі зумовлена недостатнім рівнем теоретико­методологічної розробленості даної
наукової проблеми відсутністю чіткої державної
політики щодо проблеми національно­
патріотичного виховання нечітко визначеними механізмами сприяння її ефективному функціонуванню необхідністю врахування досвіду зарубіжної педагогіки щодо роботи системи нагальною потребою практичного впровадження отриманих наукових результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема національно­патріотичного виховання молодів українській педагогіці має свою прадавню
історію. Постійні зовнішні і внутрішні загрози для цілісності нації і держави визначали життєво необхідну важливість цього напряму виховання як для особистості, такі спільноти. Саме тому розгляд проблеми національного, патріотичного виховання (національно­патріотичного) був і
залишається пріоритетним у персональній спадщині українських педагогів минулого і
сьогодення. Зокрема, в другій пол. ХХ ст.
педагогічні пошуки українських передових педагогів проводилися в тенденції особистісно орієнтованого навчання і виховання. В. Сухомлинський,
М. Стельмахович, В. Скуратівський актуалізували етнопедагогічні ідеї в основі національно­
патріотичного виховання. На межі століть відродження ідеї національного виховання,
розвиток системи національно­патріотичного виховання уже в незалежній державі Україна
(після 1991 р. ідо сьогодні) здійснюється як міжгалузева наукова проблема в єдності
інтелектуальних зусиль педагогів, психологів,
філософів, політологів, етнологів. Провідне місце у розвитку теорії і практики національно­
п ат р і от и ч н о гов и хованням а ют ь праці К . Ушинського. Він стверджував, якщо немає
людини без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ від серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими природними особливостями Центральною ідеєю педагогічної спадщини
К. Ушинського була ідея народності і рідного слова,
яка випливала з основ загальнодемократичного духу ХІХ століття. Педагог перший сформував
ідею народності і використання слова як основи навчання і виховання підростаючих поколінь.
К. Ушинський наполягав на тому, щоб освіта
ґрунтувалися на ідеї любові до своєї Батьківщини
і свого народу, прищепленні почуття національної
гідності у поєднанні з пошаною до інших народів.
У школах навчання повинно проводитись рідною мовою, незалежно від історичними традиціями,
чи ні. Хіба неактуальні ці ідеї педагога у нашому житті та освіті Цінним джерелом для розвитку сучасної теорії
і практики національно­патріотичного виховання
є педагогічна спадщина В. Сухомлинського. Він підкреслював, що справжнє народження громадянина відбувається тоді, коли дитина відчуває себе часткою народу і в ній, як сонячний промінь в краплі води, відображається багатовікова історія цього народу, його величі слава Сьогодні на сучасному етапі духовного і
національного відродження країни в процесі
реформування застарілої системи виховання,
розробки і утвердження шляхів і засобів національного виховання дітей та учнівської
молоді важливими є праці В. Андрущенка, І. Беха,
Г. Васяновича, О. Вишневського, М. Євтуха,
І. Зязюна, П. Кононенка, І. Підласого, Б. Ступарика та низки інших, в яких розглянуто теоретичні та
РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молодь і ринок №6 (137), 2016
Молодь і ринок №6 (137), методологічні засади проблеми, зв’язок з іншими напрямами виховання, термінологічний апарат тощо. Однак, невирішеними залишаються проблеми теоретичного обґрунтування,
створення та визначення перспективи роботи освітньо­виховної системи національно­
патріотичного виховання в сучасній початковій школі, удосконалення військово­патріотичного виховання молодших школярів, що й обумовило вибір теми даної статті.
Метою статті є виявлення та обґрунтування теоретико­методологічних засад розвитку системи національно­патріотичного виховання в сучасній початковій школі, що забезпечить належні
педагогічні умови розвитку особистості
молодшого школяра. Для досягнення поставленої
мети визначені такі часткові завдання:
проаналізувати основні документи у сфері
освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління, визначити теоретичну та практичну значимість розв’язку проблеми.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні школа,
вчителі початкової ланки освіти покликані
відповісти на запитання, як підготувати молодшого школяра до життя в майбутньому постіндустріальному чи інформаційному суспільстві, при цьому дбайливо оберігаючи і
примножуючи систему нормі цінностей, що склалася в українського народу. Певна річ, що національне виховання в системі освіти здійснюється з урахуванням пізнавальних можливостей та психологічно­вікових особливостей учнів певного класу.
Сучасна шкільна молодь в досвіді
особистісного і суспільного життя відчуває
безпосередній зв’язок з тим, що відбувається в країні анексія українських територій ще донедавна дружнім сусідом­державою Російською
Федерацією, поява на сході нашої держави зони
АТО, їхні батьки мобілізованій застосовують зброю, працюють волонтерами, беруть участь у громадських акціях тощо. Перед психолого­
педагогічними працівниками постають непрості
запитання від учнів, на які важливо дати компетентній водночас коректні відповіді, чіткій зрозумілі пояснення, не давати нездійсненних обіцянок, а головне утримуватися від коментарів,
спрямованих на підривання національної безпеки чи руйнацію національної єдності в державі.
Потрібно донести до свідомості учня, що держава
і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні,
відбиття зовнішньої агресії проти України, що лише в національній єдності та національній гідності наша сила й незламність.
Відповідь наці суспільні виклики слід шукати в основних документах у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління. Зокрема це такі Концепція національно­патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641); Національна стратегія розвитку освітив Україні на період до 2021 року,
схвалена Указом Президента України від червня 2013 року № 344; Концепція допризовної
підготовки і військово­патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від жовтня 2002 року № 948; Концепція національно­патріотичного виховання молоді,
затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони
України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49; наказ
Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000
№ 439 Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України розпорядження
Кабінету Міністрів України від 22 травня року № 360 Про затвердження плану заходів на роки з підготовки і відзначення 70­ої
річниці визволення України від фашистських загарбників та 70­ої річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941 – 1945 років програма патріотичного виховання учнівської та студентської молодів навчальних закладах
України, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України жовтня 2013 року № 1453 /716 /997; положення про Всеукраїнську дитячо­юнацьку військово­
патріотичну гру Сокіл (Джура, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 року № положення про Всеукраїнську військово­
спортивну гру Патріот, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 5 квітня 2004 року №274/
112/10; методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № Методичні рекомендації з питань організації
виховної роботи у навчальних закладах у 2014/
2015 навчальному році”.
Основною метою національного виховання на сучасному етапі є передання вихованцям соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу, досягнення високої
культури міжнаціональних взаємин, формування незалежно від національної приналежності
РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
особистісних рис громадянина Української
держави, духовності, трудової, моральної,
розумової, естетичної, правової, фізичної та екологічної культури. Формування особистісних рис громадянина України в реалізації поставленої
мети передбачає національну самосвідомість,
розвинуту духовність, моральну, художньо­
естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і
таланту.
Національно­патріотичне виховання здійснюється,
насамперед, у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань,
формується світогляд, національна самосвідомість.
Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі
поняття, як Батьківщина, подвиг, “патріот”,
вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. Молодшим школярам у різних аспектах дається уявлення, що кожний має свою
Батьківщину, свої національні традиції.
У навчально­виховному процесі початкової
школи, учителям слід прищеплювати учням повагу до національних символів (Герба, Прапора,
Гімну України повагу доправ людини;
толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно­мовних особливостей. Залучати учнів до участі у громадсько­політичному житті країни виховувати у молодших школярів поняття про рівність всіх перед законом виховувати готовність захищати суверенітеті територіальну цілісність України.
Національне виховання, як зазначено в
Енциклопедії освіти, створена на основі
принципів національної педагогіки (як народної
творчості, такі надбань вітчизняної науки,
культури, літератури) система поглядів,
переконань, ідеалів, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації дітей та учнівської молоді…[2].
Пат ріотичне виховання
– складова національного виховання, головною метою якого
є становлення самодостатнього громадянина­
патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і
культурних надбань українського народу,
досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально­економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і
держави [2].
Національно­патріотичне виховання має
здійснюватися впродовж усього процесу виховання і навчання дітей в різних соціальних
інституціях (сім’ї, дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних та інших закладах освіти),
забезпечуючи гармонійний розвиток і цілісність особистості, сприяючи розквіту її здібностей,
обдарувань, збагаченню націй основі
інтелектуального потенціалу народу, його духовності та культури.
В державній національній програмі “Освіта:
Україна XXI століття головна мета національно­
патріотичного виховання визначається як набуття молодим поколінням соціального досвіду,
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді
незалежно від національної належності
особистісних рис громадян Української держави.
Національно­патріотичне виховання передбачає
формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності убудь який час стати на захист Батьківщини,
вивчати бойові традиції та героїчні сторінки українського народу Провідними завданнями національно­
пат ріотичного виховання є виховання особистості, здатної до самостійного мислення,
суспільного вибору й активної діяльності,
спроможної органічно поєднувати свої права й
інтереси з правами й інтересами держави,
орієнтуватися на найвищі загальнонародні та загальнолюдські цінності, тобто виховання громадянина патріота, гуманіста.
Особистість якій притаманні особливості
патріота має специфічні ознаки громадянська відповідальність, активність, обов’язок,
свідомість і гідність розуміння і сприйняття української ідеї, сприяння розбудові незалежної
України, готовність до захисту своєї Батьківщини,
пошана доісторичної пам’яті, любов дорідної культури, мови, національних святинь і традицій,
дотримання Конституції України, дбайливе ставлення до національних багатств, дорідної та зміцнення власного здоров’я і здоров’я однолітків доброта,
толерантність, справедливість, щирість,
сумлінність, взаємоповага, принциповість,
негативне ставлення до фальші, цинізму,
лицемірства, підлабузництва.
У процесі реалізації мети та вирішення завдань національно­патріотичного виховання важливою постає роль вчителя, зокрема його фахова підготовка у виші. Підготовка майбутніх педагогів до патріотичного виховання у початковій школі
являє собою цілісний процес, створення в ньому належних педагогічних та психологічних умов.
Педагогічні умови підготовки студентів до
РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молодь і ринок №6 (137), 2016
Молодь і ринок №6 (137), патріотичного виховання характеризуються зовнішньою організаційно­діяльнісною формою вияву певного рівня науково­теоретичних знань і
практичних умінь, необхідних для організації
процесу і реалізації мети патріотичного виховання. Головною умовою в підготовці
педагогів до патріотичного виховання є не тільки засвоєння необхідних знань, ай розвиток у педагогів професійно­педагогічних умінь самостійно, вільно користуватися цими знаннями
і способами рішення конкретних завдань,
виявляти ініціативу, здійснювати творчий пошук тощо. Психологічні умови характеризують внутрішню готовність учителя до цього виду діяльності, умовою успіху якої є його світогляд та переконання, зацікавленість педагога.
Реалізація підготовки майбутніх педагогів до національно­патріотичного виховання учнів має
бути пов’язана з упровадженням в навчальний процес необхідних форм організації методичного викладу матеріалу, науково­методичних семінарів т ренінгового характеру, призначених для формування патріотичної компетентності та патріотичного світогляду вчителя. Компетентність педагога з патріотичного виховання включає в себе знання державних документів даного напряму з коментуванням основних положень,
постановкою проблемних питань, пов’язаних з вихованням патріотизму і формуванням готовності
юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. На лекційних і семінарських заняттях особливу увагу необхідно приділяти обговоренню вже наявних практичних умінь і обговоренню нових теоретичних та практичних підходів до управління процесом патріотичного виховання.
Висновки. Національно­патріотичне виховання в сучасній початковій школі буде ефективним,
якщо: буде створено систему національно­
патріотичного виховання, тобто упорядковано в цілісність сукупність компонентів, які
забезпечують розвиток особистості учня застосовано гуманістичну парадигму національно­
патріотичного виховання учнів належну увагу приділено військово­патріотичному вихованню молодших школярів збережено етнопедагогічні
засади національно­патріотичного виховання школярів в систему початкової школи;
с формовано патріотичні компетентності
особистості (вчителя, молодшого школяра),
колективів (дитячого та педагогічного) як готовність до вирішення завдань національно­
патріотичного виховання в початковій школі;
удосконалено форми і методи освітньо­виховної
системи національно­патріотичного виховання в сучасній початковій школі.
У процесі визначення сутності трансформацій становлення, розбудови, боротьби в процесі
розвитку системи національно­патріотичного виховання молодших школярів в початковій школі
на етнопедагогічних засадах шляхом утвердження гуманістичної парадигми розвитку особистості
сьогодні постає низка невирішених проблем.
Зокрема, це завдання теоретичного та практичного спрямування уточнити дефініції
“освітньо­виховна система, “національно­
патріотичне виховання, “освітньо­виховна система національно­патріотичного виховання”,
“виховне середовище, виховний простір початкової школи, патріотичні компетентності”,
що дозволить відтворити структурно­змістову модель формування патріотичних компетентностей суб’єктів освітньо­виховної системи національно­
патріотичного виховання молодших школярів в сучасній початковій школі підвищити рівень військово­патріотичного виховання молодших школярів як складової у системі національно­
патріотичного виховання в початковій школі;
визначити ефективність використання скаутської
технології в цілісній системі національно­
патріотичного виховання в сучасній початковій школі. Державна національна програма “Освіта:
Україна XXI століття info-library.com.ua›books- text-563.html
2. Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук
України, головний ред. В.Г. Кремень. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № Електронний ресурс. – Режим доступу http://
osvita.ua/legislation/other/5397/.
4. Садова І.І. Ідея народності у педагогічній концепції Костянтина Ушинського / Ірина Садова Збірник наукових праць. Педагогічна освіта:
теорія і практика. – Випуск 17 (2 – 2014). –
Кам’янець-Подільський: КПНУ. – 2014. – С. 109
– 114.
5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори В 5- ти тт. – Т. 1. – Київ Радянська школа, 1976. –
654 с. Ушинський КД. Вибрані педагогічні твори:
В х т. Пер. з рос. / Редкол.: В.М. Столєтов
(голова) та інші. – К Рад. школа, 1983 – (Пед.
б-ка). – Т. 1. – 488 с.
Стаття надійшла до редакції РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка