Методичні основи збагачення досвіду творчої діяльності учнів початкової школи
Скачати 50.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.03.2017
Розмір50.68 Kb.

Методичні основи збагачення досвіду творчої діяльності учнів
початкової школи

Тучапець М.П.
Студентка 5 курсу
спеціальності «Початкова освіта»
Педагогічний інститут
Науковий керівник: Бабельська Л.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна

Анотація: Методична система формування досвіду творчої діяльності учнів початкових класів передбачає поетапне включення дітей у вирішення різних типів задач, виконання завдань творчого характеру в процесі спільної навчальної діяльності. Однією з умов ефективності цієї системи є використання
ігрових форм організації навчальної і трудової діяльності молодших школярів.
Аналіз етапів процесу і продуктів творчої діяльності молодших школярів, організованої з урахуванням даної умови, дозволив виявити значне покращення показника успішності виконання самостійного творчого завдання, вирішення різних типів задач та показника творчої ініціативності в експериментальних класах у порівнянні з контрольним.
Ключові слова: творча діяльність, розвиток, навчання, виховання.
Annotation:
The methodical system of formation of experience of creative activity of the pupils of elementary school provides for children a stage involvement into solution of different problems and creative tasks in the process of joint work on designing simple wares. One of the conditions of this system is utilization of game forms of organization of studying and work activities of junior pupils. The analysis of stages and products of junior pupil creative activity, which was organized with calculation of this condition, shows considerable improvement index of successful fulfillment creative tasks solution of different types of problems and creative initiative index in experimental classes comparatively to control class.
Key words: creative collective activity, development, training, education.
Постановка проблеми.
Сучасний етап розвитку цивілізації, що характеризується переходом до постіндустріального,
інформаційного суспільства, вимагає суттєвих змін парадигм освіти та актуалізує проблеми трудової підготовки молоді.

Пріоритетного значення набуває формування життєтворчої мотивації громадян, їх активної професійної позиції, навчання основних принципів побудови професійної кар'єри на ринку праці, підготовка людей високої освіченості й культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукомістких й інформаційних технологій.
Без з'ясування комплексу умов, які необхідно і достатньо забезпечити на кожному віковому етапі становлення особистості, заклики до розвитку творчих здібностей, проголошення розвивальної мети як пріоритетної залишаться лише деклараціями.
Аналіз останніх досліджень. Сучасна філософія вважає творчі якості людини головними ознаками цілісності особистості, а саму творчість найбільш значимим проявом людської сутності. Психологами переконливо доведено, що задатки творчих здібностей притаманні кожній людині, кожній нормальній дитині. І завдання педагогів полягає в тому, щоб якомога раніше розвинути їх, аби не залишилися діти індивідами-споживачами, аби могли реалізувати своє найвище покликання людини-творця. Єдиний шлях для досягнення цього - включення дітей у творчу діяльність, оволодіння досвідом її здійснення.
Сьогодні досвід творчої діяльності учнів стає об'єктом контролю у процесі навчання, а рівень оволодіння цим досвідом є одним із критеріїв оцінювання досягнень молодших школярів. Уроки в початкових класах мають значні можливості для розвитку творчих здібностей школярів, опанування процедурами творчої діяльності.
Аналіз наукових досліджень дитячої творчості у навчально-виховному процесі початкової школи показує, що вченими знайдені різноманітні методи і засоби розвитку творчих здібностей, розширення досвіду творчої діяльності школярів. Доступність і доцільність включення у творчу діяльність учнів початкових класів з використанням елементів проблемного навчання доведено дослідженнями Р.А. Мойсіу, Е.А. Фарапонової, І.П. Фрейтаг. Вченими розкриті
окремі аспекти проблеми розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках: формування узагальнених способів вирішення задач (І.Д. Бех), конструктивно-технічних умінь і навичок (О.Ф, Ботюк, О.Д. Корнійчук), просторових уявлень (Н.Д. Мацько).
І психологи, і педагоги вважають, що мислення, необхідне для творчої діяльності, формується в ході вирішення завдань, коли учень наштовхується на посильні для нього проблеми. Система таких завдань для трудового навчання молодших школярів свого часу була розроблена С.І. Масловим [1].
Мета статті: охарактеризувати цілісну методичну систему формування досвіду творчої діяльності учнів початкових класів, виявити умови ефективності її функціонування.
Основний зміст статті. Навчальні програми для початкових класів орієнтують на формування у дітей творчого підходу до вирішення предметних завдань і передбачають послідовне включення школярів у вирішення цілого комплексу різноманітних задач у процесі вивчення усіх навчальних дисциплін.
Проте, одного тільки пред'явлення навчальних завдань, предметних задач недостатньо, молодших школярів слід цілеспрямовано навчати методам і прийомам творчої діяльності, з допомогою яких поставлені завдання можуть бути вирішені.
Серед добре відомих способів вирішення творчих завдань різних типів є аналогія, інверсія, евристичний комплекс, мозковий штурм, прийоми зміни розмірів і форми, "матрьошки", переносу, заміни матеріалу, сплітання, дублювання, використання освітлення і запаху та багато інших процедур творчої діяльності, з якими доцільно знайомити учнів у процесі навчання [2].
Для формування досвіду творчої діяльності молодшого школяра необхідне використання активних методів навчання: частково-пошукових, проблемних та дослідницьких. Однак це не виключає потреби на початкових етапах навчання використовувати репродуктивні методи. Репродуктивний характер діяльності передбачає активне сприймання і запам'ятовування
навчальної інформації, що повідомляється вчителем чи отримується з іншого джерела, виконання дій за зразком, за готовим планом та чіткими алгоритмами.
У результаті такої роботи в молодших школярів формуються початкові знання та елементарний досвід виконання типових завдань.
Вже з перших кроків цю діяльність слід поєднувати з навчанням учнів аналізувати завдання та задачі, виділяти їх головні та другорядні ознаки, конструктивні складові, визначати способи вирішення та необхідні для цього ресурси.
На наступному етапі основна увага приділяється формуванню у молодших школярів уміння виконувати завдання творчого характеру різних типів, поставлені вчителем, користуватися методами і прийомами творчої діяльності. При цьому велике значення має критичний аналіз варіантів вирішення завдань, запропонованих учнями.
Вищим етапом у цій діяльності є привчання дітей самостійно ставити і виконувати творчі завдання, працювати за власним задумом, створювати і реалізувати свої індивідуальні та групові проекти.
Ефективному формуванню досвіду творчої діяльності учнів на уроках сприяє залучення їх до спільної праці. Дослідниками виокремлені та апробовані на практиці різні форми організації спільної праці молодших школярів: фронтальна суспільно-індивідуальна, фронтальна сумісно- послідовна, групова сумісно-індивідуальна, групова сумісно-послідовна, групова сумісно-взаємодіюча [3].
Реалізація усіх розглянутих вище чинників формування досвіду творчої діяльності молодших школярів вимагає, щоби були враховані вікові психофізіологічні особливості учнів, щоб творчі завдання неодмінно знаходили емоційний відгук у дітей та ставили їх в умови природної потреби вирішення.
Специфікою молодшого шкільного віку є те, що потреби, пізнавальна активність, допитливість учнів нерозривно пов'язані з ігровою діяльністю, яка певний час, особливо у 6-річних першокласників, залишається провідною
діяльністю і автоматично не заміщується навчальною. Засобом реалізації органічної взаємодії гри, навчання та праці у навчанні молодших школярів є
ігрова форма організації діяльності учнів.
Під ігровими формами організації діяльності учнів на уроках розуміють такі спеціально змодельовані педагогічні конструкції, в яких для організації навчальної і трудової діяльності школярів та керівництва ними в навчально- виховному процесі використовуються елементи ігрової діяльності (уявна ситуація, ролі, ігрові засоби, правила тощо) [4].
Досліджуючи лише один з аспектів використання на уроках ігрових форм організації діяльності учнів, а саме їх вплив на оволодіння дітьми досвідом творчої діяльності як одним із компонентів змісту навчання, ми використовували два типи педагогічних конструкцій: ігрові форми постановки
і вирішення завдань та навчально-рольові ігри.
Вплив застосування ігрових форм організації діяльності учнів на оволодіння досвідом творчої діяльності визначався в результаті порівняння процесу і результатів виконання завдань творчого характеру та вирішення задач у контрольному та експериментальних класах. Показником успішності була кількість самостійно виконаних завдань, показником творчої ініціативи - кількість оригінальних варіантів вирішення.
Аналіз етапів процесу і продуктів творчої діяльності молодших школярів дозволив виявити, що в експериментальних класах показник успішності виконання самостійного творчого завдання, вирішення різних типів задач в 1,2-
1,7 рази вищий, ніж у контрольному. В 1,5-2,5 рази вищий показник творчої
ініціативності.
Висновок. Проведене дослідження засвідчує, що використання елементів
ігрової діяльності, яка, по суті, є вільною творчістю, покликане забезпечити умови для прояву таких рис творчої діяльності як перенесення знань і умінь у нову ситуацію, бачення нової проблеми у знайомій ситуації, бачення нової функції об'єкта, самостійне комбінування відомих способів діяльності в нових
обставинах, побудова принципово нового способу вирішення тощо. Ігрові форми організації діяльності дозволяють активізувати особистість дитини, розвивати її творчі здібності. Вони є засобом формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до творчості, забезпечують виховуючий і розвивальний характер навчання.
Формування і збагачення досвіду творчої діяльності молодших школярів
- не самоціль, а органічна складова частина загальної системи початкового навчання. Ефективність навчального процесу досягається завдяки умілому включенню дітей у цілісну методичну систему формування творчого досвіду з урахуванням вікових психофізіологічних особливостей учнів початкової ланки освіти.
Список використаної літератури
1.
Маслов С.И. Дидактические условия развития творческих возможностей младших школьников в трудовом обучении/ С.И. Маслов: Автореф. дис.
... канд. пед. наук. – М., 1989. – 19 с.
2.
Пархоменко В.П. О методах технического творчества / В.П. Пархоменко
// Школа и производство. – 1999. – № 3. – С. 13-21.
3.
Стародубова Е.А. Формирование умений коллективной деятельности у учащихся начальных классов на уроках трудового обучения/ Е.А.
Стародубова: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1990. – 17 с.
4.
Бегей В.М. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі І ступеня /В.М. Бегей, М.П. Оліяр, Л.В.Степанова, З.Є.Файчак/ За ред.
В.М. Бегея. – Львів: ЛНУ, 1996. – 130 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал