Методичні рекомендації На допомогу класному керівникові
Скачати 81.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації26.12.2016
Розмір81.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Нікопольське медичне училище


Методичні рекомендації

На допомогу класному
керівникові
м. НІКОПОЛЬ
2003 р.

Критерії готовності куратора групи до виховної діяльності
Куратор групи повинен знати сутність і закономірності розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості студентів діагностику і методи визначення рівнів вихованості дітей методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом всебічного формування особистості теорію і методику національного виховання, специфіку роботи куратора групи, громадських дитячих організацій, виховної роботи у дитячих клубах за інтересами та позаучилищних виховних закладах принципи, форми та методи організації виховного впливу на дітей різних вікових груп принципи організації різних студентських колективів об’єднань і керівництва ними. Куратор групи повинен вміти визначити конкретні завдання виховного впливу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівнів вихованості студентського колективу і умов навколишнього середовища реалізувати принципи національного безперервного виховання, народознавчого, людинознавчого і особистого підходів володіти методами і формами педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування, рівня вихованості студентів, колективу і особистості в їхній єдності визначити мету виховання у відповідності з рівнем вихованості студентів, будувати виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення студентів, їх інтересів, запитів, можливостей, на принципах добровільності та співробітництва регулювати і коректувати міжособистісні стосунки в студентських колективах, проводити в них профілактику розмежування, дезінтеграції та конфронтації
•на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіти методами управління студентським колективом робити студентське самоврядування найефективнішим виховним засобом звертаючись до громадської думки, бути обережним, не викликати відчуженості і замкнутості студента формувати гуманні співвідносини із студентами нарівні співробітництва і співтворчості з урахуванням національних традицій, соціального оточення
•об’єднувати виховні зусилля викладачів, що працюють у групах налагоджувати постійні педагогічні стосунки з батьками студентів знаходити розумні методи впливу, нести батькам радість, попереджуючи такі заходи впливу збоку батьків, які заважатимуть добрим взаєминам вести педагогічну пропаганду, домагаючись єдності виховної діяльності закладу, позаучилищних заходів, сім’ї та громадськості організовувати із дітьми різні види виховної роботи навчальну, трудову, ігрову, природоохоронну, дозвілля студентів, гуртки художньої діяльності, спортивні секції попереджувати студентський травматизм, працювати із студентами, які потребують підвищеної педагогічної уваги сприяти самовихованню студентів, саморозвитку їх суспільно цінних якостей і створенню умов для самореалізації студента як неповторної індивідуальності вміло використовувати у виховній роботі духовні надбання рідного народу, усну
народну творчість, культурно-історичні національні традиції української етнопедагогіки; аналізувати, узагальнювати і використовувати передовий педагогічний досвід. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію. Застосовувати регіональні прийоми пошуку, відбору і використання педагогічної інформації.

Діагностико-прогнозуючі вміння
1 Аналізувати нормативні документи, педагогічну літературу і визначити націй основі мету і завдання виховної роботи в групі.
2. Прогнозувати розвиток особистості студентів у процесі індивідуальної роботи з ними, визначити конкретні проблеми виховання студентського колективу та окремих студентів. Організовувати роботи щодо впровадження у практику передового досвіду по національному вихованню студентів, досягнень теорій і методики виховання, різні види колективної та індивідуальної діяльності студентів, розвивати їх активність, відповідальність кожного за доручену справу, залучати до такої діяльності, яка збагачує позитивний досвід особистості, розвиває товариські, гуманні відносини. Формувати громадську думку в студентському колективі. Організовувати самовиховання студентів, приймати оптимальні рішення у складних педагогічних ситуаціях. Здійснювати спільну роботу з органами охорони здоров’я, внутрішніх справ, батьками по профілактиці і подоланню пияцтва і алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед студентів. Керувати роботою батьківського комітету. Використовувати ефективні форми і методи роботи з батьками.
Контрольно-коректуючі уміння І. Контролювати ділянки виховної роботи у групі виконання правил для студентів, єдиних вимог і доручень, організовувати чергування в аудиторії, хід підготовки та проведення колективних творчих справ, виконання училищного режиму, домашніх завдань, самоосвіту та самовиховання студента.
2. Аналізувати стан розвитку і фізичної діяльності студента.
3. Аналізувати виконання плану виховної роботи (виконання поставлених завдань, що сприяли б отриманню позитивного виховного ефекту в роботі проміжний аналіз результатів діяльності, вихованості і розвитку студентського колективу. Пріоритетні напрямки діяльності куратора групи Зміст роботи куратора групи Вивчення студентів Робота по створенню і розвитку студентського колективу
Зв’язок з культосвітніми і іншими установами. Робота з батьками, громадськістю.
Зв’язок із психологом Організація виховної діяльності
Пізнавальної, інтелектуальної, професійного спрямування Трудової
Художньо-естетичної
Суспільно-гуманістичної
Фізкультурно-оздоровчої Організаторської
Ціннісно-орієнтаційної Індивідуальна робота Планування роботи Форми роботи Засоби і прийоми виховного впливу Методи роботи Ведення документації Функції куратора групи
Аналітико- узагальнююча Організаторська
Психо- гігієнічна
Координаційн о-
інформаційна Домагання єдності педагогічних вимог до студентів Встановлення зв
’я зк
ів з студентським колективом училища, батьками, громадськістю Сприя нн яро зви тк у студентського самоврядування Забезпечення санітарно-гігієнічних норм навчання Встановлення довірливого контакту зви хо ван ця м
и
Зня тт я психічних напружень укол ек тиві
План уван ня роботи Вивчення і врахування індивідуально -пси хічн их особливостей кожного студента Організація інформаційного забезпечення студентів Забезпечення узгодженості в роботі студентського, викладацького, батьківського колективів На допомогу кураторові групи ВСТУП характеристика групи, аналіз виховної роботи за попередній навчальний рік.
2. Вивчення студентів, індивідуальна робота.
3. Основні виховні заходи (згідно розділів комплексного виховання студентів та місячників, календаря училища.
4. Заходи щодо соціального захисту вихованців. Робота по профілактиці правопорушень, тютюнопаління, наркотичних засобів,
СНІДу і ті.
6. Робота з батьками, громадськістю.
7. Робота з органами студентського самоврядування.
Орієнтовний план
роботи куратора групи
На допомогу кураторові групи
Орієнтована структура плану виховної роботи куратора групи
1.Психоло-педагогічна характеристика групи.
2. Організація колективу а) самоврядування б) традиції.
3. Розвиток особистості а) вивчення студентів б) робота з батьками в) індивідуальна робота г) робота з важковиховуваними.
4. Організація виховної діяльності а) професійного спрямування, пізнавальної, інтелектуальної б) трудова в) суспільно-гуманістична; г) спортивно-оздоровча; д) художня ж) екологічна з) свобода спілкування є) ціннісно-орієнтаційна. Форма виховного плану куратора групи
Ви
к
он
а-
вец
ь

з/п
Назва заходу
Місячник
Розділ
виховання
Д
ат
а
п
ро
ве
-
ден
н
я
При
м
іт
-
ка

На допомогу кураторові групи
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА
З СТУДЕНТАМИ
1. Проведення зборів. Актуальність їх тематики.
2. Індивідуальна робота зі студентами. Її ефективність та результативність.
3. Роль студентського колективу в підготовці колективних творчих справ. Допомога в їх проведенні.
4. Допомога студентів в проведенні диспутів, тематичних вечорів, тощо.
5. Допомога студентам в фізично-оздоровчій роботі.
6. Дослідницька діяльність студентів, організація екскурсій, туристичних походів.
7. Керівництво гуртками, студіями, клубами, творчими об’єднаннями студентської молоді.
8. Ведення навчально-виховної роботи
На допомогу кураторові групи
Контроль рівня організації і ефективності роботи куратора груп
Мета:
1. Підвищення професійного рівня самоосвітня робота та участь в інших індивідуальних формах методичної роботи участь ум о та інших активних колективних формах методичної роботи вивчення і впровадження в практику ППД та досягнень науки участь в районних і обласних конференціях, педагогічних читаннях, семінарах, курсовій перепідготовці, наслідки атестації.
2. Організація життя і діяльності студентського колективу наявність студентського самоврядування, його діяльність, робота з активом, внконання студентами доручень, їх активність організація виконання правил студентами участь студентів у суспільно-корисній праці, громадському житті групи і закладу підготовка і проведення виховних заходів.
3. Планування і вивчення наскрізної системи виховання в світлі вимог Концепції національного виховання, облік роботи, її результативність організація моральної освіти студентів організація самообслуговування в училищі організація фізкультурно-оздоровчої роботи, охорона здоров’я дітей організаційно-педагогічна робота із студентами (чергування, збори, огляди, тощо робота з батьками. Суть роботи по вивченню системи організації праці полягає втому, щоб по кожній із структурних ланок системи роботи визначити відповідний рівень її стану.
На допомогу кураторові групи
Орієнтовна схема вивчення студентського колективу
1. Структура групи (склад, кількість студентів, соціальний склад батьків.
2. Характеристика групи як колективу (ступінь розвитку, взаємодопомога і вимогливість, згуртованість і організованість групи, дисциплінованість, традиції, звички розвиток громадської думки особливості відносин в колективі, прояв почуття відповідальності, обов’язку, наявність критики і самокритики роль активу, боротьба за честь свого колективу негативні явища.
3. Роль колективу у формуванні особистості студента.
4. Типові особливості окремих студентів як членів колективу (соціальна роль студентів, активісти, лідери. відмінники, дезорганізатори, негативні риси в характері окремих студентів. Загальна характеристика навчальної, суспільно-політичної, моральної, трудової, колективної діяльності студентського колективу.
6. Участь групи вжитті училища, житті колективу у позааудиторний час.
7. Висновки - рекомендації - пропозиції.
На допомогу кураторові групи
Орієнтовна програма виховної діяльності куратора групи по вирішенню проблем
важковиховуваності
Вивчення рівня розвитку студентського колективу. Вивчення взаємин студентів між собою, з викладачами та батьками. Вивчення громадської думки, настроїв і традицій студентського колективу. Вивчення ступеня впливу на студентів неформальних лідерів і мікрогруп. Вивчення ступеня впливу на студентів формального активу групи. Вивчення індивідуальних психологічних якостей важких студентів. Анкетування студентів на теми Ваша група, Ви і ваші викладачі. Ви і ваші батьки. Анкетування студентів з відхиленнями у поведінці. Збори студентів на тему «Морально-психологічний клімату колективі та шляхи його оздоровлення (за матеріалами анкетування. Збори студентів з батьками, викладачами на тему Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку студентів (за матеріалами анкетування. Засідання активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних і тематичних вечорів, дискусій та ін.), спрямованих на інформування в студентів рис загальнолюдської моралі. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з студентами, що мають відхилення у поведінці, з неформальними лідерами та членами мікрогруп.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал