Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»Скачати 57.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.03.2017
Розмір57.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Методичні рекомендації до самостійної роботи
(денна форма навчання)
Київ, 2016

ББК с
УДК 831(067.8)
К-76
Колодіна Л. С. Лінгвістичні основи документознавства методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Укл. Колодіна Л. С. – Київ
ДУТ, 2016.
Укладач: Колодіна Л. С, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Розглянуто на засіданні кафедри документознавства та інформаційно- аналітичної діяльності протокол № 1 від 29.08.2016) Схвалено науково-методичною радою Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ протокол № 1 від 02.09.2016)
© ДУТ, 2016
© Колодіна Л. С, 2016

Самостійна робота студентів
Пояснювальна записка
Згідно з Положенням "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних завдань.
Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. В процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків - слух і зір.
Якщо навчальний матеріал опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) виконується завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації.
Саме тому вища школа поступово, але неухильно переходить від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування у студентів навиків самостійної творчої роботи.
Самостійна робота студентів, підходи до якої потребують докорінних змінна сучасному етапі повинна стати основою вищої освіти, важливою частиною процесу підготовки фахівців.
Як складне педагогічне явище - це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів двоєдина формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків.
Основними функціями самостійної роботи студентів є пізнавальна, самостійна, прогностична, коригуючи та виховна.
Пізнавальна
функція визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з дисциплін. Самостійна функція - це формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування. Прогностична
функція є вмінням студента вчасно передбачати й оцінювати як можливий результат, такі саме виконання завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Виховна функція - це формування самостійності як риси характеру.
Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи студента не тільки веде до збільшення її обсягу важливості, ай викликає зміну у взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-педагогічні організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної роботи студентів.
Усе це ставить вимоги до пошуків таких форм навчальної роботи у ВНЗ, коли допомога і контроль збоку викладача не пригнічуватимуть ініціативи студента, а привчатимуть його самостійно вирішувати питання організації, планування, контролю за своєю навчальною діяльністю, виховуючи самостійність, як особисту рису характеру.
Існують такі види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням:
Вивчення нового матеріалу читання та конспектування літературних джерел інформації перегляд відеозаписів прослуховування лекцій магнітних записів інші види занять.
2.
Поглиблене вивчення матеріалу підготовка до контрольних, практичних, лабораторних робіт, колоквіумів, семінарів виконання типових задач інші види занять.
3.
Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості проведення лабораторних робіт з елементами творчості розв’язання нестандартних задач виконання розрахунково-графічних робіт і курсових проектів участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми інші види занять.
4.
Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах виробництва навчальні практикуми, робота на філіях кафедр усі види практик дипломне проектування інші види занять.
Самостійна робота студентів з кожної дисципліни навчального плану повинна забезпечити:
1.
Системність знань та засобів навчання;
2.
Володіння розумовими процесами;
3.
Мобільність і критичність мислення;
4.
Володіння засобами обробки інформації;
5.
Здібність до творчої праці.
Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка формі методів організації контролю за самостійною роботою студентів.
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.
Контроль самостійної роботи студентів включає:

відповідь на контрольні або тестові питання;

перевірку конспекту;

перевірку рефератів;

перевірку розв'язаних задач;

перевірку розрахунків;

перевірку виконаних графічних вправі завдань;

перевірку виконаних індивідуальних завдань.

Тематика рефератів для самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Лінгвістичні основи документознавства

№ з/п Назва теми
1 Сутність тексту в сучасній науці.
2 Правила й норми української орфоепії.
3 Поняття про мовну інтерференцію. Розмежування лексико-граматичних засобів української та російської мов.
4 Історія українського правопису.
5 Епістолярний стиль української мови.
6 Стилістична приналежність документа.
7 Стилістична приналежність документа.
8 Поняття про етичне та естетичне в мові і мовленні.
9 Виразність мовлення і структурно-інтонаційна організація тексту.
10 Багатство й різноманітність мовлення на лексичному та граматичному рівні. Засоби урізноманітнення в українській мові.
11 Чистота мовлення нелітературне слововживання.
12 Історія розвитку вітчизняного редагування.
13 Робота редактора з джерелами фактичного матеріалу.
14 Правлення таблиць.

Індивідуальні завдання
Укладання словника фахових термінів обсягом 60 – 100 лексичних одиниць. Розглянути п’ять документів і дослідити їх структуру та визначити реквізити. Результати оформити у вигляді таблиці. Скласти кросворд на тему Ділові папери (не менше 20 слів. Скласти перелік якісних і кількісних критеріїв оцінки документа. На основі опрацювання законодавчих, нормативно-правових, наукових і довідкових джерел, розглянути різноманітні підходи до визначення понять
службовий документ, діловий документ, управлінський документ, управлінська документація, електронний документ. Результати оформити у вигляді таблиці. На бланку написати службовий лист (виді тема службового листа обирається студентом самостійно та погоджується з викладачем. Зредагувати текст службового документа запропонованого викладачем.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
1.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення А.П. Коваль. – К Вища школа,
2012. – 186 с.
2.
Мамрак А.В. Українське документування мова та стиль Навчальний посібник.
/ А.В. Мамрак. – Видання третє.–Київ: Центр навчальної літератури, 2013. – 364 с.
3.
Олійник ОБ. Сучасна українська мова. / ОБ. Олійник. – К. Кондор. – 2011. –
232 с.
4.
Пінзюк Л.В. Лінгвістичні основи документознавства. / Л.В. Пінзюк. – К. –
2014. – 268 с.
5.
Палеха Ю.І. Культура діловодства Ч. / Ю.І. Палеха. – К Ліра-К, 2010 –
532 с.
6.
Пентилюк М. Культура мови і стилістика. / МІ. Пентилюк. – К Вежа, 2010.
– 160 с.
7.
Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови. / ОД. Пономарів. – К,
2009. – 191 с.
8.
Сидоренко ОМ, Мацько ОМ. Стилістика української мови. / ОМ. Сидоренко, ОМ. Мацько. – К Вища школа, 2011 – 149 с. Стилістика ділової мови і редагування документів Навч. Посібник для дистанц. навчання / ЛІ. Мацько та ін. К Унт Україна, 2009. – 281 с. Сучасна українська літературна мова Стилістика мови / за ред. О. Білодіда. – К Наукова думка, 2009 – 210 с.

Додаткова література
11.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. / Б. Антоненко-Давидович. – К Либідь, 2009. – 265 с.
12.
Загорецька ОМ. Службові документи сучасної організації. / ОМ.
Загорецька. – К Ліра, 2009. – 120 с. Коваль А.П. Ділове листування. / А.П. Коваль. – К Либідь, 2008. – 265 с. Короткий тлумачний словник української мови. – К, 2007. – 265 с.
15.
Кочан М, Токарська А. Культура рідної мови. / М. Кочан, А. Токарська. – Львів Світ, 2009. –265 с. Культура української мови Довідник за ред.В.М.Русанівського. – К Либідь,
2010. – 265 с.
17.
Пазяк ОМ, Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. / ОМ.
Пазяк, Г.Г. Кисіль. – К Вища школа, 2009. – 265 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка