Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти зміст вступ
Скачати 330.64 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації11.02.2017
Розмір330.64 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Схвалено сектором вищої освіти
Науково-методичної Ради
Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти

ЗМІСТ
Вступ – с. 1
Основні терміни та їх визначення (тезаурус) – с. 3
Структура Стандарту вищої освіти – с. 6
Рекомендації щодо розроблення змісту Стандарту – с. 8
Перелік рекомендованих джерел – с. 19

ВСТУП
Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.
Стандарти вищої освіти розробляються:
- для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності;
- відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК).
Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).
Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
1)
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
2)
перелік компетентностей випускника;
3)
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
4)
форми атестації здобувачів вищої освіти;
5)
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
6)
вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).
Вищий навчальний заклад або наукова установа на підставі освітньої програми (ОП) за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає:
- перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС;
- послідовність вивчення дисциплін;
- форми проведення навчальних занять та їх обсяг;

2
- графік навчального процесу;
- форми поточного і підсумкового контролю.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу або наукової установи.
Вищий навчальний заклад або наукова установа у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації.
Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
Нові стандарти вищої освіти є наступним поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у
2002 – 2014 роках відповідно до законодавства. Стандарти базуються на компетентісному підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті
Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning
Educational Structures in Europe, TUNING).
Відповідно до вимог абзацу першого частини шостої статті 13 Закону
України «Про вищу освіту» Науково-методична рада (НМР) Міністерства освіти і науки України (МОН) за участю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) розробляє методологію, методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, а науково-методичні комісії (НМК) здійснюють розроблення цих стандартів.


3
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньої
програми.
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.
Дескриптори Національної рамки кваліфікацій
-
автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
-
знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
-
комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання
інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
-
уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні
(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів).
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами.
-
Кваліфікація освітня – кваліфікація, що присуджується вищими навчальними закладами на підставі виконання вимог Стандартів вищої освіти.
-
Кваліфікація професійна – кваліфікація, які присуджується на
підставі виконання вимог професійних стандартів, що діють у сфері праці, і відображають здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або спільно з ними, або за встановленими за їх участю правилами.
Кваліфікаційна робота — це вид підсумкової атестації, що може передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для

4 встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня.

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.
-
Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності.
-
Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку.
-
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.

Кредит
Європейської
кредитної
трансферно-накопичувальної
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним

5 законом або спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством.
Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається законодавством або вищим навчальним закладом, або науковою установою та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.
Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

6
СТРУКТУРА СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Титульний лист
І Преамбула

ІІ Загальна характеристика
-
Рівень вищої освіти
-
Ступінь вищої освіти
-
Назва галузі знань
-
Назва спеціальності
-
Обмеження щодо форм навчання (не обов’язково)
-
Освітня (і) кваліфікація (ї)
-
Професійна(і) кваліфікації (тільки для регульованих професій)
-
Кваліфікація в дипломі
-
Опис предметної області
-
Академічні та професійні права випускників
-
Працевлаштування випускників (тільки для регульованих професій)
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
ІV Перелік компетентностей випускника
-
Інтегральна компетентність
-
Загальні компетентності
-
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
V
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти
-
Форми атестації
-
Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності)
VІI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
-
Принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти
-
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм
-
Оцінювання здобувачів вищої освіти
-
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
-
Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
-
Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

7
-
Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації
-
Запобігання та виявлення академічного плагіату
VІII Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності
-
Повна назва Професійного стандарту
-
Назва та реквізити відповідного документа
-
Особливості Стандарту вищої освіти, пов’язані з наявністю
Професійного стандарту
IX Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт
вищої освіти

Пояснювальна записка до Стандарту вищої освіти (не є складовою
Стандарту)


8
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ СТАНДАРТУ

Титульний лист
На титульному листі Стандарту вищої освіти вказуються назва рівня та ступеня вищої освіти, що присуджують; шифр та назва галузі знань, код і найменування спеціальності, назва кваліфікації, затвердження Міністром освіти і науки України та погодження головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, вихідні дані.

Форма Титульного листа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр освіти і науки України
________________
«____»________________20_ р.
ПОГОДЖЕНО
Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
––––––––––––––––
«____»________________20_ р.


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ_________________________________________
( н а з в а р і в н я в и щ о ї о с в і т и )


СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ_____________________________________
( н а з в а с т у п е н я в и щ о ї о с в і т и )


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ________________________________________________
(шиф р та н аз в а г а л уз і з н а нь)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ______________________________________________
(ко д та на й ме н ув ан ня сп е ціа л ьно сті)


В и д а н н я о ф і ц і й н е


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

К и ї в
2 0 _ _

9
І Преамбула
У розділі:
- зазначається назва Стандарту вищої освіти, назва, дата та номер наказу, яким стандарт затверджено та введено в дію;
- вказуються прізвища, імена, по батькові, наукові ступені та вчені звання розробників Стандарту, посади і назви організацій, де вони працюють;
- наводяться дані про розгляд та схвалення Стандарту НМК, зазначається інформація про врахування пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та галузевих об’єднань організацій роботодавців;
- зазначається дата та номер рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яким погоджено Стандарт вищої освіти.
У разі необхідності у розділі можуть бути наведені додаткові відомості
(перевидання, внесення змін і доповнень тощо).
ІІ Загальна характеристика
Рівень
вищої
освіти
Рівень вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону
України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):
-
Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
-
Перший (бакалаврський) рівень
-
Другий (магістерський) рівень
-
Третій (освітньо-науковий) рівень
Ступінь вищої
освітиСтупінь вищої освіти визначається згідно зі статтею 5
Закону України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):
-
Молодший бакалавр
-
Бакалавр
-
Магістр
-
Доктор філософії
Галузь знань
Зазначаються шифр та назва галузі знань згідно з
Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова КМУ від
29.04.2015 № 266).
Спеціальність
Зазначаються код та найменування спеціальності згідно з
Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова КМУ від
29.04.2015 № 266).
Обмеження
щодо
форм
навчання
За необхідності зазначаються обмеження щодо форм навчання
Освітня
кваліфікація
Освітня кваліфікація визначається згідно зі статтею 7
Закону України «Про вищу освіту» і складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (за наявністю).

10
У стандарті вищої освіти зазначається:
- освітня кваліфікація (коли в межах спеціальності присвоюється тільки одна кваліфікація, яка є загальною для спеціальності незалежно від спеціалізацій) або
- кілька освітніх кваліфікацій, які присвоюються з урахуванням спеціалізацій (за можливості чітко визначити перелік можливих спеціалізацій та відповідних кваліфікацій освітніх у рамках спеціальності), або
-
- правила / підходи щодо визначення освітніх кваліфікацій у разі їх присвоєння з урахуванням спеціалізацій (у випадках, коли спеціальність не передбачає чітко визначеного переліку можливих спеціалізацій).
Професійна(і)
кваліфікація(ї)
(тільки
для
регульованих
професій)
Як правило, у Стандарті вищої освіти професійна кваліфікація не зазначається. Її потрібно вказувати лише у випадках, коли відповідними регуляторними актами
(правилами) уповноважених центральних органів виконавчої влади та/або згідно з зобов’язаннями України за міжнародними угодами, встановлена обов’язковість присвоєння професійної кваліфікації для здобуття документа про вищу освіту певного рівня.
У разі зазначення професійної кваліфікації у Стандарті вищої освіти подається стислий опис умов і порядку її присвоєння, із посиланням на відповідний професійний стандарт та орган, що його затвердив, а також на відповідні регуляторні акти (правила), міжнародні угоди.
Кваліфікація в
дипломі
Складається з:
- освітньої кваліфікації (спеціалізація зазначається за наявності),
- професійної кваліфікації (зазначається за наявності (див. вище), вказується обов’язковість присвоєння).
Опис
предметної
області
Згідно з п. 15 МСКО-Г 2013 визначаються:
- об’єкт(и) вивчення та/або діяльності (феномени, явища або проблеми, які вивчаються);
- цілі навчання
(очікуване застосування набутих компетентностей);
- теоретичний зміст предметної області (поняття, концепції, принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів);
- методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці);
-
інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і

11 використовувати).
Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати
150 слів
Академічні
права
випускників
Описуються можливості, вимоги та/або рекомендації щодо продовження освіти.
Працевлашту-
вання
випускників
(для
регульованих
професій
-
обов’язково)
Зазначаються професії, професійні назви робіт (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України:
Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard
Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю.
За необхідності зазначається порядок доступу до професії.

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
Визначається обсяг освітньої програми у кредитах ЄКТС.
Загальні вимоги до обсягу освітньої програми:
Обсяг освітньої програми молодшого бакалавра:
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 120 кредитів ЄКТС,
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 90-120 кредитів ЄКТС.
Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
Обсяг освітньої програми бакалавра:
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС (для окремих спеціальностей, наприклад, медсестринство, становить від 180 кредитів ЄКТС),
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми. У Стандарті можуть бути зазначені обмеження щодо можливості здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста та обсягу такої освітньої програми.
Для магістра
Обсяг:
- освітньо-професійної програми становить 90-120 кредитів ЄКТС,
- освітньо-наукової становить 120 кредитів ЄКТС

12
- на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань становить 300-360 кредитів
ЄКТС
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти (мінімум 50% – для спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань).
Для доктора філософії
Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
ІV Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність
За основу
використовується опис відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій
(НРК):
Молодший бакалавр (рівень 5): Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.
Бакалавр (рівень 6): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Магістр (рівень 7): Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Доктор філософії (рівень 8): Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
Загальні
компетентності
Перелік загальних компетентностей корелюється з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК.
Перелік загальних компетентностей має містити 5-15 компетентностей з врахуванням рівня освіти.
Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту TUNING:
1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

13 3.
Здатність планувати та управляти часом.
4.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
5.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
8.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
9.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
11.
Здатність бути критичним і самокритичним.
12.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
13.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
14.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
15.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
16.
Здатність працювати в команді.
17.
Навички міжособистісної взаємодії.
18.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
19.
Здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
20.
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
21.
Здатність працювати в міжнародному контексті.
22.
Здатність працювати автономно.
23.
Здатність розробляти та управляти проектами.
24.
Навики здійснення безпечної діяльності.
25.
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
26.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
27.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
28.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
29.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
30.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
31.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
Названий перелік є відкритим і може доповнюватись НМК при розробці Стандартів іншими компетентностями, наприклад, навички рухової активності.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал