Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції
Скачати 88.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір88.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕТІВ
щодо організації діяльності Національного авіаційного університету

1.
Інструкція з діловодства у Національному авіаційному університеті
2.
Інструкція про порядок формування особових справ студентів Національного авіаційного університету
3.
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у НАУ
4.
Інструкція щодо порядку оформлення залікових книжок студентів університету
5.
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
6.
Інструкція з виготовлення, обліку, зберігання та використання печаток і штампів у НАУ
7.
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
Національного авіаційного університету
8.
Система управління охороною праці в НАУ
9.
Порядок оформлення академічних довідок
10.
Положення про порядок відновлення студентських та учнівських квитків державного зразка та про порядок здачі їх при відрахуванні студентів (учнів) з університету
11.
Положення про порядок обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників
12.
Порядок виконання робіт у НАУ щодо забезпечення студентськими квитками державного зразка
13.
Порядок прийняття, переведення, звільнення з роботи та оформлення відпустки працівників в НАУ
14.
Положення про експертну комісію з визначення цінності документів НАУ
15.
Положення про порядок підготовки проектів наказів зі студентського складу
16.
Порядок дій посадових осіб Національного авіаційного університету при відрахуванні студентів
17.
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення робочої інструкції працівника, який належить до категорії робітника
18.
Положення про проведення перевірок виконання Правил внутрішнього розпорядку НАУ щодо дотримання трудової та виконавчої дисципліни у підрозділах університету
19.
Порядок надання оригінала сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти студентам університету
20.
Положення про комісію з розгляду документів наданих на конкурс для заміщення посад науково-педагогічних працівників
21.
Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних НАУ та його відокремлених структурних підрозділах
22.
Програма заходів щодо розвитку кадрового потенціалу, навчальної, наукової діяльності, системи соціальних відносин, корпоративної культури та інфраструктури НАУ на 2013-2018 роки
23.
Положення про приймальну комісію
24.
Документована процедура. Управління науковою та науково-технічною діяльністю НАУ
25.
Інструкція щодо порядку заповнення Додатка до диплома про вищу освіту
26.
Інструкція з організації та проведення рецензування дипломних робіт (проектів)
27.
Методичні рекомендації з планування та організації самостійної і індивідуальної роботи студентів
28.
Методичні рекомендації щодо рейтингової системи оцінювання результатів виконання та захисту дипломних проектів (робіт) студентами-випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст“, “Магістр“
29.
Методичні рекомендації щодо розроблення рейтингової системи оцінювання результатів виконання та захисту дипломних робіт (проектів) випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр“

30.
Методичні рекомендації щодо розробки «Положення про рейтингову систему оцінювання підсумків практики»
31.
Положення про організацію навчального процесу
32.
Положення про організацію та проведення практик студентів (типове)
33.
Положення про атестацію випускників НАУ освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра
34.
Положення про курсове проектування
35.
Положення про порядок переведення (поновлення) студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на навчання до НАУ
36.
Пам’ятка секретаря екзаменаційної комісії
37.
Пам'ятка голові ЕК (денна форма навчання) про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії
38.
Пам'ятка голові ЕК (заочна форма навчання)про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії
39.
Документована процедура. Запобіжні дії.
40.
Документована процедура. Коригувальні дії.
41.
Документована процедура. Управління невідповідною продукцією.
42.
Документована процедура. Управління протоколами.
43.
Документована процедура. Порядок внесення змін в документацію.
44.
Документована процедура. Управління документацією.
45.
Документована процедура. Порядок проведення внутрішніх аудитів
46.
Документована процедура. Управління процесами
47.
Тимчасова інструкція щодо порядку оформлення відомостей модульного контролю
48.
Методичні рекомендації щодо рейтингового оцінювання підсумків виконання комплексних кваліфікаційних завдань
49.
Методичні рекомендації щодо розробки «Положення про рейтингову систему оцінювання набутих знань та вмінь випускниками ОКР «Бакалавр» під час державної атестації на засадах кредитно-модульної системи»
50.
Методичні рекомендації щодо розробки «Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр»
51.
Рекомендації щодо проведення ліцензування освітніх послуг
52.
Методичні рекомендації з планування навчальної роботи
53.
Методичні рекомендації з організації та проведення ректорського контролю якості підготовки фахівців
54.
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни
55.
Методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю рівня засвоєння навчального матеріалу
56.
Настанова з якості
57.
Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах
58.
Положення про планування та облік навчальної роботи науково-педагогічних працівників
59.
Положення про відповідальних з якості структурних підрозділів Національного авіаційного університету
60.
Положення про Комісію з якості
61.
Тимчасове Положення про планування навчально-методичної, організаційно-методичної, науково-дослідної та навчально-виховної роботи науково-педагогічних працівників
Національного авіаційного університету (друга половина робочого дня)

62.
Тимчасове Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою ( в умовах педагогічного експерименту)
63.
Тимчасове Положення про рейтингову систему оцінювання
64.
Положення про огляд-конкурс на кращий дипломний проект (роботу)
65.
Посадова інструкція Старшого викладача
66.
Положення про конкурс науково-педагогічних працівників Національного авіаційного університету на почесне звання "Професор року", "Доцент року", "Викладач року"
67.
Посадова інструкція Викладача
68.
Посадова інструкція Асистента
69.
Посадова інструкція Викладача-стажиста
70.
Положення про науково-методичну раду НАУ
71.
Посадова інструкція Директора інституту
72.
Посадова інструкція Декана факультету
73.
Посадова інструкція Завідувача кафедри
74.
Посадова інструкція Професора
75.
Посадова інструкція Доцента
76.
Реєстр документів
77.
Реєстр форм
78.
Форми документів
79.
Політика НАУ в сфері якості
80.
Положення про преміювання працівників НАУ
81.
Положення про порядок укладання, реєстрації, обліку, звітності та контролю виконання договорів в НАУ
82.
Положення про службу охорони праці та навколишнього середовища
83.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці в Національному авіаційному університеті
84.
Інструкція з перевірки психометрів аспіраційних типу ВІТ-1 та ВІТ-2 85.
Положення про службу головного метролога НАУ
86.
Методичні рекомендації. Метрологічне забезпечення науково-дослідних, дослідно- конструкторських та дослідно-технологічних робіт
87.
Положення про експлуатаційно-технічний відділ
88.
Положення про відділ капітального будівництва
89.
Положення про відділ головного енергетика
90.
Положення про службу головного механіка
91.
положення про господарчий відділ
92.
Положення про Авіаційний медичний центр Національного авіаційного університету
93.
Положення про проведення творчого конкурсу «НАУ має талант»
94.
Положення про пісенний конкурс "Крила України" НАУ
95.
Положення про збірну команду КВК НАУ «ЗБІРНА НАУ»
96.
Положення про проведення конкурсу Клубу Веселих та Найкмітливих НАУ "Супер-кубок
КВН Національного авіаційного університету
97.
Положення про Студентське містечко
98.
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету
99.
Положення про гуртожитки Студентського містечка НАУ
100.
Положення про службу охорони НАУ
101.
Інструкція про пропускний та об'єктовий режим в НАУ
102.
Правила внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету
103.
Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки в НАУ
104.
Інструкція про заходи пожежної безпеки у навчальних, навчально-виробничих
приміщеннях
105.
Інструкція про заходи пожежної безпеки під час проведення газозварювальних, електрозварювальних робіт, розігрівання (варіння) бітумів, смол а також робіт, пов’язаних з застосуванням відкритого вогню
106.
Положення про службу протипожежного нагляду
107.
Положення про добровільну пожежну охорону
108.
Інструкція про заходи пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт
109.
Інструкція з обліку бібліотечних фондів НТБ
110.
Положення про порядок проведення атестації працівників Науково-технічної бібліотеки
Національного авіаційного університету
111.
Правила користування НТБ НАУ
112.
Положення про Науково-технічну бібліотеку
113.
Положення про систематичні каталоги відділу наукової обробки документів та організації каталогів
114.
Положення про порядок застосування голограм «НАУ-2» Науково-технічною бібліотекою
115.
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) НАУ
116.
Положення про Раду дирекції НТБ НАУ
117.
Положення про атестацію професорсько-викладацького складу щодо рівня знання англійської мови
118.
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програми дисципліни Інституту заочного та дистанційного навчання
119.
Положення про іменну стипендію Ректора Національного авіаційного університету
120.
Методичні рекомендації щодо проведення годин корпоративної культури наставниками академічних груп у Національному авіаційному університеті
121.
Рекомендації щодо застосування заходів громадського впливу та дисциплінарних стягнень за вчинення правопорушень студентами, які навчаються в Національному авіаційному університеті
122.
Положення про комісію з представлення до заохочень працівників, студентів і колективів
Національного авіаційного університету
123.
Положення про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка Національного авіаційного університету
124.
Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету
125.
Положення про комісію з профілактики правопорушень Національного авіаційного університету
126.
Положення про іменну стипендію академіка Кухтенка О.І. Національного авіаційного університету
127.
Положення про іменну стипендію академіка Челомея В.М. Національного авіаційного університету
128.
Положення про іменну стипендію Вченої ради Національного університету
129.
Положення про комісію з поселення Національного авіаційного університету
130.
Положення про персональну стипендію імені В.М. Шимановського ТОВ „Український
інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського”
131.
Положення про Раду з гуманітарних питань
132.
Положення про старших наставників в університеті
133.
Положення про наставника навчальної групи студентів Національного авіаційного університету
134.
Положення про стипендіальні комісії Національного авіаційного університету
135.
Положення про формений одяг Національного авіаційного університету
136.
Положення про конкурс «Найкраща академічна група» НАУ
137.
Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються в Національному авіаційному університеті

138.
Положення про конкурс найкращий гуртожиток НАУ
139.
Положення про методично–редакційну раду Національного авіаційного університету
140.
Положення про редакційно–видавничу діяльність Національного авіаційного університету
141.
Положення про порядок заохочення осіб, які працюють, навчаються в Національному авіаційному університеті та колективів структурних підрозділів університету
142.
Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Національному авіаційному університеті
143.
Положення про організацію виховної роботи в Національному авіаційному університеті
144.
Положення про Відділ науково-технічної інформації та інтелектуальної власності Науково- дослідної частини
145.
Інструкція щодо проведення відбору наукових робіт та кандидатур молодих учених
Національного авіаційного університету для участі у конкурсах на здобуття Державних премій та стипендій України
146.
Положення про наукові школи у Національному авіаційному університеті
147.
Положення про систему громадського харчування
148.
Посадова інструкція головного наукового співробітника
149.
Посадова інструкція провідного наукового співробітника
150.
Посадова інструкція старшого наукового співробітника
151.
Посадова інструкція наукового співробітника
152.
Посадова інструкція молодшого наукового співробітника


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал