Методичні рекомендації координація правової освіти населення
Скачати 396.51 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації15.01.2017
Розмір396.51 Kb.
1   2   3   4
НАГОЛОШУЄМО! У міру виявлення порушень законодавства і недоліків
керівництво об'єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевірки, повинно вживати заходів щодо усунення виявлених порушень, зловживань і недоліків, запобігання їм надалі.
У разі потреби органами юстиції здійснюється надання методичної
допомоги об'єкту перевірки з питань організації правоосвітньої та
правовиховної роботи, а також за наявних підстав - узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з питань правової освіти та правового виховання.
5. Порядок оформлення результатів планової або
позапланової перевірки стану правової освіти.
ВАРТО ЗНАТИ! Робоча група готує довідку за результатами перевірки, яка оформлюється і надсилається об'єкту перевірки
не пізніше ніж протягом
десяти робочих днів після закінчення перевірки
і має містити аналіз, висновки та рекомендації з усіх питань, які перевірялися.
Довідка за результатами перевірки складається з чотирьох частин:
I - вступна;

II - описова (стан правової освіти);

III - висновок;

IV - рекомендації.
У вступній частині довідки за результатами перевірки мають бути
наведені такі дані:


дата підписання довідки за результатами перевірки;

номер довідки за результатами перевірки (порядковий номер журналу реєстрації перевірок);

місцезнаходження об'єкта перевірки;

повне і скорочене (за наявності) найменування об'єкта перевірки відповідно до положення (установчих документів);

підстави для проведення перевірки;

найменування органу юстиції та його структурного підрозділу, прізвища,
імена, по батькові та посади осіб, що проводять перевірку;

вид перевірки (планова чи позапланова);

період, за який проводиться перевірка;

інформація про направлення повідомлення об'єкту перевірки про проведення планової перевірки;

інформація про посадових осіб об'єкта перевірки, відповідальних за здійснення правової освіти у період, що перевіряється;

строк проведення перевірки (за потреби зазначити перерву в роботі);

інформація про попередню перевірку (якщо така проводилась) із зазначенням найменування органу юстиції, дати та номера довідки за результатами перевірки, періоду, за який проводилась перевірка (планова чи позапланова), установлені порушення та вжиті заходи на реалізацію рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків;

загальні питання про роботу, яка проведена об'єктом перевірки щодо забезпечення здійснення завдань з правової освіти.
В описовій частині довідки за результатами перевірки за кожним
відображеним у довідці фактом порушення законодавства у сфері
правової освіти необхідно:висвітлити показники, які характеризують роботу об'єкта перевірки в цілому, та конкретні порушення законодавства у сфері правової освіти з посиланням на документи, які використані при даній перевірці, згруповані за типами (указуються період охоплення їх перевіркою та метод - суцільний, вибірковий);

чітко викласти зміст порушення, зазначити

період, у якому зазначене порушення здійснено, при цьому додати до довідки за результатами перевірки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб об'єкта перевірки щодо встановлених порушень (за наявності);

зазначити перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб об'єкта перевірки надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів факт відмови відобразити в довідці за результатами перевірки.
Якщо перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства щодо правової освіти, в описовій частині довідки за результатами перевірки відображаються кількісні показники та робиться відповідний запис.

У висновках довідки за результатами перевірки відображається
узагальнений опис виявлених перевіркою порушень законодавства щодо
правової освіти з посиланням на відповідні підпункти, пункти, статті
нормативно-правових актів.
У рекомендаціях довідки за результатами перевірки відображаються
рекомендації з метою покращення стану правової освіти, усунення
виявлених порушень і недоліків у правовій освіті.
На останньому аркуші довідки за результатами перевірки зазначаються кількість складених примірників довідки за результатами перевірки та відмітка про вручення одного примірника уповноваженим посадовим особам об'єкта перевірки.
УВАГА! Перший примірник довідки за результатами перевірки
зберігається у відповідному структурному підрозділі органу юстиції. До
першого примірника довідки за результатами перевірки долучаються
інформативні додатки, зокрема:

план перевірки;

пояснення посадових осіб об'єкта перевірки щодо виявлених порушень, надані під час перевірки;

копії розпорядчих актів, нормативно-правових актів та інших документів і матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень щодо правової освіти або мають значення для прийняття рішень за результатами перевірки.
ЗАУВАЖТЕ! Керівник Робочої групи підсумовує подані матеріали та
забезпечує складання довідки за результатами перевірки у двох
примірниках.

Довідка за результатами перевірки підписується керівником Робочої групи та її членами і надається для ознайомлення під підпис керівнику об'єкта перевірки або особі, яка його заміщає, та за потреби - іншим відповідальним працівникам об'єкта перевірки.
НАГОЛОШУЄМО! Один примірник довідки за результатами перевірки подається уповноваженій посадовій особі органу юстиції, яка прийняла рішення щодо проведення перевірки, інший у строк не більше десяти робочих днів
після закінчення перевірки надсилається уповноваженій особі об'єкта
перевірки або здається до канцелярії під підпис у довідці із зазначенням
прізвища та посади працівника, що прийняв довідку за результатами
перевірки, або надсилається рекомендованим листом з поштовим підтвердженням про вручення поштового відправлення.


УВАГА! Будь-які виправлення та доповнення у довідці за
результатами перевірки після її підписання уповноваженими особами не
допускаються.

МАЙТЕ НА УВАЗІ!

При відмові керівника та інших посадових осіб об'єкта перевірки від ознайомлення під підпис із довідкою за результатами перевірки керівник та члени Робочої групи засвідчують це відповідним записом за своїми підписами в кінці довідки за результатами перевірки.
ВАРТО ЗНАТИ! За наявності заперечень або зауважень до довідки за результатами перевірки керівник чи інші посадові особи об'єкта перевірки, які ознайомлюються під підпис із довідкою, роблять про це застереження перед
своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня
підписання довідки за результатами перевірки подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.
Якщо зазначені особи вважають за необхідне уточнити надані ними пояснення або пояснити причини відмови від ознайомлення під підпис із довідкою за результатами перевірки, ці особи мають право власноручно зробити це на самій довідці або на окремому аркуші, який додається до довідки за результатами перевірки.

УВАГА! Достовірність обґрунтувань, фактів, викладених у поясненнях посадових осіб об'єкта перевірки, Робоча група повинна ретельно перевірити
і протягом п'яти робочих днів з моменту отримання надати щодо них
письмовий висновок.
У тих випадках, коли потрібно вжити термінових заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства, під час перевірки складається проміжна
довідка і від посадових осіб об'єкта перевірки вимагаються пояснення. Ці матеріали негайно подаються уповноваженій посадовій особі органу юстиції, а в разі потреби готується повідомлення правоохоронним органам.
Факти, викладені в проміжній довідці, включаються до загальної довідки за результатами перевірки.

6. Порядок розгляду результатів планової або позапланової
перевірки стану правової освіти.
ЗАУВАЖТЕ! Керівник Робочої групи протягом десяти робочих днів
після завершення перевірки доповідає про її результати уповноваженій посадовій особі, яка прийняла рішення про проведення перевірки та створення
Робочої групи, з наданням довідки за результатами перевірки та інших матеріалів, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення її керівнику об'єкта перевірки.
НАГОЛОШУЄМО!
Якщо під час перевірки було виявлено порушення законодавства щодо здійснення правової освіти, уповноважена посадова особа органу юстиції розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо надання рекомендацій об'єкту перевірки:

стосовно припинення порушення законодавства, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень та
їх недопущення у подальшій роботі;

заслуховування звіту щодо стану правової освіти об'єкта перевірки на нараді об'єкта перевірки або на засіданні його колегії (у разі її утворення).
Після ознайомлення уповноважених осіб об'єкта перевірки з довідкою за результатами перевірки орган юстиції надсилає об'єкту перевірки лист за
результатами перевірки, у якому зазначаються недоліки та порушення,
вносяться пропозиції про їх усунення та за потреби притягнення до
відповідальності у встановленому законодавством порядку посадових осіб, винних у допущених порушеннях, а також встановлюється строк для надання повідомлення до органу юстиції про вжиті заходи.

УВАГА! Об'єкт перевірки у встановлений строк зобов'язаний
повідомити орган юстиції про вжиті заходи, вказати строки усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень і надати підтверджувальні матеріали (у разі встановлення такої вимоги).

МАЙТЕ НА УВАЗІ!

У разі невиконання зазначеної вимоги орган
юстиції приймає рішення щодо:


надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення
законодавства щодо здійснення правової освіти;

інформування органів влади вищого рівня про неналежне виконання
законодавства об'єктом перевірки.Додаток 1

(Зразок наказу про проведення перевірки та утворення Робочої групи)
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
РОГАТИНСЬКЕ
РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Н А К А З

м. Рогатин
№_________Про проведення перевірки
стану правової освіти на
Державному підприємстві
«Рогатинське лісове господарство»
та створення Робочої групи
Відповідно до Указу Президента України № 992 від 18.10.2001 р. «Про
Національну програму правової освіти населення», до підпункту 4.5 пункту 4
Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.06.2011 р. за № 760/19498, наказу Міністерства юстиції України від 14.11.2011 № 3325/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2011р. №1304/20042 та плану роботи
Рогатинського районного управління юстиції на І-е півріччя 2012 року,
НАКАЗУЮ:
1. Провести 27 січня 2012 року на Державному підприємстві «Рогатинське лісове господарство» перевірку стану правової освіти за період з січня 2011 по січень 2012 року.
2. Для проведення перевірки утворити Робочу групу у складі спеціаліста ІІ –ї категорії районного управління юстиції Іванівського В.І., та провідного спеціаліста районного управління юстиції Дубіцької Н.М.
3. Керівнику Робочої групи спеціалісту ІІ-ої категорії районного управління юстиції не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення перевірки
направити на адресу Державного підприємства «Рогатинське лісове господарство» лист-повідомлення із зазначенням строку проведення перевірки, періоду, який перевірятиметься, складу Робочої групи з затвердженим планом перевірки.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста ІІ-ої категорії
Рогатинського районного управління юстиції Іванівського В.І.


Начальник Рогатинського
районного управління юстиції

Л.І. Якимів


Додаток 2

(Зразок плану проведення перевірки)

ЗАТВЕРДЖУЮ


Начальник Рогатинського
районного управління юстиції

________________ Л.І.Якимів
“____” _____________2012 р.
ПЛАН
перевірки Державного підприємства «Рогатинське лісове господарство»
з питань правової освіти за період з січня 2011 по січень 2012 року, яка
відбудеться 27 січня 2012 року
1. Правова підстава діяльності об’єкта перевірки (наявність установчих документів).
2. Наявність нормативно-правових актів, що регулюють діяльність об’єкта перевірки.
3. Відповідальна особа за правоосвітню роботу (посада, стаж роботи). Наявність локальних документів про проведення правоосвітньої роботи.
4. Організація правоосвітньої роботи (планування, облік, фіксація, здійснення контролю за виконанням плану). Ведення журналу обліку занять з правовим навантаженням.
5. Умови роботи відповідальної особи за правоосвітню роботу - наявність нормативних документів, періодичних видань, що передплачує об’єкт перевірки, джерело отримання методичної допомоги. Участь в семінарах-практикумах при райдержадміністрації, управлінні юстиції.
6. Робота зі звернення громадян, розгляд звернень громадян щодо надання правової інформації.
7. Робота з роз'яснення практики застосування законодавства у засобах масової
інформації в межах компетенції об’єкта перевірки.
8. Організація проведення лекцій, семінарів, нарад, індивідуальних консультацій працівників з правових питань.
9. Проведення роботи по вивченню потреби в правовій інформації трудового колективу (опитування, анкетування тощо).
10. Позапланова правоосвітня робота. Проведення єдиних днів інформування.
11. Організація надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції об’єкта перевірки, через громадські приймальні.
12. Підготовка відповідних право роз’яснювальних матеріалів у вигляді брошур, пам'яток, посібників, буклетів з питань, що належать до компетенції об’єкта перевірки.

13. Наявність правового куточка, оформлення інформаційного стенда, його назва, період оновлення. Навести приклади документів, що розміщувалися для ознайомлення.
14. Організація і проведення роботи, пов'язаної з підвищенням кваліфікації осіб, до функціональних повноважень яких належить правове інформування.
15. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників, з метою підвищення ефективності роботи та упередження порушень, надання правової допомоги працівникам, які потребують соціального захисту.
16. Виконання в межах компетенції об’єкта перевірки вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 N 992, Програм правової освіти населення відповідних регіонів.
17. Реалізацію рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно- методичної ради з правової освіти населення, регіональних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.
18. Підтримка керівництвом об’єкта перевірки правоосвітньої роботи - організаційна, фінансова тощо.

Керівник робочої групи,
спеціаліст ІІ-ої категорії
районного управління юстиції
В.І.Іванівський

Додаток 3

(Зразок листа-повідомлення органу юстиції про проведення перевірки)
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
77000, вул. Галицька, 40, м. Рогатин, тел.(факс) 2-26-71 е-mail: rogatynruy@ukr.net


_____________№_______________
На №_________________________
Директору
Державного підприємства
«Рогатинське лісове господарство»
п. Кузану І.М.

Шановний Ігор Михайлович!
Відповідно до Указу Президента України № 992 від 18.10.2001 р. «Про
Національну програму правової освіти населення», підпункту 4.5 пункту 4
Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.06.2011 р. за № 760/19498, наказу Міністерства юстиції України від
14.11.2011 № 3325/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.11.2011р. №1304/20042 та плану роботи Рогатинського районного управління юстиції на І-е півріччя 2012 року, доручається спеціалісту ІІ-ої категорії районного управління юстиції Іванівському В.І. та провідному спеціалісту районного управління юстиції Дубіцькій Н.М. провести планову перевірку стану здійснення правової освіти на Державному підприємстві «Рогатинське лісове господарство»
27 січня 2012 року за період з січня 2011 по січень 2012 року.
Просимо сприяти проведенню перевірки та надати всі необхідні для проведення перевірки документи.
Додаток: план перевірки.
З повагою,

Начальник Рогатинського
районного управління юстиції
Л.І. Якимів

Вик. Іванівський В.І.
Тел. 2-26-71
Консультація. Нове в законодавстві.


З 5 січня 2012 року за не реєстрацію та застосування незареєстрованих
нормативно-правових актів Міністерство юстиції складатиме протоколи про
притягнення до адміністративної відповідальності керівників органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій та інших органів, нормативно-правові
акти яких підлягають державній реєстрації. Наказ від 19.12.2011 № 3539/5
ареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1465/20203, щодо затвердження Інструкції з оформлення протоколів про відповідні адміністративні правопорушення підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.
Так, змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення було визначено, що неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів.
Згідно з положеннями Кодексу, за вчинення даного правопорушення персонально на керівника накладатиметься штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі вчинення посадовою особою кількох окремих правопорушень протоколи складатимуться щодо кожного з них.
Складений протокол та інші матеріали, що підтверджуватимуть факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протягом трьох робочих днів формуватимуться у справу. Наступного робочого дня справа про адміністративне правопорушення разом
із супровідним листом Міністерства юстиції або його територіального органу надсилатиметься до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
Штрафи чиновники платитимуть з власної кишені.
За словами Міністра юстиції, персональна відповідальність керівників органів державної влади за застосування незареєстрованих нормативно-правових актів має покласти край неправовій ситуації, яка фіксується в Україні протягом багатьох років.
Статистика органів юстиції свідчить, що щороку від 5 до 20 відсотків нормативно- правових, які підлягають державній реєстрації, на реєстрацію не подаються та застосовуються незаконно.
Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 4152–VI «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації». (26.12.2011 17:46
Прес-служба Президента України Віктора Януковича).

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 4282-VI
«Про Державний бюджет України на 2012 рік».
13 .12.2011 Президент підписав Закон № 4025-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за
правопорушення у сфері господарської діяльності».

14.12.2011 Глава держави підписав низку законів, зокрема:
-
Закон №4067-VІ «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
-
Закон №4093-VI «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Президент України застосував право вето
Президент України Віктор Янукович відповідно до частини другої статті 94
Конституції України повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про охоронну діяльність».
Пропозиції Глави держави під час повторного розгляду зазначеного Закону на пленарному засіданні Верховної Ради доповідатиме Міністр юстиції О.Лавринович.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал