Методичні рекомендації координація правової освіти населення
Скачати 396.51 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації15.01.2017
Розмір396.51 Kb.
  1   2   3   4МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
«Координація правової освіти населення
та порядок проведення перевірок
стану правової освіти місцевих органів
виконавчої влади, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади,
урядових органів у системі міністерств,
державних господарських об'єднань,
підприємств, установ та організацій»


для працівників юридичних та кадрових служб
місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних
господарських об'єднань, підприємств, установ організацій та органів
місцевого самоврядування


РОГАТИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Координація правової освіти населення та порядок
проведення перевірок стану правової освіти місцевих
органів виконавчої влади, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, урядових
органів у системі міністерств, державних господарських
об'єднань, підприємств, установ та організацій»

Підготовлено:
Рогатинським районним управлінням юстиції
Івано-Франківської області

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПІДГОТОВКУ
МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

начальник районного управління юстиції
Якимів Л.І.
спеціаліст ІІ- ї категорії районного управління юстиції
Іванівський В.І.

Для контактів:

Рогатинське районне управління юстиції
вул. Галицька, 40, м. Рогатин, 77000, Україна
Телефон/факс (03435) 2-26-71
Електронна пошта: rogatynruy@ukr.net


РОГАТИН 20121. Основні напрями правової освіти та форми її реалізації.
Становлення демократичної правової держави, безумовне дотримання та ефективне забезпечення визнаних міжнародною спільнотою стандартів прав людини, домінування права в усіх сферах суспільного життя потребує підви­щення правосвідомості та правової культури як суспільства в цілому, так і кожної посадової особи, кожного громадянина України.
На визначення основних завдань щодо набуття правових знань, навичок та вмінь громадянами та посадовими особами державних органів, установ та громадських об’єднань, шляхів їх вирішення, організаційне та методичне забез­печення спрямована "Національна програма правової освіти населення", яка затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001.

Правова освіта населення - процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку.
Правова освіта - це необхідний елемент правової культури.
Усі громадяни України мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань.
Правова освіта забезпечується:
- активною участю в її організації місцевих органів влади і самоврядування, навчальних закладів, підприємств і організацій;
- безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;
- органічним поєднанням правової освіти із загальною середньою і професійною освітою, культурою, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання;
- відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері;
- поєднанням державних і громадських, госпрозрахункових і безкоштовних засад правової освіти;
- систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і право;
- організаційними та методичними заходами міністерств та відомств, місцевих органів державного управління і самоврядування, закладів освіти та наукових установ, підприємств і організацій.
З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти функціонують регіональні міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.
Для здійснення правової освіти використовуються друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, мережа спеціалізованих будинків і бібліотек правової освіти.
З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень,
реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях може запроваджуватися правова освіта.
Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу із правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.
Для кваліфікованої правової освіти населення в державних засобах масової
інформації можуть створюватися загальні і навчальні телевізійні і радіомовні канали, випуски, журнали, а також запроваджуватися сторінки, рубрики та інші популярні форми.
Державні заклади культури(центри культури та дозвілля, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо - виховну діяльність.
З цією метою ними за участю правоохоронних, інших державних органів та організацій на громадських або госпрозрахункових засадах створюються університети правових знань, лекторії, кінолекторії, проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.
Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави
і права
Правова освіта — це структурний компонент освіти в Україні, процес набуття правових знань, навичок та вмінь, формування поваги до права, закону, прав та свобод людини, відповідних правових орієнтацій та оцінок, правових поведінкових установок та мотивів правомірної поведінки тощо.
Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

Правова освіта — обов’язковий елемент навчально-виховного процесу в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально- виховних, вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Вона спрямовується:

• на підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;
• створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;
• широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
• забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

• вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

До основних напрямів удосконалення правової освіти в Україні
належать:
• наукове, методичне та організаційне забезпечення розвитку правової освіти;
• розробка галузевих та регіональних програм правової освіти;
• сприяння створенню та діяльності недержавних фондів підтримки правової освіти населення;
• розширення мережі закладів юридичної освіти, зокрема юридичних ліцеїв, коледжів, шкіл (класів, груп) з поглибленим вивченням правознавства, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів;
• забезпечення населення та посадових осіб необхідною нормативною та
іншою правовою інформацією (текстами законів, кодексів, науково- практичними коментарями тощо);
• створення мережі спеціалізованих видавництв правничої літератури, юридичних журналів наукового та практичного спрямування, газет та інших періодичних видань;
• організація ступеневої системи правової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів;
• проведення конференцій, семінарів, симпозіумів з питань підвищення рівня правової культури громадян, соціологічних досліджень з питань ефективності правоосвітньої діяльності.


2. Діяльність районного управління юстиції з напрямку
проведення перевірок стану правової освіти.
Відповідно до підпункту 4.5 пункту 4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011
№1707/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 р. за
№760/19498, управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань,
надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально- методичних заходів.
Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків;
Органи юстиції відповідно до своєї компетенції здійснюють
перевірки стану правової
освіти
об'єктів перевірок
, а саме:

- у місцевих органах виконавчої влади (районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах), територіальних органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об'єднаннях, на державних підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах -
районні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

ПРИМІТКА:
Об'єкт перевірки - міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, місцевий орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державне господарське об'єднання, підприємство, установа, організація, навчальний заклад;

Планова перевірка - запланована органом юстиції перевірка комплексу питань щодо стану правової освіти, яка проводиться не частіше одного разу на
рік уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням об'єкта перевірки з попереднім письмовим повідомленням;

Позапланова перевірка - не запланована органом юстиції перевірка одного чи декількох із комплексу питань щодо стану правової освіти об'єкта перевірки, яка проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням об'єкта перевірки і може бути проведена без попереднього письмового повідомлення;
ПАМЯТАЙТЕ! Залежно від предмета перевірки планові та
позапланові перевірки можуть бути:

цільовими
;


комплексними
;


контрольними.
Цільова перевірка - планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється один або декілька напрямів правової освіти.


Комплексна перевірка - планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряються всі напрями правової освіти.
Контрольна перевірка - планова або позапланова перевірка стану правової освіти об'єкта перевірки, яка проводиться посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень щодо реалізації об'єктом перевірки рекомендацій органів юстиції, наданих під час попередніх перевірок.

Основними завданнями перевірки є:


установлення на об'єкті перевірки фактичного стану справ щодо організації правоосвітньої та правовиховної роботи.

установлення на об'єкті перевірки фактичного стану справ щодо виконання нормативно-правових актів у галузі правової освіти населення.

вироблення та надання об'єкту перевірки на підставі аналізу матеріалів перевірки практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності з питань, що перевірялися, усунення виявлених недоліків та запобігання їм у майбутньому.

узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань організації правової освіти та правовиховної роботи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Планова перевірка об'єкта перевірки проводиться за
наказом уповноваженої посадової особи органу юстиції
у межах компетенції органів юстиції
на підставі плану перевірки
, затвердженого уповноваженою посадовою особою органу юстиції.

УВАГА! Позапланова перевірка проводиться згідно
з наказом
уповноваженої посадової особи органу юстиції
за наявності хоча б однієї з таких підстав:


доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, іншого органу влади вищого рівня;

ініціатива об'єкта перевірки;

ініціатива органу юстиції у разі безпосереднього виявлення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства щодо організації правової освіти.


3. Підготовка проведення органами юстиції
перевірок стану правової освіти.
Рішення щодо проведення планової або позапланової перевірки приймається уповноваженою посадовою особою органу юстиції у встановленому законодавством порядку.

Для проведення планової або позапланової перевірки потрібні такі
документи (підписані уповноваженою посадовою особою органу юстиції):

наказ про проведення перевірки та утворення Робочої групи ( Додаток 1);

план проведення перевірки (Додаток 2);

лист-повідомлення органу юстиції про проведення перевірки ( Додаток 3).
ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Для проведення перевірки за наказом уповноваженої посадової особи
утворюється Робоча група у складі не менше двох
фахівців.
До роботи Робочої групи за рішенням уповноваженої посадової особи залучаються працівники відповідних структурних підрозділів органу юстиції, інших органів виконавчої влади та фахівці (експерти)
за погодженням
з їх керівниками.
У кожному конкретному випадку строк проведення перевірки та склад Робочої групи визначаються з урахуванням обсягу, характеру та складності правоосвітньої роботи об'єкта перевірки
і не повинен
перевищувати семи робочих днів.
У процесі підготовчої роботи керівником Робочої групи розробляється план перевірки, який затверджується уповноваженою посадовою особою органу юстиції, що прийняла рішення про проведення перевірки та створення Робочої групи. План проведення перевірки має містити в собі визначення кола питань, які потрібно перевірити, строк перевірки та період здійснення правової освіти, який планується перевірити.

ВАРТО ЗНАТИ! Після підписання наказу про проведення планової
або позапланової перевірки керівник Робочої групи:


не пізніше ніж за сім календарних днів
до дня проведення планової перевірки забезпечує направлення підписаного уповноваженою посадовою особою органу юстиції листа-повідомлення об'єкту перевірки із зазначенням строку проведення перевірки, періоду, який перевірятиметься, та складу Робочої групи.

УВАГА! Об'єкт перевірки, який отримує лист-повідомлення, повинен
розглянути його та створити відповідні умови для проведення перевірки.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Керівник та члени Робочої групи, уповноважені здійснювати перевірки стану правової освіти, мають право:

входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований об'єкт перевірки, мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;


вимагати надання довідок, письмових або усних пояснень посадовими особами об'єкта перевірки, а також отримувати від посадових осіб усні та письмові пояснення і заяви з питань, що постають під час проведення перевірки стану правової освіти;

вимагати надання копій документів та інших матеріалів, які стосуються предмета перевірки, у тому числі методом сканування чи фотокопії, для долучення їх до матеріалів перевірки.
ПАМ’ЯТАЙ! Керівник Робочої групи:


повідомляє керівника об'єкта перевірки чи особу, яка його заміщає, про права, обов'язки та повноваження Робочої групи під час проведення перевірки, причину та мету перевірки, установлює перелік необхідних документів та строк їх надання, узгоджує інші організаційні питання щодо проведення перевірки;

у разі відмови посадової особи об'єкта перевірки від надання пояснень, документів чи належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) на усний запит членів Робочої групи зафіксовує цей факт у довідці за результатами перевірки, готує та надає посадовій особі об'єкта перевірки письмовий запит із зазначенням строку надання необхідної
інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту надає його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції об'єкта перевірки, або направляє запит за місцезнаходженням об'єкта перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До примірника довідки за результатами перевірки, що зберігається в органі юстиції, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу об'єкта перевірки рекомендованим листом;

на будь-якій стадії перевірки приймає від посадових осіб об'єкта перевірки усні та письмові заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

дотримується принципів законності, конфіденційності, об'єктивності та доказовості результатів перевірки;

виявлені під час перевірки факти порушень законодавства відображає у довідці за результатами перевірки, долучає до неї відповідні копії документів, пояснення посадових осіб об'єкта перевірки;

у разі незгоди керівника чи іншої посадової особи об'єкта перевірки з фактами, викладеними у довідці за результатами перевірки,
вносить
пропозицію подати упродовж п'яти робочих днів письмові
зауваження,
проводить їх перевірку та про результати повідомляє відповідних посадових осіб об'єкта перевірки. Зауваження додаються до довідки за результатами перевірки;

у разі невиконання або неналежного виконання посадовою особою об'єкта перевірки законних вимог посадової особи, уповноваженої проводити перевірку стану правової освіти, відображає це у довідці за результатами
перевірки із зазначенням дати, часу, місця, відомостей про посадову особу, що припустилася таких дій, і негайно доповідає про це керівництву органу юстиції;

не допускає дій та вчинків, які суперечать етиці ділових відносин та (або) можуть негативно характеризувати органи юстиції.
УВАГА! Керівник та члени Робочої групи відповідають за належне
виконання службових обов'язків, об'єктивне проведення перевірки,
викладення у довідці за результатами перевірки достовірних фактів та їх
обґрунтувань.

4. Проведення планової або позапланової
перевірки стану правової освіти
Першим днем перевірки вважається день прибуття членів Робочої групи на перевірку. У перший день перевірки керівник Робочої групи надає керівникові об'єкта перевірки (у разі відсутності керівника - особі, що його заміщає) план перевірки.
Процес перевірки стану правової освіти має будуватися таким чином, щоб мінімально відволікати спеціалістів об'єкта перевірки від виконання поточної роботи.
Залежно від завдання і мети перевірки керівник та члени Робочої групи запитують у керівництва об'єкта перевірки, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань правової освіти, зокрема:
в органах виконавчої влади, на
державних підприємствах, в установах, організаціях, державних
господарських об'єднаннях:роботу з роз'яснення практики застосування законодавства у засобах масової інформації в межах компетенції;

організацію надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції, через громадські приймальні;

підготовку відповідних правороз'яснювальних матеріалів у вигляді брошур, пам'яток, посібників, буклетів з питань, що належать до компетенції, оформлення інформаційних стендів;

організацію і проведення роботи, пов'язаної з підвищенням кваліфікації осіб, до функціональних повноважень яких належить правове
інформування;

розгляд звернень громадян щодо надання правової інформації;

здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників, з метою підвищення ефективності роботи та упередження порушень, надання правової допомоги працівникам, які потребують соціального захисту;

організацію проведення лекцій, семінарів, нарад, індивідуальних консультацій працівників з правових питань;

виконання в межах компетенції вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001
N 992, програм правової освіти населення відповідних регіонів; реалізацію рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, регіональних міжвідомчих координаційно- методичних рад з правової освіти населення.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал