Методичні рекомендації щодо проведення уроку 8 2 План уроку 13 1 Технологічна карта уроку 17 3Скачати 283.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.11.2016
Розмір283.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


№ з/п

Назва розділу
Сторінка
1
Вступ
3 1.1
Характеристика і навчально-виховна задача теми уроку
6 1.2
Методичні рекомендації щодо проведення уроку
8 2
План уроку
13 2.1
Технологічна карта уроку
17 3
Конспект уроку
22 4
Додатки
31
Додаток 1
Словник термінів
32
Додаток 2
Таблиця самооцінювання роботи на уроці
33
Додаток 3
Тест
34
Додаток 4
Учнівські сінквейни
38
Додаток 5
Витяг із Кодексу законів про працю України
39
Додаток 6
Витяг з Правил технічної експлуатації залізниць
України
41
Додаток 7
Таблиця 1 „Умови праці”
42
Додаток 8
Таблиця 2 „Небезпечні та шкідливі виробничі чинники”
43
Додаток 9
Блок - схема
44
Додаток 10
SMS – пповідомлення
45 5
Слайди презентації
47 6
Список літератури
49

1.
Вступ
Закон України „Про охорону праці” зобов’язує роботодавця створити на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі, умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець повинен створити і забезпечити функ- ціонування системи управління охороною праці, для чого він:
• створює відповідні служби, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;
• розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
• забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
• впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації, позитивний досвід з охорони праці тощо;
• забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
• забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань;
• організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
• розробляє і затверджує нормативні акти з охорони праці підприємства, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та нормативними документами підприємства з охорони праці;
• здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими
засобами виробництва, використанням засобів захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
• організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
• вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.
За порушення зазначених вимог роботодавець несе безпосередню відповідальність.
Основними складовими безпеки праці на виробництві є:

безпечне виробниче обладнання;

безпечні технологічні процеси;

організація безпечного виконання робіт.
Виробниче обладнання при роботі як самостійно, так і в складі технологічних комплексів повинно відповідати вимогам безпеки протягом всього періоду його експлуатації.
Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні бути фактором можливої небезпечної і шкідливої дії на організм працюючих, а виникаючі в процесі роботи обладнання навантаження в окремих його елементах не повинні досягати небезпечних значень. При неможливості реалізації останньої вимоги в конструкції обладнання необхідно передбачати засоби захисту, огородження, знаки безпеки. блокування і т. ін.
Виробниче обладнання повинно бути пожежовибухобезпечним в передбачених умовах його експлуатації та не накопичувати зарядів статичної електрики в небезпечній для працюючих кількості.
Якщо виробниче обладнання є джерелом шуму, вібрації, виробничих випромінювань, то воно повинно бути виконано таким чином, щоб дія на працюючих шкідливих виробничих факторів не перевищувала меж, встановленими відповідними чинними нормативами.

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, виконаним відповідно до вимог чинних нормативів з урахуванням конкретних виробничих умов, якщо його відсутність може спричинювати перенапруження органів зору або інші небезпеки, пов’язані з експлуатацією цього обладнання.
ГОСТ
12.3.002-75. ССБТ „Процессы производственные. Общие требования безопасности” – чинний нормативний документ з загальних вимог безпеки до виробничих процесів. Безпека виробничих професій визначається у першу чергу, безпекою обладнання.
Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є:
- заміна технологічних процесів та операцій, що пов’язані з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами і операціями, за яких зазначені фактори відсутні або характеризуються меншою інтенсивністю;
- комплексна механізація та автоматизація виробництва, застосування дистанційного керування технологічними процесами;
- застосування засобів індивідуального та колективного захисту працюючих;
- раціональна організація праці та відпочинку, а також обмеження важкості праці;
- своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях;
- впровадження систем контролю та керування технологічним процесом, що забезпечують захист працюючих та аварійне відключення виробничого обладнання.
У формуванні безпечних умов праці велике значення має врахування медичних протипоказань до використання персоналу у окремих технологічних процесах, а також навчання й інструктаж з безпечних методів проведення робіт.

До осіб, які допущені до участі у виробничому процесі, ставляться вимоги щодо відповідності їх фізичних, психофізичних і, в окремих випадках, антропометричних даних характеру роботи. Особи, які допускаються до участі у виробничому процесі, повинні мати професійну підготовку (у тому числі з безпеки праці), що відповідає характеру робіт.
Професійна освіта покликана забезпечити майбутнього кваліфікованого робітника знаннями, уміннями і навичками безпечної професійної діяльності під час виконання конкретних виробничих дій та технологічних операцій.

1.1
Характеристика і навчально
- виховна задача теми уроку
Матеріал теми уроку № 5 «Загальні питання безпеки праці. Загальні відомості про потенціал небезпек» входить до теми № 2 «Основи безпеки
праці в галузі», яка вивчається у професійно-технічних навчальних закладах в обсязі 10 годин, а під час підвищення кваліфікації обсягом 4 години.
Одним із найважливіших завдань охорони праці є забезпечення таких умов праці, які б виключали можливість дії на працівників різних небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Зміст теми уроку «Загальні питання безпеки праці. Загальні відомості про потенціал небезпек» має велике значення в підготовці майбутніх залізничників, тому що більшість професій залізничного транспорту належить до професій з підвищеною небезпекою. Саме тому питанням безпеки праці на залізниці приділяється дуже багато уваги.
У темі уроку розглядаються визначення; класи, на які поділяються умови праці; а також небезпечні і шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на життя і здоров'я працівника.

На даному уроці учні отримують нові знання, а саме:

визначення: умови праці, працездатність, безпека, безпека праці, безпека умов праці, безпека виробничого процесу, безпека виробничого устаткування;

складові безпечності виробничого обладнання відповідно до своєї професії „Слюсар з ремонту рухомого складу”;

класи, на які поділяються умови праці;

наявність на виробництві небезпечних і шкідливих виробничих чинників.
Розвиваюча мета уроку передбачає формування у майбутніх залізничників безпечних прийомів виконання робіт; раціонального, логічного та аналітичного мислення, пізнавальної активності, спостережливості, почуття самоконтролю, уваги, тому що робота слюсаря з ремонту рухомого складу належить до робіт з підвищеною небезпекою.
Виховна мета уроку сприяє вихованню почуття відповідальності, дисципліни, сумлінності, формування активної життєвої позиції, вдосконаленню навичок спілкування.
Також була складена технологічна карта уроку. Технологічна карта – це спосіб графічного проектування уроку; таблиця, яка дозволяє структурувати урок за вибраними викладачем параметрами. Такими параметрами можуть бути етапи уроку, його цілі, зміст навчального матеріалу, методи та прийоми організації навчальної діяльності учнів, діяльність викладача і діяльність учнів. Форма запису уроку у вигляді технологічної карти дає змогу максимально деталізувати його ще на стадії підготовки, оцінити раціональність і ефективність обраного змісту, форм і методів навчальної діяльності на кожному етапі уроку.
При проведенні уроку був обраний тип : урок засвоєння нових знань, тому що це перший урок теми „Основи безпеки праці в галузі”, де вирішувалась дидактична мета: кожен працівник повинен усвідомити безпечні методи виконання робіт, а також наявність на виробництві
небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які можуть впливати на життя і здоров'я працівника.
Для вивчення теми уроку № 5 «Загальні питання безпеки праці. Загальні відомості про потенціал небезпек» в кабінеті використовувався комп’ютер і телевізійна панель, за допомогою яких були показані: мотивація уроку у вигляді відеоролику та виклад нового навчального матеріалу за допомогою презентації. Відеоролик „Залізничні професії” нагадує, що залізнична колія – це зона підвищеної небезпеки і тому пасажири, а також працівники залізничного транспорту повинні дотримуватися загальних правил безпеки.
Протягом уроку використовуються міжпредметні зв’язки, а саме з предметами:
-
Основи правових знань. Тема № 6: Праця, Закон і ми. Урок № 11
„Кодекс законів про працю України”;
-
Правила технічної експлуатації та інструкції. Тема № 2: Правила технічної експлуатації залізниць України . Урок № 12 „Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту”;
-
Слюсарна справа. Тема № 9: Свердління, зенкування та розвертання.
Урок № 23 „Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова.
Пристрої для свердлильних верстатів”.
Дата, тема уроку та словник термінів надруковані на кольоровому папері та прикріплені до магнітно-маркерної дошки за допомогою магнітів.
Структура уроку та методичні прийоми, що використовувались при його проведенні спрямовані на розвиток інформаційно-комунікаційних та життєвих компетентностей учнів.

1.2
Методичні рекомендації щодо проведення уроку
Урок – форма організації навчального процесу, що характеризується певним обсягом навчального матеріалу, постійним складом учнів, керівництвом з боку викладача, послідовним виконанням дій викладачем й учнями .
Серед освітніх завдань одним з головних є формування в учнів активного
підходу до процесу навчання, тобто вміння самостійно отримувати нову
інформацію, переробляти (систематизувати, аналізувати) отримані знання, ставити і вирішувати проблемні завдання; при цьому важливо створювати ситуацію успіху. Таким є інтерактивне навчання. Поняття інтерактив походить від англійських слів inter - взаємний, act - взаємодіяти, interaction - взаємодія. Інтерактивність - здатність перебувати в режимі взаємодії, діалогу з ким-небудь.
Учень і викладач є рівноправними суб'єктами навчання. Організація
інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, загальне рішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації. Структура інтерактивного уроку буде відрізняться від структури звичайного уроку. Тому в структуру уроку включаються елементи
інтерактивної моделі навчання – інтерактивні технології, тобто конкретні прийоми й методи, які дозволяють зробити урок незвичайним і більше насиченим і цікавим.
Інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів, що передбачає наявність творчих (часто домашніх) завдань як обов'язкових. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Інтерактивна творчість викладача й учня безмежна.
Важливо тільки вміло направити її для досягнення поставлених навчальних цілей.

Моя методична мета:
використання інтерактивних методів навчання на
уроках професійно-теоретичної підготовки – запорука успішної підготовки
кваліфікованих робітників.
Методи викладання уроку:
Метод навчання – система упорядкованої взаємопов’язаної діяльності педагога і учнів, спрямованої на вирішення задач освіти, виховання і розвитку учнів у процесі навчання.
На уроці використовувались такі методи:
а) словесний: розповідь з елементами пояснення.
б) наочний :

витяг з Кодексу законів про працю України, ст.153 „Створення безпечних і нешкідливих умов праці”;

витяг з Правил технічної експлуатації залізниць України, розділ 1
„Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту”;

навчальний посібник Л.Е.Винокурова „Основи охорони праці”;

відеоролик „Залізничні професії”;

презентація до уроку;

роздавальний матеріал: таблиця самооцінювання роботи на уроці, тест, таблиця, блок-схема, SMS - повідомлення
в) практичний :
робота з навчальним посібником і конспектом, з роздавальним матеріалом: таблицею самооцінювання роботи на уроці, тестом, таблицею, блок-схемою, SMS-повідомленням.
Розповідь – усне оповідне викладання навчального матеріалу, що не перебивається запитаннями учнів. Розповідь характеризується стислістю, ясністю, емоційністю викладання, мета якого є підготувати учнів до сприйняття більш складного навчального матеріалу та викликати цікавість до нової теми. В учнів розвивається уміння слухати.
Наочні методи – це візуальне сприйняття дійсності, поєднання наочного сприйняття і слова. За допомогою слова можна спостерігати за учнями, а знання про сам об’єкт, що вивчається, учні добувають із самої наочності
об’єкту. Так, відеоролик «Залізничні професії» та презентація до уроку використовуються як підтвердження словесного викладання. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій на уроці підвищує зацікавленість учнів у процесі навчання.
Практичні методи роботи по заповненню блок-схеми реалізуються через такі методичні прийоми: постановка задач; планування їх виконання; оперативне стимулювання; регулювання і контроль; аналіз підсумків практичної роботи; виявлення причин недоліків; корегування практичної діяльності.
На уроці використовуються різні форми роботи: індивідуальна робота учнів, робота в парах, робота в малих групах та методичні прийоми: тест, сінквейн, блок-схема, SMS-повідомлення.
Перевірка домашнього завдання здійснювалась за допомогою тесту і сінквейна, які підготували учні малої групи, як творче домашнє завдання.
Тест має комплексний характер, як певний підсумок роботи над вивченою темою, тобто перевіряє знання і уміння здобуті учнями в межах попередньої навчальної теми: Правові та організаційні основи охорони праці. Головна мета тесту – виявити прогалини в знаннях учнів та спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці.
Сінквейн – це вірш з п'яти рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до проблеми. Порядок складання сінквейна:
1 рядок - одне ключове слово, яке визначає зміст сінквейна;
2 рядок - два прикметників, що характеризують ключове слово;
3 рядок - три дієслова, що показують дії поняття;
4 рядок - коротке речення, в якому відображено авторське ставлення до поняття;

5 рядок - резюме: одне слово, зазвичай іменник, через яке автор висловлює свої почуття і асоціації, пов'язані з визначенням.
Виклад нового матеріалу проводився за допомогою інтерактивних методів навчання та мультимедійної презентації. Інформаційно-комунікаційні технології використовувались протягом всього уроку.
Закріплення навчального матеріалу здійснювалось за допомогою блок- схеми та SMS-повідомлення .
Блок-схема розвиває пам'ять, самостійне та логічне мислення, вдосконалює навички спілкування. Процес навчання здійснюється в умовах постійної, активної взаємодії учнів малої групи, тому що один з головних принципів інтерактивного навчання - вчимося спільно, вчимося
спілкуючись.
SMS-повідомлення – це розшифрування слів за допомогою клавіш мобільного телефону. В сучасних умовах мобільний зв'язок дуже розповсюджений, важливий та популярний і тому за допомогою SMS-гри можна провести урок цікавим і незабутнім.
Рефлексія здійснювалась в усній формі. Усна рефлексія має на меті обнародування власної позиції, розуміння смислу отриманої інформації.
Домашнє завдання має різнорівневий характер з урахуванням змісту наступних уроків теми: Основи охорони праці в галузі.
Загалом інтерактивне навчання дає змогу наблизити викладання до нового, особистісно-зорієнтованого рівня.

ПЛАН УРОКУ № 5
Дата:
«__»________ 2012р.
Для групи:
ПМТ-1 професія: «Слюсар з ремонту рухомого складу» (І розряд)
ТЕМА:
Загальні питання безпеки праці. Загальні відомості
про потенціал небезпек.
Кількість годин:
1
Мета уроку:
Навчальна


ознайомити учнів зі ст. 153 Кодексу законів про працю України
та з 1-м розділом Правил технічної експлуатації залізниць України;
пояснити та вивчити поняття: умови праці, працездатність, безпека,
безпека праці, безпека умов праці, безпека виробничого процесу, безпека
виробничого устаткування;
охарактеризувати класи на які поділяються умови праці та небезпечні і
шкідливі виробничі чинники.

Розвиваюча
формувати пізнавальну активність, увагу, сприяти розвитку
самостійного та логічного мислення, працювати з додатковою літературою та
іншими джерелами інформації, спонукати до самоосвіти та самореалізації
можливостей особистості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою
відповідь.
Виховна

сприяти вихованню почуття відповідальності, дисципліни,
сумлінності; вдосконалювати навички спілкування.
Методична
використання інтерактивних методів навчання на уроках
професійно-теоретичної підготовки – запорука успішної підготовки кваліфікованих
робітників.

Тип уроку:
урок засвоєння нових знань
Метод проведення :
а) словесний:
розповідь з елементами пояснення
б) наочний :


витяг з Кодексу законів про працю України, ст.153 „Створення безпечних і нешкідливих умов праці”;

витяг з Правил технічної експлуатації залізниць України, розділ 1 „Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту”;

навчальний посібник Л.Е.Винокурова „Основи охорони праці”;

відеоролик „Залізничні професії”;

презентація до уроку;

роздавальний матеріал: таблиця самооцінювання роботи на уроці, тест, таблиця, блок-схема, SMS – повідомлення.
в) практичний :
робота з навчальним посібником і конспектом, з роздавальним матеріалом: таблицею самооцінювання роботи на уроці, тестом, таблицею, блок- схемою, SMS-повідомленням.
Форми роботи:
робота в малих групах, робота в парах

Обладнання уроку :
комп’ютер; телевізійна панель; навчальний посібник
Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці»; витяг з Кодексу законів про працю України, ст.153 „Створення безпечних і нешкідливих умов праці”; витяг з Правил технічної експлуатації залізниць України, розділ 1 „Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту”; роздавальний матеріал: таблиця самооцінювання роботи на уроці, тест, таблиця, блок-схема, SMS – повідомлення.


Міжпредметні зв’язки :
-
Основи правових знань. Тема № 6: Праця, Закон і ми. Урок № 11 „Кодекс законів про працю України”;
-
Правила технічної експлуатації та інструкції. Тема № 2: Правила технічної експлуатації залізниць України . Урок № 12 „Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту”;
- Слюсарна справа. Тема № 9: Свердління, зенкування та розвертання.
Урок № 23 „Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова. Пристрої для свердлильних верстатів”.Словник термінів:
умови праці, працездатність, безпека, безпека праці, безпека
умов праці, безпека виробничого процесу, безпека виробничого устаткування; фізичні,
хімічні, біологічні та психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники.
ХІД УРОКУ
І. Організаційна частина
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
ІІІ. Перевірка домашнього завдання
1.

Робота з тестами у 2-х варіантах (індивідуальна робота)
2.

Cінквейн (робота малих груп)
ІV. Мотивація теми уроку
- відеоролик „Залізничні професії”
V. Виклад нового матеріалу
(супроводжується презентаційним матеріалом до уроку)

План:

1. Визначення понять: умови праці, працездатність, безпека, безпека праці,
безпека умов праці, безпека виробничого процесу, безпека виробничого
устаткування
2. Умови праці
3. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

VІ. Закріплення матеріалу:


1. Блок-схема (робота в малих групах)
2. SMS - повідомлення (робота в парах)
VII. Підсумок уроку
VIII. Оцінювання навчальних досягнень учнів
(з урахуванням результатів самооцінювання)
IX. Рефлексія

Х. Домашнє завдання:
Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці» $-2.1. Прочитати
параграф, переписати в зошит визначення основних понять та вивчити їх;
Випереджаюче творче завдання:

-
Підготувати матеріал про нещасні випадки на залізниці, проаналізувати
причини нещасного випадку (одного або декількох) та дати рекомендації щодо
запобігання небезпеки;
-
Підготувати матеріал про небезпечні та шкідливі виробничі чинники згідно зі
своєю професією „Слюсар з ремонту рухомого складу”.

Викладач Каліненко С.Д.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ
Дата:
«__»________ 2012р.
Для групи:
ПМТ-1 професія: «Слюсар з ремонту рухомого складу» (І розряд)
ТЕМА:
Загальні питання безпеки праці. Загальні
відомості про потенціал небезпек.
Кількість годин:
1
Мета уроку:
Навчальна


ознайомити учнів зі ст. 153 Кодексу законів про працю України
та з 1-м розділом Правил технічної експлуатації залізниць
України;
пояснити та вивчити поняття: умови праці, працездатність,
безпека, безпека праці, безпека умов праці, безпека виробничого
процесу, безпека виробничого устаткування;
охарактеризувати класи на які поділяються умови праці, та
небезпечні і шкідливі виробничі чинники.
Розвиваюча
формувати пізнавальну активність, увагу, сприяти
розвитку самостійного та логічного мислення, працювати з
додатковою літературою та іншими джерелами інформації,
спонукати до самоосвіти та самореалізації можливостей
особистості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати
свою відповідь.
Виховна

сприяти вихованню почуття відповідальності,
дисципліни,
сумлінності; вдосконалювати навички спілкування.
17

Методична
використання інтерактивних методів навчання на
уроках професійно-теоретичної підготовки – запорука успішної
підготовки кваліфікованих робітників.
Тип уроку:
урок засвоєння нових знань
Метод проведення :
а) словесний:
розповідь з елементами пояснення
б) наочний :

витяг з Кодексу законів про працю України, ст.153 „Створення безпечних і нешкідливих умов праці”;

витяг з Правил технічної експлуатації залізниць України, розділ 1
„Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту ”;

навчальний посібник Л.Е.Винокурова „Основи охорони праці ”;

відеоролик „Залізничні професії ”;

презентація до уроку;

роздавальний матеріал: таблиця самооцінювання роботи на уроці, тест, таблиця, блок-схема, SMS – повідомлення.
в) практичний :
робота з навчальним посібником і конспектом, з роздавальним матеріалом: таблицею самооцінювання роботи на уроці, тестом, таблицею, блок-схемою, SMS-повідомленням.
Форми роботи:
робота в малих групах, робота в парах, індивідуальна, фронтальна
Обладнання уроку :
комп’ютер; телевізійна панель; навчальний посібник
Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці»; витяг з Кодексу законів про працю
України, ст.153 „Створення безпечних і нешкідливих умов праці ”; витяг з
Правил технічної експлуатації залізниць України, розділ 1 „Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту ”; роздавальний матеріал: таблиця самооцінювання роботи на уроці, тест, таблиця, блок-схема, SMS – повідомлення.
Міжпредметні зв’язки :
1 8

-
Основи правових знань. Тема № 6: Праця, Закон і ми. Урок № 11
„Кодекс законів про працю України”;
-
Правила технічної експлуатації та інструкції. Тема № 2: Правила технічної експлуатації залізниць України . Урок № 12 „Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту ”;
- Слюсарна справа. Тема № 9: Свердління, зенкування та розвертання.
Урок № 23 „Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова.
Пристрої для свердлильних верстатів ”.

Словник термінів:
умови праці, працездатність, безпека, безпека
праці, безпека умов праці, безпека виробничого процесу, безпека
виробничого
устаткування;
фізичні,
хімічні,
біологічні
та
психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники.

ХІД УРОКУ
Етап уроку
Час,
хв.
Вид діяльності
Методи та прийоми
Ф
О
Н
Д
Діяльність викладача
Діяльність учнів
І. Організацій- ний
1
Привітання,
Перевірка присутніх на уроці
Словесний
Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи на уроці
Учні вітають викладача.
Староста доповідає хто відсутній на уроці
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
2
Інформація
Словесний
Повідомлення теми, мети та про організацію роботи на уроці
Записують в зошит тему уроку
ІІІ. Перевірка домашнього завдання
5
Тест
Сінквейн
Практичний
Словесний
І
МГ
Видача тесту у 2-х варіантах
Коригування
Виконують тест
Доповідь відповідального учня
ІV. Мотивація теми уроку
4
Відеоролик
„Залізничні професії”
Наочний
Ф
Показ відеоролику на телевізійній панелі
Перегляд та осмислення відеоролику
V. Виклад нового матеріалу
23 1.Визначення понять
2. Умови праці
3. Небезпечні та шкідливі виробничі
Наочний:
Презентація до уроку
Практичний:
Таблиця
Наочний:
Таблиця
Ф
І
Ф
Ознайомлення учнів з законодавчими актами
Ознайомлення учнів з таблицею
Ознайомлення учнів з небезпечними та
Читають основні поняття
Робота з таблицею.
Приклеюють в зошит
Слухають, аналізують зміст таблиці,
1 9
чинники шкідливими виробничими чинниками запам’ятовують
VI.Закріплення матеріалу
5
Блок-схема
SMS- повідомлення
Практичний
Практичний
МГ
П
Оголошення завдання, видача завдання
Заповнюють блок-схему по пам’яті
Відповідають на запитання
VII. Підсумок уроку
1
Інформація
Словесний
Узагальнення та аналіз роботи на уроці
Сприймають інформацію та аналізують свою роботу на уроці
VIII.
Оцінювання навчальних досягнень учнів
1
Таблиця само- оцінювання роботи на уроці
Практичний І
Оцінювання роботи учнів на уроці з урахуванням результатів таблиці самооцінювання, оголошення оцінок
Слухають, висловлюють свої пропозиції та зауваження до результатів оцінювання
IX. Рефлексія
1
Слайд презентації Словесний
Ф
Спонукання учнів до обнародування власної позиції до уроку
Відповідають на запитання, висловлюють свою думку і враження від уроку
X. Домашнє завдання
2
Слайд презентації Словесний
Ф І-ІІ рівень – читати параграф, переписати та вивчити визначення;
ІІІ-ІV рівень – підготувати творче випереджаюче завдання
Записують в зошит
ФОНД – форма організації навчальної діяльності (Ф - фронтальна, І -
індивідуальна, МГ - малі групи, П - робота в парах)
Викладач Каліненко С.Д.
20 21

КОНСПЕКТ УРОКУ

І. Організаційна частина
Добрий день, шановні учні! Я рада Вас всіх бачити, сідайте, будь ласка.
Бажаю Вам гарного настрою, позитивного спілкування та активної роботи на уроці. Староста, скажіть будь ласка, хто відсутній на уроці?
Староста доповідає.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку
Шановні учні, тема нашого уроку:
Загальні питання безпеки праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек.

Отже, будь ласка, відкрийте зошити і напишіть сьогоднішнє число та тему уроку
(Презентація: слайд 1).
Ми з вами вивчили першу тему: Правові та організаційні основи
охорони праці. А сьогодні ми розпочинаємо вивчення другої теми, яка має назву: Основи безпеки праці в галузі. Цю тему ми будемо вивчати протягом
10 годин.
Епіграф нашого уроку: „Життя кожної людини – це Всесвіт, втрату якої неможна відновити …”
(Презентація: слайд 2).
Питання безпеки праці на залізничному транспорті – це питання № 1, тому що основними вимогами до рухомого складу, до машин, механізмів та обладнання, з якими працюють робітники, є безпечність для здоров'я і життя людей, зручність і надійність під час експлуатації.
На уроці ми з Вами ознайомимося зі ст. 153 Кодексу законів про працю
України та 1-м розділом Правил технічної експлуатації залізниць України.
Ми вивчимо такі поняття, як: умови праці, працездатність, безпека, безпека праці, безпека умов праці, безпека виробничого процесу, безпека виробничого устаткування. Зверніть увагу на словник термінів
(Додаток 1)
, який розміщений на дошці та на екрані телевізора
(Презентація: слайд 3).
Ми ознайомимось з класами, на які поділяються умови праці та з небезпечними і
шкідливими виробничими чинниками, які можуть впливати на здоров'я працівника під час роботи. А так як Ви майбутні залізничники, Ви навчаєтесь за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу”, то ми з Вами розглянемо деякі правила підготовки і догляду за свердлильними верстатами.
На уроці ми будемо виконувати тест; прослухаємо сінквейни, які підготували творчі групи; Ви будете заповнювати таблицю самооцінювання роботи на уроці, яка лежить у Вас на партах; переглянемо відеоролик
„Залізничні професії”, будемо розшифровувати слова по клавішам мобільного телефону та заповнювати блок-схему.
ІІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього
завдання)
Шановні учні! Ми з Вами вивчали тему: Правові та організаційні основи
охорони праці. Давайте повторимо пройдений матеріал.
Ви поділені на 5 груп. На партах у Вас лежить таблиця самооцінювання роботи на уроці
(Додаток 2)
Тож, напишіть будь ласка дату, групу та номер своєї підгрупи, а також прізвища та ім’я всіх учасників малої групи.
Я прошу Вас дати відповіді на запитання тесту
(Додаток 3)
. Кожне питання тесту оцінюється в 0,5 бала. Таким чином, якщо Ви вірно відповіли на запитання тесту, то отримуєте 3 бали. Тест у 2-х варіантах і Вам надається
2 хвилини на його виконання. Учні працюють з тестом та повідомляють результат. Запишіть будь ласка отриманий результат у таблицю самооцінювання роботи на уроці.
Вам було задане творче завдання підготувати сінквейн
(Додаток 4)
, тобто віршовану форму того чи іншого поняття. Будь ласка
1 група (доповідає відповідальний учень):
Охорона праці,
Вимоглива, сувора,
Зберігає, стримує, запобігає,
Нещасним випадкам на виробництві.
Це - наша БЕЗПЕКА.

2 група:
Нещасний випадок,
Раптовий, несподіваний,
Травмує, вбиває, псує життя,
Це вплив небезпечного виробничого фактора,
Це – НЕПРИПУСТИМО.
3 група:
Закон України „Про охорону праці”,
Суворий, реальний,
Вказує, приписує, забороняє,
Регулює відносини між роботодавцем і працівником,
Обов’язковий для виконання.
4 група:
Працівник,
Сумлінний, старанний,
Працює, удосконалює, допомагає іншим,
Допускається до самостійної роботи,
Робота – це відповідальність.
5 група:
Засоби індивідуального захисту,
Різноманітні, всілякі,
Захищають, оберігають, спасають,
Обов’язкові для використання,
Купує роботодавець для працівників.
Ви дуже відповідально підійшли до виконання творчого завдання, добре засвоїли матеріал минулої теми, кожна група отримує по 1 балу (запишіть результат в таблицю самооцюнювання) і ми продовжуємо далі.
ІV. Мотивація теми уроку

Основними принципами державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя і здоров`я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності та відповідальність роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці. З точки зору охорони праці технологічне устаткування має утримуватися у справному стані, працювати з несправним технологічним устаткуванням заборонено.
Але й сам працівник повинен дбати про своє здоров'я та безпеку, а також здоров'я і безпеку оточуючих людей, знати і виконувати всі нормативно- правові акти з охорони праці, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди для того, щоб попередити нещасні випадки, які на жаль зустрічаються дуже часто.
А зараз увага на екран
(мотивація теми уроку у вигляді відеоролику
„Залізничні професії”).
Ви – майбутні залізничники, і я вам повідомляю офіційний веб-сайт
Укрзалізниці, де Ви можете отримувати для себе цікаву інформацію: www.uz.gov.ua/
(Презентація: слайд 4).
Ми з Вами на кожному уроці говоримо про те, що є саме головне для людини? Її життя і здоров’я.

Що саме головне на залізничному транспорті? БЕЗПЕКА.
А тому потрібно знати, що таке безпека, працездатність, безпека праці, умови праці, безпека виробничого процесу, безпека виробничого устаткування і саме тому ми вивчаємо цю тему.
V. Виклад нового матеріалу

Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю України, власник підприємства зобов’язаний забезпечити належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці відповідно до нормативно- правових актів з охорони праці.

Витяг з цього положення лежить у Вас на парті
(Додаток 5).
Також цю тему: Кодекс законів про працю України Ви вивчали на уроках

Основи правових знань”. Відкрийте, будь ласка,
підручники $ -2.1 „Загальні питання безпеки праці” ст. 67. Давайте ознайомимося з 1 питанням:
Визначення основних понять (Презентація: слайди 5-6)
1 учень:
Умови праціце сукупність факторів виробничого середовища і
виробничого процесу, які впливають на здоров`я і працездатність людини під
час її професійної діяльності.
2 учень:
Працездатністьздатність людини до праці, яка визначається
рівнем її фізичним і психофізичним можливостей, а також станом здоров’я
та професійною підготовкою.
3 учень:
Безпекавідсутність неприпустимого ризику, що пов'язаний з
можливістю нанесення ушкодження.
4 учень:
Безпека працістан умов праці, за якого відсутній виробничий
травматизм.
5 учень:
Безпека умов працістан умов праці, за який вплив на
працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів взагалі відсутній
або дія шкідливих виробничих факторів не перевищує гранично допустимих
рівнів.
6 учень:
Безпека виробничого процесуздатність виробничого процесу
відповідати вимогам безпеки праці під час його проведення в умовах,
встановлених нормативно-технічною документацією.

7 учень:
Безпека виробничого устаткування – здатність устаткування
зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій у певних умовах
протягом встановленого часу.
В Правилах технічної експлуатації залізниць України пункт 1.5, витяг лежить у Вас на парті
(Додаток 6)
написано:
„Працівники залізничного транспорту повинні утримувати у належному стані робоче місце та довірені
їм технічні засоби …
Кожний працівник залізничного транспорту зобов’язаний дотримуватись вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил й інструкцій з
охорони праці і пожежної безпеки, встановлених для роботи, яка ним виконується…”
На уроках „Слюсарна справа” Ви будете вивчати тему: Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова. Пристрої для свердлильних верстатів.
Після вивчення даної теми Ви дізнаєтесь, що перед початком роботи на свердлильному верстаті слід насамперед перевірити справність його заземлення, протерти стіл, отвір шпинделя, перевірити наявність огорожі, обертання інструмента (вхолосту), осьове переміщення шпинделя, роботу механізму подачі, закріплення стола. Під час роботи перевіряють рукою ступінь нагрівання підшипників. Для уникнення нещасного випадку електродвигун перед перевіркою вимикають і перевіряють при непрацюючій пасовій чи зубчастій передачі. Це все робиться для того, щоб забезпечити безпеку виробничого процесу.
Скажіть будь ласка: Кому що не зрозуміло?
Переходимо до 2 питання:
Умови праці
У Вас на парті лежить таблиця 1 „Умови праці”
(Додаток 7)
, яку Ви маєте приклеїти у зошит. Давайте з нею ознайомимось:
8 учень:
Умови праці поділяються на 4 класи. 1 класоптимальні умови
праці, за яких зберігається здоров’я працівників, працездатність
підтримується на високому рівні протягом тривалого часу
9 учень:
2 класдопустимі умови праці, за яких параметри факторів
виробничого середовища не перевищують встановленні гігієнічні нормативи
10 учень:
3 класшкідливі умови праці, які характеризуються наявністю
факторів виробничого середовища і трудового процесу, рівні яких
перевищують гігієнічні нормативи та можуть мати негативний вплив на
організм працівників; шкідливі умови праці поділяються на 4 ступені (за
величиною перевищення гігієнічних нормативів і виразності змін у організмі
працівників)

11 учень:
4 класнебезпечні (екстремальні) умови праці, що
характеризується таким рівнем виробничих чинників, коли їхня дія протягом
робочої зміни створює великий ризик виникнення тяжких форм професійних
захворювань, отруєнь, загрозу для життя.
Також на екрані телевізора у вигляді презентації Ви можете побачити цю
інформацію
(Презентація: слайд 7).
Скажіть будь ласка: До якого класу умов праці належить Ваша майбутня професія „Слюсар з ремонту рухомого складу”?
Вірна відповідь:
Професія слюсар з ремонту рухомого складу належить до 4
класу (небезпечні умови праці), тому що рухомі частини моторвагонного
складу представляють загрозу для життя.
Скажіть будь ласка: Кому що не зрозуміло?
Переходимо до 3 питання теми уроку:
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники
Нанесення травми людині на виробництві зумовлюється наявністю фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Інформацію Ви бачите на екрані телевізора
(Презентація: слайд 8)
– таблиця 2
(Додаток 8).
Тож,
Фізичні небезпечні виробничні чинники це рухомі машини, елементи
обладнання, вироби, матеріали, підвищена або занижена температура
поверхні обладнання чи матеріалів, небезпечна напруга електричної мережі,
енергія стиснутого газу, повітря тощо.
Хімічні небезпечні та шкідливі виробничні чинникице дія на людину
їдких, токсичних та подразнювальних речовин. Хімічні небезпечні та
шкідливі виробничі фактори поділяються:
за характером дії на організм людини (загальнотоксичні,
подразнювальні, канцерогенні, мутагенні);
за способом проникнення до організму (через органи дихання, через
систему травлення, через шкірний покрив).

Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинникице біологічні
об’єкти, вплив яких на працівників призводить до травми або захворювання
(бактерії, віруси, рослини, тварини).
Психофізіологічні небезпечні та шкідливі чинникице фізичні та
нервово-психічні перевантаження.
Скажіть будь ласка: Кому що не зрозуміло?
VІ. Закріплення матеріалу
Сьогодні ми з вами розглянули тему:
Загальні питання безпеки
праці. Загальні відомості про потенціал небезпек.
Для закріплення матеріалу я пропоную Вам заповнити блок-схему.
(Додаток 9).
Блок-схема оцінюються в 4 бали і на виконання цього завдання
Вам дається 4 хв. Після виконання завдання я пропоную обмінятися листками та перевірити результат один у одного. Вірні відповіді Ви бачите на екрані телевізора. Запишіть будь ласка отриманий результат в таблицю самооцінювання роботи на уроці.
Ми продовжуємо працювати в парах і я пропоную Вам розшифрувати слова за допомогою клавіш мобільного телефону
(Додаток 10).
На виконання цього завдання 2 хв. Кожне слово оцінюється в 0,5 бала, таким чином, якщо
Ви вірно відгадали зашифровані слова, то Ви отримуєте 2 бала. Учні працюють і повідомляють результат. Запишіть отриманий результат в таблицю самооцінювання роботи на уроці.
VІІ. Підсумок уроку
Сьогодні на уроці Ви дізналися про загальні питання безпеки праці, а саме: про класи, на які поділяються умови праці; про фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Ми з Вами працювали з підручником і конспектом, дивились презентацію і відеоролик, виконували тест, слухали сінквейни, заповнювали блок-схему,
розшифровували слова по клавішам мобільного телефону і Ви заповнювали таблицю самооцінювання роботи на уроці.
VІІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів
Ви всі дуже добре працювали і я хочу відмітити учнів, які були особливо активними на уроці і вірно відповідали на запитання, тому вони отримують додатковий бал. Оцінки, які Ви отримали такі: ( викладач оголошує оцінки 1
- 5 групі учнів та обґрунтовує їх ).
ІХ. Рефлексія
(Презентація: слайд 9)
А зараз я прошу Вас сказати враження від уроку:
1.

Які Ваші враження від уроку?
2.

Що нового Ви дізналися від уроку?
3.

Чи сподобався Вам урок?
4.

Що Вам сподобалось на уроці?
5.

Що Вам не сподобалось на уроці?
X. Домашнє завдання
(Презентація: слайд 10)

Запишіть домашнє завдання: Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці» $-
2.1. Вам потрібно прочитати параграф, переписати в зошит визначення основних понять та вивчити їх;
Випереджаюче творче завдання:
-
Підготувати матеріал про нещасні випадки на залізниці, проаналізувати причини нещасного випадку (одного або декількох) та дати рекомендації щодо запобігання небезпеки;
-
Підготувати матеріал про небезпечні та шкідливі виробничі чинники згідно зі своєю професією „Слюсар з ремонту рухомого складу”.
Урок закінчено. До побачення.

Слайди презентації


Життя кожної людини – це
Всесвіт, втрату якої неможна
відновити...

Слайд 1
Слайд 2
Словник термінів

умови праці

працездатність

безпека

безпека праці

безпека умов праці

безпека виробничого процесу

безпека виробничого устаткування

фізичні, хімічні, біологічні та
психофізіологічні небезпечні та
шкідливі виробничі чинники


Слайд 3
Слайд 4
Визначення основних понять:
Умови праці

це сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров`я і працездатність людини під час її професійної діяльності.
Працездатність

здатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичним і психофізичним можливостей, а також станом здоров’я та професійною підготовкою.
Безпека

відсутність неприпустимого ризику, що пов'язаний з можливістю нанесення ушкодження.
Безпека праці

стан умов праці, за якого відсутній виробничий травматизм.


Слайд 5
Слайд 6Умови праці Таблиця 1
Небезпечні (екстремальні) умови праці, що характеризується таким рівнем виробничих чинників, коли їхня дія протягом робочої зміни створює великий ризик виникнення тяжких форм професійних захворювань, отруєнь, загрозу для життя.
4 клас
Шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю факторів виробничого середовища і трудового процесу, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи та можуть мати негативний вплив на організм працівників; шкідливі умови праці поділяються на 4 ступені (за величиною перевищення гігієнічних нормативів і виразності змін у організмі працівників)
3 клас
Допустимі умови праці, за яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують встановленні гігієнічні нормативи
2 клас
Оптимальні умови праці, за яких зберігається здоров’я працівників, працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу
1 клас

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники Таблиця 2
- фізичні перевантаження
- нервово-психічні перевантаження
- бактерії
- віруси
- рослини
- тварини
- за характером дії на організм людини:
- загальнотоксичні
- подразнювальні
- канцерогенні
- мутагенні
- за способом проникнення до організму людини:

через органи дихання

через систему травлення

через шкірний покрив
- рухомі машини, елементи обладнання, вироби, матеріали
- підвищена або знижена температура поверхні обладнання чи матеріалів
- небезпечна напруга електричної мережі
- енергія стиснутого газу, повітря тощо
Психофізіоло
гічні
Біологічні
Хімічні
Фізичні

Слайд 7
Слайд 8

Домашнє завдання
Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці» $
-2.1.
Прочитати параграф, переписати в зошит визначення основних понять та вивчити їх;
Випереджаюче творче завдання:
-
Підготувати матеріал про нещасні випадки на залізниці,
проаналізувати причини нещасного випадку
(одного або декількох) та дати рекомендації щодо запобігання небезпеки;
-
Підготувати матеріал про небезпечні та шкідливі
виробничі чинники згідно зі своєю професією
„Слюсар з ремонту рухомого складу”.

Слайд 9
Слайд 10

1.

Бугай Н.І. Написання та оформлення методичних розробок.
Методичні рекомендації.- К.: НМЦ ПТО Міністерства освіти і науки
України, 2005.- 30 с.

2.

Винокурова Л.Е. Основи охорони праці. – Навчальний посібник.
К.:Факт, 2005.-344с.

3.

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці www.uz.gov.ua/

4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання: Наук.метод.посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.: іл.

5. Пошукова система «Нормативно-довідкові матеріали з охорони
праці». - Київ – 2008 -Е– Lib.

6.

Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид.
група „Основа”, 2011. – 88 с. – (Серія „Золота педагогічна колекція”)

7.

Ткачук К.Н. Основи охорони праці. Підручник.- К.: Основа, 2006.- 444с.

8.

Шевчук С.С. Урок теоретичного навчання у професійно-технічному
навчальному закладі. Методичні рекомендації.- Донецьк, 2004.- 43 с.

9. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. - 506 с
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка