Методичні рекомендації наставнику академічної групи щодо
Скачати 78.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір78.41 Kb.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАСТАВНИКУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ЩОДО
ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Головне завдання наставника академічної групи - підтримка позитивної ініціативи студентів, пов'язаної з набуттям соціального досвіду: формування національної самосвідомості, світогляду та оволодіння основами професійної майстерності; стимулювання розвитку професійно значущих здібностей, умінь, особливостей фахового мислення, прагнення до самовдосконалення, самовиховання й самоосвіти.
Основні завдання роботи наставника
- вивчення психофізіологічних особливостей студентів і групи в цілому, умов їх розвитку, навчання, проживання;
- створення гуманістичної атмосфери в академгрупі, розвивального змістового простору;
- допомога в особистісному розвитку майбутніх фахівців (прагнення до самовиховання, уміння робити розумний життєвий вибір, уміння реалізовувати свої позитивні якості);
- допомога в інтелектуальному розвитку та професійному становлень: (розвиток інтересу до пізнання та розвиток
індивідуальних інтелектуальних схильностей; залучення до наукової творчої діяльності);
- допомога в оволодінні студентами засобами та методами організації виховної роботи.
Університет, як вищий навчальний заклад, розгортає перед кожним студентом сферу можливостей у вигляді створення змістових проектів, що відповідають їх інтересам, запитам і саморозвитку; допомагає вирішувати завдання інтелектуальної, наукової, громадської, трудової, художньо - естетичної діяльності.
Планування виховної роботи наставника академгрупи
Планування значною мірою визначає результати та перспективність системи виховної роботи. Цілеспрямоване і чітке планування допомагає наставникам уникнути багатьох помилок та негативних явищ в студентській групі.
Обгрунтовний план дозволяє намітити загальні перспективи та конкретні шляхи розв'язання поставлених виховних завдань.
Призначення плану - впорядкувати виховну діяльність, забезпечити виконання таких вимог до виховного процесу, як планомірність і систематичність керованість та наступність результатів.
У загальному вигляді план - це документ, який вказує змістові орієнтири виховної діяльності, що визначає її порядок, обсяг, часові межі.
Планування
- вид розумової діяльності, який дозволяє змоделювати стратегію та тактику дій, створити образ потрібного майбутнього, що включає розуміння етапів його досягнення. План виконує наступні функції:
- спрямовуючу, тобто визначає конкретні напрями і види діяльності;
- прогнозуючу, тобто побічно відображає замисел, представляє результати через конкретні дії;
- координаційну, організаторську, тобто з одного боку, відображає те, яким чином, якими засобами організується виховна діяльність і хто є її суб'єктами; з іншого боку, вказує порядок діяльності, її взаємозв'язок з іншими видами діяльності, а також визначає взаємодію суб'єктів діяльності, визначає її місце і час, відповідає на запитання: хто, що. коли і де повинен робити;
- контрольну: по-перше, сам наставник, користуючись планом, може контролювати реалізацію поставлених цілей; по - друге, за планом легко перевірити, наскільки він відповідає дійсності; більше того, рівень і якість плану певною мірою свідчать про професійно-педагогічну компетентність педагога;

- репродуктивну (відтворюючу), тобто через будь - який проміжок часу за планом можна відтворити зміст та обсяги виконаної роботи.
Планування це процес моделювання виховної діяльності наставника на певний термін часу, коли педагог прогнозує модель своєї роботи: змістовну, організаційну, структурну. Виділяють наступні етапи у процесі планування:
- підготовчий: визначення предмету планування і терміну виконання, структурування плану роботи;
- аналітичний: аналіз результатів і наявного досвіду, діагностика, узагальнення результатів аналізу;
- моделюючий: колективне планування, вибір змісту, засобів, прогноз результатів, розподіл подій за часом;
- завершувальний: вибір структури плану та його оформлення.
Загальний алгоритм може варіюватися залежно від досвіду, знань, умінь, рівня підготовленості наставника та рівня розвитку студентської групи, вікових особливостей студентів.
Вимоги до планування
- усвідомлення соціального замовлення передбачає врахування у виховній роботі основних положень Законів
України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти",
"Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства", "Концепції громадянського виховання молоді" та інших нормативних документів, спрямованих на підготовку нової генерації фахівців;
- наукова обгрунтованість плану передбачає врахування психолого - педагогічних закономірностей розвитку особистості студента та принципів виховання, впровадження особистісного та діяльнісного підходів у виховному процесі.
Вимоги до плану
- цілеспрямованість плану, тобто зміст та форми виховної роботи, що плануються, передбачають реалізацію конкретних цілей та задач. Кожна справа, дія повинна сприяти розв'язку (вирішенню) поставлених завдань.
Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку у її використанні;
- врахування потреб та інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента;
- співтворчість педагогів та студентів в організації виховної роботи;
- зв'язок з життям суспільства, майбутньою професійно діяльністю студентів;
- комплексний характер планів, що передбачають розмаїття змісту і форм роботи, спрямованих на розвиток різноманітних інтересів та здібностей студентів; позитивний вплив на різні сторони, властивості особистості; включення студентів у розвивальні види діяльності;
- цілісний підхід до процесу планування, що дає можливість під час проведення виховного заходу вирішувати водночас завдання інтелектуального, морального, художнього, естетичного, трудового, фізичного спрямування;
- наступність змісту та форм виховної роботи: виключення невиправданого дублювання, врахування попереднього досвіду, бачення перспективи у роботі;
- конкретність, доцільність плану, обґрунтованість виховної роботи, врахування особливостей студентського колективу, рівня його розвитку, традицій, що склалися;

- розумна насиченість плану.
Загальний хід процесу планування можна представити трьома етапами:
- складання наставником проекту плану (його контурів);
- колективне планування (апробація, коректування, перевірка замислу педагога, збір пропозицій, ідей студентів);
- внесення педагогом коректив у початковий замисел, проект плану з урахуванням результатів колективного планування, остаточне оформлення плану виховної роботи.
При плануванні виховної роботи необхідно враховувати:
- результати попередньої виховної роботи і висновки, що отримані під час аналізу;
- виховні та організаційно - педагогічні завдання;
- матеріали, поради і рекомендації психолого- педагогічної та методичної літератури з виховної роботи;
- передовий досвід вищих навчальних закладів;
- виховний потенціал соціального оточення університету, навчальних та культурних закладів;
- традиційні свята навчального року, університету, факультету;
- події, факти, пов'язані з життям країни, міста;
- події, знаменні дати, що пов'язані з життям і діяльністю знаменитих людей;
- пропозиції педагогів, студентів.

Види і структура планів
Плани виховної роботи наставників за змістом мають комплексний характер, оскільки планується діяльність у всіх
її напрямах і видах; за тривалістю - це план середньої перспективи: планується на певний етап (семестр, навчальний рік). До основного плану навчальної роботи можна за бажанням наставників додавати плани найближчої перспективи, наприклад, план роботи на місяць, плани проведення колективних виховних справ.
Орієнтовна структура плану виховної роботи наставника академгрупи
- аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік, у якому доцільно відобразити наступне: результати виховної роботи (рівень вихованості, соціальності, професійного розвитку майбутніх фахівців); характеристику змін, які відбулися у студентській групі; реалізацію поставлених виховних завдань; аналіз здійсненої роботи за пріоритетними напрямками роботи університету; результати та організація діяльності; досягнення, недоліки та їх причини;
- завдання виховної роботи на новий навчальний рік (конкретні, реальні, соціальні та професійно спрямовані);
- зміст, форми роботи із студентською групою.
Орієнтовні напрями виховної роботи
I. Організаційно - педагогічна робота, що передбачає проведення організаційних зборів, вибір активу, планування роботи, розв'язання побутових проблем, влаштованість і умови проживання у гуртожитку; обговорення розпорядку роботи університету, факультету.

II. Основні напрями виховної роботи:
Громадське, національне та правове виховання: заходи, що спрямовані на оволодіння студентами системою національних і загальнолюдських цінностей, формування патріотизму, національної самосвідомості, поваги до
Конституції України, її законів, державної символіки; участь у студентському русі "Моя земля - земля моїх батьків", формування культури міжетнічних відносин.
Серед основних заходів:
- бесіди та лекції з патріотичної тематики, про історію, культуру, літературу і мистецтво українського та інших народів і країн, про їх культурні взаємозв'язки;
- екскурсії по історичних та літературно - мистецьких місцях Житомирщини, України;
- диспути про культуру міжетнічних відносин;
- вечори і зустрічі поколінь;
- відзначення ювілеїв просвітників, письменників, діячів літератури, науки, культури, мистецтва;
- відзначення українських народних свят, обрядів;
- ознайомлення з традиціями і побутом народів України;
- роз'яснення основних засад Конституції України;
- лекції та бесіди з питань правового виховання;
- бесіди з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
- дискусії на тему "Молодь і закон".
Військово - патріотичне виховання: виховна робота з допризивною молоддю; проведення пошукової та краєзнавчої роботи, шефська робота з ветеранами війни і праці; догляд меморіальних комплексів, участь в акції
"Пам'ять" тощо.
Моральне виховання: заходи, що спрямовані на прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань, моральних норм; наслідування кращих національних традицій, звичаїв.
Орієнтовні форми роботи:
- свято "І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі";
- дискусія про культуру міжособистісних стосунків;
- бесіди про моральне обличчя сучасного фахівця;
- лекції про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів:
- круглий стіл "Моральні традиції українського народу";
- зустрічі з діячами культури;
- цикл вечорів: "Світ твоїх захоплень".

Професійне виховання: заходи, що спрямовані на розвиток професійних інтересів, професійного мислення, здібностей, любові до обраної професії.
Орієнтовні заходи:
- лекції та бесіди про обрану професію, професійну гордість;
- диспути, дискусії щодо сучасних проблем працівників обраного фаху;
- посвята у студенти;
- свято останнього дзвоника;
- свято знань;
-зустрічі з випускниками попередніх років: зустрічі з провідними фахівцями обраної професії;
-робота в студентських наукових гуртках і проблемних групах;
- участь у фахових олімпіадах "Студент і науково - технічний прогрес":
- участь у всеукраїнських і міжвузівських конкурсах студентських наукових робіт і олімпіадах;
- залучення студентів до шефської допомоги школам, дитячим будинкам, позашкільним закладам, дитячим притулкам;
- створення волонтерських загонів;
- конкурси фахової майстерності;
-
інформації-огляди матеріалів періодичної фахової преси;
- допомога у роботі Житомирського обласного центру соціальних служб для молоді.
Трудове виховання: заходи, що спрямовані на формування свідомої творчої, працелюбної особистості, оволодіння основами професійної майстерності.
Орієнтовні форми роботи:
- лекції і бесіди про організацію та специфіку розумової праці;
- самообслуговування у навчальних корпусах і студентських гуртожитках;
- виступи відомих фахівців в академічних групах з метою обміну досвідом організації праці;
- бесіди викладачів про творчу лабораторію науковця;
- організація наукової роботи студентів;
- участь у третьому, трудовому, семестрі.
Художньо - естетичне
виховання: заходи, що передбачають залучення молоді до кращих зразків класичної та сучасної художньої
, літератури, музики, образотворчого мистецтва; розвиток художніх здібностей, емоційної сфери, почуття прекрасного, формування здатності жити і творити за законами краси.

Орієнтовні форми роботи:
- лекції та бесіди з питань естетики, літератури та мистецтва;
- колективне відвідування театральних вистав, кінокартин, концертів, музеїв, художніх виставок з наступним обговоренням;
- зустрічі з письменниками, акторами, художниками, іншими митцями;
- обговорення нових художніх творів;
- клуби та об'єднання за інтересами;
- участь у художній самодіяльності;
- концерти в інтернатах для престарілих та інвалідів;
- дні естетики;
- виставки художньої творчості;
- читацькі конференції.
Екологічне виховання: заходи, що спрямовані на формування основ екологічної культури, залучення молоді до активної екологічної діяльності, виховання відповідального ставлення до природних багатств України.
Орієнтовні виховні заходи:
- бесіди, лекції з актуальних екологічних проблем:
- проведення природоохоронних заходів;
- тематичні лекції, екскурси, виставки;
- робота екологічних секцій;
- екологічні походи;
- впорядкування та озеленення території навколо навчальних корпусів і гуртожитків;
- бесіди на екологічні та санітарно-гігієнічні теми.
Формування здорового способу життя передбачає озброєння молоді знаннями про роль фізичної культури в житті людини, роботу по впровадженню в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. Серед його форм:
- участь у виконанні заходів Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації'";
- участь у туристській та краєзнавчій роботі; лекції та бесіди з питань фізкультури та спорту, про здоровий спосіб життя;
- заняття у спортивних секціях;
- участь у спортивних змаганнях, спартакіадах, туристських походах та інших спортивно - масових і оздоровчих заходах;
- проведення запобіжних профілактичних заходів, спрямованих проти вживання алкоголю та наркотиків;

- участь у Всеукраїнських акціях "Молодь проти наркоманії"", "Анти - наркотик", "Тверезість" та інші;
- проведення роботи щодо запобігання протиправній поведінці молодих людей, захворюваності на ВІЛ/СНІД та іншим інфекційним захворюванням;
- участь у Всеукраїнських акціях: "Анти СНІД", "Молодь проти СНІДу" та ін.;
- підготовка студентської молоді до сімейно - шлюбних стосунків;
- шефська допомога щодо організації виховної роботи з дітьми в лікувальних та оздоровчих закладах;
- профілактика шкідливих звичок;
- дотримання правил особистої гігієни;
- збереження належного санітарно - гігієнічного стану навчальних корпусів та гуртожитків.
III. Індивідуальна робота із студентами
Цей напрям передбачає вивчення індивідуальних психофізіологічних особливостей кожного студента, їх інтересів, запитів, потреб; допомогу в їх реалізації і всебічному розкритті потенційних творчих можливостей, природних задатків майбутніх фахівців, допомога у розв'язанні навчальних завдань.
В індивідуально-виховній роботі зі студентом провідним аспектом є проектування його особистості на зміст навчально-виховної діяльності та суспільного життя. Чимале значення має також інформація про те, чого хоче студент у житті, чого він чекає від навчання тощо.
Організація індивідуально-виховної роботи зі студентами передбачає:
¦ діагностику особистості студента (якостей, властивостей, мотивації, установок, особливостей та ін.);
¦ визначення близьких і перспективних цілей індивідуально-виховної роботи зі студентом;
¦ вироблення формуючих, розвивальних і корекційних заходів, спрямованих на усунення відхилень у поведінці студентів, розвиток інтелектуальної, емоційної та вольової сфер;
¦ здійснення впливу (вибір оптимальних форм, методів і прийомів психолого-педагогічного впливу та їхнє практичне застосування);
¦ аналіз досягнутих результатів виховного впливу на студента та коригування цілей індивідуально-виховної роботи з ним.
Наставнику академгрупи необхідно знати:
¦ загальні біографічні відомості: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, соціальний і родинний стан, умови, в яких ріс, учився, виховувався, товаришів, друзів, знайомих;
¦ моральні якості: рівень свідомості, ставлення до навчання, дотримання норм моралі, дисциплінованість, чесність, організованість, відповідальність, ставлення до товаришів і колективу;
¦ психологічні особливості студентів;
¦ стан здоров'я: фізичний і психічний розвиток.
Щоб вивчити студентів, педагогічно виправдано використовувати такі методи: спостереження, індивідуальна бесіда, вивчення документів, використання думки інших осіб; аналіз результатів повсякденної діяльності, опитувальні методики, тести, проблемні ситуації тощо.

Наставник академгрупи має співпрацювати з:
- Студентським братством університету;
- Студентським науковим товариством;
- Науково-методичним центром роботи з обдарованою студентською молоддю;
- Студентською Соціальною Службою для Молоді університету;
- Євроклубом;
- Юридичною клінікою;
- Студентським клубом;
- Спортивним клубом;
- Студентським радіо, газетою «Універсум».
Робота наставника академгрупи в гуртожитку
Наставник академгрупи відвідує гуртожиток згідно з графіком виховної роботи факультету/інституту. Він повинен бувати там і поза графіком. Перед вихідними необхідно цікавитись планами студентів, їхніми намірами щодо виїзду за межі міста. Особливо необхідно проводити бесіди наставникам академгруп зі студентами, з активом групи у передсвяткові дні з тим, щоб попередити небажані дії студентів під час свят.
ПЕРЕЛІК
питань, на які слід звертати викладачам особливу увагу під час відвідування студентських
гуртожитків
1. Дотримання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету.
2. Дотримання у жилих кімнатах, побутових приміщеннях техніки безпеки: стан електромережі, справність електровимикачів, електророзеток, відсутність електрообігрівальних приладів, правильність користування плитами для приготування їжі, наявність інструкцій з техніки безпеки тощо.
3. Санітарний стан у жилих кімнатах й побутових приміщеннях, наявність миючих та дезінфікуючих засобів.
4. Збереження майна у жилих кімнатах та побутових приміщеннях.
5. Наявність графіків чергувань у секції і кімнатах, їх дотримання.
6. Наявність списку студентів, які мешкають у кімнаті, його відповідність дійсному стану.
7. Наявність попереджувальних та забороняючих знаків.
8. У випадку виявлення недоліків стосовно названих питань провести зі студентами роз'яснювальну бесіду, особливо щодо важливості і необхідності дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
9. Якщо виявлені порушення і недоліки є значними, то необхідно зробити відповідний запис у журналі відвідувань гуртожитку, довести до відома деканів, їх заступників, коменданта гуртожитку.

Document Outline

  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАСТАВНИКУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал